Kurs za staklara

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: procesom obrade stakla i oblikovanjem staklarskih proizvoda, kao i izradom ukrasnih predmeta od stakla; različitim vrstama stakla; alatom koji se koristi; postupcima obrade.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Osim što će se svako ko bude pohađao obuku i kurs za staklara upoznati sa svim segmentima tokom procesa obrade stakla, on će savladati i umetnost oblikovanja različitih proizvoda od stakla, ali će biti upoznat i sa izradom različitih, uglavnom ukrasnih predmeta koji se izrađuju od ovog materijala.

Da bi neko mogao da pohađa navedenu obuku, koju inače Akademija Oxford prema redovnom nastavnom planu sprovodi cele kalendarske godine i to u svim svojim poslovnicama, a kojih ima u celoj Srbiji, on mora da pre toga završi minimum osnovnu školu. Očekuje se i da izvrši prijavu za pohađanje navedenog kursa i to bilo kog dana, ali u radno vreme jedne od poslovnica i to lično. Pored toga, svaki zainteresovani polaznik isto tako ima mogućnost da poslovnicu u kojoj želi da pohađa ovu obuku kontaktira na mnogo jednostavniji način i tako se prijavi, a što podrazumeva ili kontakt putem telefona ili, jednostavno slanje informacija bitnih za prijavu preko mejla. Neophodno je da tom prilikom, on u konkretnom mejlu navede kako svoje osnovne podatke, to jest ime, prezime i datum rođenja, tako isto i informacije za kontakt, te se očekuje da precizira i u kom gradu, to jest u kojoj tačno poslovnici organizatora želi da pohađa teorijski deo nastave, odnosno u kojoj od mnogobrojnih, on želi da se organizuje upis.

Kada je u pitanju sam trenutak upisivanja, vrlo je važno da polaznici znaju da to ne može da učini neko umesto njih, budući da oni moraju sa organizatorom tada da potpišu ugovor, pa se iz tog razloga i zahteva da oni budu lično prisutni, a kako bi mogli da izvrše identifikaciju pomoću važećeg ličnog dokumenta sa fotografijom. Pod tim se podrazumeva, na prvom mestu lična karta, mada on može da prođe kroz postupak identifikacije i uz pomoć validne vozačke dozvole ili pasoša. Osim toga, od svakoga ko pristupi upisivanju se, takođe očekuje i da dostavi svu dokumentaciju koja se smatra obaveznom, a koja na prvom mestu uključuje dokazo o prethodno stečenom obrazovanju, što je zapravo fotokopija ili svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, te koji će dokument taj polaznih dostaviti zavisi od toga koji nivo obrazovanja je pre toga stekao. Uz to, on mora da dostavi i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kao i kopiju uverenja o državljanstvu, a koje svakako ne sme da bude starije od 6 meseci.Što se tiče principa odvijanja nastave, Akademija Oxford je sprovodi u skladu sa svetskim trendovima, pa ona podrazumeva pohađanje dva dela, to jest teorijskog i praktičnog.

Teorijski deo nastave polaznici pohađaju u bilo kojoj našoj poslovnici i preko interneta, a mogu da odluče da li će da je prate u grupi, u kojoj se nalazi od četvoro do osmoro polaznika istovremeno ili će se odlučiti za obuku online, odnosno poluindividualnu ili individualnu. Samo obuka i kurs za staklara online se ne organizuje u našim poslovnicama, što je i logično, jer nju polaznici prate preko interneta. A od njih se zahteva da osim računara, obezbede i stabilnu vezu sa internetom, uzevši u obzir da je to osnovni uslov koji moraju da ispoštuju, kako bi se taj tip nastave mogao sprovesti bez ikakvih prepreka. Sa druge strane, princip organizovanja ostalih vrsta nastave koje smo prethodno naveli se razlikuje, pa tako grupni kurs podrazumeva termine i dinamiku koji su od strane organizatora prethodno definisani. Takođe je neophodno i da budete informisani da se ova vrsta kursa može organizovati isključivo u okviru one poslovnice u kojoj se za njeno pohađanje bude prijavilo najmanje četiri polaznika, budući da je to primaran uslov za formiranje jedne grupe, a samim tim i za organizovanje ovog tipa obuke. Dakle, samo za nju važi ovo pravilo, a za sve ostale je se pred polaznike stavlja mogućnost da oni termine, to jest dinamiku i tačan datum početka poluindividualne, online ili individualne nastave sasvim samostalno dogovore sa onim profesorom koji će biti zadužen da vodi tu obuku.

Kurs i obuka za staklara podrazumevaju isto tako i pohađanje praktičnog dela, a svaki pojedinačni polaznik treba da sam odluči u kojoj tačno firmi će da pohađa praksu. Zapravo, on ima mogućnost da to učini u firmama sa kojima organizator ovog kursa ima ostvarenu saradnju, a kada će mu biti garantovano i za kvalitet prakse, ali isto tako će od strane ovlašćenog lica u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford da dobije sve podatke koji su bitni za pohađanje nastave, odnosno biće jasno informisani o ceni koja se plaća na mesečnom nivou. Ali, budući da svaki pojedinačni polaznik može da odluči i da praksu pohađa u onoj kompaniji sa kojom prethodno organizator navedene obuke nije potpisao ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, on će imati više obaveza nego da se odlučio za prvu ponuđenu opciju. Stvar je u tome da polaznik koji odabere tu varijantu mora, sa jedne strane da se dogovori sa predstavnikom te kompanije oko svega što je bitno za pohađanje prakse, a sa druge strane ima obavezu prema nama, jer očekujemo da nam taj polaznik samostalno dostavi poslovne podatke odabrane firme, budući da je neophodno da pre početka prakse mi sa njom potpišemo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Važno je da znate i to da, sasvim sigurno mi ne možemo da utičemo na cenu praktičnog dela u ovom slučaju, ali da isto tako nismo u mogućnosti ni da vam damo garancije vezano za njen kvalitet, jer ne znamo na koji način se ona odvija u okviru firme koju ste vi samostalno odabrali.


Kada je reč o ceni, trebalo bi da znate da se oba pomenuta dela, a koja predviđa obuka i kurs za staklara plaćaju samostalno, kao i da na cenu prakse utiče isključivo vaša odluka o tome gde ćete tačno da je pohađate, uzevši u obzir da nju formira kompanija u kojoj se taj deo pohađa. Cena za pohađanje teorijskog dela se razlikuje samo u zavisnosti od toga da li odlučite da nastavu pohađate u grupi, odnosno u formi individualne, online ili, pak poluindividualne. A inače, u nju je prvo uračunato pohađanje jedne od navedenih vrsta nastave, kao i izrada sertifikata, te dodatka sertifikatu, ali isto tako i polaganje završnog ispita. Uz sve pomenuto, svakom polazniku koji bude platio teorijski deo će organizator da obezbedi i literaturu, a koja će mu biti od koristi kada se bude pripremao za polaganje pomenutog ispita.

Pre nego što se polaznik prijavi za polaganje završnog ispita, on je dužan i da odradi praktičan deo u trajanju od 240 radnih sati, te da o tome dostavi dokaz.

A svi oni kandidati koji samo polažu ovaj ispit, ali ne pohađaju kurs i obuku za staklara koju mi organizujemo, treba takođe da dostave relevantan dokaz o pohađanoj praksi u jasno definisanom trajanju, ali mogu tom prilikom da dostave i dokaz o radnom iskustvu, te svu ostalu potrebnu dokumentaciju.

Ukupno je 15 zahteva na završnom ispitu, a on se sastoji od pismenog i usmenog dela, pa tako svaki kandidat treba da odgovori na ukupno tri pitanja u usmenom delu, te na 12 u pismenom.

Kada bude sa uspehom položio ovaj ispit, vrlo je važno i da dostavi svu potrebnu dokumentaciju da bi moglo da se pristupi izradi njegovog sertifikata. Inače, dokumentacija koja se zahteva se razlikuje u zavisnosti od toga da li neko samo polaže ovaj ispit ili uz polaganje pohađa i pomenutu obuku. Jednostavnije rečeno, baši polaznici treba da dostave svu dokumentaciju kao i prilikom upisivanja na pomenuti kurs, a zatim i original potvrde da su sa uspehom prošli kroz stručnu obuku, odnosno dokaz o odrađenoj praksi, kao i ugovor koji je potpisan sa Akademijom Oxford, te se svemu pomenutom, ali po završetku polaganja mora dodati i završni test, odnosno zapisnik sa polaganja tog ispita. Kada su u pitanju oni kandidati koji su obuku pohađali na nekom drugom mestu, te odradili praksu, od njih se prvenstveno očekuje da izvrše prijavljivanje za polaganje završnog ispita i to na tačno definisan način. Zatim treba da dostave originalnu potvrdu, ali bez ugovora sa nama iz koje se može videti da su savladali stručnu obuku i kurs za staklara, a isto tako treba i da dostave ili dokaz o pohađanoj praksi u trajanju od 240 radnih sati ili dokaz o radnom iskustvu na mestu staklar. Podrazumeva se da i ovi kandidati, kao i naši polaznici moraju da dostave svu obaveznu dokumentaciju, a koja uključuje fotokopiju dokaza o prethodno stečenom obrazovanju (svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili diploma završene srednje škole), a treba i da dostave kopiju krštenice i uverenja o državljanstvu, uz uslov da nije starije od šest meseci. Naravno, i njihovoj dokumentaciji se prilaže završni test, ali i zapisnik sa polaganja tog ispita pre nego što se počne sa izradom sertifikata.

Pošto kandidati budu položili završni ispit, oni će biti u prilici da postanu vlasnici sertifikata za staklara, a on jeste priznat od strane svih validnih institucija Republike Srbije, te se takođe priznaje i u nekim drugim zemljama. Ukoliko vas zanima kako funkcioniše postupak upisivanja stečenog sertifikata u radni dosije, moramo da vas informišemo da je od 01.01.2016. godine uvedena novina u ovoj oblasti, tako da je od tada upisivanje sertifikata isključivo prepušteno Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ne samo da ona to radi elektronski, već i samo za one kandidate koji su nezaposleni, tačnije za sve one koji se nalaze prijavljeni na njenu evidenciju. Baš iz tog razloga preporučujemo svakome ko nije prijavljen na evidenciju NSZ - a, a ko postane vlasnik ovog sertifikata, da ga koristi kad god je to potrebno, jer je u pitanju pravno važeći dokument i njime se slobodno može dokazati kvalifikovanost za ovo zanimanje. A taj kandidat može da zahteva upisivanje sertifikata u svoj dosije tek kada se bude prijavio na evidenciju pomenute službe, pod uslovom da se do tada ne promeni ova zakonska odredba.

Moramo da naglasimo i to da svim onim kandidatima koji su zainteresovani za polaganje završnog ispita, to jest za sticanje sertifikata za pomenuto zanimanje, ali fizički nisu u mogućnosti da posete neku od naših poslovnica, jer se u mestu njihovog stanovanja ona još uvek ne nalazi, nudimo mogućnost da ovaj ispit polažu u poslovnici u kojoj žele, a obično se on organizuje u onoj koja je najbliža mestu u kome ti kandidati stanuju. Ukoliko su oni zainteresovani da pohađaju teorijski deo koji podrazumeva obuka i kurs za staklara, rado ćemo im organizovati nastavu online, a koju mogu da prate iz sopstvenog doma. Takođe se očekuje i da oni samostalno nađu neku kompaniju, koja će zadovoljiti zahteve, a nalazi se u mestu njihovog stanovanja, te će u njoj odraditi praksu prema navedenim pravilima, a nakon čega ćemo im omogućiti da polažu ispit za proveru znanja, te da nakon njegovog polaganja postanu vlasnici validnog sertifikata za navedeno zanimanje.Šta sve obuhvata kurs za staklara?

Samim tim što je staklo u široj upotrebi, te se često koristi u savremenoj arhitekturi, pa čak i za uređenje prostora, to je radna pozicija staklara prilično tražena, tako da će vrlo verovatno svako ko se bude kvalifikovao za pomenuto zanimanje lako da pronađe posao.

Svaka osoba koja bude pohađala teorijski deo koji obuhvata obuka i kurs za staklara će se upoznati sa apsolutno svim segmentima izrade različitih predmeta, odnosno sa korišćenjem mašina i alata koje su namenjene obradi stakla.

Profesori će njih, na prvom mestu upoznati sa karakteristikama ovog materijala, te sa zahtevanim načinom obrade, a kako bi oni mogli da budu upoznati sa izradom različitih ukrasnih predmeta izrađenih od stakla, odnosno naučiće i kako se vrši uramljivanje, ali i na koji način se izrađuju različite konstrukcije od pomenutog materijala.

Pored toga će ih upoznati i sa procesom zagrevanja i oblikovanja stakla, ali će pažnja biti posvećena i brušenju, odnosno postupku poliranja onih predmeta koji su od stakla izrađeni. Naravno, polaznici će steći i sva znanja koja su potrebna za korišćenje različitih alata i mašina, a koje se primenjuju tokom ovog procesa, ali će se upoznati i sa svim onim dodatnim materijalima koji se koriste za spajanje, odnosno pričvršćivanje staklenih površina.

Vrlo je važno naglasiti da se od svakog polaznika koji želi da obuku i kurs za staklara pohađa, očekuje da ima posebno dobru opštu fizičku snagu, te da je precizan u obavljanju ovog posla. A jedan od bitnih segmenata je vezan i za urednost radnog prostora, pa će i tome biti posvećen jedan deo tokom teorijskog dela pomenutog kursa.

Uz sve ono što smo prethodno naveli, polaznici će biti upoznati i sa osnovnim elementima zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, budući da oni imaju obavezu da se tokom obavljanja ovog posla pridržavaju odredbi pomenutih zakona.

Kako je organizovan kurs za staklara?

Kurs i obuka za staklara obuhvata, sa jedne strane teorijski, a sa druge praktični deo, ali Akademija Oxford svakom pojedinačnom polazniku pruža mogućnost ne samo da odluči koju vrstu nastave će da pohađa u teorijskom delu, nego i u kojoj tačno firmi on želi da odradi 240 radnih sati, a koliko je predviđeno zvaničnim nastavnim programom za praksu.

Pored grupne nastave, svako ko želi može teorijski deo da prati i potpuno individualno, ali isto tako polaznicima se nudi mogućnost i da ovaj deo obuke pohađaju u paru, pa se tada nastava organizuje prema pravilima poluindividualne, a mogu i da teorijski deo prate preko interneta.

Princip organizovanja podrazumeva da se kod grupne nastave polaznik obavezuje da prihvati najpre termine, a zatim i dinamiku, jer sve to određuje organizator. A obuka koja se na ovaj način sprovodi, počinje tek kada se u jednoj od mnogobrojnih poslovnica ove institucije bude prijavilo minimalno 4 polaznika koji žele da pohađaju upravo ovu vrstu nastave, jer je to zahtev za formiranje grupe, dok u njoj može da se nađe najviše osmoro ljudi, što je garant za visok kvalitet obuke.

Online nastava, kao i poluindividualna, odnosno individualna obuka i kurs za staklara predviđaju dogovor između svakog pojedinačnog polaznika i njegovog profesora i to prvenstveno o datumu početka nastave, a potom i o terminima, to jest o dinamici prema kojoj će se nastava sprovoditi. Inače, neko ko želi da navedenu obuku pohađa iz sopstvenog doma, to jest preko interneta je dužan da osigura njeno nesmetano odvijanje, tako da on mora pored računara, svakako da ima i stabilnu internet konekciju.

U obavezi smo da naglasimo i da organizator ovog kursa samo u vrlo retkim prilikama može da dozvoli promenu termina čak i prilikom pohađanja nastave u grupi, ali se očekuje tada da svaki polaznik iz konkretne grupe iznese profesoru taj zahtev. Napominjemo da koordinator ima pravo da odbije promenu termina, ukoliko smatra da će ona ugroziti bilo koji kurs koji se u toj poslovnici odvija.

Kome je namenjena obuka za staklara?

U principu, moglo bi se reći da je obuka i kurs za staklara namenjena zaista svakom polazniku, jer se od njih ne zahteva nikakvo predznanje.

Osnovni uslov koji je pred sve zainteresovane stavljen je usmeren na to da polaznici moraju biti punoletni, te da su pre toga završili minimum osnovnu školu, pa se od njih i zahteva relevantan dokaz o tome, to jest fotokopija svedočanstva osnovne škole, a što je dokument koji oni moraju da prilože kada budu pristupili upisu.

Koliko traje kurs i obuka za staklara?

U skladu sa odredbama zvaničnog nastavnog plana, a prema kome se i sprovodi, obuka i kurs za staklara traje ukupno tri meseca.

Budući da želi da izađe u susret svim onim polaznicima kojima je potrebno da za kraće vreme steknu sertifikat za pomenuto zanimanje, Akademija Oxford njima omogućuje da dinamičnije pohađaju praktični deo, pa tada mogu očekivati da kurs i obuka za staklara traje ukupno dva meseca. Neophodno je da ti polaznici prisustvuju praksi u navedenom periodu i to svakog radnog dana (od ponedeljka do petka) po osam radnih sati, te će zahvaljujući takvoj dinamici završiti ovu obuku mnogo brže.

Koliko košta kurs za staklara?

Na prvom mestu, svaki pojedinačni polaznik mora biti informisan da obuka i kurs za staklara podrazumeva pohađanje ukupno dva dela, pa se samim tim oni, jedan od drugog odvojeno plaćaju.

Cenu za praktičan deo ove obuke formira kompanija u kojoj polaznik odabere da pohađa nastavu, a tačnu informaciju o njoj možemo navesti isključivo onda kada on želi da praksu pohađa kod poslovnih partnera Akademije Oxford, odnosno u kompanijama sa kojima ova institucija ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.

Uz to, u okviru navedenih cena za teorijski deo nastave je uračunato ne samo pohađanje konkretne vrste obuke, već i polaganje završnog ispita, odnosno izrada kako sertifikata, tako isto i dodatka sertifikatu, a literaturu u tom slučaju obezbeđuje organizator kursa.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za staklara?

Predviđeno je da obuka i kurs za staklara sadrže dva dela, a što znači da svaki pojedinačni polaznik pohađa teorijski deo, to jest bira da li će da nastavu prati u grupi ili individualno, a nudi mu se takođe i mogućnost pohađanja online, kao i poluindividualne obuke. Uz to, on ima priliku da bira u kojoj će tačno firmi da pohađa praktični deo koji je sastavni deo ovog kursa.

Prvenstveno moramo da naglasimo kurs i obuka za staklara koja se odvija online predstavlja jedinu koja se ne pohađa u našoj poslovnici, dok sve ostale koje smo pomenuli polaznici prate u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj to žele.

Osnovne karakteristike rada u grupama nisu samo veći broj polaznika, to jest od četvoro do osmoro njih, već i termini koji su definisani od strane organizatora, a on takođe određuje unapred i dinamiku kojom se nastava u ovom slučaju odvija. Inače, grupni kurs se organizuje u poslovnicama u kojima postoji interesovanje polaznika, uzevši u obzir da se ova vrsta nastave organizuje tek kada se bude oformila grupa u njoj, to jest kada se u toj poslovnici prijavi minimum 4 osobe koje žele da pohađaju baš taj vid nastave.

Kod svih ostalih se ne samo termini, nego i dinamika, ali i početak održavanja kursa dogovaraju između svakog pojedinačnog polaznika i onog profesora koji će biti dužan da sprovodi obuku i kurs za staklara. Moramo da naglasimo i to da sve one osobe koje žele da pohađaju ovu obuku preko interneta imaju obavezu da uz računar putem koga će pratiti nastavu, obezbede i internet konekciju koja je stabilna, uzevši u obzir da je to ujedno i primaran uslov da se taj tip nastave odvija u skladu sa pravilima.

Kada je u pitanju drugi deo ovog kursa, to jest praksa, apsolutno svaki polaznik odlučuje samostalno u kojoj tačno firmi će da je pohađa, ali pre nego što odluči on mora da zna da Akademija Oxford, koja je i zvanični organizator navedenog kursa, ostvaruje saradnju sa mnogobrojnim kompanijama, pa tako svojim polaznicima svakako preporučuje da se odluče za pohađanje prakse u nekoj od njih. A ovo se preporučuje zato što polaznici u tom slučaju nemaju obavezu da se u okviru određene firme samostalno informišu o ceni i uslovima, kao što je to slučaj ako se odluče da je pohađaju u nekoj kompaniji sa kojom mi nismo potpisali još uvek ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Zapravo, oni tada te informacije dobijaju od nas, a isto tako im pružamo i garancije da će praksa koju pohađaju biti odrađena prema važećim pravilima, pa će samim tim biti i maksimalno kvalitetna, a to opet nije važeće u onoj situaciji kada oni žele da samostalno pronađu kompaniju u kojoj će je pohađati. Osim što moraju da dogovore sve detalje sa ovlašćenim lice firme koju su izabrali, od polaznika koji odaberu drugu opciju, to jest da praksu koju predviđa kurs i obuka za staklara odrade u onoj kompaniji sa kojom nismo sarađivali, se zahteva da nama dostave sve njene poslovne podatke. A te podatke ćemo mi uneti u ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, jer on u svakom slučaju mora biti potpisan pre nego što taj polaznik bude uopšte počeo da praksu pohađa i to prema onim uslovima koje je prethodno dogovorio sa ovlašćenim licem u toj firmi.

Dodatne napomene:

 • teorijski i praktični deo koji obuhvata kurs i obuka za staklara se plaćaju razdvojeno, a na cenu prakse može da utiče samo odluka pojedinačnog polaznika u kojoj tačno firmi želi da je pohađa
 • sem mogućnosti da pohađa odabrani tip nastave, u okviru cene za teorijski deo polaznik dobija i izrađen sertifikat, to jest dodatak sertifikatu, a u nju je uračunat i priručnik koji se koristi za pripremu polaganja, kao i nadoknada za polaganje završnog ispita
 • sva plaćanja na koja su polaznici obavezani kroz ugovor, moraju da izvrše u tačno navedenom roku i to u onoj poslovnici u kojoj se upisuju, odnosno u kojoj pohađaju teorijski deo nastave
 • mogućnost za prijavljivanje je otvorena cele kalendarske godine direktno u poslovnicama Akademije Oxford, a isto tako zainteresovani polaznici mogu da se prijave preko mejla ili broja telefona bilo koje poslovnice
 • svako koga zanima obuka i kurs za staklara nakon prijave mora da lično prisustvuje upisivanju i da dostavi svu obaveznu dokumentaciju, to jest da ima i validan lični dokument sa fotografijom, a kako bi bila izvršena identifikacija
 • ako neko želi samo da polaže ispit za proveru znanja, budući da mu je potreban sertifikat za staklara, u obavezi je da se prijavi za njegovo polaganje i da dostavi dokumentaciju koja se zahteva, a koja mora da uključuje i relevantan dokaz da je stekao radno iskustvo na ovom radnom mestu ili da je pohađao praksu u trajanju koje je tačno predviđeno nastavnim planom (240 radnih sati)

Cena kursa i obuke za staklara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za staklare


Literatura za staklare

Priručnik - Skripta - Knjiga za Staklare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje