Kurs za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: procesom rada na uređajima vezanim za merenje i regulaciju temperature; praćenjem rada celokupnog sistema, otklanjanjem kvarova, održavanjem uređaja.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Obuka i kurs za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja se organizuje širom naše zemlje, a u toku cele kalendarske godine i to u svakom gradu u kome postoji poslovnica Akademije Oxford. Jedini uslov koji se stavlja pred sve kandidate koji su zainteresovani za njeno pohađanje, jeste da su stekli minimum osnovno obrazovanje, te se podrazumeva i da oni moraju biti punoletni.

Svako ko želi da pohađa ovu obuku, odnosno da stekne zvanični sertifikat za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja treba da izvrši prijavu, a to može da učini u toku cele godine u svim našim poslovnicama lično. Isto tako on ima mogućnost i da prijavu izvrši telefonski, ali i da na na zvaničan mejl pošalje svoje podatke. Sem imena i prezimena, kao i datuma rođenja i podataka za kontakt, od njih se zahteva da u mejlu za prijavu navedu i u kojoj tačno poslovnice žele da pohađaju teorijski deo ovog kursa, ali i neke druge detalje ukoliko to smatraju potrebnim.

Kada se bude vršio upis polaznika, od njih se zahteva na prvom mestu da mu lično prisustvuju, kao i da tada donesu na prvom mestu ličnu kartu, to jest bilo koji drugi lični dokument koji ima fotografiju. A ako je u pitanju dokument sa čipom, treba da ga očitanog tada imaju pri sebi, kako bi mogla da bude izvršena njihova identifikacija, u skladu sa jasno definisanim pravilima. Neophodno je i da dostave obaveznu dokumentaciju u koju, osim fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih, spada i fotokopija svedočanstva osnovne škole, to jest kopija diplome srednje škole, te poverenje o državljanstvu i to naravno njegova kopija, ali je vrlo važno da ne bude starije od 6 meseci.Svaki polaznik koji bude upisivao navedenu obuku treba i da se izjasni o tome koji tip teorijskog dela nastave želi da prati, odnosno valjalo bi i da navede u kojoj firmi želi da odradi praksu.

Za teorijski deo nastave su mu na raspolaganju individualna, poluindividualna, grupna i online obuka i kurs za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja, a svaka od njih ima neke svoje karakteristike.

Tako se grupna nastava odvija u tačno definisanim terminima i po jasno utvrđenoj dinamici, a koja nije podložna promenama, ovaj tip kursa počinje tek kada se u jednoj od poslovnica Akademije Oxford prijavi minimalan broj osoba potrebnih za jednu grupu, a što je četvoro polaznika, dok ih najviše može biti osmoro u konkretnoj grupi. Ostali tipovi nastave, a koji su prethodno navedeni su i znatno fleksibilniji u u organizaciji, budući da profesor i polaznik treba da se dogovore i oko datuma početka, ali i oko termina, te da jasno definišu i dinamiku po kojoj će da se odvija individualna, poluindividualna ili online obuka i kurs za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja. Osnovni uslov za pohađanje ove obuke preko interneta, osim posedovanja računara je i stabilna internet veza, a nastava se odvija prema principima individualne.

Da bi polaznik mogao da izađe na polaganje završnog ispita, što je i direktan put za sticanje sertifikata za ovo zanimanje, on mora i da pohađa praktičan deo obuke i to u trajanju od 300 radnih sati. A praksu može da pohađa ili u firmama sa kojima mi imamo saradnju ili u onima sa kojima je još nismo ostvarili, stim da svako mora da bude informisan da organizator kursa daje garancije i informacije o ceni samo u onom slučaju kada polaznik praksu pohađa u kompanijama sa kojima je potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Za drugu navedenu situaciju, odnosno kada neko želi da praksu odradi u onoj firmi sa kojom još nije Akademija Oxford imala prilike da sarađuje, polaznik će samostalno da se dogovori o svim detaljima, a koji uključuju i cenu. Neophodno je, svakako da bude potpisan ugovor o poslovnoj saradnji pre nego što on počne da prati praksu, pa je iz tog razloga bitno da nam ovi polaznici dostave i sve relevantne podatke o konkretnoj kompaniji.

Na završnom ispitu se nalaze dva dela i to usmeni i pismeni, a u okviru usmenog dela polaznik ima obavezu da odgovori na sva tri pitanja, dok ih je ukupno 12 na pismenom delu. KAda položi ovaj ispit, on će steći sertifikat za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja koji je u potpunosti validan. Onaj polaznik koji želi da upiše ovaj sertifikat u svoju radni dosije treba da zna da je na nivou Republike Srbije, od 01. januara 2016. godine Nacionalna služba za zapošljavanje zadužena za upisivanje sertifikata i nijedna druga institucija, ali ona to vrši samo za one osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica. Iz tog razloga, neko ko je zaposlen, a ko stekne ovaj sertifikat, ipak mora da sačeka da se ponovo nađe na zvaničnoj evidenciji ove službe, a do tog trenutka on ima priliku da se njime koristi kad god je to potrebno, jer je reč o pravno potpuno ispravnom dokumentu.

Postoji mogućnost i da osobe koje ne pohađaju ovu obuku u našim poslovnicama izađu samo na polaganje završnog ispita, ali to kandidati moraju da dostave svu obaveznu dokumentaciju, koju smo prethodno naveli, kao i potvrdu da su uspešno savladali obuku na nekom drugom mestu, odnosno moraju da dostave dokaz da su pohađali praksu u trajanju od 300 radnih sati ili da su imali prilike da steknu radno iskustvo u navedenoj oblasti. Neophodno je, naravno i da ti kandidati izvrše prijavljivanje završnog ispita, a u skladu sa pravilima, te kada budu položili ovaj ispit, u njihov dosije će biti dodat i završni test, kao i zapisnik sa polaganja.

Sve one osobe koje obuku i kurs za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja pohađaju u našim poslovnicama treba da, neposredno pre polaganja završnog ispita, odnosno pre izrade sertifikata, svakako uz obaveznu dokumentaciju i ugovor koji su potpisali sa nama, dostave i originalnu potvrdu o uspešno savladanoj obuci za stručno osposobljavanje, a u njihovu dokumentaciju mora da se dodaju i test i zapisnik sa polaganja završnog ispita.

Kako nam se često obraćaju i one osobe koje žive u mestima u kojima ne postoje naše poslovnice za sada, a koje žele da steknu sertifikat za ovo zanimanje, mi ćemo tim kandidatima omogućiti da ovaj ispit polažu u onoj našoj poslovnici koja im je najbliža. A što se tiče teorijskog dela, njima se preporučuje da ga pohađaju preko interneta, te bi svakako bilo dobro i da taj kandidat samostalno pronađe firmu u svom gradu u kojoj će da pohađa praksu, uz uslov da maksimalno ispoštuje sve što je prethodno navedeno, kako bi mu to bilo omogućeno.

Teorijski deo koji podrazumeva obuka i kurs za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja se plaća odvojeno od praktičnog i njegova cena uključuje, na prvom mestu pohađanje onog tipa nastave koji polaznik odabere, a zatim i polaganje ispita za proveru znanja, kao i izradu sertifikata, ali i dodatka sertifikatu. Isto tako, polaznici u okviru ove cene od strane organizatora dobijaju i priručnik, iz koga će se pripremati za polaganje navedenog ispita.

Kada je u pitanju cena za drugi deo ovog kursa, to moramo naglasiti da ona zavisi samo od toga da li polaznik želi da praksu pohađa kod naših poslovnih partnera ili u nekoj kompaniji koju samostalno bude odabrao.Šta obuhvata kurs za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja?

Kako je osnovni opis zanimanja koje je predmet sertifikacije ovog kursa vezan za rad na uređajima koji se koriste prilikom merenja temperature i njene regulacije, to svako ko pohađa obuku i kurs za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja mora na prvom mestu da se upozna sa načinom rada različitih uređaja ove vrste. Pod tim se primarno misli na termoelemente, odnosno pretvarače, a zatim i otporničke termometre, ali isto tako on na svom radnom mestu ima dodira i sa termostatima, kao i sa regulatorima snage. Takođe, polaznici će naučiti i šta je to elektromehanički, ali i elektronski regulator i kako se koristi, a predavači će ih upoznati i sa različitim tipovima pokazivača, prekidača i sličnih uređaja.

Ne samo da će se oni upoznati sa nazivima i osnovnim karakteristikama ovih, ali i mnogih drugih uređaja, već će im u toku teorijskog dela biti prezentovan način rada svakog od njih.

Svako ko se kvalifikuje za ovo zanimanje treba da prati i način funkcionisanja kompletnog sistema, te da kontroliše njegove sastavne delove, ali i da utvrdi ukoliko postoji nepravilnost u radu bilo kog od uređaja i delova koji se nalaze u sklopu jednog sistema. A da bi to mogao da uradi, on mora za vreme teorijskog dela nastave da bude upoznat i sa svim onim nedostacima i to kako u okviru različitih uređaja, tako i u okviru specifičnih sistema, što znači da će predavači polaznike da upoznaju i sa onim vrstama kvarova koji se najčešće javljaju. Budući da opis navedenog zanimanja podrazumeva i otklanjanje tih kvarova, ali uglavnom kada su u pitanju oni manji, to znači da se kurs i obuka za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja u svom teorijskom delu fokusira i na upoznavanje polaznika sa pravilnim načinom prvo detektovanja, a zatim i otklanjanja takvih vrsta kvarova.

Isto tako, polaznici treba da znaju da je njihovo radno zaduženje vezano i za nabavku rezervnih delova, ali i da oni moraju ili samostalno to da učine ili da nalože onome ko je za to zadužen, da se na vreme izvrši zamena onih delova koji su dotrajali ili oštećeni, tako da će i o tome biti reči za vreme trajanja teorijskog dela ovog kursa.

Polaznici će u završnom segmentu ove obuke da dobiju jasne smernice koje su vezane za sistem bezbednosti, ali i zaštite na njihovom radnom mestu. A tu će ih predavači upoznati sa svim onim merama koje treba preduzeti da bi bezbedno obavljali ovaj posao, a sa ciljem što veće i produktivnosti, ali i kvaliteta.

Kako se odvija nastava za vreme obuke za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja?

Od dva dela se sastoji kurs i obuka za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja, tako da svako ko je bude upisao treba da pohađa praksu u predviđenom trajanju, ali i teorijski deo i to onaj tip nastave koji bude samostalno odabrao.

Uzevši u obzir da se teorijski segment može pohađati u grupi, kao i prema pravilima individualne, online i poluindividualne nastave, pre nego što polaznik bude doneo zvaničnu odluku o tome, potrebno je da ga informišemo o detaljima.

Naime, rad u grupama je namenjen onim polaznicima koji mogu da se uklope u jasno definisane termine i dinamiku, a koje određuje isključivo organizator ovog kursa. Od četvoro do osmoro polaznika može da bude prisutno na predavanjima, a nastava se odvija u našim poslovnicama, to jest u onoj u kojoj polaznik bude odabrao. Isto tako je bitno da znate i da organizator ove obuke ponekad može da dozvoli promenu termina, čak i za grupnu obuku, iako to ne može da se svrsta u redovnu praksu, ali ako se baš bude dogodilo da nijednom polaznika u grupi ne odgovaraju termini koji su navedeni. Tada će oni o tome morati da obaveste svog profesora, a koji će da prosledi ovlašćenom licu u konkretnoj poslovnici taj zahtev. A tek kada koordinator za nastavu bude sagledao u potpunosti zahtev polaznika, odnosno kada bude jasno utvrdio da eventualna promena termina neće imati loš uticaj na ostale obuke koje se tu odvijaju, on će im možda ispuniti taj zahtev.

Ako bilo kome ne odgovaraju termini koji se određuju od strane organizatora, svakako je preporučljivo da se odluči za ostale tipove nastave koji su navedeni, budući da kurs i obuka za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja mogu da se prate preko interneta, odnosno u paru (poluindividualna), ali i individualno. Razlog zbog čega smo to predložili, jeste što svaki polaznik koji se odluči za bilo koju od tih vrsta nastave može da navede u kojim terminima mu odgovara da pohađa obuku i da ih u potpunosti usaglasi sa profesorom, koji će biti dužan da sprovoditaj tip obuke. A osim termina, oni treba da usaglase i datum kada će nastava početi, ali i dinamiku po kojoj će predavanja da se održavaju.

Ukoliko vam najviše odgovara da teorijski deo u okviru navedene obuke pratite iz sopstvenog doma, odnosno preko interneta, vi ste u obavezi da tom prilikom obezbedite ne samo nesmetan pristup računaru, već je vrlo važno i da on bude stabilnom vezom spojen sa internetom. Inače, ovo se zahteva da bi taj vid nastave mogao da se sprovodi u skladu sa pravilima i bez ikakvih smetnji.

Polaunik praksu može da pohađa kod naših poslovnih partnera, a ima mogućnost i da to učini u ma kojoj drugoj firmi. U prvoj varijanti, dobiće jasne informacije o ceni i uslovima od nas, te bi trebalo i da bude siguran u kvalitet takve prakse.

Ali za drugu opciju se od njega očekuje da dogovori sve uslove, kao i cenu sa predstavnikom odabrane firme, te mi svakako ne možemo da mu damo garancije da će praksu pohađati prema tačno utvrđenim smernicama, a prvenstveno zato što nismo upoznati sa načinom poslovanja odabrane kompanije. On je dužan da nama omogući potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom, te da nam prethodno obezbedi sve relevantne podatke za pripremanje dokumentacije koja je potrebna za potpisivanje tog ugovora.

Kome je kurs za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja namenjen?

Apsolutno svakome ko želi da stekne sertifikat za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja je dozvoljeno da pohađa ovaj kurs.

Osnovni zahtev koji treba da ispuni svako ko je zainteresovan za njegovo pohađanje jeste da bude punoletno lice. Od polaznika koji žele da prate obuku i kurs za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja se, isto tako zahteva i da su prethodno najmanje završili osnovnu školu. Upravo iz tog razloga je potrebno i da prilikom upisivanja oni, uz ostalu dokumentaciju koja je navedena svakako dostave i dokaz o prethodno stečenom obrazovanju (kopija svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole koji su završili).

Koliko traje obuka za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja?

Kada je u pitanju trajanje, naglašavamo da kurs i obuka za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja prema standardnom planu traje ukupno tri meseca.

Isto tako je bitno i da polaznici budu upoznati sa činjenicom da u tom periodu oni imaju obavezu da pohađaju praksu koju predviđa ovaj kurs i to u trajanju od 300 radnih sati, ali postoji mogućnost i da navedena obuka traje mesec dana kreće. A to može da bude sprovedeno ukoliko polaznik prihvati da praksu pohađa na drugačiji način, to jest nešto drugačijom dinamikom. Dakle, ako on odluči na praksu pohađa svakodnevno, to jest u toku jedne radne nedelje (od ponedeljka do petka) je pohađa ukupno 40 radnih sati, on će ovaj kurs završiti za samo dva meseca.

Koja je cena kursa za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja?

Kako je svaki polaznik već informisan da se kurs i obuka za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja sastoji od teorijskog i praktičnog dela, to je i sasvim logično oni plaćaju odvojeno jedan od drugog. Ali isto tako, on mora znati da će u cenu koja je navedena za teorijski deo biti uračunato ne samo polaganje završnog ispita, već i izrada sertifikata, kao i dodatka sertifikatu, a svaki polaznik će uz sve navedeno dobiti i literaturu koja mu je potrebna za pripremanje polaganja tog ispita. Naravno, u tu cenu je uračunato i pohađanje upravo one vrste nastave koju polaznik bude odabrao.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja?

Na različitom mestu i u različito vreme se odvija teorijski i praktični deo koji predviđa kurs i obuka za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja. Zapravo se radi o tome da polaznici praksu pohađaju u kompanijama, dok njen teorijski deo imaju obavezu da prate u našim poslovnicama, osim onda kada se odluče da je prate preko interneta. A da bi to moglo da se dogodi, oni moraju posedovati ne samo računar, već i on mora da bude sa internetom povezan isključivo preko stabilne konekcije.

Ne samo za ovaj tip nastave, već i za individualnu, kao i poluindividualnu je važno da polaznici budu informisani da imaju mogućnost dogovora i o terminima, ali isto tako i o datumu njenog početka, te o dinamici i to sa svojim profesorom.

Princip organizovanja grupne nastave je potpuno drugačiji, pa se tada kurs i obuka za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja odvija u tačno određenim terminima, ali i u skladu sa jasno definisanom dinamikom, ali o kojoj odlučuje isključivo organizator ove obuke i tu nema mesta promeni (osim u vrlo retkim situacijama), jer polaznici jednostavno moraju da se prilagode ovim zahtevima. Inače, u grupama može da se nađe maksimum 8 osoba, a da bi se formirala jedna grupa, to jest da bi počela pomenuta obuka koja se odvija na ovaj način, neophodno je da bude u jednoj od poslovnica prijavljeno najmanje četiri polaznika.

Bitno je i da polaznici bude informisani u tome da oni treba sami da donesu odluku gde će da pohađaju praksu, a mi im svakako preporučujemo da to bude u nekoj kompaniji sa kojom smo prethodno ostvarili saradnju. Osnovni razlog zbog čega se taj vid prakse preporučuje jeste, prvo što će ti polaznici dobiti sve potrebne garancije od nas, budući da znamo da će praksa biti sprovedena u skladu sa pravilima i u potpunosti kvalitetno. Isto tako ćemo polaznicima koji se budu odlučili za ovu varijantu dostaviti i sve potrebne informacije o njenoj ceni, ali naglašavamo da sve to ne može da važi za one polaznike koji budu odabrali da praktičan deo ovog kursa pohađaju u nekoj kompaniji sa kojom mi nismo pre toga zvanično potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Upravo zato se od njih, u tim situacijama zahteva da nam omoguće pristup svim podacima koji su potrebni da bi taj ugovor bio sada potpisan, jer tek posle toga oni imaju pravo da počnu sa pohađanjem prakse u toj kompaniji. A pored svega toga, ti polaznici moraju znati i da će ne samo o ceni, već i o svim ostalim bitnim detaljima vezanim za pohađanje prakse u toj firmi oni morati da se dogovore sa njenim zvanično ovlašćenim licem, te da mi ne možemo ni na koji način da utičemo na to.

Dodatne napomene:

 • u toku cele godine je otvorena mogućnost za prijavljivanje, a polaznicima je na raspolaganju nekoliko načina, tako da mogu da se lično prijave u odabranoj poslovnici organizatora ili da kontakt ostvare putem telefona i na taj način se prijave, a dozvoljeno je i da na zvaničan mejl pošalju podatke koji su važni za prijavljivanje
 • polaznik je u trenutku upisa obavezan da bude lično prisutan i da donese dokumenta koja se od njega zahtevaju
 • onaj ko želi samo da polaže ispit za proveru znanja, pošto hoće da stekne sertifikat za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja treba da se prijavi na vreme i da uz svu zahtevanu dokumentaciju obavezno priloži i dokaz da je stekao radno iskustvo u ovoj oblasti, to jest da je odradio praksu u trajanju koje je jasno definisano (300 radnih sati)
 • oni polaznici koji budu platili teorijski deo, će svakako dobiti i skriptu,odnosno priručnik, a u cenu ovog dela kursa je uračunata i izrada sertifikata, te dodatka sertifikatu, kao i samo polaganje završnog ispita
 • praktični deo koji predviđa kurs i obuka za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja se plaća odvojeno od teorijskog, a cena u ovom slučaju zavisi samo od toga u kojoj firmi polaznik bude želeo da pohađa praksu
 • u poslovnici u kojoj se prijavljuje polaznik, to jest u kojoj se upisuje je dužan da izvrši i sva plaćanja koja su obavezna ugovorom i to u navedeno vreme, a uvek prema ceni koja se u tom trenutku nalazi u važećem cenovniku

Cena kursa i obuke za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja je 15,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za rukovaoce mernih i regulacionih uređaja


Literatura za rukovaoce mernih i regulacionih uređaja

Priručnik - Skripta - Knjiga za Rukovaoce Mernih i Regulacionih Uređaja - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje