Kurs i obuka za proizvođača bezalkoholnih pića

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: tehnologijom proizvodnje različitih vrsta bezalkoholnih pića; HACCP standardom.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

U onim situacijama kada je neko zainteresovan da stekne važeći sertifikat za proizvođača bezalkoholnih pića, on mora da bude kvalifikovan u skladu sa pravilima struke. Samim tim bi trebalo da pohađa i specijalizovani kurs i obuku za proizvođača bezalkoholnih pića, a ona se u toku cele kalendarske godine odvija širom naše zemlje, odnosno u apsolutno svim poslovnicama Akademije Oxford, koje se nalaze na preko 20 lokacija i to ne samo u Beogradu (na nekoliko gradskih opština), već i u Kraljevu, Nišu, Ćupriji i Novom Sadu, ali i u Jagodini, Subotici, Kragujevcu, Čačku i drugim gradovima.

A jedini uslov koji se stavlja pred kandidate zainteresovane za sticanje ovog sertifikata, to jest za ohađanje pomenute obuke, jeste stečeno minimum osnovno obrazovanje, o čemu svaki polaznik ima obavezu da dostavi i važeći dokaz prilikom upisa. Inače, tada je na prvom mestu potrebno da bude lično prisutan, te da dostavi i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kao i fotokopiju uverenja o državljanstvu, ali je vrlo važno da taj dokument ne bude stariji od 6 meseci. U slučaju da je polaznik završio osnovnu školu, tada dostavlja kopiju svedočanstva osnovne škole, a ako je imao prilike da stekne srednjoškolsko obrazovanje, on je u obavezi da tada dostavi i fotokopiju diplome srednje škole koju je prethodno završio. Neophodno je, isto tako i da uz sebe ima važeći lični dokument, ali koji mora da poseduje fotografiju, jer je vrlo važno da bude izvršena identifikacija u skladu sa odredbama zakona. Takođe se naglašava da osim lične karte, svaki polaznik ima mogućnost i da identifikaciju izvrši uz pomoć vozačke dozvole ili pasoša, te da ako je njegov dokument sa čipom, on ima obavezu da ga tada dostavi očitanog, a u skladu sa pravilima.

Što se tiče samog principa po kome funkcioniše obuka i kurs za proizvođača bezalkoholnih pića, polaznici moraju da prođu i kroz teorijski i kroz praktični deo nastave.Za praksu je navedeno da moraju da je pohađaju u trajanju od 240 radnih sati, a osim mogućnosti da je prate u firmama sa kojima organizator kursa sarađuje, nudi im se isto tako i mogućnost da oni nađu firmu u kojoj će da je pohađaju. Ali, važno je naglasiti da polaznici tada svakako moraju da nam dostave sve ono što je potrebno za pripremu dokumentacije, a kako bi sa tom kompanijom bio zvanično potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, jer to i jeste primaran uslov za pohađanje ovog dela obuke. Kvalitet prakse koju polaznik pohađa kod naših poslovnih partnera je zagarantovan, ali polaznici isto tako moraju da budu upoznati sa činjenicom da Akademija Oxford ne može sa sigurnošću da navede da će praksa u kompanijama sa kojima nije prethodno sarađivala biti sprovedena u skladu sa pravilima, ali isto tako ne određuje ni njenu cenu, jer je to samo stvar dogovora koji polaznik postigne sa predstavnikom te kompanije.

Za drugi deo koji predviđa obuka i kurs za proizvođača bezalkoholnih pića je važno naglasiti da polaznici mogu da samostalno odluču koji tip teorijskog dela imaju želju da pohađaju, to jest koji od njih im najviše odgovara. U ponudi su, kako grupna, tako i individualna, a zatim online i poluindividualna obuka.

Rad u grupama se sprovodi za 4 do 8 polaznika i to samo u onim poslovnicama organizatora u kojima se bude prijavio minimalan broj koji je potreban da bi se napravila grupa (4 polaznika). Ovde su, kako termini, tako i dinamika jasno definisani od strane organizatora, a oni se možda mogu i menjati ako za to postoji interesovanje svih polaznika i u slučaju da zvanično ovlašćeno lice te poslovnice proceni da promena neće ugroziti ostale obuke koje se tu odvijaju, ali se to ne vrši često.
Za sve ostale navedene tipove nastave u okviru teorijskog dela se profesori sa pojedinačnim polaznicima dogovaraju o terminima, odnosno o tačnom datumu kada treba da počne odabrani kurs i obuka za proizvođača bezalkoholnih pića, kao i o tome kojom dinamikom će se predavanja odvijati. Uslov za pohađanje obuke preko interneta je, ne samo posedovanje računara, već i posedovanje stabilne internet veze.

Budući da se teorijski deo plaća odvojeno od praktičnog, polaznici treba da budu informisani da je u njegovu cenu uračunato polaganje završnog ispita, kao i sva literatura koja je neophodna za pripremu njegovog polaganja. Isto tako, u cenu se računa i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, kao i naravno pohađanje odabranog tipa obuke.

A da bi svaki pojedinačni polaznik ove obuke ili bilo koji drugi kandidat koji želi samo da postane vlasnik pomenutog sertifikata, mogao da polaže završni ispit, on mora da uz svu obaveznu dokumentaciju dostavi i važeći dokaz da je odradio stručnu praksu u trajanju od 240 radnih sati. Podrazumeva se da će tu potvrdu da izda upravo ona firma u kojoj je i imao priliku da pohađa praksu.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti za polaganje ispita, to jest za izradu sertifikata i dodatka sertifikatu, se razlikuje u zavisnosti od toga da li ta osoba pohađa obuku i kurs za proizvođača bezalkoholnih pića, a koju organizuje Akademija Oxford ili ne. Pa tako, polaznici naše obuke treba da dostave, naravno svu obavezno dokumentaciju (kopija svedočanstva osnovne škole ili kopija diplome srednje škole, kao i fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno fotokopija uverenja o državljanstvu, ali koje nije starije od 6 meseci). Inače, tom prilikom je važno da polaznici dostave i potvrdu da su sa uspehom savladali obuku, odnosno da su prošli kroz praksu, a uz svu navedenu dokumentaciju se dodaje i ugovor koji je potpisan između tog polaznika i organizatora, kao i test sa polaganje završnog ispita i zapisnik.

Svi one osobe koje žele samo da polažu ovaj ispit, a nisu pohađale kurs kod nas, treba da dostave dokaz o odrađenoj praksi ili dokaz da su stekli radno iskustvo u ovoj oblast. Isto tako, oni vrše prijavu na propisan način za polaganje ovog ispita, a neophodno je da se priloži i obavezna dokumentacija, kao i završni test, odnosno zapisnik sa polaganja završnog ispita.

Što se tiče samog završnog ispita, njega mogu da polažu isključivo osobe koje zadovoljavaju navedene uslove. Inače, on se sastoji od dva dela, to jest pismenog i usmenog. U okviru pismenog dela je prisutno 12 pitanja, a na usmenom delu kandidat odgovara na ukupno tri pitanja, posle čega stiče zvanično priznat sertifikat.

Ovaj sertifikat u svoju radni dosije, to jest u dosije od 01. januara 2016. godine mogu isključivo da upišu one osobe koje se nalaze na zvaničnoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, uzevši u obzir da je jedino ova institucija od tada zadužena za upisivanje sertifikata i ona to vrši elektronskim putem, ali samo za ona lica koja su na njenoj evidenciji. Kada su u pitanju oni kandidati koji steknu sertifikat, a tada nisu na evidenciji ove službe, to jest zaposleni su, oni smeju da koriste taj dokument kad god je potrebno, pa i da ga predaju svom poslodavcu, kako bi mu na taj način dokazali da su se kvalifikovali za proizvođača bezalkoholnih pića. Ali što se tiče upisivanja stečenog sertifikata u radni dosije za te kandidate, oni će ipak morati da sačekaju da se ponovo prijave na evidenciju NSZ - a, pa tada mogu da zahtevaju i njegovo upisivanje u svoj dosije.

Akademija Oxford omogućuje polaganje završnog ispita i svim onim kandidatima koji žive u bilo kom gradu u kome nije otvorena poslovnica navedene institucije. A tada je važno da polaznik sam odabere kompaniju u kojoj će da pohađa praksu, kao i da ovlašćeno lice najbliže poslovnice o tome obavesti, a kako bi što pre bilo omogućeno potpisivanje ugovora o saradnji i kako bi on mogao u najkraćem mogućem roku da pohađa praksu baš u toj firmi. Što se tiče teorijskog dela, u ovom slučaju polaznicima se nudi mogućnost da ga pohađaju preko interneta. Završni ispit se svakako u takvim situacijama organizuje u onoj poslovnici organizatora, a koja je ujedno i najbliža mestu stanovanja te osobe.

Šta sve podrazumeva obuka i kurs za proizvođača bezalkoholnih pića?

U toku teorijskog dela obuke, fokus je stavljen najpre na upoznavanje svih polaznika sa samom tehnologijom koja se koristi tokom proizvodnje bezalkoholnih pića svih vrsta. Tako će polaznici da prođu teorijski kroz čitav postupak, a gde će se upoznati i sa različitim mašinama koje se tom prilikom koriste.

Isto tako, kurs i obuka za proizvođača bezalkoholnih pića podrazumeva i da će polaznici da nauče najpre kako se voće priprema za obradu, a zatim i na koji način se prerađuje, ali isto tako će naučiti i kako funkcioniše sam postupak proizvodnje bezalkoholnih pića i to najpre sokova od različitih vrsta voća.

Predavači će ih upoznati i sa svim onim zahtevima koje mora da ispuni svaka fabrika koja se bavi proizvodnjom ove vrste pića, tako da će se upoznati sa svim odredbama vezanim za HACCP standard koji je jedan od osnovnih standarda kvaliteta i priznat je na međunarodnom nivou. Inače, upravo ovaj standard se primenjuje i tokom proizvodnje ove vrste napitaka.

Uzevši u obzir da je neophodno izvršiti sve mere zaštite tokom proizvodnje bezalkoholnih pića, ali i bezbednosti na radu, i to upravo od strane onih osoba koje su se i zvanično kvalifikovale za proizvođača bezalkoholnih pića, predavači će posebnu pažnju da obrate na upoznavanje svih polaznika ove obuke upravo sa odredbama aktuelnog zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, a kako bi mogli oni u praksi mogli da ih na pravi način primene.

Kako se odvija nastava tokom kursa za proizvođača bezalkoholnih pića?

Važno je da naglasimo da se obuka i kurs za proizvođača bezalkoholnih pića sastoji ne samo od praktičnog, već i od teorijskog dela. Iz tog razloga, svaki polaznik koji želi da ga pohađa, mora da prati oba dela, a u skladu sa pravilima.

U principu, polaznik može da odluči u kojoj kompaniji želi da pohađa praksu, a ne samo da mu se nudi mogućnost da to bude neka od onih kompanija sa kojom mi imamo saradnju, već može i da samostalno pronađe neku firmu u kojoj će da odradi praksu u određenom trajanju (240 radnih sati). Ako on bude odabrao prvu opciju, Akademija Oxford mu pruža ne samo garancije da će ona biti sprovedena u skladu sa pravilima i da će biti u potpunosti kvalitetn, već će isto tako dobiti i tačne informacije o ceni. Ali zato, ako se polaznik odluči za drugu ponuđenu varijantu, on mora da zna da od nas ne dobija garancije za njen kvalite, a da cenu dogovara sa ovlašćenim licem u konkretnoj firmi. Da bi mu bilo omogućeno da praksu pohađa u toj kompaniji koju odabere, mora da se potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa Akademijom Oxford, a svaki polaznik koji odabere tu opciju je u obavezi da nama dostavi sve relevantne podatke o konkretnoj kompaniji, da bismo mu najkraćem mogućem roku omogućili da počne da pohađa praksu.

Teorijski deo koji se nalazi u sklopu ove obuke se može pohađati u grupi, odnosno individualno ili poluindividualno, a svaki polaznik takođe na raspolaganju ima mogućnost i da teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za proizvođača bezalkoholnih pića pohađa preko interneta, ali tada je dužan da uz računar ima i stabilnu internet vezu. Inače, ovaj tip nastave se odvija prema principima individualne i poluindividualne, tako da polaznik treba da se sa profesorom u tom slučaju dogovori i oko datuma početka odabrane vrste nastave, kao i o terminima i dinamici.

A kada je u pitanju grupna obuka i kurs za proizvođača bezalkoholnih pića, polaznici se prilagođavaju tačno definisanim terminima i dinamici. Ovaj vid nastave se odvija upravo u onoj poslovnici u kojoj se bude oformila grupa. Zapravo, pod tim se podrazumeva prijavljivanje najmanje četiri polaznika, a grupe mogu da broje najviše njih osmoro. Inače, kod ove vrste nastave se termini ne menjaju, ali ako svi polaznici koji čine jednu grupu to zahtevaju, onda koordinator u konkretnoj poslovnici možda može i da donese odluku o promeni, ali ako je sasvim siguran da ona neće uticati na ostale obuke koje se tu odvijaju.

Kome je kurs za proizvođača bezalkoholnih pića namenjen?

Apsolutno svako ko želi da postane sertifikovan za proizvođača bezalkoholnih pića, može da pohađa ovu obuku.

Zapravo, jedini uslov koji treba da ispuni zainteresovani polaznik da bi mu bilo omogućeno da pohađa kurs i obuku za proizvođača bezalkoholnih pića, jeste da poseduje dokaz da je minimalno završio osnovnu školu. Vrlo je važno i da polaznik, kada se bude upisivao na ovu obuku, dostavi i dokaz o prethodno stečenom obrazovanju, a što podrazumeva ili fotokopiju svedočanstva osnovne škole ili kopiju diplome srednje škole.

Koliko traje obuka i kurs za proizvođača bezalkoholnih pića?

Polaznici koje zanima kurs i obuka za proizvođača bezalkoholnih pića imaju mogućnost da nastavu pohađaju prema uobičajenom programu, a tada je trajanje ukupno tri meseca.

Međutim, isto tako im se nudi mogućnost i da je završe za ukupno dva meseca, ali oni u svakom slučaju treba da odrade i praktični deo ove obuke i to u trajanju od 240 radnih sati. Tako da ako, recimo praksu pohađaju svakog dana u toku jedne nedelje, to jest od ponedeljka do petka i to po 8 sati svakoga dana, oni mogu ovu obuku da završe za samo dva meseca.

Koliko košta kurs za proizvođača bezalkoholnih pića?

Što se tiče cene, moramo prvo da naglasimo da kurs i obuka za proizvođača bezalkoholnih pića podrazumevaju odvojeno plaćanje za teorijski i praktični deo. Međutim, polaznici moraju biti informisani da je u cenu koja je navedena za teorijski deo ovog kursa, osim pohađanja bilo kog tipa nastave koji polaznik odabere, uračunat i priručnik, tačnije skripta za polaganje završnog ispita, kao i nadoknada za njegovo polaganje, ali isto tako i izrada samog sertifikata, to jest dodataka sertifikatu.

Za cenu prakse u kompanijama sa kojima nismo sklopili ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, mi ne garantujemo, kao što ne garantujemo ni za njen kvalitet, jer se svaki pojedinačni polaznik uvek u tim situacijama o svemu dogovara sa predstavnikom odabrane kompanije.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za proizvođača bezalkoholnih pića?

Nastava u okviru navedenog kursa se odvija u dva segmenta, tako da svaki polaznik koji želi da pohađa obuku i kurs za proizvođača bezalkoholnih pića mora da prati teorijski deo, ali i da odradi praksu i to u trajanju od 240 radnih sati.

U poslovnicama Akademije Oxford se organizuje teorijski deo, stim da polaznici uz individualnu, poluindividualnu i nastavu u grupi, mogu i da prate obuku online, ali tada moraju da obezbede računar i stabilnu internet vezu, te taj vid nastave mogu da prate i od svoje kuće.

Ne samo za online, već i za poluindividualnu, ali isto tako i individualnu obuku polaznici dobijaju značajne olakšice, jer mogu da se dogovore sa profesorom o terminima u kojima će se časovi održavati, ali i da precizno definišu datum kada će obuka i kurs za proizvođača bezalkoholnih pića da počne, odnosno da definišu dinamiku po kojoj će se nastava odvijati u okviru odabrane vrste kursa.

Međutim, sve to ni u kom slučaju ne važi za grupnu nastavu, jer tada Akademija Oxford, kao njen zvanični organizator, određuje termine i dinamiku, pa svaki polaznik ima dužnost da to prihvati. A kako se u grupama nalazi maksimalno osmoro, a minimalno četvoro polaznika, to se ovaj tip nastave odvija isključivo u onim poslovnicama u kojima se i oformi grupa. Jednostavnije rečeno, tek kada se u jednoj poslovnici bude prijavilo četvoro polaznika, oni će dobiti informacije o datumu kada počinje kurs i obuka za proizvođača bezalkoholnih pića, ali će isto tako dobiti i podatke o tačnim terminima kada će se nastava održavati.

Dodatne napomene:

 • svaki polaznik koga zanima kurs i obuka za proizvođača bezalkoholnih pića može da se prijavi lično u jednoj od poslovnica Akademije Oxford ili može da prijavu izvrši putem telefona, to jest da na zvaničan mejl navedene institucije pošalje svoje podatke (ime, prezime i datum rođenja, podaci za kontakt, poslovnica u kojoj je taj polaznik zainteresovan da pohađa teorijski deo kursa i drugi)
 • kada se vrši upis polaznika, oni moraju lično da budu prisutni, kao i da tada dostave svu zahtevanu dokumentaciju
 • teorijski deo ove obuke se plaća odvojeno od praktičnog i u njegovu cenu je, osim pohađanja konkretne vrste nastave, uračunato i polaganje završnog ispita, kao i literatura koja je potrebna za pripremanje tog polaganja, odnosno izrada sertifikata i dodatka sertifikatu
 • visina nadoknade za praktični deo obuke se plaća odvojeno i ona varira samo u zavisnosti od odluke svakog pojedinačnog polaznika u kojoj firmi želi da pohađa praksu
 • ako neko treba samo da stekne sertifikat za proizvođača bezalkoholnih pića, a pritom ima potvrdu o radnom iskustvu u ovoj oblasti ili poseduje potvrdu izdatu od strane kompanije u koju je pohađao praksu u tačno određenom trajanju (240 radnih sati), on treba da se prijavi u skladu sa pravilima za polaganje završnog ispita, kao i da dostavi svu dokumentaciju koja je navedena
 • u poslovnici u kojoj pohađa teorijski deo nastave, to jest u onoj u kojoj se upisuje, polaznik je dužan da vrši sva plaćanja na koja se ugovorom obavezao i to u tačno navedenom roku, a prema cenovniku koji je tada na snazi

Cena kursa i obuke za proizvođača bezalkoholnih pića je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za proizvođače bezalkoholnih pića


Literatura za proizvođače bezalkoholnih pića

Priručnik - Skripta - Knjiga za proizvođače bezalkoholnih pića - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje