Kurs i obuka za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: upravljanjem mašinama za preradu i obradu hrane; održavanjem mašina; bezbednosti na radu.

Opšte informacije

Cena: 18,000 RSD | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Kako sa upravljanjem mašinama koje se koriste za obradu, odnosno preradu različitih vrsta namirnica, tako i sa njihovim održavanjem, ali i sa odredbama zakona vezanim za bezbednost i zaštitu na radu se upoznaje svako ko želi da postane vlasnik sertifikata za ovo zanimanje. Naravno, to je tek deo nastavnog plana prema kome se obuka i kurs za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji i organizuje, a u toku cele kalendarske godine na preko 20 lokacija u Srbiji, to jest u svakom gradu u kome poslovnica Akademije Oxford postoji.

Minimalno završena osnovna škola, to jest stečeno osnovno obrazovanje jeste ujedno i osnovni uslov da neko pomenutu obuku pohađa, te se podrazumeva da prijavljeni kandidati moraju biti i punoletni.

Prijavu je moguće izvršiti direktno u odabranoj poslovnici bilo kog dana u toku kalendarske godine, a kada je ona otvorena. Takođe, polaznicima je na raspolaganju i mogućnost da prijavljivanje izvrše telefonskim putem, kao i da na mejl organizatora pošalju sve podatke koji su važni za prijavu, to jest kako datum rođenja, ime i prezime, odnosno informacije o kontaktu, tako i podatak u kojoj tačno od mnogobrojnih poslovnica žele da se upišu, to jest pohađaju teorijski deo koji predviđa ovaj kurs.Zapravo, nastava se odvija u okviru kako teorijskog, tako isto i praktičnog dela, ali je jasno definisano da polaznik ima obavezu ukupno 240 radnih sati da pohađa praksu. Isto tako je bitno i da on zna da može praksu da pohađa u bilo kojoj kompaniji koja zapošljava radnike ovog profila, ali to može biti poslovni partner Akademije Oxford ili firma sa kojom ona nije pre toga sarađivala. A definitivno je da prva opcija koja je ponuđena, a podrazumeva da polaznik praksu pohađa kod poslovnog partnera organizatora, jeste i povoljnija, uzevši u obzir da će on biti u potpunosti rasterećen briga i oko cene, ali i oko svih ostalih detalja koji su za pohađanje prakse bitni, uzevši u obzir da će te podatke dobiti direktno od organizatora. On će isto tako od njega dobiti i sve garancije koje su vezane za visok kvalitet nastave, buduči da je organizator imao prilike da sa tom firmom sarađuje, pa samim tim i može sa sigurnošću da tvrdi da ona praksu organizuje u potpunosti prema pravilima. Zato, onom polazniku koji ne bude želeo da praksu pohađa u jednoj od tih kompanija, već jednostavno želi da potpuno samostalno pronađe neku u kojoj će je pokazati, organizator navedenog kursa neće dati garancije kvaliteta i to na prvom mestu zato što nije upoznat sa načinom organizovanja prakse u tom slučaju, to jest sa načinom celokupnog poslovanja konkretne kompanije. Međutim, ono što isto polaznik neće dobiti od organizatora, jeste podatak koliko praksa košta, odnosno koji su uslovi za njeno pohađanje, jer se od njega isključivo zahteva da te detalje dogovori sa zvanično ovlašćenim licem u konkretnoj kompaniji. Pored svega toga on ima obavezu prema organizatoru, budući da se zahteva potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji i to pre nego što on uopšte počne da pohađa praksu, pa je iz tog razloga vrlo važno da se on potrudi u što kraćem roku da dostavi poslovne podatke konkretne kompanije organizatoru. Inače, sve ovo se zahteva isključivo zato da bi on mogao da pripremi pomenuti ugovor za potpisivanje što pre, jer taj polaznik ima pravo da počne praksu da pohađa tek nakon što konkretan ugovor bude bio potpisan. A sada je već sasvim jasno zbog čega i navodimo da je mnogo lakše da polaznik pohađa praksu kod naših poslovnih partnera, ali je to definitivno stvar njegovog ličnog izbora.

Za predavanja, odnosno teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji, takođe je polazniku dopušteno potpuno samostalno da odluči da li će da pohađa individualnu, grupnu online ili poluindividualnu nastavu, pa od toga zavisi gde će predavanja i da pohađa. Ustvari, samo se online kurs ne odvija u našim poslovnicama, uzevši u obzir da polaznik tu vrstu nastave prati od svoje kuće, a preko interneta, pa je zato je neophodno da računar preko koga će prisustvovati predavanjima, bude povezan preko stabilne konekcije sa internetom. A ovaj tip nastave podrazumeva organizaciju potpuno istu kao i kad je u pitanju poluindividualna ili individualna, tako da se termini, dinamika i datum početka dogovaraju između pojedinačnog polaznika i predavača. Međutim, neko koga bude zanimala grupna obuka prihvata termine koje uvek prethodno određuje organizator, kao što prihvata i dinamiku, a taj tip kursa počinje tek kada budu ostvareni uslovi. Pod tim se misli na činjenicu da se zahteva prijava najmanje četiri osobe u okviru konkretne poslovnice, a koje žele da pohađaju baš taj tip obuke, uzevši u obzir da je to osnovni uslov da bi konkretna grupa mogla da se formirana.

Svaki polaznik koji bude izvršio prijavu na propisan način, ima obavezu da prisustvuje lično upisu i da tada izvrši identifikaciju pomoću ličnog dokumenta sa fotografijom, a kome naravno nije istekao rok važenja, te ako poseduje čipovan biometrijski lični dokument, onda mora imati tada očitan konkretan lični dokument. Pored toga, polaznik koji potpisuje ugovor sa organizatorom u trenutku upisa dostavlja i obaveznu dokumentaciju, a nju čine fotokopija dokaza o nivou obrazovanja koji je stekao (ili svedočanstvo osnovne škole ili diplome srednje škole), kao i kopije krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, ali isključivo se za ovaj dokument zahteva da ne bude stariji od 6 meseci.


Nakon što polaznik bude potpisao ugovor, on će se obavezati i da plaćanje vrši u navedenom roku, a obavezan je da to učini u okviru konkretne poslovnice u kojoj ili pohađa predavanja ili se upisuje i to u skladu sa cenama koje su u tom trenutku aktuelne. Inače, on plaća odvojeno teorijski deo, a odvojeno praktični, a visina nadoknade za praksu se određuje isključivo od strane firme koja je i organizuje, te organizator nema uticaja na nju. A ono što jeste uračunato u cenu za teorijski deo, koji predviđa obuka i kurs za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji jeste, na prvom mestu pohađanje individualne, poluindividualne ili, pak online, odnosno grupne nastave, kao i literatura, koju će svaki pojedinačni polaznik da koristi kada bude vršio pripremu za polaganje završnog ispita. Pored svega toga, ova cena obuhvata i samo polaganje pomenutog ispita, ali isto tako i izradu sertifikata, te dodatka sertifikatu.

Da bi neko bio u mogućnosti da izvrši polaganje završnog ispita, od njega se očekuje da poseduje relevantan dokaz da je obavio stručnu praksu, a koja je trajala 240 radnih sati, te oni kandidati koji ne pohađaju ovaj kurs kod nas, ali žele samo da polažu završni ispit imaju pravo da dostave i dokaz da su stekli radno iskustvo, a za njih je neophodno i da izvrše prijavu za polaganje tog ispita.

Ovaj ispit se sastoji od dva dela, to jest usmenog i pismenog, a ukupno je prisutno 15 zahteva i to raspoređenih tako da polaznik odgovara na tri pitanja usmeno i na 12 njih u pisanoj formi. Kada kandidat položi ovaj ispit, pristupa se izradi sertifikata koji je u potpunosti validan, što znači da polaznik ima apsolutno pravo da ga koristi kao dokaz da je sertifikovan za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji. Isto tako on ima mogućnost da zahteva njegovo upisivanje u radni dosije, ali isključivo onda kada je prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, uzevši u obzir da od 01. januara 2016. godine samo pomenuta služba ima pravo da vrši upisivanje sertifikata u radne knjižice kandidata, ali ako su oni na njenoj evidenciji. A to znači da neko ko je zaposlen, a ko ipak postane vlasnik sertifikata za konkretno zanimanje, ima pravo da ga koristi, ali nema pravo da zahteva njegovo upisivanje u radni dosije i to sve dok se ne prijavi na evidenciju NSZ - a.

Potrebna dokumentacija koju prilaže svako nakon što položi završni ispit, a ako pohađa kurs i obuku za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji kod nas, podrazumeva ugovor koji smo potpisali, zatim original potvrde o odrađenoj stručnoj praksi, jest originalnu potvrdu da je polaznik završio pohađanje pomenutog kursa, dok se i ovde podrazumeva obavezna dokumentacija kao i prilikom upisa, ali isto tako svemu tome mora dodati i test, odnosno zapisnik sa polaganja ispita za proveru znanja.

Kada su u pitanju kandidati koji ovu obuku kod nas ne pohađaju, ali žele da polažu završni ispit, osim što naravno moraju da izvrše prijavu, oni su dužni i da dostave obaveznu dokumentaciju (kopija uverenja o državljanstvu, ne starijeg od 6 meseci, kopija ili svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole i kopija izvoda iz matične knjige rođenih), te takođe dostavljaju potvrdu da su stekli radno iskustvo ili pohađali praktičnu nastavu, a koja je trajala ukupno 240 radnih sati. Naravno i kod ovih kandidata se dodaje zapisnik sa polaganja, kao i test, pa se posle toga tim kandidatima može izraditi sertifikat.

A pored svega što smo do sada naveli, naglašavamo i to da će Akademija Oxford izaći u susret svima u čijem gradu ne postoji njena poslovnica da to učine na najlakši mogući način. Zapravo, za te kandidate postoji mogućnost pohađanja teorijskog dela nastave preko interneta, a što se tiče samog polaganja završnog ispita, njima se omogućuje da to učine u prostorijama poslovnice organizatora koja je najbliža konkretnom gradu. Dobro je da ti polaznici znaju i da je najbolja opcija za pohađanje prakse u njihovom slučaju, da oni sami pronađu odgovarajuću firmu, te da izvrše sve što je prethodno navedeno, odnosno da nas na prvom mestu obaveste o tome i omoguće nam pristup podacima vezanim za konkretnu firmu, a kako bismo mogli da organizujemo potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji i to u što kraćem vremenskom periodu.
Šta obuhvata kurs za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji?

Sasvim je jasno da neko ko je kvalifikovan za navedeno zanimanje ima izuzetno veliki broj obaveza, uzevši u obzir da su mašine koje se u prehrambenoj industriji koriste zaista brojne. Iz tog razloga, obuka i kurs za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji podrazumeva da će predavači prvo da upoznaju sve polaznike sa različitim vrstama mašina, a koje se u pomenutoj industrije koriste, što uključuje ne samo one mašine koje se koriste u okviru industrije voća i povrća, odnosno u pekarskoj industriji, već i one koje se koriste prilikom proizvodnje mleka, a zatim i u okviru proizvodnje i prerade mesa, ali čak i one mašine koje su vezane za oblast ugostiteljstva, te hladnjače i mnoge druge.

Isto tako, polaznici će da nauče i koje su to mašine koje se primenjuju prilikom proizvodnje različitih namirnica, a zatim i one koje se koriste za njihovu obradu, poput recimo mašina koje se primenjuju kod mlevenja žitarica ili sečenja mesa, a zatim za mešenje testa i ostalih.

Uzevši u obzir da je ujedno i širok dijapazon ovih mašina, to znači da će polaznici biti upoznati sa onima koje se najčešće primenjuju u prehrambenoj industriji, tako da će naučiti na prvom mestu kako se njima upravlja, a zatim i na koji način se konkretne mašine održavaju, jer je to takođe deo obaveza koje ima osoba kvalifikovana za pomenuto zanimanje.

Takođe, kurs i obuka za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji obuhvata i upoznavanje polaznika sa redovnim održavanjem ovih mašina, odnosno sa načinom detektovanja kvara na njima, ali i njegovim otklanjanjem, budući da bi on trebalo da bude kvalifikovan i za ove poslove, ali isključivo ukoliko je u pitanju neki manji kvar.

Moramo naglasiti i to da svaki polaznik dobija i sasvim dovoljno informacija koje su vezane za oblast bezbednosti i zaštite na radu, uzevši u obzir da je to izuzetno bitno kod obavljanja ovog posla, tako da će on po završetku praćenja predavanja, odnosno praktične nastave, te sticanja sertifikata za ovo zanimanje, biti u potpunosti osposobljen da se snađe u rukovanju svakom mašinom koja se nalazi u upotrebi u prehrambenoj industriji.

Kako je organizovana obuka za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji?

Kurs i obuka za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji podrazumeva da svaki prijavljeni polaznik ima obavezu, na prvom mestu da prati predavanja, a isto tako on mora i to u trajanju od ukupno 240 radnih sati, da pohađa praktičan deo ove obuke.

Međutim, bitno je da svaki polaznik zna i to da on može, na prvom mestu da odabere koji tip nastave želi da prati kada bude pohađao predavanja, odnosno gde će tačno da odradi praksu.

Što se tiče predavanja, na raspolaganju mu je kako grupna nastava, tako isto i obuka i kurs za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji koja se organizuju preko interneta, odnosno onlajn, a mogu da se odluče i za individualnu i poluindividualnu nastavu i to se u zavisnosti od njihovih potreba.

Akademija Oxford pruža mogućnost polaznicima da se samostalno sa profesorom dogovore oko datuma početka, odnosno da dogovore termine i tačno definišu dinamiku, ali isključivo ukoliko odluče da pohađaju individualnu, poluindividualnu ili, pak online nastavu. Način organizovanja je različit samo kod grupne obuke, jer tada svaki pojedinačni polaznik mora da prihvati termine, a koje u ovom slučaju striktno određuje organizator pomenutog kursa. U grupama može da se nađe najviše osmoro polaznika, budući da je tako visok kvalitet nastave osiguran, a najmanji broj njih koji je potreban za formiranje jedne grupe, pa samim tim i za početak ove obuke, jeste četvoro, tako da se ona i organizuje tek kada se toliko polaznika bude prijavilo u jednoj od naših poslovnica.

Promena termina se kod grupne nastave vrlo retko dozvoljava, odnosno samo ukoliko sve osobe koje se nalaze u jednoj grupi to budu zahtevale zvanično od predavača, odnosno od koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici, stim da on ima svako pravo da tu promenu ne dozvoli, a ukoliko bude utvrdio da ona može da ima loš uticaj na ostale kurseve koji se tu organizuju.

Pored predavanja, svaki polaznik koga interesuje kurs i obuka za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji treba i da odluči da li će 300 radnih sati prakse, a koliko podrazumeva zvaničan nastavni program, da odradi u kompaniji sa kojom organizator poseduje potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji ili će, ipak da odabere drugu ponuđenu opciju. A ona podrazumeva da polaznik treba sam da odabere neku kompaniju koja posluje u okviru konkretne oblasti, ali sa kojom pre toga organizator nije ostvario poslovnu saradnju. U tom slučaju je on obavezan da sve detalje precizira sa ovlašćenim licem u toj kompaniji, a da Akademiju Oxford, odnosno njeno ovlašćeno lice obavesti o tome, kao i da dostavi na vreme sve podatke koji su važni za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, jer je to jedini uslov da polaznik počne da pohađa praksu. Podrazumeva se i da mi tada ne dajemo nikakve garancije za kvalitet nastave, jer nam nije poznato na koji način se ona odvija u okviru te firme, te isto tako polaznike ne informišemo ni o njenoj ceni, jer sa njom nismo upoznati, budući da oni imaju obavezu da se lično dogovore sa predstavnikom te firme i oko cene.

Što se tiče pohađanja prakse kod naših poslovnih partnera, tu mi polaznicima dajemo najpre garanciju kvaliteta, ali isto tako i pružamo sve informacije koje su bitne, i to kako o ceni, tako i o svemu ostalom, a što je važno za pohađanje prakse.

Kome je namenjen kurs za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji?

Svaka osoba koja je državljanin Republike Srbije, a pritom je punoletna, te uz to ima i dokaz da je pre upisa završila minimum osnovnu školu, ima pravo da se na za to propisan način prijavi i počne da pohađa obuku i kurs za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji.

Baš zato što su to sve uslovi da se zainteresovanim polaznicima omogući pohađanje nastave, to u obaveznu dokumentaciju, pored ostalih dokumenata, svakako spada i uverenje o državljanstvu, a koje ne sme biti starije od 6 meseci, te validan lični dokument u kome postoji fotografija, odnosno fotokopija svedočanstva osnovne škole, stim što se navodi da oni polaznici koji su pre toga završili bilo koju srednju školu, svakako treba umesto tog dokumenta da dostave kopiju diplome srednje škole koju su završili.

Koliko traje obuka za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji?

U toku tri meseca, koliko zvanično predviđa nastavni plan koji predviđa obuka i kurs za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji, polaznik je dužan da pohađa praksu, a i za nju je definisano trajanje od 240 radnih sati.

Isto tako, mi nudimo mogućnost i da ovu obuku završe za dva meseca, ali u tim situacijama je neophodno da svaki pojedinačni polaznik u potpunosti prihvati dinamiku koju ćemo mi odrediti za pohađanje prakse. Zapravo, stvar je u tome da ako neko želi da kurs i obuka za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji traje dva meseca, mora svakodnevno u toku jedne radne nedelje, to jest od ponedeljka do petka, da pohađa praksu i to po osam sati na dnevnom nivou, pa će tako i uspeti da završi pomenuti kurs u roku koji je naveden.

Koliko košta kurs za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji?

Svaki pojedinačni polaznik na prvom mestu mora da bude upoznat sa činjenicom da obuka i kurs za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji obuhvata dva dela, tako da se od njih zahteva i da njihovo plaćanje izvrše odvojeno.

Sa tim u vezi je dobro napomenuti i da je za cenu prakse zadužena ona firma koju vi budete lično odabrali, ali mi dajemo informacije, kao i garanciju samo za praksu koju želite da pohađate kod naših poslovnih partnera. A u svakoj drugoj situaciji, vi imate obavezu da definišete cenu sa predstavnikom kompanije koju ste lično odabrali.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji?

Princip organizacije je takav da svako koga zanima kurs i obuka za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji ima obavezu da pohađa prvo predavanja, a potom i da odradi praksu i to u trajanju koje je tačno određeno.

Sve vrste, osim obuke online u teorijskom delu se sprovode u poslovnicama Akademije Oxford, a svaki polaznik ima puno pravo da odabere i svoju odluku iskaže u trenutku upisa, a vezano za vrstu nastave koju ima želju da prati. Ono što mu se nudi od mogućnosti u teorijskom delu, pored već pomenute online, jeste i pojedinačna, to jest individualna nastava, a zatim i ona koja je predviđena za dva polaznika u isto vreme (poluindividualna). Takođe se organizuje i grupni kurs i obuka za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji, a nastava se u tom slučaju organizuje u tačno utvrđenim terminima i to po dinamici, koju uvek mora da definiše organizator. U konkretnoj grupi može da bude maksimalno 8 osoba, a najmanji broj potreban za formiranje grupe jeste 4 polaznika. Samo iz tog razloga se i zahteva da se prvo oformi grupa u okviru jedne poslovnice, a tek onda i može da se pristupi nastavi.

Svaki pojedinačni polaznik koji je zainteresovan da predavanja prati preko interneta, mora da ispuni i osnovni zahtev koji se pred njega u tom slučaju stavlja, a koji podrazumeva da njegov računar, preko koga će pratiti predavanja, bude sa internetom spojen isključivo putem stabilne veze, a kako bi bio obezbeđen visok kvalitet nastave. Ova vrsta nastave se organizuje potpuno isto kao i individualna i poluindividualna, a to znači da svaki polaznik dogovara precizne termine, odnosno datum početka nastave, ali i dinamiku isključivo sa onim profesorom koji će ga i voditi kroz taj kurs.

Polaznici praksu mogu da pohađaju u svakoj firmi koja zadovoljava uslove, to jest u onoj koja zapošljava osobu na ovom radnom mestu, pa je samim tim ona i kompetentna u potpunosti da organizuje praksu, a svaki polaznik lično bira da li će ta kompanija biti jedna od onih koje se nalaze na listi poslovnih partnera Akademije Oxford ili će se on sam pobrinuti da pronađe neku firmu koja zadovoljava sve zahteve, ali sa kojom organizator nije do tog trenutka sarađivao.

Neposredno pre nego što donese ovu odluku, svaki pojedinačni polaznik mora da poseduje i informaciju da garanciju kvaliteta prakse dobija samo u onoj situaciji kada se odluči da je pohađa u jednoj od kompanija koja je naš poslovni partner, jer mi tada apsolutno stojimo iza njenog kvaliteta, a budući da u potpunosti poznajemo način poslovanja te firme, odnosno način na koji ona praksu i organizuje, pošto sa njom imamo potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Ipak, moramo da napomenemo i to da oni mogu, naravno i da odaberu bilo koju drugu firmu, a koja zadovoljava uslove, te može da organizuje praksu, stim da mi sa njom prethodno nismo potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. A u tom slučaju, mora prvo da se pristupi potpisivanju takvog ugovora, pa tek onda polaznik treba sa ovlašćenim licem te firme da dogovori sve potrebne detalje, odnosno da se informiše o ceni prakse, ali on od nas neće dobiti potrebne informacije o tome, budući da mi na to ne možemo da utičemo. Isto tako, tom polazniku mi ne možemo da damo ni garancije za kvalitet prakse, a uz sve to on mora da obezbedi i informacije koje su nama potrebne da bismo pomenuti ugovor sa odabranom firmom što pre potpisali, jer on ima pravo da počne da pohađa praksu tek nakon što on bude zvanično potpisan, a prema onim uslovima koje sam da dogovori sa predstavnikom konkretne kompanije.

Dodatne napomene:

 • prijava se vrši ili elektronskim putem ili direktno u jednoj od poslovnica organizatora, a omogućeno je i telefonsko prijavljivanje
 • svaki prijavljeni polaznik je obavezan da upisu prisustvuje lično i da donese važeći lični dokument sa fotografijom, zarad identifikacije, te da dostavi i onu dokumentaciju koja se od njega zahteva
 • oni kandidati koji samo polažu završni ispit se prvo prijavljuju, a zatim i dostavljaju obaveznu dokumentaciju, u kojoj mora da postoji i dokaz da su savladali praktičan deo koji obuhvata kurs i obuka za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji, a mogu da dostave i relevantan dokaz da su stekli radno iskustvo
 • plaćanje je obavezno izvršiti prema odredbama potpisanog ugovora, direktno u odabranoj poslovnici, stim da se oba dela plaćaju odvojeno
 • cenu za praktičan deo određuje firma u kojoj polaznik odabere da je pohađa, a organizator nema uticaja na nju
 • za cenu teorijskog dela je karakteristično to što nije uračunato samo pohađanje online, poluindividualne, grupne ili individualne nastave, već i izlazak na završni ispit, te literatura, kao i izrađivanje sertifikata i dodatka sertifikatu

Cena kursa i obuke za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za rukovaoce mašinama u prehrambenoj industriji


Literatura za rukovaoce mašinama u prehrambenoj industriji

Priručnik - Skripta - Knjiga za Rukovaoce Mašinama U Prehrambenoj Industriji - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje