Kurs i obuka za rukovaoca šinskih vozila

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: upravljanjem vozila koja se kreću po šinama; sistemom rada i održavanja šinskih vozila; bezbednosti na radu.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Sa apsolutno svim vozilima koja se kreću šinama će se upoznati svako ko pohađa pomenutu obuku, ali isto tako će da nauči i na koji način ona funkcionišu, to jest kako se njima rukuje, a zatim i kako ih treba pravilno održavati, te sve ostalo što spada u domen radnog mesta za koji žele da se kvalifikuju.

Dokumentacija koja je obavezna za svakoga koga zanima stručni kurs i obuka za rukovaoca šinskih vozila obuhvata kako ličnu kartu, to jest validan lični dokument sa fotografijom, tako i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, ali i kopiju uverenja o državljanstvu, a koje nije starije od šest meseci, te fotokopiju ili svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, budući da je svaki prijavljeni polaznik dužan da dokaže koji nivo obrazovanja je do tada stekao. Isto tako smo dužni da napomenemo i da polaznik ima obavezu da dostavi očitan lična dokument, a u slučaju da je u pitanju lični biometrijski dokument sa čipom.

Primaran uslov za upis na ovu stručnu obuku jeste najmanje završeno osnovno obrazovanje, a cele godine se zainteresovane osobe mogu upisati.

Stručna obuka i kurs za rukovaoca šinskih vozila omogućuje prijavljivanje svakog dana kada je jedna od preko 20 poslovnica Akademije Oxford otvorena. A osim ličnog, moguće je izvršiti isto tako i prijavu preko telefona, to jest svaki pojedinačni polaznik može svoje podatke da pošalje na zvaničan mejl institucije koja organizuje ovu obuku. Od njega se tada zahteva da osim informacija o imenu i prezimenu, odnosno datumu rođenja, svakako dostavi i kontakt podatke, odnosno da navede u kojoj od mnogobrojnih poslovnica organizatora želi da pohađa ovaj kurs.

Nastava se sprovodi u dva segmenta, tako da svaki pojedinačni polaznik pohađa predavanja ,odnosno teorijski deo, a koji se sprovodi u našim poslovnicama i to kako u formi grupne, tako i individualno, odnosno poluindividualno i online. Takođe, on bira i da li želi da praktičan deo pohađa u nekoj firmi sa kojom već ostvarujemo saradnju ili ne, te isključivo od njegove odluke zavisi i koji tip predavanja će da prati.

Nudimo mu mogućnost da, najpre prihvati termine koje mi određujemo, odnosno dinamiku, a odgovara mu rad sa više polazniku istovremenog, uzevši u obzir da je to princip organizovanja grupne nastave koja je namenjena za 4 do 8 polaznika u isto vreme. Međutim, ako njemu sve navedeno ne odgovara, onda može da pohađa individualnu, online ili poluindividualnu nastavu, jer tada isključivo on i njegov profesor odlučuju kada počinje nastava, te kojom dinamikom i u kojim terminima se organizuje. Isto tako je bitno da naglasimo i da polaznici koji se budu odlučili da pohađaju grupnu nastavu moraju da pričekaju oformljene grupe u okviru konkretne poslovnice, jer je to primaran uslov za njeno odvijanje, što znači da tu mora da bude prijavljeno najmanje četiri polaznika.

Svaki polaznik koji praksu bude pohađao kod poslovnih partnera organizatora dobija garanciju kvaliteta, na prvom mestu, ali odmah zatim i podatak o ceni, te sve relevantne informacije. A neko ko bude odabrao bilo koju firmu sa kojom ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji Akademija Oxford nije potpisala, će morati da obezbedi prvo informacije kako bi taj ugovor u najkraćem mogućem roku i bio potpisan, ali isto tako se od njega očekuje i da sve detalje dogovori sa predstavnikom te firme, ali od nas ne može dobiti nikakve garancije za kvalitet prakse u tom slučaju.

Literaturu svakom pojedinačnom polazniku, a iz koje će se pripremati za polaganje završnog ispita će obezbediti Akademija Oxford, uzevši u obzir da je ona uračunata u cenu teorijskog dela koji se plaća odvojeno od prakse. Sem literature, tu se uračunavaju i pohađanje bilo koje od pomenutih vrsta nastave, ali i polaganje ispita za proveru znanja, odnosno izrada sertifikata, kao i izrada dodatka sertifikat. Cenu prakse određuje ona firma u kojoj je polaznik pohađa, a organizator na nju zaista nema nikakvog uticaja.

Uslov za izlazak na polaganje završnog ispita jeste dokaz o obavljenoj stručnoj praksi u trajanju od 300 radnih sati ili dokaz o radnom iskustvu, stim da njega mora da izda kompanija u kojoj je taj kandidat bio zaposlen na ovom radnom mestu. Završni ispit podrazumeva usmeni i pisani deo, a polaznik odgovara na ukupno 15 pitanja. Zapravo, u pismenom delu ih ima 12, dok on treba da prui odgovor na 3 pitanja u usmenom delu.

Svaki polaznik koji bude odgovorio na te zahteve adekvatno, će steći sertifikat za rukovaoca šinskih vozila, a on taj sertifikat može da odmah upiše u svoju radni dosije, ako je u tom trenutku nezaposlen, to jest ako je prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, koja je jedina od 01. januara 2016. godine zvanično ovlašćena za ovaj posao. Naravno, svako ko je zaposlen, a ko bude imao prilike da stekne ovaj sertifikat može u svakoj situaciji da priloži kao važeći dokaz da je sertifikovan za obavljanje ovog posla.

Isto tako, moramo navesti i da se nudi mogućnost kandidatima da samostalno pronađu kompaniju u kojoj će da pohađaju praksu, stim da ćemo mi nastojati da ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom potpišemo što pre, a to važi za one situacije kada u gradu u kome taj kandidat stanuje mi nemamo otvorenu poslovnicu. A on može, u slučaju da je zainteresovan da teorijski deo koji obuhvata kurs i obuka za rukovaoca šinskih vozila pohađa preko interneta. Što se tiče polaganja završnog ispita, njemu se nudi mogućnost da to učini u našoj najbližoj poslovnici.

Svaki polaznik koji bude položio ispit za proveru znanja, a pre nego što se počne sa izradom sertifikata, mora da dostavi obaveznu dokumentaciju koju inače prilaže i prilikom upisa, te se njoj dodaje i zapisnik sa polaganja, odnosno test, te je on dužan i da priloži ugovor koji smo potpisali, kao i original potvrde da je pohađao stručnu obuku i kurs za rukovaoca šinskih vozila, to jest da je odradio praksu u predviđenom trajanju.

Za sve one kandidate koji ne spadaju u naše polaznike, jer su pomenuti kurs već pohađali na drugom mestu, odnosno stekli relevantno radno iskustvo, se nudi mogućnost da polaže samo završni ispita, pa je neophodno, naravno i da se prijave za njegovo polaganje. Ako ga polože, oni moraju da dostave i original potvrde da su pohađali ovu obuku, to jest da su odradili praksu u predviđenom trajanju, a posle toga se dodaje i zapisnik sa polaganja završnog ispita, ali su i oni dužni da nam dostave svu dokumentaciju koja je i prilikom upisa pomenuta kao obavezna.


Šta obuhvata kurs za rukovaoca šinskih vozila?

Podrazumeva se da osoba koja želi da se kvalifikuje za ovo zanimanje mora za vreme predavanja da savlada sva zahtevana znanja, a potom i da ih usavrši za vreme trajanja praktične nastave, jer će na taj način on biti u mogućnosti da ovaj posao obavlja kvalitetno i nadasve.

Profesionalna obuka i kurs za rukovaoca šinskih vozila u teorijskom delu se fokusira najpre na upoznavanje polaznika sa različitim vrstama šinskih vozila, a zatim oni uče koje sve vrste pruga postoje i kako se njima upravlja, te se naravno upoznaju i sa svim delovima šinskih vozila. Isto tako se podrazumeva da će oni da nauče i na koji način se vrši praćenje stanja ovih vozila, ali i koje su sve aplikacije dostupne u ovoj oblasti i na koji način se sa njima radi.

Predavači će sve polaznike pomenutog kursa upoznati i sa različitim vrstama merenja i proračuna, a što se sve koristi u konkretnoj oblasti, te će ih naučiti i kako se vrši rukovanje svim vrstama šinskih vozila do detalja. A to uključuje kako putničke, tako i teretne vagone, te lokomotive, tako i specijalne vagone cisterne, ali i sve ostale vrste šinskih vozila, a u koje pored svih pomenutih spadaju, naravno i tramvaji, jer to sve spada u opis njihovog zanimanja.

Budući da se proizvodnja pomenutih šinskih vozila, a sa kojima se svako ko pohađa obuku i kurs za rukovaoca šinskih vozila svakako upoznaje,odvija prema prihvaćenim standardima kvaliteta, to znači da će svaki polaznik biti upoznat i sa osnovnim odredbama standarda koji se u ovoj oblasti primenjuju, a kako bi mogli da ih poštuju kada se budu zaposlili.

Podrazumeva se isto tako da će svaki polaznik za vreme trajanja predavanja da se upozna, ne samo sa železničkim vozilima i tramvajima, već i sa onim vozilima koja se koriste na industrijskim i rudarskim prugama, pa će naučiti i šta su to vučna vozila, ali i šta su priključna vozila, odnosno biće upoznati i sa načinom ne samo upravljanja njima, već i sa tim na koji način se konkretna vozila pokreću, ali i kako se zaustavljaju.

Isto tako, kurs i obuka za rukovaoca šinskih vozila predviđa da polaznici nauče i na koji način se mora uskladiti brzina konkretnog vozila i to prema uslovima koji su prisutni na terenu, ali će savladati i znanja potrebna za održavanje celokupnog sistema na različitim šinskim vozilima.

Pošto je ovo zanimanje vrlo odgovorno, polaznici će dobiti precizne informacije i o odredbama zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, a koje će morati neizostavno da poštuju kada budu obavljali svoj posao, budući da je vrlo važno da obezbede maksimalnu bezbednost svih korisnika šinskih vozila.

Kako je kurs za rukovaoca šinskih vozila organizovan?

Individualna, poluindividualna, grupna i online nastava su dostupne u okviru teorijskog dela koji obuhvata kurs i obuka za rukovaoca šinskih vozila.

Naime, svaki polaznik koji se prijavi za pohađanje mora da prihvati i uslove koji su predviđeni važećim planom i programom, a što znači da se on obavezuje da pohađa i praksu, ali isto tako i teorijski deo.

Tačno je određeno da praksa mora da traje ukupno 300 radnih sati, a nju polaznik može da pohađa u svakoj kompaniji koja u ovoj oblasti ostvaruje svoje poslovanje, to jest koja ima otvoreno radno mesto za rukovaoca šinskih vozila. Međutim, ono što dodatno olakšava praćenje prakse svakom polazniku jeste činjenica da Akademija Oxford koja i organizuje pomenuti kurs, sa mnogobrojnim kompanijama ima saradnju, tako da polaznik može da odluči da praksu pohađa u jednoj od njih. Isto tako, on naravno ima svu slobodu da odluči da sam pronađe neku kompaniju koja zadovoljava konkretne uslove, to jest koja posluje u ovoj oblasti i samim tim ima mogućnost da praksu i organizuje, ali tada mora biti spreman na činjenicu da samostalno dogovara sve što se odnosi na njeno pohađanje, to jest precizira to sa ovlašćenim licem u konkretnoj kompaniji. Ali, isto tako taj polaznik ima obavezu i prema organizatoru. Naime, osnovni uslov da bi mu bilo omogućeno da praksu pohađa jeste potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji između organizatora i te firme, te se i zahteva da dostavi prvo informacije koje mi moramo uneti u pomenuti ugovor, a koji ćemo što pre i potpisati. Uz sve to, ovaj polaznik mora da zna i da mu organizator neće pružiti nikakve garancije za kvalitet nastave, u tom slučaju, uzevši u obzir da nije upoznat sa načinom poslovanja odabrane firme, odnosno sa time kako ona nastavu u ovom delu organizuje. Naravno, svim onim polaznicima koji budu odabrali varijantu da praksu pohađaju kod poslovnih partnera organizatora se garantuje visok kvalitet nastave, a njima takođe organizator pruža i informacije o ceni, kao i sve ono što je bitno da bi praksa počela, a što znači da će ti polaznici značajno štedeti svoje vreme.

Dobro je da imate na umu da se za odabir vrste teorijskog dela nastave koju želite da pratite isključivo vi pitate, naravno u dogovoru sa profesorom koji će biti u tom slučaju zadužen za organizovanje obuke. A radi se o tome da svaki pojedinačni polaznik koji odabere individualnu, poluindividualnu ili obuku preko interneta, ima apsolutno pravo da jasno navede predavaču u kojim terminima želi nastavu da pohađa, to jeste da definiše kada želi da kurs i obuka za rukovaoca šinskih vozila, koju je odabrao počne, ali i da kaže prema kojoj dinamici želi da se predavanja odvijaju. Ali zato sve to ne može da važi ako polaznik odabere grupni kurs, jer u tim situacijama on jednostavno mora da prihvati termine koje određuje organizator, odnosno dinamiku, a kada je u pitanju početak ove vrste nastave, on mora da zna da ona ne počinje odmah pošto on izvrši prijavu, uzevši u obzir da se mora sačekati prijavljivanje najmanje četiri polaznika u okviru te poslovnice. Pošto se taj uslov bude ostvario, svaki prijavljeni polaznik će dobiti jasnu informaciju o tome kada počinje nastava, kao i o terminima.

Naglašavamo da organizator ne dopušta promenu termina u okviru ove vrste nastave, sem onda kada se to od strane svih pojedinačnih polaznika konkretne grupe zahteva, stim da koordinator za nastavu u toj poslovnici svakako ima pravo da ne odobri zahtevanu promenu, a ako smatra da ona može da ugrozi bilo koji kurs koji se u toj poslovnici već organizuje.

Kome je kurs za rukovaoca šinskih vozila namenjen?

Da bi svako ko ima želju da postane sertifikovan za pomenuto zanimanje mogao da pohađa kurs i obuku za rukovaoca šinskih vozila, on na prvom mestu mora da bude punoletan, a zatim je bitno da bude državljanin Republike Srbije. Isto tako je potrebno i da je najmanje stekao osnovno obrazovanje, odnosno da je završio osnovnu školu.

Zbog svega što smo naveli se pred svakog kandidata, a prilikom upisa stavlja zahtev da dostavi obaveznu dokumentaciju, koja svakako mora da uključuje i ne starije od 6 meseci, uverenje o državljanstvu, a zatim i svedočanstvo osnovne škole ili diplomu srednje škole, kao i važeći lični dokument sa fotografijom (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš).

Koliko traje obuka za rukovaoca šinskih vozila?

Ukupno trajanje je 3 meseca, budući da tako jasno definiše nastavni plan po kome se kurs i obuka za rukovaoca šinskih vozila i sprovodi.

Isto tako, u tom planu je navedeno i da svaki polaznik, sem predavanja mora da pohađa i praksu i to u ukupnom trajanju od 300 radnih sati.

A ono što mi možemo da ponudimo, jeste mogućnost da obuka i kurs za rukovaoca šinskih vozila traje znatno kraće, odnosno dva meseca, stim da tada od zainteresovanih polaznika, takođe zahtevamo da se u potpunosti pridržavaju one dinamike koja je u tom slučaju tačno određena za pohađanje prakse. Pod tim mislimo da je potrebno da oni svakog radnog dana i to u trajanju od 8 sati pohađaju praktičan deo i to u onoj kompaniji koju lično odaberu, tako da će oni pohađanjem ukupno 40 radnih sati prakse na nedeljnom nivou, a u periodu od 2 meseca biti u mogućnosti da brže dođu do sertifikata za rukovaoca šinskih vozila.

Koliko košta kurs i obuka za rukovaoca šinskih vozila?

Budući da obuka i kurs za rukovaoca šinskih vozila predviđaju pohađanje kako predavanja, isto tako i prakse, to automatski znači i da svaki polaznik ima obavezu da ta dva dela plati odvojeno.

Kada je reč o plaćanju teorijskog dela, bitno je da znate da se tu ne uračunava samo ona vrsta nastave koju vi odaberete, već i izrada sertifikata za rukovaoca šinskih vozila, odnosno izrada dodatka tom sertifikatu, ali je isto tako uračunato i polaganje završnog ispita, odnosno literatura koju će svaki pojedinačni polaznik imati prilike da koristi kada bude vršio pripremu za njegovo polaganje.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za rukovaoca šinskih vozila?

Polaznik lično treba da odabere vrstu nastave koju će da prati u teorijskom delu, ali i mesto na kome će da pohađa praksu, što sve predviđa kurs i obuka za rukovaoca šinskih vozila.

Određeno je da predavanja polaznik može da prati na jedan od četiri načina, to jest ima mogućnost da prihvati ili striktno utvrđene termine i dinamiku, a kada mu se predlaže da se odluči za grupni vid nastave ili da predavanja pohađa individualno, poluindividualno ili preko interneta.

Kod svih ponuđenih, osim grupne nastave, važi pravilo da svaki pojedinačni polaznik sa nadležnim profesorom treba da dogovori, na prvom mestu datum kada će ta obuka i kurs za rukovaoca šinskih vozila da počne, a zatim treba da sa njim precizno odredi i ostale detalje, koji svakako uključuju termine u kojima će se nastava odvijati, to jest prema kojoj dinamici.

Inače, polaznici nemaju nikakvu obavezu, osim što se od onih koji se odluče za online obuku zahteva da konkretan računar, a preko koga će pratiti nastavu, sa internetom bude spojen preko stabilne konekcije.

Ono što je tačno definisano za praksu, jeste da ona mora trajati 300 radnih sati, a svaki pojedinačni polaznik ima apsolutno pravo da odluči gde će ovaj deo nastave da pohađa. A u ponudi su, ne samo one kompanije sa kojima Akademija Oxford posluje, već i bilo koje druge, a sa kojima ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji nije sklopljen, ali pod uslovom da one mogu da pruže polazniku mogućnost da pohađa praksu za navedeno zanimanje. U principu, svako ko bude odabrao da praksu pohađa kod naših poslovnih partnera, može da bude sasvim siguran da će nastava biti sprovedena prema svim pravilima, odnosno da će biti maksimalno kvalitetna, jer mi tačno znamo na koji način ta firma posluje. Isto tako ćemo sve polaznike da obavestimo i koliko košta praksa u toj situaciji, to jest daćemo im i jasne informacije koje se odnose na praćenje prakse u odabranoj kompaniji. A sa druge strane, svim onim polaznicima koji se budu odlučili za drugu varijantu od ponuđenih, što podrazumeva da žele sami da pronađu odgovarajuću kompaniju u kojoj će praksu da pohađaju, mi svakako nismo u mogućnosti da damo ni garancije, ali ni informacije o ceni, uzevši u obzir da se zahteva da taj polaznik sa zvanično ovlašćenim licem odabrane firme, dogovore detalje. Osnovni razlog zbog čega ne pružamo garancije za praksu ove vrste, leži u činjenici da nam je nepoznato kako konkretna kompanija posluje, to jest na koji način ona praksu organizuje, pa samim tim ne možemo ni da siguramo da će ona da bude sprovedena u skladu sa svim važećim pravilima. Pored svega toga, u obavezi smo da naglasimo i da se od tih polaznika očekuje da zvanično ovlašćenom licu, a u određenoj poslovnici Akademije Oxford dostave sve informacije koje se odnose na konkretnu firmu, a koje ćemo mi uneti u ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, jer on mora pre nego što počne praksa, da bude potpisan.

Dodatne napomene:

 • cele kalendarske godine svako koga zanima obuka i kurs za rukovaoca šinskih vozila može da se prijavi u prostorijama bilo koje poslovnice Akademije Oxford ili da prijavu izvrši elektronskim putem, to jest preko mejla, odnosno broj telefona
 • isključivo u prostorijama organizatora, a u prisustvu prijavljenog polaznika se vrši upis, te se tada potpisuje i ugovor sa organizatorom, tako da mora biti dostavljena zahtevana dokumentacija, odnosno izvršena identifikacija svakog pojedinačnog polaznika, a u skladu sa pravilima
 • plaćanje se vrši odvojeno za teorijski i praktični deo, a cenu prakse formira firma u kojoj polaznik bude odabrao da je pohađa
 • pored toga što je u cenu za teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za rukovaoca šinskih vozilai uračunato pohađanje bilo koje od ponuđenih vrsta nastave, a polaznici dobijaju i priručnik, kao i izradu sertifikata i dodatka sertifikatu, odnosno mogućnost da polažu završni ispit, što je sve uračunato u cenu ovog dela nastave
 • plaćanje mora da bude izvršeno u roku koji je naveden u ugovoru i to direktno u poslovnici u kojoj se polaznik upisuje, to jest u kojoj pohađa teorijski deo
 • neko ko samo želi da polaže završni ispit i tako dođe do sertifikata za rukovaoca šinskih vozila mora da izvrši prijavu na za to naveden način, kao i da dostavi svu zahtevanu dokumentaciju, a u kojoj mora da se nađe i validan dokaz o radnom iskustvu, to jest o odrađenom praktičnom delu u trajanju od 300 radnih sati

Cena kursa i obuke za rukovaoca šinskih vozila je 12,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za rukovaoce šinskih vozila


Literatura za rukovaoce šinskih vozila

Priručnik - Skripta - Knjiga za Rukovaoce Šinskih Vozila - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje