Kurs za proizvođača alkoholnih pića

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: tehnološkim postupcima proizvodnje različitih vrsta alkoholnih pića; osnovnim sirovinama; HACCP standardom.

Opšte informacije

Cena: 18,000 RSD | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Ko god želi da se specijalizuje za proizvodnju alkoholnih pića, u toku cele kalendarske godine ima mogućnost da u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford izvrši prijavu za obuku i kurs za proizvođača alkoholnih pića. Osim ličnog prijavljivanja, polaznici koji su zainteresovani mogu i da se prijave preko mejla ili telefona jedne od poslovnica organizatora. U slučaju da se odluče za prijavu elektronskim putem, oni bi trebalo da na naš mejl pošalju najpre svoje lične podatke, poput imena i prezimena, te datuma rođenja i broja telefona za kontakt, odnosno informaciju o tome u kojoj bi našoj poslovnici želeli da se upišu, to jest da pohađaju teorijski deo ovog kursa.

Za vreme trajanja teorijske nastave će se svaki polaznik upoznati detaljno sa načinima proizvodnje različitih alkoholnih pića, ali i sa mnogim drugim detaljima koji su bitni za stvaranje finalnog proizvoda, a predavači će im predstaviti i neke od odredbi čuvenog HACCP standarda, koji se na svetskom nivou primenjuje u okviru oblasti proizvodnje hrane.

Kada se bude vršio zvaničan upis prijavljenih polaznika, njihova obaveza je da lično budu prisutni, jer se u tom trenutku potpisuje ugovor između njih i organizatora ove obuke. Takođe je izuzetno bitno i da donesu svu obaveznu dokumentaciju, te da pristupe procesu identifikacije koji je vrlo važan, odnosno da imaju validan lični dokument u kome se nalazi i fotografija. Uz diplomu srednje škole koju su završili, to jest svedočanstva osnovne, dužni su da dostave tada i izvod iz matične knjige rođenih, kao i uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), a podrazumeva se da tom prilikom polaznici treba da dostave fotokopije svih pomenutih dokumenata.Da bi neko ko želi da pohađa kurs i obuku za proizvođača alkoholnih pića bio u prilici da to i uradi, on mora da ima najmanje stečeno osnovno obrazovanje.

Inače, ova obuka se sastoji od dva dela, tako da se pred svakog polaznika stavlja obaveza da pohađa i praktični i teorijski deo. A što se tiče prakse, određeno je 240 radnih sati, a nju polaznik može da obavlja u apsolutno bilo kojoj kompaniji, stim da ako se odluči da ovaj deo kursa pohađa kod naših poslovnih partnera, to jest u kompanijama sa kojima smo prethodno već potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, može da bude sasvim siguran da će praksa biti sprovedena maksimalno kvalitetno. U tom slučaju, on će od strane organizatora da bude jasno informisan o ceni, ali to ne važi za drugu opciju, to jest onda kada praksu pohađa u bilo kojoj firmi sa kojom ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji prethodno nije potpisan. Tada će se polaznik o ceni dogovarati sa licem koje je u konkretnoj kompaniji ovlašćeno, a nas mora da informiše o tome koja kompanija je u pitanju, te da pribavi sve potrebne podatke kako bi navedeni ugovor bio potpisan pre nego što počne da pohađa praksu.

U poslovnicama organizatora se odvija teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za proizvođača alkoholnih pića, a svaki polaznik prilikom upisivanja treba da navede koji tip nastave želi da prati. U ponudi su, osim grupne i poluindividualna, odnosno obuka online, kao i individualna nastava. Isključivo od odluke svakog pojedinačnog polaznika će zavisiti i termini, te dinamika, kao i datum početka nastave. Ovde se radi o tome da je sve navedeno jasno definisano od strane zvaničnog organizatora isključivo onda kada polaznik odluči da pohađa grupni kurs, a tada se nastava prati u grupama od 4 do 8 polaznika, te obuka počinje onog trenutka kada se za to steknu uslovi u jednoj od poslovnica, to jest kada se dovoljan broj polaznika u njoj prijavi (minimu četvoro).Sa druge strane, online i poluindividualna, kao i individualna obuka i kurs za proizvođača alkoholnih pića predviđa usaglašavanje polaznika i predavača i o datumu početka, kao i o dinamici i terminima.

Svako ko želi da pristupi polaganju završnog ispita mora da prođe kroz praktičan deo i to u trajanju od 240 radnih sati, a bez obzira da li ovu obuku pohađa u nekoj od naših poslovnica ili ne. Ukoliko je u pitanju osoba koja je radila u ovoj struci, te poseduje važeći dokaz o radnom iskustvu, ona može da izvrši nesmetano prijavu za polaganje, te da dostavi i svu zahtevanu dokumentaciju. Radi se o tome da Akademija Oxford omogućuje svakome ko ne pohađa navedeni kurs kod nas da polaže samo završni ispit, a kako bi na taj način on stekao zvanično priznat sertifikat za proizvođača alkoholnih pića. Ali, tada je neophodno, osim dokaza da ima radno iskustvo, to jest da je pohađao praksu u tačno određenom trajanju, da kandidat dostavi i obaveznu dokumentaciju, to jest fotokopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, a zatim i fotokopiju uverenja o državljanstvu (koje nije starije od šest meseci) i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Isto tako je bitno da taj kandidat dostavi i potvrdu da je sa uspehom savladao obuku i to bez ugovora sa nama, a važno je i da na propisan način izvrši prijavu za polaganje ispita. Kada on bude sa uspehom prošao završni ispit, mora da se priloži i zapisnik sa njegovog polaganja, to jest završni test.

Što se tiče svih onih kandidata koji žele da pristupe polaganju završnog ispita, a navedeni kurs pohađaju u našim poslovnicama, oni imaju obavezu da dostave prvo ugovor koji su sa Akademijom Oxford sklopili, a potom se prilaže i potvrda o uspešno savladanom kursu za stručno osposobljavanje, kao i završni test, odnosno zapisnik sa polaganja. Podrazumeva se i da su ti kandidati obavezni, naravno da dostave obaveznu dokumentaciju, kao i prilikom upisivanja.

Kada je reč o samom završnom ispitu, on se sastoji od dva dela, a u njegovom pismenom delu je prisutno 12 zahteva, te u okviru usmenog dela svaki kandidat odgovara na ukupno 3 pitanja.

Literatura koja je potrebna za pripremu polaganja, to jest priručnik, obezbeđuje organizator obuke svakome u okviru cene navedene za teorijski deo. Isto tako, u nju je uračunata i izrada sertifikata, te dodatka sertifikatu, kao i polaganje završnog ispita i, naravno pohađanje one vrste nastave koju polaznik odabere.

Praktičan deo u okviru ovog kursa se plaća odvojeno, a u tom slučaju cena zavisi samo od toga u kojoj firmi polaznik odabere da je pohađa.

Svako ko sa uspehom bude položio ispit za proveru znanja će postati vlasnik sertifikata koji je validan, a isto tako oni polaznici koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje imaju mogućnost da ga, praktično odmah po sticanju upišu u svoju radni dosije, to jest u dosije. Da ne bi bilo zabune, polaznici moraju da znaju da je zvanično od 01. januara 2016. godine samo ova služba zadužena za upisivanje sertifikata, a da ona to vrši elektronskim putem i isključivo za osobe koje su zvanično prijavljene na njenu evidenciju. Jednostavnije rečeno, neko ko je zaposlen, a postane vlasnik sertifikata za proizvođača alkoholnih pića, ne može da upiše taj sertifikat u radni dosije sve do onog trenutka dok ne bude bio ponovo prijavljen na evidenciju te službe. A ako želi, on u međuvremenu može da koristi sertifikat apsolutno bez ikakvih poteškoća, jer je on zvanično priznat od strane svih relevantnih državnih institucija. Isto tako, taj kandidat može da ga priloži i uz svoju radnu biografiju kao apsolutno važeći dokaz da je kvalifikovan za obavljanje ovog posla.

U slučaju da neko želi da polaže završni ispit, to jest ima potrebu da stekne ovaj sertifikat, ali stanuje u nekom gradu u kome nema poslovnice Akademije Oxford, on će ga svakako polagati i to u onoj poslovnici ove institucije koja je najbliža tom gradu. Za ove kandidate postoji mogućnost pohađanja teorijskog dela nastave preko interneta, naravno u slučaju da im tako odgovara, a što se tiče prakse za nju oni treba samostalno da se pobrinu, to jest da u tom gradu pronađu kompaniju u kojoj će da je pohađaju i da tada u potpunosti ispoštuju sve što smo prethodno naveli.

Od čega se sastoji obuka za proizvođača alkoholnih pića?

Ne samo da obuka i kurs za proizvođača alkoholnih pića u teorijskom delu podrazumeva upoznavanje polaznika sa različitim tehnologijama koje se koriste u tom procesu, već oni uče i sve segmente koji su uključeni u proces proizvodnje alkoholnih pića. A to znači da će ih predavači upoznati najpre sa svim onim postupcima koji se koriste za pripremu, odnosno za preradu sirovina i to kako različitih vrsta voća, isto tako i žitarica.

Oni će se u ovom delu obuke upoznati najpre sa odabirom kvalitetnih sirovina, a zatim i sa postupkom njihovog pravilnog čišćenja, odnosno naučiće kako se konkretne sirovine peru. Posle toga će naučiti i kako se skladište sirovine potrebne za proizvodnju ovih pića, te će savladati i znanja koja su im potrebna da bi pristupili procesu prečišćavanja, sumporisanja ili presovanja.

Isto tako, naučiće i kako koje voće fermentiše, jer je to vrlo bitno za proces proizvodnje alkoholnih pića. Pored toga, polaznici moraju da nauče i kako se priprema ambalaža, te na koji način funkcioniše punjenje, a kada dođe do formiranja gotovog proizvoda.

Ako se uzme u obzir da je proizvodnja alkoholnih pića najčešće automatizovana, sasvim će biti jasno i zbog čega se obuka i kurs za proizvođača alkoholnih pića fokusira i na upoznavanje polaznika sa različitim uređajima i mašinama koje se tokom tog procesa primenjuju.

Svetski priznati HACCP standard je vezan upravo za prehrambenu industriju, pa je iz tog razloga bitno da svako ko pohađa ovaj kurs, to jest ko se kvalifikuje za proizvođača alkoholnih pića bude upoznat sa njegovim odrednicama, te da tačno zna na koji način se odredbe ovog standarda primenjuju u praksi.

Higijena je, naravno jako važna u procesu proizvodnje ove vrste pića, tako da će predavači na najbolji mogući način da upoznaju sve polaznike teorijskog dela kursa sa pravilnim načinom održavanja higijene u proizvodnji. A isto tako će ih upoznati i sa osnovnim odredbama zakona o zaštiti na radu i bezbednosti, a kako bi oni mogli da spreče sve eventualne situacije koje mogu da dovedu do povrede tokom procesa proizvodnje.

Kako funkcioniše kurs za proizvođača alkoholnih pića?

Obuka i kurs za proizvođača alkoholnih pića koji se organizuje u našim poslovnicama cele godine, se sastoji od dva dela, a to zapravo znači da svaki polaznik pohađa i teorijski deo nastave, kao i praksu.

Predviđeno je da on pohađa 240 radnih sati tokom praktičnog dela, a samostalno može da odluči u kojoj kompaniji će da odradi ovaj deo kursa. U slučaju da se on odluči da praksu pohađa u bilo kojoj kompaniji sa kojom organizator ovog kursa, Akademija Oxford ima sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, tada će polaznik da dobije sve potrebne garancije za kvalitet obuke, ali će isto tako na vreme, od strane organizatora da bude informisan i o njenoj ceni.

Bitno je da znate i to da u onim situacijama kada želite praksu da pohađate u bilo kojoj kompaniji sa kojom mi nismo prethodno sarađivali, morate da nam dostavite sve potrebne podatke, jer se u tim slučajevima zahteva potpisivanje ugovora o poslovnoj saradnji između nas i odabrane firme. Uz to, polaznici koji se budu odlučili za ovu opciju neće dobiti garancije o kvalitetu prakse i to jednostavno zato što nismo upoznati sa tim na koji način određena kompanija funkcioniše i kako se u njoj sprovodi praksa. A što se tiče cene za ovu vrstu obuke, svaki polaznik će biti dužan da se sa predstavnikom te firme dogovori.

Drugi segment koji podrazumeva kurs i obuka za proizvođača alkoholnih pića jeste vezan za teoriju, a njega mogu polaznici da prate ili individualno ili u paru, to jest u okviru poluindividualne obuke. Isto tako im se nudi mogućnost i da ovaj deo obuke pohađaju u grupi, ali i preko interneta.

Sve navedene vrste nastave, osim one koja podrazumeva rad u grupama, polaznicima omogućuju da se sa predavačem dogovore kako o datumu njihovog početka, tako isto i o terminima u kojima će se časovi odvijati, a oni će tom prilikom da se usaglase i oko dinamike.

Grupna obuka i kurs za proizvođača alkoholnih pića se odvija u prostorijama odabrane poslovnice, ali tek onda kada se oformi grupa, to jest kada se u njoj bude prijavilo minimum 4 polaznika, budući da grupe broje od četvoro do osmoro ljudi. Termini se, kao i dinamika u ovom slučaju jasno definišu od strane organizatora kursa, a mogu da se menjaju samo ako to budu zahtevali svi polaznici u jednoj grupi i ako ovlašćeno lice te poslovnice bude procenilo da ta promena neće dovesti do ometanja ostalih obuka koje se tu odvijaju.

Svaki onaj polaznik koji bude želeo da kurs i obuku za proizvođača alkoholnih pića prati preko interneta je dužan da osim računara, obezbedi i stabilnu vezu sa internetom, a ovaj tip nastave se odvija isto kao i poluindividualna i individualna.

Kome je obuka za proizvođača alkoholnih pića namenjena?

Da bi svako koga zanima obuka i kurs za proizvođača alkoholnih pića mogao da se prijavi, to jest da bi mogao da pohađa teorijski deo, te da odradi praksu u trajanju koje je predviđeno, on ne mora da ima nikakvo predznanje vezano za ovu oblast.

Ipak, postoji samo jedan uslov koji moraju da ispune svi prijavljeni polaznici, sem naravno onoga koji se odnosi na njihov uzrast, budući da je neophodno da budu punoletni, a on se odnosi na prethodno stečeno obrazovanje. Pod tim se misli na činjenicu da je neophodno da svaki polaznik ima najmanje završenu osnovnu školu, te on svakako u trenutku upisa mora da dostavi dokaz o tome, što znači da treba uz svu ostalu dokumentaciju koja je navedena, da dostavi i kopiju svedočanstva osnovne škole, odnosno kopiju diplome srednje škole, a u slučaju da je prethodno stekao taj nivo obrazovanja.

Koliko traje kurs za proizvođača alkoholnih pića?

Uzevši u obzir da se kurs i obuka za proizvođača alkoholnih pića sastoji od praktičnog i teorijskog dela, predviđeno je ukupno trajanje od tri meseca. Tada je bitno da svaki pojedinačni polaznik, uz teorijski deo koji svakako mora da pohađa, isto tako odradi i praksu u odabranoj kompaniji i to 240 radnih sati ukupno.

Takođe, ako neko želi, on može praksu da pohađa intenzivnije, pa će tada obuka i kurs za proizvođača alkoholnih pića da traje dva meseca. Pod tim se misli na svakodnevno, osmočasovno pohađanje prakse, što znači da u toku jedne radne nedelje (od ponedeljka do petka), polaznik treba da pohađa ukupno 40 sati prakse.

Koja je cena kursa za proizvođača alkoholnih pića?

Svako ko želi da dobije informaciju koliko košta obuka i kurs za proizvođača alkoholnih pića, na prvom mestu mora da zna da se praktični deo plaća sasvim odvojeno od teorijskog.

U onoj situaciji kada polaznik praksu želi da pohađa u nekoj kompaniji koja nije poslovni partner organizatora, on će morati samostalno i da se dogovori ne samo o ceni, već i o ostalim detaljima koji su vezani za sprovođenje prakse u odabranoj kompaniji.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za proizvođača alkoholnih pića?

Kako je predviđeno nastavnim planom da obuka i kurs za proizvođača alkoholnih pića podrazumevaju i teorijski i praktični deo, to se oni odvijaju i na različitim mestima i u različito vreme.

Tako, svaki polaznik teorijski deo može da pohađa u poslovnicama Akademije Oxford u celoj zemlji i to u okviru grupne ili poluindividualne, te individualne nastave, a isto tako im se pruža mogućnosti i da ovaj kurs prate preko interneta.

Termini i dinamika su tačno određeni samo kod grupne nastave, dok se kod svih ostalih vrsta oni usklađuju između profesora i polaznika. A što se tiče datuma početka, grupni kurs i obuka za proizvođača alkoholnih pića se organizuju tek onda kada se u jednoj od poslovnica prijavi dovoljan broj ljudi koji žele da pohađaju ovaj tip nastave. Kod svih ostalih vrsta nastave u teorijskom delu se datum početka precizira između profesora i polaznika, stim da svako ko želi da ovaj kurs prati preko interneta mora pored računara, da obezbedi i stabilnu internet konekciju.

Svako ko pohađa ovu obuku ima priliku i da samostalno odluči da li želi da praksu prati u nekoj firmi sa kojom mi imamo saradnju ili će da se odluči za neku po sopstvenom izboru, a sa kojom Akademija Oxford pre toga nije sklopila ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.

Ukoliko polaznik odluči da praksu pohađa kod naših poslovnih partnera, biće informisan prethodno o ceni, a budući da se ona plaća odvojeno od teorijskog dela, a u tom slučaju dajemo i sve potrebne garancije za kvalitet obuke. Ali zato, ako on odabere drugu opciju, onda se ne samo o ceni, nego i o svemu ostalom dogovara sa zvaničnim predstavnikom te kompanije, te tada organizator ovog kursa ne garantuje za kvalitet nastave. Ipak, ono što je najvažnije u tim situacijama, jeste da se mora potpisati ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, a kako bi polazniku bilo dozvoljeno pohađanje prakse upravo u toj kompaniji koju je samostalno odabrao, tako da on ima obavezu da nam blagovremeno dostavi sve što je potrebno od podataka da bi taj ugovor bio potpisan.

Dodatne napomene:

 • prijavljivanje se vrši cele godine u svim poslovnicama Akademije Oxford lično, a zainteresovani polaznici mogu i da pošalju mejl sa potrebnim podacima ili da prijavu izvrše telefonskim putem
 • bitno je da svako u trenutku upisa bude lično prisutan, kao i da tada uz sebe ima validan lični dokument koji poseduje fotografiju, te da dostavi svu zahtevanu dokumentaciju
 • svako ko želi samo da polaže završni ispit, to jest ko hoće da stekne sertifikat, treba da uz obaveznu dokumentaciju dostavi, između ostalog i potvrdu da je obavio praksu u konkretnoj kompaniji ili dokaz da je stekao radno iskustvo
 • budući da se oba dela koja predviđa obuka i kurs za proizvođača alkoholnih pića plaćaju odvojeno, cena prakse zavisi samo od toga gde polaznik odabere da je pohađa
 • uz pohađanje odabranog tipa nastave, polaznici u sklopu cene za teorijski deo imaju i priručnik koji koriste za pripremu polaganja završnog ispita, a uračunata je i nadoknada za njegovo polaganje, kao i izrada sertifikata, te izrada dodatka sertifikatu
 • direktno u poslovnici u kojoj polaznik pohađa teorijski deo, to jest u onoj u kojoj se upisuje, on vrši i plaćanja na koja je obavezan ugovorom, a prema cenovniku koji je tada na snazi

Cena kursa i obuke za proizvođača alkoholnih pića je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za proizvođače alkoholnih pića


Literatura za proizvođače alkoholnih pića

Priručnik - Skripta - Knjiga za Proizvođače Alkoholnih Pića - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje