Kurs za održavanje kompresora

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: pokretanjem, radom i održavanjem kompresora i propratne opreme, vrstama kompresora i njihovim funkcijama.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Da bi neko mogao da se fokusira na rad kompresora, neophodno je da bude za to kvalifikovan, a upravo te kvalifikacije svako ko je zainteresovan može da stekne ukoliko pohađa specijalizovani kurs i obuku za održavanje kompresora. Nju, u svakom gradu u kome postoje njene poslovnice, organizuje Akademija Oxford i to u toku cele godine. Isto tako, zainteresovane osobe imaju mogućnost da se prijave svakog radnog dana, odnosno u radno vreme bilo koje od poslovnica i to mogu da učine ili lično ili putem telefona, a takođe imaju mogućnost i da prijavu izvrše elektronskim putem. U tom slučaju se od njih traži da na zvaničan mejl pomenute institucije pošalju sve podatke koji su bitni za pohađanje ove obuke, to jest da osim imena i prezimena, te kontakt podataka, pošalju i informacije u kojoj poslovnici navedene institucije su zainteresovani da pohađaju ovaj kurs, a tada bi trebalo i da napišu koji tip nastave u okviru teorijskog dela žele da pohađaju i slične detalje.

Osnovni uslov za svakoga koga zanima obuka i kurs za održavanje kompresora je, na prvom mestu posedovanje svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, to jest minimalno stečeno osnovno obrazovanje, stim da se pred izlazak na završni ispit, odnosno pred izradu sertifikata od kandidata zahteva i da dostave dokaz o odrađenoj praksi i to u trajanju od 240 radnih sati i više.

Uzevši u obzir da ova obuka predstavlja specijalističku nastavu, to se ona sastoji od praktičnog, kao i od teorijskog dela.Za praksu je bitno naglasiti da, osim što se od polaznika očekuje da ispoštuje njeno trajanje, isto tako se očekuje i da oni prilikom upisivanja navedu da li žele da ovaj deo koji predviđa obuka pohađaju u firmama koje su naši poslovni partneri ili u onima koje to još nisu postale. Inače, ovo je vrlo važan detalj, budući da je za obavljanje stručne prakse u nekoj kompaniji neophodno potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između nje i organizatora ovog kursa. Upravo iz tog razloga naglašavamo da svako ko praksu želi da pohađa u kompaniji sa kojom mi nismo ovaj ugovor još potpisali, mora da nam obezbedi sve relevantne informacije, a da bismo što pre bili u prilici da taj ugovor potpišemo, odnosno da pripremimo odgovarajuću dokumentaciju, te da odmah posle toga polaznik može da pohađa praksu i to prema jasno definisanim uslovima. A ovi uslovi se isključivo dogovaraju između polaznika i predstavnika te kompanije, tako da Akademija Oxford ne odgovara ni za kvalitet takve prakse, kao ni za cenu, dok za one polaznike koji žele da je pohađaju u firmama koje su naši poslovni partneri, u potpunosti garantujemo za njen kvalitet, te isto tako ih na vreme i informišemo o ceni.

Sasvim jasno, praktični i teorijski deo se odvojeno plaćaju, stim što je u cenu navedenu za teorijski deo, sem pohađanja same nastave uračunato i polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata, to jest dodatka sertifikatu, a svaki polaznik dobija i literaturu koja će mu biti potrebna za pripremanje polaganja, odnosno skriptu ili priručnik.

Za drugi deo koji predviđa obuka i kurs za održavanje kompresora važi pravilo da se održava isključivo u odabranoj poslovnici Akademije Oxford, osim ako se polaznik odluči da ovaj deo nastave prati putem interneta, a kada je neophodno da ima stabilnu internet vezu, odnosno računar. Što se tiče individualne, poluindividualne i online nastave, važno je naglasiti da polaznici termine i dinamiku, to jest datum kada obuka počinje dogovaraju sa svojim profesorom, dok je kod grupne nastave sve to određeno unapred. Inače, ovaj tip nastave se razlikuje u tom smislu što se na prvom mestu radi u grupama polaznika, a u kojima se nalazi najviše njih osmoro, dok je neophodno prijavljivanje minimalnog broja polaznika potrebnog za formiranje grupe, a što znači da se mora sačekati prijavljivanje 4 polaznika najmanje u jednoj od poslovnica, kako bi grupna obuka i kurs za održavanje kompresora uopšte mogla da počne.

Isto tako su polaznici dužni i da u trenutku upisivanja ove obuke budu lično prisutni u jednoj od poslovnica organizatora, jer se tada potpisuje zvaničan ugovor, te je neophodno da dostave na prvom mestu obaveznu dokumentaciju, odnosno da ponesu validan lični dokument koji poseduje fotografiju. A to, osim lične karte podrazumeva i pasoš ili vozačku dozvolu, stim da ako je reč o čipovanom dokumentu imaju dužnost da ga dostave očitanog. Što se tiče obavezne dokumentacije, u nju spadaju kopije kako svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, tako i kopije krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno uverenja o državljanstvu, ali je uslov da taj dokument ne bude stariji od 6 meseci.

Kada polaznik bude potpisao ugovor sa organizatorom, on počinje sa pohađanjem nastave u skladu sa dogovorom, a nakon toga to jest kada odradi praktičan deo, on pristupa polaganju završnog ispita, jer je upravo to način da stekne sertifikat za bavljenje ovim poslom.

A što se tiče završnog ispita, on se sastoji od dva dela, to jest od usmenog i pismenog, a svaki polaznik u okviru usmenog dela ima tri pitanja, dok na pismenom odgovara na ukupno 12 pitanja.

Nakon što položi ovaj ispit, on postaje vlasnik sertifikata koji je naravno priznat, a da bi mu taj sertifikat mogao biti izdat, neophodno je da dostavi na prvom mestu originalnu potvrdu o odrađenoj praksi. Zatim se, u dokumentaciju potrebnu za izradu sertifikata prilaže, takođe završni test, odnosno zapisnik sa polaganja, kao i ugovor koji je potpisan između konkretnog polaznika i Akademije Oxford, te naravno i sva ona dokumentacija koja je prethodno navedena kao obavezna.

Takođe, moramo da naglasimo i to da nudimo mogućnost svim onim kandidatima koji nisu zainteresovani da obuku i kurs za održavanje kompresora pohađaju u našim poslovnicama, ali koji jednostavno žele da provere svoje znanje, kako bi postali vlasnici ovog sertifikata, da to i učine. U tom slučaju, oni moraju svakako da dostave obaveznu dokumentaciju, odnosno da prilože original potvrde o radnom iskustvu u konkretnoj oblasti ili originalnu potvrdu o odrađenoj praksi u trajanju koje je navedeno, a zatim je neophodno i da izvrše prijavu za polaganje ovog ispita. Neposredno pre nego što počne izrada sertifikata, u njihov dosije se prilaže i završni test, kao i zvaničan zapisnik sa polaganja tog ispita.

Važno je takođe i da oni kandidati koji žive u gradu u kome nema naših poslovnica znaju da će završni ispit svakako biti u obavezi da polažu u našim prostorijama, to jest u prostorijama one poslovnice koja je najbliža mestu u kome stanuju, a ti kandidati imaju mogućnost da prate teorijski deo nastave kroz online obuku, ukoliko im to odgovara, odnosno da samostalno pronađu kompaniju u kojoj žele da sprovedu praksu, ali pod uslovom da ispune sve navedene zahteve.

Dakle, nakon što se završi obuka i kurs za održavanje kompresora, te ispuni uslov za pohađanjem teorijskog i praktičnog dela nastave, polaznici se prijavljuju za polaganje završnog ispita, a nakon što ga polože oni stiču važeći sertifikat za održavanje kompresora. Ali, ukoliko imaju želju da stečeni sertifikat upišu u radni dosije, oni će to prema novim odredbama zakona, koje važe od 01. januara 2016. moći da učine isključivo ukoliko su u statusu nezaposlenih lica, to jest ako se nalaze na zvaničnoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, koja i jeste jedina ovlašćena za upisivanje stečenih sertifikata u radni dosije, a to se čini isključivo elektronskim putem. Da ne bude zabune, oni kandidati koji su stekli sertifikat, a nisu nezaposleni, to jest ne nalaze se na evidenciji ove službe, imaju takođe mogućnost upisivanja sertifikata, ali tek onog trenutka kada budu bili na zvaničnoj evidenciji NSZ - a. Naravno, podrazumeva se da do tada svakako mogu da konkretan sertifikat koriste nesmetano, uzevši u obzir da je on od strane nadležnih državnih institucija apsolutno priznat, tako da mogu da ga eventualno predaju svom poslodavcu, kako bi na taj način dokazali da su sertifikovani za održavanje kompresora.

Od čega se sastoji obuka za održavanje kompresora?

Ne samo da osoba koja je kvalifikovana za održavanje kompresora brine o njegovom radu, već je zadužena i da izvrši adekvatno održavanje i to kako samog uređaja, tako i sve one preme koja se smatra dodatnom.

Kurs i obuka za održavanje kompresora je usmerena na prvom mestu na upoznavanje svih polaznika sa samim uređajem, tako da će oni na prvom mestu naučiti šta su to kompresori, a potom će se predavači fokusirati na specijalnu vrstu ovih uređaja, koji su poznati kao turbokompresori.

Polaznici će biti upoznati i sa radnom krivom kompresora, odnosno sa specifičnim brojem obrtaja, kao i sa stepenom korisnosti i snagom različitih vrsta kompresora. A nakon toga će profesori da ih upoznaju sa takozvanim klipnim kompresorima i naučiće ih u kojoj oblasti se oni koriste, kao i koje su njihove osnovne karakteristike. Nastavni plan koji predviđa ovaj kurs je takođe usmeren i na savladavanje svih onih znanja potrebnih za tumačenje dijagrama rada kompresora, a budući da to spada u opis njihovog zanimanja, polaznici će naučiti i koje su to sve smetnje koje mogu da se jave pri funkcionisanju kompresora, te će predavači naučiti i na koji način se one otklanjaju.

Uz sve pomenute vrste ovog uređaja, polaznici će detaljno da budu upoznati i sa podelom kompresora, tako da će biti u mogućnosti da saznaju i šta su vijčani, ali i membranski, odnosno lamelasti kompresori. Isto tako se očekuje da nauče i kako funkcionišu jednostepeni i višestepeni klipni kompresori, a važan deo teorijskog segmenta koji podrazumeva obuka i kurs za održavanje kompresora se tiče upoznavanja polaznika sa principom sušenja vazduha uz pomoć kompresora, te sa različitim postupcima sušenja vazduha. Tako da će oni naučiti ne samo fizikalni, to jest adsorpcijski postupak, već će se upoznati i sa apsorpcijskim, odnosno hemijskim postupkom.

Kako u opis njihovog radnog mesta spada i održavanje kompresora, to znači da će ih predavači pored ostalog upoznati i sa različitim delovima ovog uređaja i njihovim pravilnim održavanjem. A to se prvenstveno odnosi na objašnjenje šta su spremnici vazduha, te šta su filteri i na koji način rade, ali i kako funkcioniše regulator pritiska. Uz sve pomenuto, predavači će ih upoznati i sa takozvanim nauljivačima, tako da će polaznici biti u mogućnosti da se upoznaju i sa načinom njihovog rada.

Kurs i obuka za održavanje kompresora podrazumevaju i upoznavanje polaznika sa filterima, ali i sa priključcima koji se koriste za različite vrste kompresora, te će naučiti i koji se elementi svrstavaju u pneumatske.

Budući da je u pitanju specifično, da ne kažemo rizično zanimanje, profesori će polaznike upoznati i sa odredbama zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, tako da će oni naučiti koje je sve mere potrebno preduzeti da bi se obezbedilo sigurno radno okruženje. A tu će im profesori predstaviti i različita lična zaštitna sredstva i to kako ona koja se koriste za zaštitu ruku, tako i ona koja se primenjuju za zaštitu nogu, lica i glave. Upoznaće se i sa sredstvima za zaštitu sluha, ali i celog tela.

Takođe će ih upoznati i sam različitim tipovima povreda koje mogu da se dogode na ovom radnom mestu, a potom ih naučiti i kako se postupa prilikom njihovog saniranja, odnosno na koji način se pruža prva pomoć u takvim situacijama.
Kako se odvija nastava na kursu za održavanje kompresora?

Zvaničan nastavni plan prema kome se odvija obuka i kurs za održavanje kompresora je sačinjen od dva dela, tako da svaki polaznik treba da pohađa teorijski, ali i praktičan deo.

Pravilo koje važi za teorijski deo jeste da polaznici samostalno prilikom upisa biraju da li žele da rade u grupi ili da nastavu pohađaju online, a nudi im se mogućnost i da ovaj kurs prate u formi individualne ili poluindividualne nastave.

A ako je njihova odluka usmerena na rad u grupama, moraju znati da su termini tada jasno definisani, kao i da grupe broje od četvoro do osmoro polaznika, a da se nastava odvija prema precizno utvrđenoj dinamici. Ukoliko se nekad dogodi da polaznici u okviru jedne grupe iznesu zahtev za promenom termina, a za to postoje realni uslovi u konkretnoj poslovnici, koordinator za nastavu će im omogućiti promenu termina, čak i u okviru grupne nastave, ali svi polaznici moraju da imaju na umu da se ovo ne svrstava u često primenjivanu praksi.

Pored grupne, Akademija Oxford teorijski deo organizuje i u formi poluindividualne, kao i individualne nastave, a polaznici imaju mogućnost isto tako i da ovu obuku pohađaju online. Ono što je karakteristično za sve navedene tipove nastave, jeste da se polaznicima u tom slučaju nudi mogućnost da sa svojim profesorima dogovore detalje, a koji podrazumevaju početak nastave, odnosno termine i dinamiku. Da bi bilo ko, ko želi da pohađa obuku online, to mogao i da ispuni, neophodno je da ima računar, kao i da taj računar sa internetom isključivo bude spojen preko stabilne veze. Inače, sve vrste nastave, osim one koja se odvija preko interneta, polaznici pohađaju u jednoj od poslovnica organizatora.

Kurs i obuka za održavanje kompresora pred polaznike stavlja i obavezu pohađanja prakse, a što oni mogu da učine ili u kompanijama koje su naši poslovni partneri ili u onima sa kojima nismo potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji još uvek. Kada polaznik odabere prvu varijantu, on od Akademije Oxford dobija sve potrebne garancije za kvalitet prakse, ali i informacije vezane za cen,u uzevši u obzir da se praktični i teorijski deo plaćaju jedan od drugog odvojeno. Ako se, ipak odluči za drugu varijantu, to jest da praksu pohađa u kompaniji sa kojom mi nismo do sada imali prilike da uspostavimo poslovnu saradnju, tada on ima obavezu da sa predstavnikom te kompanije dogovori ne samo kada počinje nastava i po kom principu se odvija, već i da se usaglasi oko cene. Međutim, vrlo je važno u takvim situacijama i da predstavniku naše institucije dostavi sve potrebne informacije, a kako bi se pristupilo potpisivanju ugovora o saradnji, što i jeste primaran uslov da se polazniku omogući pohađanje nastave u odabranoj kompaniji.

Kome je obuka za održavanje kompresora namenjena?

Pohađanje ovog kursa je namenjeno bilo kojoj osobi koja je punoletna, a jedini uslov koji ima obavezu da ispuni svaki polaznik zainteresovan da pohađa obuku i kurs za održavanje kompresora je vezan za prethodno stečeno obrazovanje.

Naime, od svih prijavljenih se zahteva da su najmanje završili osnovnu školu, a o tome su u obavezi da dostave relevantan dokaz, to jest da uz svu obaveznu dokumentaciju prilože i fotokopiju svedočanstva osnovne škole ili pak, ako su završili neku srednju školu, tada moraju da dostave kopiju diplome srednje škole.

Koliko traje kurs za održavanje kompresora?

Za tri meseca, koliko je predviđeno da traje obuka i kurs za održavanje kompresora, polaznici pohađaju teorijski deo i to u onoj formi koju su odabrali, a treba i da odrade praksu u trajanju od ukupno 240 radnih sati.

U slučaju da bilo koji polaznik želi da navedeni kurs završi u nešto kraćem vremenskom periodu, omogućeno mu je da to učini i za dva meseca, a kada je neophodno da on praksu pohađa svakoga dana u toku jedne radne nedelje, to jest da od ponedeljka, pa do petka prisustvuje praksi i to svakog dana po osam sati, što je na nedeljnom nivou ukupno 40 sati prakse.

Koliko košta obuka za održavanje kompresora?

U skladu sa odlukom svakog polaznika pojedinačno u kojoj kompaniji želi da pohađa praksu, to jest koji vid teorijskog dela nastave želi da prati, zavisi i koliko košta obuka i kurs za održavanje kompresora.

Cena prakse koju polaznik želi da pohađa u nekoj firmi sa kojom još uvek nije potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, zavisi samo od dogovora koji polaznik bude imao sa ovlašćenim licem te firme, a tada organizator kursa ne može da pruži garancije za njen kvalitet.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Vreme i mesto održavanja kursa za održavanje kompresora?

Ukoliko polaznik želi da zna kada i gde se održava kurs i obuka za održavanje kompresora, on najpre mora da zna gde želi da pohađa praksu, odnosno koji tip teorijskog dela obuke ga zanima.

Radi se zapravo o tome da polaznici praksu mogu da pohađaju u bilo kojoj kompaniji i to bez obzira da li su to firme sa kojima Akademija Oxford ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji ili u onima sa kojima još uvek nije potpisan taj ugovor. Ako se odlučili za prvu opciju, tada mu mi dajemo informacije o ceni i stojimo u potpunosti iza kvaliteta takve prakse, ali to nije slučaj kod druge opcije, to jest ako praksu pohađa u firmama sa kojima mi još uvek ne ostvarujemo saradnju. Tada se svaki polaznik dogovara lično sa predstavnikom te kompanije o ceni, a nama je dužan da dostavi poslovne podatke, kako bismo bili u prilici da pripremimo dokumentaciju koja je potrebna za potpisivanje ovog ugovora, jer je to primaran uslov da oni praksu pohađaju u toj kompaniji.

A za teorijski deo važi pravilo da se grupna i individualna i poluindividualna nastava odvijaju u našim poslovnicama, ali različitom dinamikom, dok je za online nastavu neophodno posedovanje stabilne internet veze i računara, a polaznik je prati sa bilo kog mesta gde mu je takav računar dostupan. O terminima u okviru poluindividualne, individualne i online nastave se polaznici dogovaraju sa svojim profesorima, a isto tako dogovaraju i dinamiku, kao i datum njenog početka. Sve to, svakako ne važi kod grupne nastave, koja podrazumeva četvoro do osmoro polaznika, tačno utvrđene termine i tačno definisanu dinamiku. Inače, grupni kurs i obuka za održavanje kompresora se odvijaju u svakoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se bude prijavilo najmanje četiri polaznika, kako bi bila oformljena jedna grupa.

Dodatne napomene:

 • u cenu koja je navedena za teorijski deo ove obuke je uračunato, ne samo pohađanje odabranog tipa nastave, već i nadoknada za polaganje završnog ispita, kao i literatura potrebna za pripremu njegovog polaganja, odnosno izrada sertifikata i dodatka sertifikatu
 • praktični deo se potpuno odvojeno plaća od teorijskog, a njegova cena isključivo zavisi od toga u kojoj kompaniji polaznik želi da odradi praksu
 • u poslovnici u kojoj polaznik pohađa obuku i kurs za održavanje kompresora, on treba da izvrši i sva plaćanja koja ima prema potpisanom ugovoru i to u skladu sa cenom koja se nalazi u tada aktuelnom cenovniku
 • ako neko želi da polaže samo završni ispit, jer hoće na taj način da stekne sertifikat, on treba da izvrši prijavu na propisan način i da dostavi svu obaveznu dokumentaciju, kao i potvrdu da je stekao relevantno radno iskustvo u ovoj oblasti, odnosno potvrdu izdatu od strane kompanije u kojoj je pohađao praktičan deo nastave
 • kada se polaznici upisuju na ovaj kurs, dužni su da tom prilikom potpišu ugovor, tako da je potrebno da budu lično prisutni i da dostave svu obaveznu dokumentaciju (fotokopija uverenja o državljanstvu, ne starije od 6 meseci i izvoda iz matične knjige rođenih, kao i kopije diplome srednje škole, odnosno svedočanstva osnovne škole), te validan lični dokument koji ima i fotografiju ili u slučaju da je u pitanju čipovan dokument, svakako ga treba priložiti očitanog
 • prijavljivanje je moguće izvršiti na nekoliko načina i to tokom cele godine, a polaznici imaju mogućnost i za lično prijavljivanje u jednoj od mnogobrojnih poslovnica, odnosno mogu i da se prijave putem telefona ili mejla

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja - Kurs za održavanje kompresora - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs za održavanje kompresora - Akademija Oxford

 • Šta su kompresori kompresori?
 • Šta su turbo kompresori?
 • Objasniti snagu i stepen korisnosti?
 • Koji je specifični broj obrtaja kompresora?
 • Radne krive kompresora?
 • Šta su klipni kompresori i čemu služe?
 • Snaga i stepen korisnosti?
 • Objasniti dijagram rada kompresora?
 • Smetnje pri radu kompresora?
 • Podela kompresora?
 • Navesti koji su jednostepeni i višestepeni klipni kompresori?
 • Membranski kompresori?
 • Lamelasti kompresori?
 • Vijčani kompresori?
 • Regulacija radom kompresora?
 • Sušenje vazduha kompresorom?
 • Hemijski ili apsorpcijski postupak sušenja vazduha?
 • Fizikalni ili adsorpcijski postupak sušenja vazduha?
 • Objasniti sušenje podhlađivanjem kompresorom?
 • Spremnici vazduha?
 • Kompresorska stanica za veliki industrijski pogon?
 • Pripremna grupa kompresora?
 • Objasniti princip rada filtera kompresora?
 • Objasniti princip rada regulator pritiska kompresora?
 • Šta su nauljivači kompresora?
 • Objasniti princip radan nauljivača kompresora?
 • Cevovodi kompresora?
 • Priključci kompresora?
 • Pneumatski elementi kompresora?
 • Koje su mere zaštite na radu?
 • Navesti fakrore mera zaštite na radu
 • Objasniti ulogu mera zaštite na radu?
 • Objasniti princip rimene prve pomoći?
 • Vrste povreda na radu
 • Postupci saniranja povreda na radu?
 • Lična zaštitna sredstva?
 • Lična zaštitna sredstva ruku i nogu?
 • Koja su lična zaštitna sredstva lica i glave?
 • Koja su zaštitna sredstva sluha?
 • Navesti zaštitna sredstva celog tela i okoline?

Cena kursa i obuke za održavanje kompresora je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za rukovaoce za održavanje kompresora


Literatura za rukovaoce za održavanje kompresora

Priručnik - Skripta - Knjiga za Rukovaoce Za Održavanje Kompresora - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje