Kurs i obuka za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: procesom prerade i obrade duvana i proizvodnju duvanskih proizvoda; održavanjem mašina; zaštitom na radu.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Sa čitavim procesom prerade i obrade duvana, odnosno sa proizvodnjom duvanskih proizvoda i korišćenjem mašina koje su u okviru te industrije primenjuju, ali i sa odredbama zakona o zaštiti na radu, to jest o bezbednosti će biti upoznat svako ko bude pohađao specijalizovani kurs i obuku za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji, a koju organizuje i to u toku cele godine Akademija Oxford.

Ova institucija pomenutu obuku sprovodi u celoj zemlji, budući da na preko 20 lokacija ima svoje poslovnice. Od zainteresovanih polaznika se zahteva da ispune osnovni uslov za upisivanje na taj kurs, a koji podrazumeva da je on do tada najmanje završio osnovnu školu. Upravo zato se od njega zahteva da o tome dostavi dokaz u trenutku upisa, a koji se odnosi ili na kopiju svedočanstva osnovne škole ili na fotokopiju diplome srednje škole, koju je on završio. Takođe, bitno je i da u obaveznu dokumentaciju, koja se zahteva prilikom upisivanja doda i kopiju krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, kao i fotokopiju uverenja o državljanstvu, te se samo za taj dokument zahteva da ne bude stariji od 6 meseci. Uzevši u obzir da se tada potpisuje ugovor između polaznika i organizatora, zahteva se i da prijavljeni polaznik priloži ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, a ako ima čipovan ličnu dokument, on neizostavno mora da ga poseduje i očitanog u toj situaciji.

Bitno je da svaki polaznika zna da kurs i obuka za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji podrazumeva pohađanje predavanja, odnosno da on ima obavezu i da ukupno 240 radnih sati pohađa praktičan deo.Uz mogućnost da teorijski deo, to jest predavanja prati u okviru grupne nastave, polazniku se nudi mogućnost i da odabere poluindividualni, online ili individualni kurs, a za koji će tačno od svih ponuđenih da se odluči, samo zavisi od njegovih interesovanja i potreba.

Apsolutno sve pomenute vrste nastave, osim one koja se prati preko interneta, se organizuju u poslovnicama Akademije Oxford, ali je način organizovanja različit samo kod grupne obuke. Tačnije, samo se za tu vrstu nastave unapred određuju dinamika i termini, a od svih polaznika se zahteva da ih poštuje, dok se za sve ostale koje smo pomenuli podrazumeva takav način organizovanja koji polaznicima omogućuje da sve pomenuto dogovore sa profesorom, odnosno sa koordinatorom za nastavu u okviru konkretne poslovne. Datum početka održavanja grupne obuke isključivo zavisi od formiranja grupe, to jest od interesovanja pojedinačnih polaznika, uzevši u obzir da se jedino za nju zahteva prijava najmanje četvoro polaznika u jednoj poslovnici. Ali zato datum početka svih ostalih pomenutih vrsta nastave, zavisi samo od dogovora koji će polaznik da ima sa profesorom direktno. Broj osoba u okviru grupe može biti najviše 8, jer je osnovni cilj organizatora da očuva visok kvalitet nastave koji je, ujedno i njegov zaštitni znak.

Isto tako je važno i da polaznici znaju na praksu mogu da pohađaju u svakoj onoj firmi koja ima otvoreno konkretno radno mesto, a što je kvalifikuje kao kompaniju adekvatnu za održavanje prakse. Međutim, svaki prijavljeni polaznik treba da zna i to da organizator ima uspostavljenu saradnju sa različitim kompanijama, pa tako isto i sa onima koje u okviru ove oblasti posluju, te zainteresovanim polaznicima pruža mogućnost da se odluče za varijantu pohađanja prakse kod njegovih poslovnih partnera. Čak se može reći i da Akademija Oxford tu vrstu nastave preporučuje, uzevši u obzir da je polaznicima tada sve mnogo lakše. Da budemo precizniji, ovo se preporučuje jer će polaznik u toj situaciji podatak o ceni, kao i o uslovima za pohađanje ovog dela nastave, da dobije direktno od organizatora, tako da neće imati nikakvu drugu obavezu, osim da sve pomenuto ispoštuje. Takođe će mu biti omogućena i garancija visokog kvaliteta prakse, budući da mi u potpunosti poznajemo način na koji ta kompanija funkcioniše, to jest kako praksua sprovodi, pa samim tim možemo sa sigurnošću da tvrdimo i da će ona biti maksimalno kvalitetna.A svaki onaj polaznik koji ne bude odabrao ovu opciju, to jest koji se odluči da taj deo kursa pohađa u kompaniji sa kojom organizator nije sklopio ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, će svakako imati mnogo više obaveza. Naime, od njega se tada očekuje prvo da našem predstavniku u okviru odabrane poslovnice pruži sve informacije koje su potrebne za popunjavanje već pomenutog ugovora, uzevši u obzir da se on mora pre početka prakse potpisati. Isto tako, taj polaznik ima obavezu da lično definiše detalje sa predstavnikom firme koju je odabrao, odnosno da se sam informiše o ceni, te mora da zna i da mu organizator neće dati garancije da će praksa tada biti odrađena kvalitetno. Inače, garancije se u ovom slučaju ne daju samo zato što organizator ovog kursa pre toga nije sa konkretnom kompanijom sarađivao, a što znači da ne može sa sigurnošću da tvrdi da će ona praksu da sprovede prema važećim pravilima, to jest kvalitetno.

Literaturu iz koje će polaznik da se priprema za polaganje završnog ispita obezbeđuje isključivo Akademija Oxford, a ona je uračunata u cenu teorijskog dela koji se odvojeno plaća od pohađanja prakse.

Cenu prakse navodi kompanija koja je i organizuje, stim da organizator svakako nema uticaja na visinu ove nadoknade. A pored literature, u cenu za pohađanje predavanja, uračunata je naravno i individualna, grupna, online ili poluindividualna obuka i kurs za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji, te isto tako i nadoknada za polaganje ispita za proveru znanja, ali i izrađivanje sertifikata za tog kandidata, te dodatka sertifikatu.

Onaj polaznik koji želi da polaže završni ispit mora da odradi praksu u predviđenom trajanju (240 radnih sati), jer je to ujedno i osnovni uslov za njegovo polaganje. Na tom ispitu postoji usmeni i pismeni deo, a polaznik odgovara na ukupno 15 pitanja i to 12 na pismenom, a 3 na usmenom. Pošto pomenuti ispit položi, on će da stekne sertifikat za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji, a koji može ako zadovoljava konkretne uslove i da upiše u radni dosije. Inače, ti uslovi su od 01.01.2016. godine izmenjeni, tako da je upisivanje sertifikata dozvoljeno isključivo kandidatima koji su na evidenciji NSZ - a, to jest svima onima koji se smatraju nezaposlenim licima. Za pravo, od tog datuma samo Nacionalna služba za zapošljavanje i ima pravo da upiše stečene sertifikate kandidatima, ali ona to svakako čini samo za osobe na njenoj evidenciji. Iz tog razloga, svakom onom kandidatu koji je zaposlen, a postane vlasnik ovog sertifikata, se i predlaže da sačeka trenutak kada će biti ponovo prijavljen na evidenciju te- U međuvremenu, naravno on ima slobodu da pomenuti sertifikat primenjuje kad god je to potrebno, uzevši u obzir da se on sa stanovišta prava i zakona smatra potpuno važećim dokumentom i adekvatnom vrstom dokaza da je neko sertifikovan za obavljanje konkretnog posla.

Svakako je bitno da znate i to da organizujemo polaganje završnog ispita i za sve one kandidate u čijem mestu stanovanja nemamo poslovnicu i to isključivo u onoj koju on zahteva, a obično se to sprovodi u najbližoj poslovnici Akademije Oxford. Takvi kandidati bi trebalo da samostalno pronađu odgovarajuću firmu, koja posluje u mestu njihovog stanovanja i na taj način odrade praksu, ali uz maksimalno poštovanje svega što je prethodno navedeno za takav način pohađanja prakse. Takođe je važno da naglasimo i da oni predavanja, a koja obuhvata obuka i kurs za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji mogu da prate preko interneta, pošto im vrlo verovatno taj način posebno odgovara.

Očekuje se da svaki pojedinačni polaznik koji bude položio ispit za proveru znanja dostavi najpre onu obaveznu dokumentaciju, kao i u trenutku upisivanja, ali i ugovor koji je potpisan između njega i organizatora, te prilaže i dokaze da je odradio stručnu praksu, kao i da je pohađao ovu obuku, a da bi mu bio izrađen sertifikat, te ćemo mi navedenoj dokumentaciji dodati i test sa tog ispita, odnosno zapisnik.

Dokumentacija koja je potrebna za polaganje ispita za proveru znanja, to jest za izradu sertifikata za sve one osobe koje ne prate ovaj kurs kod nas, podrazumeva isto tako obaveznu dokumentaciju, te takođe zapisnik i test sa polaganja završnog ispita. Neophodno je da oni dostave i potvrdu o savladanoj praksi, odnosno potvrdu o pohađanju stručne obuke, ali bez ugovora sa Akademijom Oxford, te naravno da izvrše prijavu za polaganje ispita za proveru znanja i to na jasno definisan način.


Šta izučava kurs za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji?

Način rukovanja specifičnim mašinama koje se koriste u duvanskoj industriji, jeste i osnovna tema koju ima obuka i kurs za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji u teorijskom delu.

Svi polaznici će imati prilike da se upoznaju najpre sa različitim tipovima mašina koje se u ovoj industriji koriste, te sa osnovnim karakteristikama materijala od kojih se one izrađuju. Ne samo da će oni naučiti kako se koriste kontrolne, odnosno protočne vage, već će da se upoznaju i sa principom rada takozvanih trakastih dozatora.

Ipak, ono što je najvažnije jeste da svaki polaznik mora da zna da je u većini slučajeva proizvodnja duvana automatizovana, tako da će se on za vreme trajanja predavanja svakako upoznati i sa načinom funkcionisanja takve vrste proizvodnje. Međutim, ono što je takođe bitno jeste činjenica da osoba koja se kvalifikuje za pomenuto zanimanje mora da poseduje osnovna znanja vezana za proces prerade duvana, te da poznaje sve ona postupke koji se u okviru njega primenjuju, tako da će predavači posebnu pažnju da obrate na upoznavanje polaznika sa postupkom rendrajgovanja i stripsiranja, a naučiće i kako funkcioniše fermentacija sirovina u duvanskoj industriji.

Kurs i obuka za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji podrazumeva i upoznavanje svakog pojedinačnog polaznika sa odredbama o zakona o zaštiti na radu, to jest sa osnovnim odredbama zakona o bezbednosti na radu, jer on svakako mora da ih primenjuje i poštuje kada se bude zaposlio na radnom mestu za koje se kvalifikuje.

Isto tako se podrazumeva i da će im biti ukazano na to koliko je higijena u postupku proizvodnje duvana bitna, te da je neophodno da neko ko je kvalifikovan za ovo zanimanje, posebnu pažnju obrati i na pravilno održavanje higijene na svom radnom mestu.

A bitno je i da se polaznici upoznaju sa delovima onih mašina koje se u okviru duvanske industrije svakako koriste, te sa njihovim svakodnevnim održavanjem, ali i sa načinom detekcije kvara kada je to potrebno, jer to svakako spada u obaveze konkretne radne pozicije, ali samo kada su u pitanju neki manji kvarovi. A ako se dogodi da kvar na konkretnoj mašini bude veći, onda je on svakako dužan da obavesti lice koje je ovlašćeno za takvu vrstu popravke.

Kako je organizovana obuka za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji?

Nastava se na prvom mestu odvija u poslovnicama Akademije Oxford, a koje se nalaze u velikom broju gradova širom naše zemlje, stim da je to vezano samo za pohađanje predavanja. A drugi deo koji predviđa obuka i kurs za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji se organizuje u firmi koja posluje u toj oblasti, to jest koje zapošljava nekoga na ovom radnom mestu i samim tim ima mogućnost da praksu i organizuje prema pravilima.

Ono što svaki polaznik treba da zna, jeste da postoji mogućnost da praksu pohađa kod poslovnih partnera organizatora, to jest u bilo kojoj firmi sa kojom Akademija Oxford ima već potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, jer u tim slučajevima svaki pojedinačni polaznik, na prvom mestu ima garanciju za kvalitet prakse, ali od organizatora dobija i sve podatke koji su za njeno pohađanje važni, a što naravno uključuje i informacije o ceni.

Pored te mogućnosti, polaznik može i da praksu pohađa u kompaniji koja zadovoljava pomenute uslove, ali sa kojom pre toga organizator nije poslovno sarađivao, a što znači da nije upoznat sa načinom njenog poslovanja, kao što nije upoznat ni sa činjenicom na koji način konkretna kompanija praksu organizuje, te upravo iz tog razloga se tim polaznicima ne mogu dati garancije kvaliteta, kao u prvom slučaju. Ali, ovde postoji još jedna otežavajuća okolnost, a ona podrazumeva da se pre nego što on počne praksu da pohađa, mora potpisati ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, pa je samo zato taj polaznik obavezan da predstavniku naše poslovnice u kojoj se upisao ili u kojoj pohađa teorijski deo obuke, dostavi sve informacije vezano za konkretnu kompaniju, a koje su potrebne za potpisivanje tog ugovora. Pored svega toga što smo pomenuli, taj polaznik ima obavezu i da dogovori i to sa predstavnikom konkretne kompanije, apsolutno sve detalje koji moraju uključivati i podatak o ceni, uzevši u obzir da mi na to nemamo zaista nikakvog uticaja.

Naravno, svaki pojedinačni polaznik će u okviru ove obuke da pohađa i predavanja, to jest da prati teorijski deo koji predviđa zvaničan nastavni plan, a prema kome se organizuje kurs i obuka za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji. On ima pravo da odabere da li će predavanja da prati individualno ili sa još jednim polaznikom, to jest u paru, a u ponudi je i grupna nastava, odnosno mogućnost da predavanja polaznici prate preko interneta.

Svaka od ponuđenih, ima karakterističan princip održavanja, stim da se jedino grupni kurs razlikuje u tom smislu od ostalih. Tačnije, stvar je u tome da polaznik koji bude odlučio da ovako pohađa nastavu, mora i da prihvati sve uslove, uzevši u obzir da Akademija Oxford kao organizator za ovu vrstu nastave, sve određuje samostalno i bez dogovora sa kandidatom, a sve što smo pomenuli ne važi za ostale tipove nastave. Naime, u grupi može da bude od četvoro do osmoro ljudi, te se taj vid nastave organizuje tek nakon što se bude prijavilo minimum 4 osobe u okviru jedne poslovnice, ali isto tako su i termini unapred određeni od strane organizatora, kao i dinamika. Uglavnom se ovde ništa ne sme menjati, mada naglašavamo da postoji praktično rečeno samo jedna situacija kada koordinator za nastavu u jednoj poslovnici ima pravo da prihvati promenu termina i kod ovog tipa kursa. A to podrazumeva da će svaki polaznik jedne grupe da iznese zvaničan zahtev o promeni termina, ali moramo da naglasimo i to da se ovo ne radi rado, te da koordinator u tom slučaju ima svako pravo na promenu termina ne dozvoli, pa čak i ako nju zahtevaju baš svi polaznici u okviru jedne grupe. Tačnije, on to može da ne dopusti ukoliko bude ustanovio da bi promena mogla da izazove problem sa ostalim kursevima koji se u toj poslovnici budu odvijali.

Što se tiče principa odvijanja ostalih vrsta nastava koje smo pomenuli, oni su mnogo fleksibilniji kada je u pitanju dinamika, odnosno termini održavanja predavanja, uzevši u obzir da se odluka o tome prepušta svakom pojedinačnom polazniku. Naime, on u ovom slučaju može da se sa profesorom koji će ga i obučavati, dogovori oko svega toga, te se naravno sve to vrši pod nadzorom koordinatora za nastavu u toj poslovnici.

Isto tako je izuzetno važno da naglasimo i da onaj polaznik koji je zainteresovan da obuku i kurs za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji prati online, mora naravno da ima sopstveni računar preko koga će predavanje pratiti, ali isto tako se od njega zahteva i da taj računar bude spojen preko stabilne konekcije sa internetom, jer tako može da se osigura nesmetano odvijanje predavanja, stim da se ova vrsta nastave odvija potpuno isto kao i poluindividualna, to jest individualna.

Kome je namenjen kurs za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji?

Kurs i obuka za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji je namenjena svakome ko je punoletan, a zatim i ko je državljanin naše zemlje. Sem toga, od svakog pojedinačnog polaznika se zahteva ispunjenje još jednog vrlo važnog uslova, a on se odnosi na najmanje završenu osnovnu školu.

Zato se od svakoga ko vrši prijavu za pohađanje ove obuke i zahteva da dostavi prilikom upisa svu zahtevanu dokumentaciju koja mora da uključuje i fotokopiju uverenja o državljanstvu, a taj dokument ne sme da bude stariji od 6 meseci, te je isto tako važno je da tada dostavi i kopiju svedočanstva osnovne škole. A ako je pre toga polaznik završio bilo koju srednju školu, onda umesto navedenog dokumenta dostavlja kopiju diplome tet srednje škole.

Isto tako je važno i da izvrši identifikaciju u trenutku potpisivanja ugovora, to jest da dostavi važeći lični dokument koji mora da poseduje i fotografiju, te kopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Koliko traje kurs i obuka za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji?

Ako nekoga zanima obuka i kurs za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji, treba da zna da je u tri meseca koliko je predviđeno da traje, uvršteno i 240 radnih sati prakse, koje u svakom slučaju polaznik mora da pohađa.

Isto tako, mi možemo da omogućimo svakome ko je zainteresovan, da kurs i obuka za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji traje ukupno 2 meseca, ali tada konkretni polaznik mora i da prihvati tačno definisan način sprovođenja praktičnog dela. A pod tim se misli na svakodnevno pohađanje prakse, koja mora da traje ukupno 40 radnih sati za jednu nedelju, to jest taj polaznik mora svakog radnog dana, to jest u periodu od ponedeljka do petka, da praksu pohađa po osam sati.

Koliko košta obuka i kurs za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji?

Kako predviđa zvanični nastavni program, a po čijim pravilima se kurs i obuka za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji i organizuje, da postoje dva dela, to znači i da je polaznik dužan da njihovo plaćanje izvrši sasvim odvojeno.

Inače, osim pohađanja bilo koje od prethodno pomenutih vrsta nastave, u cenu za taj deo kursa je uračunata i literatura, to jest skripta koja je potrebna svakom pojedinačnom polazniku kada bude vršio pripremu za polaganje ispita za proveru znanja, a potom i nadoknada za polaganje tog ispita, ali isto tako i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Kada i gde se kurs za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji održava?

Kako je sasvim jasno definisano važećim nastavnim programom, a koji u potpunosti poštuje obuka i kurs za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji, za svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da sa jedne strane pohađa teorijski deo, to jest da prati predavanja, a sa druge da u kompaniji koju bude lično odabrao odradi predviđenih 240 radnih sati prakse i to prema jasno definisanim uslovima.

Prvo se polazniku omogućuje da, već u trenutku kada bude pristupio upisu kordinatoru za nastavu u toj poslovnici kaže koja vrsta nastave ga zanima, a što se tiče predavanja, uzevši u obzir da Akademija Oxford organizuje četiri različita tipa nastave, a koji su na raspolaganju svim prijavljenim polaznicima.

Tako oni mogu da odaberu da predavanja prate prema pravilima individualne i poluindividualne nastave, a pored toga svakako imaju mogućnost i da se odluče za rad u grupama, te isto tako i da pomenutu obuku pohađaju preko interneta. A za sve navedene vrste obuke važi pravilo da se organizuju na preko 20 lokacija u zemlji, to jest u svakom gradu u kome je otvorena poslovnica organizatora, uz izuzetak one koja podrazumeva praćenje predavanja preko interneta. Naglašavamo da se od polaznika samo tada zahteva kako posedovanje računara, isto tako i stabilna veza sa internetom, budući da je to jedini način da nastava bude odrađena prema važećim pravilima.

U obavezi smo da sve pojedinačne polaznike obavestimo o tome da su termini i dinamika održavanja predavanja za sve pomenute vrste nastave, sem za grupnu isključivo vezani za dogovor koji on treba da ima sa profesorom. A oni bi trebalo i da tom prilikom dogovore tačan termin kada će kurs i obuka za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji da zvanično počnu.

Kao što smo već naveli, jedino grupna obuka podrazumeva nešto drugačiji način organizacije, uzevši u obzir da polaznik koji se odluči da je pohađa ne može da odluči ni o čemu, nego treba jednostavno da prihvati sve ono što određuje organizator u ovom slučaju, a to znači da će se on prilagoditi dinamici i terminima koje je organizator već odredio. Takođe, polaznik koji se baš zanima za ovu vrstu nastave, mora da bude svestan činjenice da se obuka i kurs za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji u ovom slučaju odvija u grupama. A u njima može biti od četvoro do osmoro polaznika, tako da i počinje tek onog trenutka kada se osnovni uslov za njeno organizovanje ispuni, a to znači da se u odabranoj poslovnici mora prijaviti najmanje 4 polaznika koji žele da je pohađaju, jer se tek nakon toga i može formirati konkretna grupa.

Pored predavanja, polaznici imaju obavezu i da u trajanju od ukupno 240 radnih sati pohađaju praksu, a nju i mogu da pohađaju isključivo u kompanijama koje zadovoljavaju konkretne uslove, to jest koje i zapošljavaju osobe na navedenoj radnoj poziciji. A kada se uzme u obzir da organizator pomenute obuke ima prilike da sarađuje sa mnogobrojnim firmama, pa i sa onima koje zapošljavaju radnike na poslovima rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji, jasno je i da polaznicima nudimo odabir izmešu tih kompanija i to kao lakšu mogućnost. Takođe, oni mogu i da odaberu neku kompaniju po sopstvenom nahođenju, ali samo ukoliko ona zadovoljava pomenute uslove. Ipak, mi smo radije za prvu ponuđenu varijantu, jer tada pružamo mogućnost polazniku da dobije sve podatke koji se odnose na pohađanje prakse, tako da će biti upoznati i sa cenom, ali ono što je najvažnije, polazniku se daju garancije i za visok kvalitet prakse.

A za situaciju kada on želi da praksu pohađa u bilo kojoj kompaniji, a sa kojom Akademija Oxford pre toga nije imala saradnju, odnosno sa kojom nije ni potpisala ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, je specifično to da organizator prvo ne daje garancije, a zatim ne pruža informacije o ceni, budući da to nije njegova obaveza, te on i ne zna koliko košta praksa u različitim kompanijama. Upravo zato se polaznik mora obavezati da dogovori cenu i sve drugo što je bitno za početak organizovanja prakse sa zvanično ovlašćenim licem te firme, ali najvažniji uslov za to podrazumeva prethodno potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji. A da bismo mi to obezbedili i to u što kraćem roku, polaznik ima takođe obavezu i prema nama, jer mora da nam dostavi podatke koji su važni za konkretan ugovor, a vezani su za firmu koju je on odabrao. Važno je, takođe da zna i to da organizator u ovom slučaju sigurno nije u prilici da mu pruži garanciju kvaliteta takve prakse i to prvenstveno jer nije upoznat sa načinom poslovanja u okviru te kompanije, odnosno ne zna ni na koji način se praksa u okviru nje organizuje.

Dodatne napomene:

 • osoba koju zanima kurs i obuka za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji treba da se prijavi za njeno pohađanje, a to može da uradi ili lično u jednoj od poslovnica ili preko telefona, te ima mogućnost i da prijavu pošalje elektronski, to jest preko mejla
 • podrazumeva se da svako ko je prijavljen mora da prisustvuje lično upisu, jer je tada neophodno da potpiše ugovor sa organizatorom, pa se zato zahteva i da donese svu potrebnu dokumentaciju, odnosno da ima i važeći lični dokument sa fotografijom, a kako bi prema pravilima mogao da prođe kroz proces identifikacije
 • oba dela koja obuhvata obuka i kurs za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji će se naplatiti odvojeno, a svaki polaznik mora da zna da Akademija Oxford ne snosi odgovornost za cenu praktičnog dela, uzevši u obzir da o tome odlučuje kompanija u kojoj se praksa i organizuje
 • sem što je uračunato pohađanje jedne od ponuđenih vrsta nastave, u cenu teorijskog dela se takođe uračunava i literatura, ali i polaganje završnog ispita, odnosno izrada sertifikata, kao i dodatka sertifikatu
 • polaznik sva plaćanja mora da izvrši u roku koji je naveden u potpisanim ugovorom i to u poslovnici Akademije Oxford, a u skladu sa cenama koje se nalaze u tada važećem cenovniku
 • ona osoba koja u potpunosti ispunjava sve navedene uslove, te želi samo da stekne sertifikat za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji, mora da izvrši prijavu za polaganje ispita za proveru znanja na vreme, te da dostavi svu onu dokumentaciju koja se zahteva, a u kojoj mora da se nađe i dokaz o pohađanju prakse u trajanju od 240 radnih sati, to jest važeći dokaz da je taj kandidat stekao iskustvo na ovom radnom mestu

Cena kursa i obuke za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za rukovaoce mašinama u duvanskoj industriji


Literatura za rukovaoce mašinama u duvanskoj industriji

Priručnik - Skripta - Knjiga za Rukovaoce Mašinama U Duvanskoj Industriji - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje