Kurs za proizvođača građe

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: postupcima sečenja, obrade i distribucije različitih vrsta drveta; alatima i mašinama koje se koriste; zaštitom na radu.

Opšte informacije

Zaista sve ono što spada u opis radnog mesta proizvođača građe će biti tema obuke, za čiju organizaciju je zadužena Akademija Oxford. A to znači da će prijavljeni polaznici ne samo da se upoznaju sa različitim postupcima sečenja mnogih vrsta drveta, već i sa njihovom obradom, ali i sa adekvatnim načinom distribucije. Oni će imati prilike da se prvo u teorijskom, a potom i u praktičnom delu upoznaju sa svim onim mašinama i alatima koje koristi neko kvalifikovan za proizvođača građe.

Napominjemo da se ova obuka organizuje u toku cele godine, a u svim poslovnicama pomenute institucije i to isključivo za one osobe koje su prema zakonima naše zemlje punoletne i koje, ujedno imaju najmanje završenu osnovnu školu, te isto tako poseduju uverenje o državljanstvu Republike Srbije.

A da bi dokazali da ispunjavaju sve ove uslove, svi prijavljeni polaznici su obavezni da dostave relevantne dokaze, a što svakako moraju da čine kada se organizuje upis, jer je tada neophodno i da oni potpišu ugovor sa organizatorom. Uz uverenje o državljanstvu, ali koje nije starije od 6 meseci i izvod iz matične knjige rođenih, u obaveznu dokumentaciju koja se zahteva spada i svedočanstvo osnovne škole ili diploma srednje škole, a sve u zavisnosti od nivoa obrazovanja koje je taj polaznik stekao. Svakako je polaznik obavezan da dostavi fotokopije svih navedenih dokumenata, ali je vrlo važno naglasiti i da ima obavezu da u tom trenutku poseduje validan lični dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola), jer se zahteva pravilna identifikacija svakog polaznika. Naravno, neko ko poseduje biometrijski lični dokument u kome se nalazi i čip, svakako mora da odgovori na ovaj zahtev, te da u trenutku upisa dostavi očitan takav dokument, a u skladu sa pravilima koja su predviđena za njegovo korišćenje.Podrazumeva se da je mogućnost za prijavljivanje otvorena u toku cele kalendarske godine i to u svim poslovnicama organizatora, tako da polaznik može da dođe lično ili da prijavu izvrši kako putem telefona, tako i preko mejla. A u slučaju da on izabere poslednju opciju, neophodno je da na našu zvaničnu mejl adresu pošalje sve svoje podatke, a koji moraju da uključuju osim, naravno prezimena i imena, te datuma njegovog rođenja, isto tako i podatak u kojoj od preko 20 naših poslovnica on hoće da pohađa nastavu, to jest da bude upisan.

Što se tiče same organizacije, napominjemo da se kurs i obuka za proizvođača građe sastoje od 2 dela, odnosno predavanja i prakse. U ovom slučaju, za praksu određeno da mora da traje ukupno 120 radnih sati, a nju polaznik pohađa isključivo u firmi koja u potpunosti zadovoljava određene uslove. A ti uslovi podrazumevaju prvo, da mora da ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa Akademijom Oxford, a odmah zatim i da ima otvoreno radno mesto za proizvođača građe. Tek ukoliko su ispunjeni ti uslovi, zainteresovani polaznik će moći da počne da pohađa praksu.

Od mogućnosti, u ovom slučaju mu se nudi da izabere ili onu firmu sa kojom je organizator imao prilike da sarađuje pre toga i potpiše ugovor koji je zahtevan ili da se on lično pobrine za pronalaženje one kompanije, a koja odgovara navedenim uslovima. Svaki polaznik koji bude izabrao prvu varijantu koju smo pomenuli će da dobije od nas garancije, a vezano za njen kvalitet, pošto smo potpuno upoznati sa načinom na koji konkretna kompanija praksu organizuje. Takođe, sve informacije o ceni, ali i o svim ostalim detaljima koji su u tom slučaju bitni, tada polaznik dobija od organizatora, tako da praktično nema nikakvog razloga da brine, ali ni da gubi vreme, jer neće morati da sačeka da se navedeni ugovor potpiše. Ali, sa druge strane, ako on bude izabrao onu opciju koja podrazumeva da treba samostalno da nađe odgovarajuću kompaniju, on će imati ne samo obaveze, već će morati da sačeka da mi organizujemo potpisivanje tog ugovora. Kada su u pitanju njegove obaveze, tom prilikom prvo treba da obezbedi informacije o firmi u kojoj je odlučio da praksu pohađa, pa da ih na propisan način dostavi ovlašćenom licu u poslovnici u kojoj pohađa predavanja ili se upisao, a kako bi mogao da bude u što kraćem roku pripremljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Nakon što to bude učinjeno, mi ćemo se potruditi da taj ugovor bude što pre i zvanično potpisa. Trebalo bi i da polaznik sazna uslove za pohađanje prakse, te da se sa ovlašćenim predstavnikom kompanije koju je u tom slučaju izabrao, dogovori oko cene, a na koju mi nemamo nikakvog uticaja, pošto je ona isključivo stvar njihovog dogovora.

Kada je u pitanju pohađanje predavanja, tu se polaznicima nudi mogućnost da odaberu jednu od 4 ponuđenih vrsta nastave, odnosno kako individualnu i poluindividualnu, tako im nudimo mogućnost da pohađaju i obuku u grupi, te onu koju mogu da prate od kuće i to preko računara. Važno je da oni znaju da moraju da ispoštuju uslov koji podrazumeva posedovanje i računara i stabilne veze sa internetom, a ako ih zanima online obuka i kurs za proizvođača građe. Ta vrsta nastave se organizuje na potpuno isti način kao i poluindividualna i individualna, a radi se o tome da je princip organizovanja takav da polaznik termine u kojima se predavanje odvijaju, kao i dinamiku, te datum njenog početka, treba da dogovore sa koordinatorom za nastavu u jednoj od naših poslovnica, odnosno sa profesorom.

Uslov za organizovanje nastave u grupi jeste prijavljivanje najmanje četiri osobe u jednoj od poslovnica, pošto se tek nakon toga može i oformiti grupa od najmanjeg broja članova. Isto tako je bitno da polaznici znaju da u ovom slučaju samo organizator ima pravo da odredi termine i dinamiku, te napominjemo da u grupi može biti najviše osmoro polaznika u isto vreme.

Osnovni uslov za izlazak na polaganje završnog ispita jeste odrađenih 120 radnih sati prakse, to jest relevantan dokaz o tome. Akademija Oxford pruža priliku svakome ko zadovoljava taj uslov da polaže završni ispit, odnosno kako polaznicima ovog kursa, tako i svima onima koji su zainteresovani da se sertifikuju za ovo zanimanje.

Budući da postoje dve grupe kandidata u tom slučaju, sasvim logično se i dokumentacija koja se od njih zahteva razlikuje, pa tako svi oni kandidati koji ne pohađaju ovaj kurs u našoj organizaciji treba prvo da izvrše prijavljivanje za polaganje završnog ispita, odnosno da u skladu sa odredbama tada važećeg cenovnika plate i predviđenu nadoknadu za to. Oni su zatim dužni da dostave i svu onu obaveznu dokumentaciju, a u kojoj svakako osim fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih i svedočanstva osnovne škole, to jest diplome srednje škole mora da se nađe i kopija uverenja o državljanstvu, gde se isključivo za taj dokument zahteva da ne sme biti stariji od 6 meseci. Ovi kandidati moraju da dodaju i originalnu potvrdu da su imali prilike da pohađaju stručnu obuku, to jest da su odradili predviđeno vreme u praktičnom delu. A u slučaju da oni ne poseduju ta dokumenta, već su stekli radno iskustvo na ovom poslu, onda oni dostavljaju originalnu potvrde o tome, a koju će im izdati firma u kojoj su i bili zaposleni. Kada su u pitanju polaznici našeg kursa, od njih se svakako zahteva ista ona obavezna dokumentacija kao i kada se upisuju, a oni takođe dostavljaju i original pomenutih potvrda, ali su dužni da prilože i ugovor koji su potpisali sa nama. Pošto svi ovi kandidati budu položili pomenuti ispit, priloženoj dokumentaciji će biti dodat i zapisnik sa polaganja, kao i zvaničan test sa tog ispita.

Vrlo je važno da svako ko izvrši prijavu za pohađanje ovog kursa, odnosno pohađa predavanja i praksu, poseduje informaciju i da se oba dela od kojih je sačinjena obuka i kurs za proizvođača građe u svakom slučaju moraju odvojeno platiti, a u skladu sa cenama koje su navedene u cenovniku koji je u tom trenutku na snazi. Oni moraju imati na umu da cena za teorijski deo uključuje, na prvom mestu pohađanje određenog tipa nastave, ali i polaganje završnog ispita, odnosno izradu sertifikata i dodatka sertifikatu. Takođe će svaki pojedinačni polaznik, a koji bude izvršio plaćanje teorijskog dela, da dobije od organizatora i adekvatnu literaturu iz koje će se pripremati za polaganje završnog ispita.

Prilikom polaganja ovog ispita, svaki kandidat ima obavezu da odgovori na 15 pitanja ukupno. A budući da su ona raspoređena na dva dela, to znači da polaznik ima obavezu da odgovori na tri pitanja u usmenom delu, dok ih je 12 u pismenom delu.

Ukoliko u gradu u kome neko ko je zainteresovan da pohađa kurs i obuku za proizvođača građe ne postoji otvorena poslovnica Akademije Oxford, njima se nudi mogućnost da potpuno samostalno nađu kompaniju u okviru koje će da obave praksu, a koja se u konkretnom gradu nalazi, te da ispoštuju navedene zahteve. Što se tiče pohađanja predavanja za ove polaznike, preporučujemo im da se odluče za opciju online kursa, a pošto će upravo na taj način značajno da uštede novčana sredstva, ali i svoje vreme. Inače, završni ispit za te kandidate je obezbeđen u svim poslovnicama i to prema tačno definisanom programu, a najčešće oni prihvataju opciju da ga polažu u onoj koja je najbliža gradu u kome stanuje.

Sertifikat i dodatak sertifikatu za proizvođača građe, a koji će svako nakon uspešno položenog završnog ispita da stekne, je priznat kako na teritoriji cele naše zemlje, isto tako i na teritoriji nekih država koje se nalaze u našem okruženju. A on se od 01.01.2016. godine isključivo može upisati elektronskim putem i to samo preko Nacionalne službe za zapošljavanje, ali ovde je dodatna poteškoća što navedena služba upisivanje sertifikata vrši isključivo za nezaposlena lica, a tačnije za sve one osobe koje su prijavljene na njenu evidenciju. Upravo zato svako ko je u radnom odnosu u trenutku sticanja ovog sertifikata, biće prinuđen da sačeka, jer on može da zahteva njegovo upisivanje tek kada se bude prijavio na evidenciju te službe. Ipak, i zaposleni i nezaposleni kandidati imaju mogućnost da pomenuti sertifikat koriste u apsolutno svakoj situaciji, a budući da je on apsolutno relevantan dokaz da su kvalifikovani za proizvođača građe.

Koja znanja polaznicima nudi obuka za proizvođača građe?

Predavači koji su zaduženi da vode obuku i kurs za proizvođača građe će svakako prvo predstaviti svakom pojedinačnom polazniku drvo kao materijal, odnosno različite vrste, a koje će on imati zadatak da obradi na pravilan način i to kada se bude zaposlio na ovoj radnoj poziciji.

Nakon što budu završili sa upoznavanjem ovog materijala, polaznici će od profesora i da čuju šta sve spada u obaveze proizvođača građe, a svako od njih će se upoznati i sa samim postupkom sečenja i obrade, ali i sa adekvatnim distribucijom bilo koje vrste drveta.

Budući da u opis ovog radnog mesta u svakom slučaju spada i proizvodnja različite vrste građe, neophodno je i da svaki polaznik bude upoznat sa pojmom daske, ali će da nauči i šta su to letve, kao i ploče, grede i ostali proizvodi.

Jako je važno da naglasimo i da obuka i kurs za proizvođača građe u jednom svom delu svakako predviđa i upoznavanje polaznika sa osnovnim odredbama specifičnih standarda, a koji su prisutni u ovoj oblasti. Ovo je uvršteno u nastavni program samo zato što se od nekoga ko se kvalifikuje za ovo zanimanje, te nakon što završi ovu obuku i zaposli se, svakako očekuje da bude sa njima upoznat, budući da ih svako kome je stalo do kvalitetne proizvodnje građe maksimalno poštuje.

Svakako bi trebalo da znate i da kurs i obuka za proizvođača građe podrazumevaju da će svaki pojedinačni polaznik koji bude prvo prisustvovao predavanjima, a posle pristupio pohađanju prakse, biti u prilici da znanja koja je stekao za vreme pohađanja ova dva segmenta, vrlo brzo primeni u praksi i to na najbolji mogući način, pošto se očekuje da posao može da nađe prilično brzo.

Kako se odvija nastava tokom kursa za proizvođača građe?

Ne samo da zvanični nastavni program koga se pridržava obuka i kurs za proizvođača građe pred svakog polaznika stavljan zahtev da prati teorijski deo nastave, to jest predavanja, već se od njega zahteva takođe i da odradi praktičan deo i to u onom trajanju koje je sasvim jasno definisano, a koje zapravo podrazumeva ukupno 120 radnih sati.

Međutim, svim polaznicima je znatno olakšan čitav postupak pohađanja ove obuke, budući da oni biraju samostalno kako vrstu nastave koju će da prate u sklopu teorijskog dela, tako isto i firmu u kojoj će da odrade predviđeno vreme za praksu.

Oni bi trebalo da, pre nego što donesu odluku o tome, znaju da Akademija Oxford organizuje čak četiri vrste nastave, tako da polaznici osim grupne i individualne, imaju opciju da pohađaju obuku preko interneta, kao i poluindividualnu. Takođe je bitno da znaju da se sve one organizuju prema vrlo sličnom principu, a uz izuzetak grupne, čiji princip organizovanja je u najmanju ruku specifičan. A pod tim mislimo na činjenicu da polaznik koga zainteresuje grupna obuka i kurs za proizvođača građe prvo treba da sačeka prijavu tačno određenog broja polaznika u istoj poslovnici organizatora, uzevši u obzir da je osnovni uslov za njen početak formiranje grupe. Uz to, sasvim jasno je definisano da u toj grupi mora da bude minimalno četvoro polaznika, a ovaj broj je naveden zato što se u grupama inače može naći toliko polaznika najmanje, dok je osmoro maksimalan broj osoba koje mogu da budu prisutne tokom predavanja, a da bi nastava bila kvalitetna. Jedino organizator ima pravo kod ove vrste nastave da odredi tačne termine, to jest on samostalno definiše i dinamiku prema kojoj se predavanja održavaju.

Ali zato polaznik koji se odluči za bilo koju drugu ponuđenu vrstu nastave (online, poluindividualna ili individualna), ima puno pravo pravo da zahteva da se ona odvija u onim terminima kada njemu odgovara, te isto tako on treba i da se sa nadležnim profesorom dogovori oko dinamike, te da u dogovoru sa njim odredi kog datuma će kurs i obuka za proizvođača građe koju on lično izabere da počne. Sve ostale pomenute vrste nastave koje organizujemo podrazumevaju isti princip, ali različit broj prisutnih kandidata, budući da su individualna, ali i online obuka primarno namenjene za po jednog pojedinačnog polaznika, dok je poluindividualna zapravo ona koju može da pohađa njih dvoje istovremeno.

Neko koga interesuje učenje na daljinu, to jest ko je zainteresovan da predavanja pohađa online, svakako mora da poseduje računar, ali je tom prilikom uslovljeno i da on koristi samo internet konekciju koja mora da bude stabilna.

Takođe, obuka i kurs za proizvođača građe podrazumeva i pohađanje prakse, koju polaznik treba da prati u bilo kojoj firmi koj zadovoljava one uslove koji su jasno definisani, a kao što je na početku pomenuto, praksa mora da traje ukupno 120 radnih sati.

Da bi nekom polazniku bilo dozvoljeno da praksu pohađa u nekoj kompaniji, prvo ona mora da ima otvoreno radno mesto za proizvođača građe, a uz to je neophodno i da sa Akademijom Oxford ta firma ima potpisan ugovor. A u pitanju je onaj ugovor koji se odnosi na poslovno - tehničku saradnju, te naglašavamo da već postoje kompanije sa kojima smo mi njega potpisali, a koje svakako zapošljavaju i osobe sa pomenutim kvalifikacijama. Iz tog razloga mi svim zainteresovanim polaznicima pružamo mogućnost da se odluče za jednu od tih firmi, pošto će tako dobrim delom ne samo da uštede svoje vreme, već i novac. Od nas će odmah dobiti sve relevantne informacije, kao i podatak o visini nadoknade za pohađanje prakse u tom slučaju, pošto se ona plaća odvojeno od praćenja predavanja.

Iako ovo jeste svakako lakša varijanta, zainteresovani polaznici imaju mogućnost i da odaberu drugu opciju, to jest da pronađu firmu koja može da odgovori na navedene zahteve i to lično, a sa kojom ugovor o poslovnoj saradnji organizator nije potpisao do tada. Ali, u tom slučaju oni moraju biti svesni vrlo važne činjenice, a to je da im Akademija Oxford ne može pružiti adekvatne garancije koje se odnose na kvalitet prakse, poštom ona ne zna kako ta firma najpre posluje, a zatim ni na koji način vrši organizaciju prakse. U toj situaciji se od polaznika očekuje da obezbedi sve one podatke koje ćemo mi koristiti prilikom pripremanja ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, te da ih što je moguće pre dostavi ovlašćenom licu u jednoj od naših poslovnica (u kojoj se upisao ili pohađao predavanja). Nakon što pripremimo taj ugovor, učinićemo sve što je do nas da što pre bude i zvanično organizovano i njegovo potpisivanje, pošto svaki pojedinačni polaznik tek posle toga ima pravo da započne pohađanje prakse i to prema svim onim uslovima koje je jasno definisao sa osobom koja je u toj firmi nadležna, a sa kojom treba da se usaglasi i oko cene.

Kome je kurs za proizvođača građe namenjen?

Apsolutno svako ko je punoletan i uz to poseduje i zvanično državljanstvo Republike Srbije, a koga interesuje obuka i kurs za proizvođača građe ima pravo da na propisan način izvrši prijavu. Uz pomenute, postoji još jedan vrlo važan zahtev, ali se on svakako lako ispunjava, pošto se od svih prijavljenih osoba očekuje da poseduju važeći dokaz da su do tada najmanje završili osnovnu školu.

Baš zato što su sve ovo uslovi koje mora da ispuni svako ko je zainteresovan da pohađa pomenuti kurs, te se adekvatno sertifikuje za proizvođača građe, to u obaveznu dokumentaciju spada kopija svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, kao i kopija uverenja o državljanstvu (ne sme da bude starije od 6 meseci) i izvoda iz matične knjige rođenihh. Upravo uz pomoć tih dokumenata, to jest njihovih kopija, svaki polaznik ima priliku i da dokaže da u potpunosti ispunjava sve pomenute uslove.

Koliko traje obuka i kurs za proizvođača građe?

Tri meseca ukupno traje kurs i obuka za proizvođača građe, a svakako u tom periodu svaki upisani polaznik treba i da pohađa praksu, za koju je takođe definisano ukupno trajanje od 120 radnih sati.

Uzevši u obzir da je sve veći broj polaznika koji su zainteresovani za kraće trajanje ove obuke, to njima i omogućujemo da nastavu završe za svega dva meseca, ali se oni uslovljavaju da maksimalno poštuju definisanu dinamiku, koja je određena za pohađanje prakse u tom slučaju. Preciznije rečeno, da bi obuka i kurs za proizvođača građe mogla da bude završena u periodu od va meseca, neophodno je odraditi ukupno 40 radnih sati u sklopu praktičnog dela. A to zapravo znači da polaznik treba da prisustvuje praksi svakog dana od ponedeljka do petka i to u trajanju od po 8 sati.

Koliko košta kurs i obuka za proizvođača građe?

U aktuelnom cenovniku je navedena kako cena za praktični, tako i cena za teorijski deo, a koji takođe obuhvata obuka i kurs za proizvođača građe. Sasvim je jasna činjenica da se nastava organizuje u dva segmenta, pa logično podrazumeva i da je polaznik obavezan da ih odvojeno jedan od drugog plati.

Akademija Oxford, koja nije zvanično zadužena za organizovanje prakse, već to čine one firme koje ispunjavaju navedene zahteve, ima pravo da navede cenu samo za onu praksu koju polaznik želi da pohađa u bilo kojoj firmi koja se smatra njenim poslovnim partnerom. A u onoj situaciji kada on želi da samostalno nađe kompaniju koja ispunjava navedene uslove, te da u njoj pohađa praksu, moraće o ceni da se dogovori sa njenim ovlašćenim licem.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Vreme i mesto održavanja kursa za proizvođača građe

Kurs i obuka za proizvođača građe koji se organizuje, jednostavno rečeno u dva dela, jer svi zainteresovani polaznici prate kako predavanja, tako i prisustvuju praksi, svakako podrazumeva i različit način organizacije za ta dva segmenta, odnosno drugačije mesto održavanja.

Najprostije rečeno, polaznici praksu pohađaju u kompaniji koja zadovoljava navedene uslove, a teorijski deo, to jest predavanja prate u prostorijama poslovnica Akademija Oxford ili preko interneta, a što sve zavisi od njihove odluke.

Kada je reč o praksi, napominjemo da nju isključivo može da organizuje ona firma sa kojom organizator ovog kursa mora da potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, odnosno ona koja ima otvoreno radno mesto za proizvođača građe. Da bismo svim zainteresovanim polaznicima što više olakšali pohađanje prakse, mi ćemo im ponuditi da izaberu jednu od firmi sa kojima smo mi konkretan ugovor još pre imali prilike da potpišemo. A sve to znači da polaznici koji se budu opredelili za ovu opciju, bivaju maksimalno rasterećeni brojnih obaveza, jer tada od nas dobijaju sve relevantne podatke, ali i garancije vezano za kvalitet prakse, te ne moraju ni da gube vreme u čekanju na potpisivanje pomenutog ugovora.

Svakako postoji i druga opcija, gde svaki polaznik može da lično i potpuno samostalno izabere neku drugu kompaniju, a koja mora da zadovoljava pomenute uslove, te podrazumeva da mi do tada sa njom nismo potpisali navedeni ugovor. Ukoliko to bude njegov izbor, on mora da bude svestan činjenice da će imati dosta obaveza, jer treba prvo nama da obezbedi podatke koji su važni za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, ali isto tako je njegova obaveza i da se dogovori o uslovima za pohađanje prakse i oceni, a to čini sa zvanično ovlašćenom osobom u izabranoj firmi. Nakon što on nama bude obezbedio sve zahtevane podatke, mi ćemo se potruditi da vrlo brzo pristupimo potpisivanju tog ugovora, jer upravo od toga i zavisi kada će on početi da pohađa praksu u konkretnoj kompaniji.

Isto tako polaznik treba da odluči koju vrstu nastave će da pohađa u okviru predavanja, a u zvaničnoj ponudi su osim individualne i grupne, takođe i obuka i kurs za proizvođača građe preko interneta, odnosno poluindividualna nastava.

Uslov za praćenje predavanja preko interneta jeste, na prvom mestu računar, a zatim i stabilna konekcija sa internetom, koju taj računar svakako mora da koristi, kako bi polaznik predavanja u tom slučaju pratio bez ikakvog ometanja. A taj tip nastave je organizovan za jednog polaznika, kao i individualna, dok je poluindividualni kurs namenjen prisustvu dva polaznika u isto vreme. Način na koji se organizuju ove obuke je zapravo potpuno isti, a tačnije rečeno svaki polaznik koji bude odabrao bilo koji od njih će moći da naglasi predavaču prvo kada želi da taj kurs i obuka za proizvođača građe koju on bude izabrao počne, a zatim i koji su to termini kada bi mu odgovaralo da pohađa predavanja, te kojom tačno dinamikom želi da ih prati.

Princip prema kome se grupna nastava organizuje je apsolutno drugačiji, jer u tom slučaju isključivo Akademija Oxford donosi odluku u kojim terminima će predavanja da se odvijaju i kojom tačno dinamikom će ih polaznici pratiti. Međutim, kod ove vrste nastave se zahteva i to od svakog prijavljenog polaznika, da bude svestan činjenice da prvo mora grupa da bude formirana u onoj poslovnici u kojoj se on prijavio, pa da se tek onda pristupa početku ovog tipa nastave. Jednostavnije rečeno, zahteva se prijavljivanje minimalnog broja polaznika, to jest četvoro njih, pošto je upravo to primaran uslov da ta vrsta nastave može da počne. Isto tako je važno da napomenemo da u jednoj grupi najviše može da bude osmoro polaznika, jer će na taj način biti održan njen visok kvalitet.

Dodatne napomene:

 • svako koga interesuje obuka i kurs za proizvođača građe može da se prijavi bilo kog dana u toku cele godine za njegovo pohađanje i to ili preko mejla ili telefona jedne od poslovnica, te isto tako može i da prijavljivanje izvrši lično
 • neophodno je lično prisustvo svakog polaznika u trenutku upisa, kao i dostavljanje zahtevane dokumentacije, odnosno posedovanje validnog ličnog dokumenta, a kako bi mogao da bude identifikovan pre potpisivanja ugovora sa organizatorom
 • cena je formirana u dva dela, što znači da se pohađanje prakse i predavanja plaća odvojeno
 • uz pohađanje individualne, grupne, poluindividualne ili online nastave, svaki polaznik u sklopu cene koja je definisana za teorijski deo, dobija i mogućnost da izađe na polaganje završnog ispita, ali i literaturu, a biće mu izrađen i sertifikat za proizvođača građe i dodatak sertifikatu, pošto bude položio pomenuti ispit
 • pohađanje praktične nastave se naplaćuje u skladu sa cenom koju odredi ona firma koja je i organizuje
 • obaveza svakog polaznika jeste da poštuje odredbe ugovora koji je sa Akademijom Oxford on zvanično potpisao, kao i da plaćanje vrši u zadatom roku, a u onoj poslovnici u kojoj se bude upisao, odnosno u kojoj bude pohađao teorijski deo nastave i to prema tada aktuelnom cenovniku
 • od onog kandidata koji samo ima želju da stekne sertifikat za proizvođača građe se očekuje ispunjenje osnovnih uslova, što podrazumeva kako dostavljanje dokaza da je pohađao praksu iili stekao radno iskustvo, tako je isto neophodno i da blagovremeno izvrši prijavu za polaganje ovog ispita, te da tom prilikom plati i jasno definisanu nadoknadu


Cena kursa i obuke za prizvođača građe je 15,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za proizvođača građe


Literatura za proizvođača građe

Priručnik - Skripta - Knjiga za Proizvođača Građe - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje