Kurs za staklogravera

Kada se uzme u obzir da neko ko je zvanično kvalifikovan za posao staklogravera, zapravo obavlja i sve one fine postupke brušenja, a prvenstveno to vrši na onim predmetima koji se izrađuju od kristalnog stakla, sasvim je jasno i zbog čega se od svakoga ko želi da pohađa specijalizovani kurs i obuku za staklogravera, te postane zvanično vlasnik sertifikata za navedeno zanimanje, očekuje sofisticiranost i spretnost prstiju, kao i urednost u radu, te kreativnost. Ipak, to su samo poželjne osobine za nekoga ko želi da se bavi ovim poslom, ali je činjenica da svako ko hoće da pohađa pomenutu obuku mora samo da bude punoletan, te da završi minimum osnovnu školu pre nego upiše ovaj kurs.

Nastava se organizuje u toku cele godine i to na teritoriji cele zemlje, budući da organizator, to jest Akademija Oxford poslovnice ima u velikom broju gradova.

Obuka i kurs za staklogravera podrazumevaju dva dela, to jest praksu i teoriju, pa se od svakog pojedinačnog polaznika i zahteva da ukupno praksu pohađa 240 radnih sati, stim što on može da odabere firmu u kojoj će da je pohađa. Svakako, organizator zainteresovanim polaznicima nudi mogućnost da je odrade u onoj kompaniji sa kojom je on potpisao prethodno ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, a on pojedinačnog polaznika informiše u tom slučaju i o ceni, kao i o svim bitnim detaljima, te mu pruža i garancije da će ona biti u potpunosti kvalitetno sprovedena. Isto tako, oni mogu i da sami nađu neku firmu i u njoj pohađaju praksu, ali tada ne možemo da im pružimo garancije o kvalitetu, kao što nismo ni u mogućnosti da ih informišemo o njenoj ceni, uzevši u obzir da polaznik treba da se o tome dogovori lično sa predstavnikom kompanije koju je odabrao. Takođe, u tom slučaju se od svakog pojedinačnog polaznika traži da obezbedi podatke bitne za potpisivanje ugovora o poslovnoj saradnji između te firme i organizatora, a posle čega on ima pravo da pristupi praksi i pohađa je prema onim uslovima koje je jasno definisao pre toga sa predstavnikom te kompanije.Osim što mora da pohađa praksu, svako koga zanima kurs i obuka za staklogravera treba i da pre toga prati teorijski deo i to ili kroz individualnu, odnosno poluindividualnu nastavu ili, pak u okviru grupne, a takođe može i da se odluči da ovu obuku pohađa preko interneta. A ako bude želeo taj način obuke, polaznik mora da ima stabilnu internet konekciju i naravno, zahteva se da poseduje sopstveni računar, kako bi mogao da prati ovaj tip nastave.

Ne samo za online, nego isto tako i za poluindividualni i individualni kurs je prisutno pravilo da svaki polaznik profesoru iznosi zahteve vezano najpre za datum početka one vrste nastave koju je odabrao da pohađa, te sa njim dogovara i dinamiku, ali i termine u kojima će da prati predavanja. Ipak, sve to ne možemo da kažemo da važi kod grupne obuke, uzevši u obzir da se pred polaznika tada stavlja zahtev da prihvati dinamiku i termine koje odredi Akademija Oxford, koja je organizator ovog kursa. Uslov za početak nastave u grupi jeste prijava 4 osobe u jednoj od poslovnica, što je ujedno i najmanji broj osoba da bi grupa mogla da se formira, a 8 ih može biti najviše.

Samo oni polaznici koji budu pohađali praksu u navedenom trajanju, te o tome dostave relevantan dokaz mogu da izađu na polaganje završnog ispita, a tada oni treba da odgovore na ukupno 12 pitanja pisanim putem, kao i da daju odgovor na tri pitanja u usmenom delu pomenutog ispita.

Naglašavamo i to da je svaki pojedinačni polaznik obavezan da posle prijavljivanja izvrši upis za pohađanje ove obuke, a kada se od njega zahteva lično prisustvo, te dostavljanje validnog ličnog dokumenta sa fotografijom (pasoš, lična karta ili vozačka dozvola), ali i obavezne dokumentacije. Pored uverenja o državljanstvu (ne sme da bude starije od 6 meseci) i izvoda iz matične knjige rođenih, u obaveznu dokumentaciju spada i svedočanstvo osnovne škole, to jest diploma srednje škole(od prethodno stečene stručne spreme i zavisi koji od ta dva dokumenta treba da dostavi svaki pojedinačni polaznik). Pritom je bitno da naglasimo i to da je svaki polaznik obavezan da dostavi fotokopiju pomenutih dokumenata, te da ako identifikaciju želi da izvrši uz pomoć čipovanog ličnog dokumenta, on mora da poštuje ono što se odnosi na njegovo korišćenje, to jest ima obavezu da konkretan dokument donese očitan, a prema pravilima.

Praktični i teorijski deo koji obuhvata obuka i kurs za staklogravera se moraju platiti odvojeno jedan od drugog, a naglašavamo da cenu prakse formira ona firma u kojoj polaznik bude želeo da je pohađa. Isto tako moramo da napomenemo i da cena za teorijski deo podrazumeva mogućnost polaganja završnog ispita, te da je u nju uračunata i izrada sertifikata, kao i dodatka sertifikatu, a pored svega toga polaznici će od strane organizatora u ovom slučaju da dobiju i skriptu, to jest priručnik koji će koristiti kada se budu pripremali za polaganje završnog ispita.

Da bi mogao da im bude izrađen sertifikat, a nakon što polože ovaj ispit, oni moraju da uz svu obaveznu dokumentaciju dostave i ugovor koji je prethodno potpisan sa organizatorom ove obuke, to jest potvrdu da su sa uspehom savladali kurs i odradili praksu u tačno određenom trajanju. A sem toga, prilaže se i završni ispit, kao i zapisnik sa njegovog polaganja.

Budući da Akademija Oxford pruža priliku i onim kandidatima koje ne zanima kurs i obuka za staklogravera, samo da se prijave za polaganje završnog ispita, pošto žele da postanu vlasnici sertifikata za navedeno zanimanje, od njih se zahteva da dostave original potvrde bez ugovora sa nama da su savladali ovaj kurs, odnosno validan dokaz da su pohađali praksu u trajanju od 240 radnih sati ili mogu da dostave i dokaz da imaju radno iskustvo u konkretnoj oblasti. Svakako, neophodno je da oni na vreme pristupe prijavljivanju za polaganje ovog ispita, pa nakon što ga polože biće dodat i završni test, ali i zapisnik za njegovog polaganja.

Svako ko je zainteresovan da postane vlasnik navedenog sertifikata, a živi u nekom gradu gde mi još nemamo otvorenu poslovnicu, može da odluči da teorijski deo pohađa preko interneta, kao i da se pobrine samostalno za pronalaženje kompanije u kojoj će da pohađa praksu, a prema tačno definisanim uslovima koji su prethodno objašnjeni. Što se tiče mesta na kome će za ove kandidate biti organizovano polaganje završnog ispita, obično se podrazumeva da je to ona poslovnica organizatora koja je ujedno najbliža mestu u kome oni stanuju.

Potrebno je da vas informišemo i o tome da sertifikat koji, nakon polaganja završnog ispita koji podrazumeva obuka i kurs za staklogravera, budete stekli možete da koristite i to zaista u svakoj situaciji kada je potrebno, ali zato ako budete želeli da ga upišete u radni dosije znajte da je to moguće samo ako ste nezaposleni, to jest ako ste zvanično prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Ovo napominjemo jer je od 01. januara 2016. samo ova služba ovlašćena za upisivanje sertifikata i to za nezaposlena lica, a zapravo to znači samo da ćete biti prinuđeni da sačekate da izvršite upisivanje sertifikata u radni dosije i to sve do onog trenutka dok se ne budete prijavili pomenutoj službi na njenu evidenciju.Šta podrazumeva obuka i kurs za staklogravera?

Osobe koje imaju dara za umetnost i žele da se oprobaju u nekom zanimljivom poslu su definitivno na pravom putu, ukoliko odluče da pohađaju obuku i kurs za staklogravera. Između ostalog, oni će tu da nauče i kako se izrađuju predmeti različitih oblika od stakla, a koji se potom bruše specijalnom tehnikom, tako da moći da uživaju u svojim kreacijama.

Za vreme trajanja teorijskog segmenta ovog kursa predavači će usmeriti pažnju najpre na opis zanimanja staklogravera, te če polaznike da upoznaju sa svim onim zadacima koji spadaju u njegovo radno zaduženje. A ne samo da će ih upoznati sa grubom obradom, već i sa onom finom, a koja prvenstveno uključuje obradu uglavnom unikatnih predmeta, a koji se izrađuju mahom od kristalnog stakla. Naravno, polaznici oni će naučiti i kako se vrši obrada ploča izrađenih od ravnog stakla, ali i na koji način se koriste mašine i alati u tim segmentima, budući da se najpre brušenje, a zatim i poliranje tih ploča uglavnom radi mašinski.

Kako se manji predmeti u većini slučajeva izrađuju ručno, profesori će za vreme trajanja teorijskog segmenta, a koji obuhvata obuka i kurs za staklogravera da obrate naročitu pažnju i na upućivanje polaznika u detalje koji su vezani za izradu što kvalitetnijih ukrasa na tim predmetima. Ne samo da će oni da nauče sve navedeno, nego će se upoznati i sa postupkom poliranja, ali i sa korišćenjem onih uređaja koji su namenjeni za pranje, to jest za sušenje stakla.

A kako se vrlo često od nekoga ko je zaposlen na ovoj radnoj poziciji zahteva da nosi zaštitnu opremu i to prvenstveno specijalne, zaštitne naočare i rukavice, to znači da će da bude posvećena posebna pažnja tokom teorijskog segmenta koji predviđa pomenuta obuka i na konkretne odredbe zakona o bezbednosti i zaštiti na radu.

Kako se sprovodi nastava na kursu za staklogravera?

U skladu sa svetskim trendovima u oblasti obrazovanja, Akademija Oxford kurs i obuku za staklogravera sprovodi tako da pred svakog polaznika stavlja zahtev da pohađa kako teorijski, tako i praktični deo.

Što se tiče samog načina organizovanja, polaznici imaju veliku slobodu, budući da prvo odlučuju koju vrstu nastave će da pohađaju u sklopu teorijskog dela, a zatim i da, takođe samostalno treba da odluče gde će da odrade praksu, stim da je precizno definisano da ona mora da traje 240 radnih sati.

Ne samo preko interneta, već imaju mogućnost da teorijski segment prate i u grupi, a kada je prisutno od četvoro do osmoro polaznika istovremeno, te su jasno definisani svi detalji koji su vezani za dinamiku i termine sprovođenja ovog tipa kursa, već oni isto tako mogu da se odluče i za poluindividualnu, a zatim i da nastavu prate individualno.

Kada je reč o grupnoj nastavi, osim što je sve definisano od strane organizatora, neophodno je i da prijavljeni polaznici znaju da se ovaj tip nastave može organizovati tek kada se četvoro njih najmanje bude prijavilo, jer to znači da je formirana grupa. Takođe je važno da napomenemo i da se u slučaju pohađanja online obuke pred polaznika stavlja zahtev da ispuni uslov za nesmetano praćenje nastave, to jest da obezbedi stabilnu internet vezu na svom računaru, a preko koga će pratiti ovaj tip nastave.

Pored teorijskog dela, kao što smo već naveli, svaki pojedinačni polaznik mora da pohađa i praksu i to u jasno definisanom trajanju. A on praksu može da pohađa zaista u svim kompanijama, stim što mu je znatno lakše ukoliko se odluči da to učini u onima sa kojima smo mi imali prilike da sarađujemo, to jest sa kojima smo potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Kažemo da ima olakšice zato što prvo odmah dobija garancije da će nastava biti određena prema svim pravilima, ali isto tako ćemo tom kandidatu da damo i sve potrebne informacije o ceni, kao i o svim ostalim detaljima koji su bitni za pohađanje. Sem toga, nudi im se mogućnost i da praktičan segment koji se nalazi u okviru navedene obuke pohađaju u onoj kompaniji koja nije na listi poslovnih partnera Akademije Oxford. Međutim, kada im mi ne dajemo informacije ni o ceni, niti o bilo čemu drugom, jer su oni obavezni da sami sve organizuju, ali isto tako i da nas na vreme obaveste i pruže nam sve relevantne informacije koje se odnose na konkretnu kompaniju. Razlog zbog čega to tražimo od ovih polaznika jeste što praksa koju predviđa obuka i kurs za staklogravera u tom slučaju, može početi tek pošto mi budemo potpisali ugovor o poslovnoj saradnji sa predstavnikom te kompanije, pa se svakako savetuje da polaznik što pre pribavi sve potrebne informacije i prosledi ih nama.

Kome je obuka za staklogravera namenjena?

Da bi bilo kojoj punoletnoj osobi koja želi da pohađa obuku i kurs za staklogravera to bilo dozvoljeno, od njih se zahteva ispunjenje samo jednog uslova, te ni u kom slučaju nije potrebno da zainteresovani kandidati imaju predznanje iz oblasti koja se izučava.

Uslov koji mora ispuniti svako zainteresovan za pohađanje pomenutog kursa se odnosi na nivo obrazovanja koje kandidati imaju, budući da se zahteva da oni poseduju relevantan dokaz o prethodno završenoj osnovnoj školi, što je ujedno i minimalno obrazovanje koje moraju imati. Upravo zato je i potrebno u trenutku upisa, pored svih ostalih pomenutih dokumenata dostaviti i fotokopiju ili svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, a koju je polaznik imao prilike da završi.

Koliko traje kurs i obuka za staklogravera?

U skladu sa odredbama zvaničnog nastavnog programa, a prema čijim odrednicama se organizuje obuka i kurs za staklogravera, predviđeno je da traje tri meseca.

A kako postoje i oni polaznici koji imaju potrebu da postanu vlasnici pomenutog sertifikata za kraće vreme, to njima pružamo mogućnost da nastavu u praktičnom delu pohađaju drugačijom dinamikom i to tako da kurs i obuka za staklogravera tada traje dva meseca. Da bi to bilo omogućeno zahteva se 40 radnih sati prakse na nedeljnom nivou, to jest da svakog dana za vreme radne nedelje (od ponedeljka do petka) prisustvuju praktičnoj obuci u trajanju od po 8 sati dnevno.

Koliko košta kurs za staklogravera?

Svaki pojedinačni polaznik je dužan da teorijski, odnosno praktični deo koji obuhvata obuka i kurs za staklogravera plati odvojeno.

Ako polaznik bude želeo ipak da praksu pohađa u nekoj drugoj firmi, a sa kojom mi nismo sarađivali do tada, moraće da sazna ne samo cenu, nego i sve ostalo što je potrebno od ovlašćenog lica u okviru te kompanije.

Kada je u pitanju drugi segment nastave, to jest teorijski, tu im se nudi mogućnost da pohađaju kako individualnu i grupnu nastavu, tako i poluindividualnu, odnosno obuku i kurs za staklogravera online. A pre nego što navedemo cene za svaku pojedinačnu obuku, moramo da naglasimo i da će polaznici u okviru navedenih cena najpre dobiti mogućnost da polažu završni ispit, a potom će im biti izrađen sertifikat i dodatak sertifikatu, što je takođe u cenu uračunato. Isto tako, oni od strane organizatora dobijaju i svu literaturu, a koja će im biti potrebna za pripremu polaganja pomenutog ispita.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se obuka za staklogravera održava?

Prema jasno definisanom i unapred određenom nastavnom programu, obuka i kurs za staklogravera podrazumevaju dva obavezna segmenta, to jest pohađanje predavanja u sklopu teorijskog dela, te 240 sati nastave u praktičnom segmentu. Uz to organizator ovog kursa svakom polazniku nude šansu da odluči prvo koji će vrstu nastave da prati, a kada je u pitanju teorijski deo, odnosno u kojoj tačno firmi želi da pohađa praksu.

Osim nastave koja se odvija online, postoji mogućnost pohađanja grupne, poluindividualne i individualne nastave tokom teorijskog dela koji obuhvata kurs i obuka za staklogravera. A svaka pomenuta vrsta nastave, sem online koja se prati preko interneta, se odvija u okviru prostorija jedne od poslovnica Akademije Oxford, a razlika je u organizaciji. Naime, termini i dinamika su unapred određeni kod grupne obuke, dok svaki polaznik koji se odluči za individualnu ili poluindividualnu, ali i online nastavu dobija priliku da se sa onim predavačem, koji je zadužen da ga vodi kroz pomenuti kurs dogovara kako o terminima i dinamici, isto tako i o datumu kada će jedna od pomenutih vrsta nastava da počne.

Praksu polaznici treba da pohađaju u kompaniji koja posluje u oblasti koja je osnova izučavanja tokom ove obuke, a oni sami treba da odluče da li će je pohađati u firmi sa kojom inače organizator kursa sarađuje ili će, radije da se odluče za opciju koja podrazumeva da oni sami pronađu odgovarajuću kompaniju, a u kojoj će ovaj segment kursa da pohađaju. Ukoliko neko odabere da praksu u predviđenom trajanju odradi kod naših poslovnih partnera, mi ćemo ga informisati najpre o ceni koja se plaća na mesečnom nivou, kao i o uslovima za pohađanje prakse, ali istovremeno tom polazniku dajemo i sve neophodne garancije da će praksa biti sprovedena apsolutno prema pravilima, to jest da će biti u potpunosti kvalitetna. Ali zato, onim polaznicima koji budu odabrali drugu ponuđenu varijantu nećemo biti u prilici da damo garancije kvaliteta, jer ne znam na koji način kompanija koju su odabrali organizuje praksu, kao što ne znamo ni koliko ona košta. Upravo iz tog razloga se od svakog pojedinačnog polaznika koji odabere pomenutu opciju i očekuje da dobije sve te informacije od ovlašćenog lica u kompaniji koju je lično odabrao, te da samostalno dogovori i sve detalje koji su bitni za pohađanje prakse. Naglašavamo i to da je obavezno potpisivanje zvaničnog ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između odabrane kompanije i organizatora ove obuke, pa se zato od tih polaznika zahteva da pribave sve potrebne informacije, a kako bi taj ugovor što pre bio potpisan, uzevši u obzir da oni tek nakon toga mogu da pohađaju praksu.

Dodatne napomene:

 • cele godine se vrši prijava za pohađanje pomenutog kursa i to ili putem telefona ili elektronski, odnosno na mejl organizatora, a polaznici koji su zainteresovani mogu i da dođu lično u prostorije jedne od poslovnica Akademije Oxford i izvrše lično prijavljivanje
 • dužnost svakog prijavljenog jeste da lično prisustvuje upisivanju i da tom prilikom dostavi svu zahtevanu dokumentaciju, kao i da ponese važeći lični dokument sa fotografijom
 • plaćanja na koja je polaznik obavezan ugovorom, on vrši direktno ili u poslovnici u kojoj se upisuje ili u onoj u kojoj pohađa teorijski deo ovog kursa
 • kurs i obuka za staklogravera je sačinjena od dva dela, tako da se oni plaćaju sasvim odvojeno
 • nadoknadu za praktični deo formira kompanija u kojoj polaznik bude doneo odluku da je pohađa
 • pored pohađanja odabrane vrste nastave, svaki polaznik u okviru cene za teorijski deo ima i mogućnost da polaže završni ispit, odnosno uračunata je u nju i izrada sertifikata, te dodatka sertifikatu, kao i literatura potrebna za pripremu polaganja ispita za proveru znanja
 • neko ko se samo prijavljuje za sticanje sertifikata mora da polaže završni ispit, odnosno da izvrši prijavu za njegovo polaganje, kao i da priloži svu dokumentaciju koja se zahteva, a obavezno je da ima i dokaz o odrađenoj praksi, koja je trajala 240 radnih sati ili da ima dokaz o stečenom radnom iskustvu na radnom mestu staklograver

Cena kursa i obuke za staklogravera je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za staklogravere


Literatura za staklogravere

Priručnik - Skripta - Knjiga za Staklogravere - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje