Kurs za tapetara

Kurs za tapetara - Audio verzija
Audio verzija teksta

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: procesom presvlačenja nameštaja i tapaciranja vrata; alatima i materijalima koji se koriste; pružanjem saveta o uređenju kućnog prostora.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Zanimanje tapetara je usmereno prvenstveno na presvlačenje nameštaja, ali će uz to svako koga interesuje obuka i kurs za tapetara imati prilike i da savlada znanja koja su vezana za tapaciranje i to ne samo nameštaja, nego i vrata. A upoznaće se i sa svim materijalima koji se često primenjuju za tapaciranje različitih predmeta, te će naučiti i da koriste različite vrste tapetarskih alata i mašina.

Napominjemo da Akademija Oxford, a koja je ujedno i zadužena za organizaciju nastave, to čini prema jasno definisanim pravilima i u potpunosti poštujući sve smernice koje su prisutne na svetskom nivou, kada je u pitanju oblast obrazovanja odraslih.

Od svakoga koga zanima kurs i obuka za tapetara se očekuje da odgovori na osnovne zahteve, te da na prvom mestu bude punoletan, odnosno da ima zvanično državljanstvo Republike Srbije. Takođe je vrlo važno i da svako ko želi da izvrši prijavu za pohađanje ove obuke poseduje važeći dokaz da je pre toga minimalno stekao osnovno obrazovanje, to jest da je završio najmanje osnovnu školu. Upravo iz tog razloga se pred svakog prijavljenog stavlja zahtev i da dostavi dokumentaciju kojom će biti u mogućnosti da dokaže da ispunjava sve zahteve koji su pomenuti.

Inače, prijavljivanje, kao i obuka i kurs za tapetara se sprovodi cele godine i to na bilo koji od ponuđenih načina, tako svi zainteresovani mogu da prijavu najpre izvrše preko mejla, te da u njemu navedu kako svoje osnovne podatke, poput imena i prezimena, ali i tačnog datuma rođenja, ali i kontakt informacije, a svakako je preporučljivo da navedu u kom gradu žele da pohađaju ovaj kurs, budući da mi imamo poslovnice na preko 20 lokacija u celoj zemlji. Osim preko mejla, dozvoljena je i prijavu izvršiti telefonski, ali pored svega toga postoji mogućnost i da zainteresovana osoba lično dođe u jednu od poslovnica organizatora i upravo na taj način izvrši prijavljivanje.

Ma za koji način od pomenutih da se odluče, svi prijavljeni moraju da znaju da se od njih očekuje da svakako dođu lično kada bude bio organizovan upis. Važno je da tada imaju validan lični dokument, a u kome takođe postoji i fotografija, ali i da dostave očitan konkretan lični dokument (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš) u slučaju da je to onaj sa čipom. Oni bi trebalo i da dostave obaveznu dokumentaciju, a u njoj obavezno mora da se nađe kopija izvoda iz matične knjige rođenih (krštenica) i uverenja o državljanstvu, a samo za taj dokument je zahtevano da ne bude stariji od 6 meseci. Uz pomenute, u obaveznu dokumentaciju spada i fotokopija svedočanstva osnovne škole, ali onaj polaznik koji je svoje školovanje nastavio i eventualno završio neku srednju školu će dostaviti diplomu te škole, a umesto svedočanstva. Kada bude pristupio upisu, polaznik je dužan da potpiše zvaničan ugovor sa organizatorom, te da u potpunosti poštuje sve njegove odrednice koje su vezane za plaćanje. A one podrazumevaju da polaznik treba da plati odvojeno pohađanje predavanja i teorije, a pošto se od ta dva dela kurs i obuka za tapetara i sastoji.

Ova dva dela se održavaju na dva različita mesta i prema potpuno drugačijem principu, budući da predavanja organizujemo mi u našim poslovnicama i preko interneta, a u formama različite nastave, a praksu organizuje firma koja je za to kompetentna.


Da naglasimo da polaznik treba u trenutku upisa da odabere da li će predavanja da prati individualno ili online. A sem toga, u ponudi je i grupna, kao i poluindividualna nastava, te sve one imaju poseban način organizovanja, ali je potrebno i da prijavljeni polaznici u određenom slučaju ispune jasno definisane zahteve. Ti zahtevi su prvo vezani za pohađanje grupne nastave, gde oni moraju da budu spremni da sačekaju neko vreme, sve do onog trenutka dok se u poslovnici u kojoj su se prijavili ne bude dovoljno polaznika prijavilo, to jest sve dok ne bude mogla da se organizuje grupa i to od najmanje četiri polaznika. Ovaj tip nastave podrazumeva takav način organizacije gde polaznici dobijaju tačno određene termine od strane organizatora, a koji takođe navodi i dinamiku održavanja predavanja. Posebno napominjemo da u jednoj grupi može da ih bude najviše osmoro.

Drugi uslov koji je vrlo važan se odnosi na online kurs, a tada polaznik treba da omogući njeno kvalitetno organizovanje, to jest da uz računar, obezbedi i internet konekciju, a koja u ovom slučaju svakako mora da bude stabilna, kako bi online kurs i obuka za tapetara protekla bez bilo kakvih poteškoće. Kada je reč o načinu organizovanja ovog tipa obuke, napominjemo da je on je isti kao i kada je u pitanju poluindividualna i individualna nastava, stim što se jedino u tom slučaju razlikuje mesto njihovog organizovanja i broj prisutnih polaznika. Naime, samo je polu individualna nastava namenjena za istovremeno praćenje predavanja 2 polaznika, a online i individualna predviđaju prisustvo samo jednog. Isto tako, online nastavu polaznik prati preko interneta, a preostale dve se organizuju u jednoj od naših poslovnica. Svaki polaznik koji se bude odlučio za bilo koju od njih će dobiti mogućnost da sa onim profesorom koji će biti dužan da drži predavanja, definiše sve bitne uslove, a koji osim tačnog datuma početka, uključuju i termine, to jest dogovor oko dinamike prema kojoj će predavanja da se organizuju u tom slučaju.

Kao što je prethodno navedeno, obuka i kurs za tapetara osim praćenja predavanja, predviđa i pohađanje prakse, gde je za nju određeno da traje ukupno 240 radnih sati. Ovaj deo polaznik mora da pohađa u kompaniji koja treba da zadovolji jasno definisane uslove, to jest prvo da ima ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji potpisan sa organizatorom ove obuke, a zatim i da u njenoj zvaničnoj sistematizaciji postoji otvoreno radno mesto za tapetara, uz naravno želju da praksu uopšte organizuje.

A da bismo polaznicima znatno olakšali i ubrzali postupak pohađanja prakse, mi pružamo mogućnost da se odluče za njeno pohađanje u firmi sa kojom smo mi još ranije tu vrstu ugovora potpisali, te sa njom ostvarili poslovnu saradnju. U toj situaciji polaznik ne gubi vreme, jer ne mora da čeka da konkretan ugovor bude zvanično potpisan, to jest nije dužan da nam obezbeđuje informacije o odabranoj firmi, kao što to jeste u drugoj situaciji. Ali uz sve to, on može da bude potpuno siguran da će praksa biti maksimalno kvalitetno organizovana, pošto će garancije o tome dobiti od nas. U drugoj varijanti, a koja podrazumeva odabir firme sa kojom ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji Akademija Oxford nije potpisala sve do tog trenutka, prvo polaznik mora da se pozabavi pribavljanjem poslovnih podataka te kompanije, a posle toga i da ih dostavi ovlašćenom licu u našoj poslovnici, a sve to sa ciljem pripreme pomenutog ugovora. Nakon toga ćemo mi nastojati da, što je moguće pre, pristupimo njegovom zvaničnom potpisivanju, uzevši u obzir da od toga i zavisi datum početka prakse u tom čaj. Takođe je vrlo važno da naglasimo i da u tom slučaju polaznik ne može da dobije zvanične garancije od nas da će nastava da bude održana prema pravilima, a prvenstveno ih ne dajemo zato što nam uopšte nije poznat način poslovanja firme koju je on sam odabrao. Uz to je bitno da znaju i da će sve informacije kako o uslovima za pohađanje, tako i o ceni, oni morati da dogovore sa licem koje je u izabranoj firmi za to odgovorno.

Napominjemo da svaki polaznik koji bude pohađao prvo predavanja i to u odabranoj formi nastave, a posle toga i odradio 240 radnih sati u sklopu praktičnog dela, ima pravo da pristupi polaganju završnog ispita, što je ujedno i direktan put za sticanje sertifikata za tapetara.

Ona osoba koja konkretnu obuku kod nas ne pohađa ima obavezu da se zvanično prijavi za polaganje ovog ispita, te da plati predviđenu nadoknadu za to, ali i da tada dostavi svu potrebnu dokumentaciju. Važno je da znate i to da se zahtevana dokumentacija razlikuje isključivo u zavisnosti od toga da li ste polaznik naše obuke ili ne.

Očekujemo da svi koji zvanično kurs i obuku za tapetara kod nas pohađaju, prvo dostave onu obaveznu dokumentaciju, a koja je zahtevana i kada su se upisivali. Zatim oni moraju da dostave dokaz da su pohađali stručnu praksu i kurs za tapetara, odnosno toj dokumentaciji treba dodati i ugovor koji je zvanično sa Akademijom Oxford taj polaznik i potpisao, a nakon što se bude završilo polaganje, mi ćemo priložiti i test, ali i zapisnik sa polaganja završnog ispita.

Kada su u pitanju kandidati koji pomenuti kurs kod nas nisu zainteresovani da pohađaju, oni takođe moraju da dostave obaveznu dokumentaciju, a koja uključuje kopiju uverenja o državljanstvu i to ne starijeg od 6 meseci, zatim izvoda iz matične knjige rođenih, kao i kopiju onog dokumenta kojim će taj kandidat da dokaže koji nivo obrazovanja je stekao (svedočanstvo osnovne ili diplome srednje škole). Uz to, od njega se svakako zahteva da priloži i relevantan dokaz da je imao prilike da pohađa stručnu obuku i kurs za tapetara, ali tada bez ugovora sa našom institucijom, odnosno originalnu potvrdu izdatu od strane kompanije u kojoj je pohađao praksu. A umesto dokaza o pohađanoj praksi, ovaj kandidat ima pravo da priloži dokaz da je bio zaposlen na konkretnom radnom mestu, to jest da je stekao radno iskustvo. Naravno, i u ovom slučaju će ovlašćeno lice u odabranoj poslovnici, već pomenutoj dokumentaciji, a nakon što taj kandidat bude završio sa polaganjem ispita za proveru znanja, svakako da doda i zapisnik, kao i test sa polaganja.

Od dva segmenta je sačinjen završni ispit, te se pred svakog prijavljenog polaznika stavlja zahtev da odgovara na ukupno 15 pitanja, a koja su tako raspoređena da ih ima ukupno tri u usmenom, a 12 u pismenom delu.

Iako se ne može osporiti činjenica da Akademija Oxford svoje poslovnice ima na vrlo lako dostupnim lokacijama u gotovo svim gradovima u zemlji, uvek može da postoji i situacija da neko koga zanima obuka i kurs za tapetara živi u gradu u kome ona još nije zvanično otvorena. A mi tim kandidatima prvo pružamo mogućnost da predavanja prate online, pošto tako oni značajno štede svoj novac i vreme, ali ujedno je to najjednostavnija varijanta u tom slučaju. Svakako im preporučujemo i da se za pohađanje prakse odluče za onu opciju koja podrazumeva da oni treba samostalno da izaberu određenu firmu u tom gradu, a koja je raspoložena i kompetentna za organizovanje prakse, jer vrlo verovatno mi nemamo poslovne partnere čije je predstavništvo baš tu. A kada oni to budu učinili, nama će na propisan način da dostave sva što se zahteva, kako bismo mi mogli ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji da potpišemo što je moguće brže, te im omogućimo da počnu da pohađaju praksu. Podrazumeva se, takođe da će polaganje završnog ispita za te kandidate biti omogućeno u onoj poslovnici koju oni odaberu, a najpre se to organizuje u onoj koja je smeštena u gradu najbližem mestu njihovog trenutnog boravka.

Ono što sigurno interesuje svakog kandidata, bez obzira da li je on kurs i obuku za tapetara kod nas pohađao ili ne, jeste da li je sertifikat za tapetara koji će da stekne po uspešnom polaganju završnog ispita priznat ili nije? Tu napominjemo da mi izdajemo isključivo sertifikat koji je od strane svih relevantnih državnih institucija u potpunosti priznat, ali isto tako moramo da napomenemo i da ga pojedine države koje se nalaze u neposrednoj blizini naše zemlje, takođe priznaju. A to znači da svako ko bude postao zvanično njegov vlasnik, ima apsolutno pravo da ga bilo u kojoj situaciji priloži kao relevantan dokaz da je on u potpunosti kvalifikovan za obavljanje poslova tapetara. Potrebno je napomenuti i to da je od 01. januara 2016. godine odredba zvaničnog zakona, koja je bila vezana za postupak upisivanja stečenih sertifikata u radne dosije svih kandidata promenjena. Dozolu za njihovo upisivanje od tada isključivo ima Nacionalna služba za zapošljavanje, a ona to svakako čini samo elektronski. Tu je i još jedna otežavajuća okolnost, a ona je vezana za svakog pojedinačnog kandidata, budući da je od tog trenutka samo nezaposlenim licima i to onima koji su prijavljeni zvanično na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, dozvoljeno odmah da zahtevaju upisivanje sertifikata. A svi oni kandidati koji nisu u tom statusu, će biti prinuđeni da sačekaju da izvrše ponovno prijavljivanje na evidenciju pomenute službe, pa da tek onda mogu i da zahtevaju upisivanje stečenog sertifikata za tapetara.

Pored svega što smo do sada rekli, moramo da pomenemo i cenu, a koja je u ovom slučaju sačinjena od dva dela, uzevši u obzir da se i obuka i kurs za tapetara od isto toliko delova se sastoje. Preciznije rečeno, polaznik plaća pohađanje predavanja, odnosno prakse odvojeno, a on mora znati da ona firma u kojoj praksu bude pohađao i navodi cenu, te da u toj situaciji organizator na nju ne može da ima uticaja. Ono što mi možemo u tom slučaju da uradimo jeste da polaznika obavestimo o visini nadoknade, ali samo onda kada on izabere da praksu pohađa kod naših poslovnih partnera. Što se tiče cene za praćenje predavanja, trebalo bi da znate da osim što je u nju uračunato pohađanje jedne od ponuđenih vrsta nastave, tu takođe dobijate od organizatora i literaturu neophodnu za pripremu polaganja završnog ispita, odnosno u nju je uračunato i polaganje tog ispita, te isto tako i izrada sertifikata, kao i dodatka sertifikatu za tapetara.

Šta obuhvata kurs za tapetara?

Teorijski deo koji obuhvata obuka i kurs predviđa da će svaki polaznik imati prilike da se upozna sa većim delom obaveza koje obično tapetar ima, a kako bi ta znanja imao priliku prvo da primeni u okviru prakse, koja je takođe deo ovog kursa. Isto tako se očekuje i da će svako ko bude pohađao oba segmenta, te položio i ispit, odnosno postao zvanično vlasnik sertifikata za tapetara, sasvim sigurno biti dovoljno kvalifikovan da će moći gotovo odmah da obavlja ovaj posao bez ičije pomoći.

Naravno, kao i svi zanati, tako i ovaj podrazumeva neprekidno učenje, a prvenstveno se zahteva da tapetar bude upoznat sa svim onim novinama koje se javljaju u oblasti uređenja enterijera, a kako bi u potpunosti imao priliku da odgovori zahtevima i onih kupaca čiji je ukus, u najmanju ruku specifičan i ne tako jednostavan.

Iskusni predavači koji vode obuku i kurs za tapetara će polaznicima prvenstveno predstaviti različite vrste materijala koje se koriste za presvlačenje pojedinih delova nameštaja, a najpre se tu misli na stolice i fotelje.

Takođe će polaznici da budu obavešteni i o svim detaljima koje postupak tapaciranja različitog nameštaja podrazumeva. U tom delu će biti reči i o različitim alatima, pa čak i manjim mašinama, a koje bi trebalo tapetar da koristi u toj situaciji.

Uzevši u obzir da sem presvlačenja, vrlo često tapetari obavljaju i posao zamene federa ili sunđera na određenim delovima nameštaja, to će profesori da im objasne do detalja i te postupke.

Kurs i obuka za tapetara podrazumeva i da će polaznici da nauče na koji način treba da bude izvršeno tapaciranje vrata, ali i kako se manjaju takzvane makaze koje se nalaze na ležajevima, te će isto tako biti reči o tome na koji način se ugrađuju nove kada je potrebno.

Kako se obuka za tapetara organizuje?

Precizno je navedeno da svako koga interesuje obuka i kurs za tapetara bez izuzetka prihvata činjenicu da potpisivanjem ugovora sa organizatorom automatski uzima na sebe obavezu da pohađa predavanja, te isto tako i da prisustvuje praktičnom delu.

samim tim je jasno i logično da se ova dva dela organizuju na dva mesta, a tačnije u poslovnicama organzatora pomenute obuke, to jest preko interneta, a kada je u pitanju teorijski deo, te u firmi koja je zadužena da organizuje praksu.

Na prvom mestu treba da naglasimo da praksu može polaznik da pohađa isključivo u kompaniji koja se smatra kompetentnom, a uz to u njoj postoji radna pozicija tapetar. Prisutan je još jedan vrlo važan zahtev koji mora da bude ispunjen, a on je vezan za ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, koji ta firma mora da ima potpisan sa organizatorom ovog kursa. Svakako, pre nego što polaznik bude doneo odluku, to jest izabrao odgovarajuću kompaniju, moramo da naglasimo da na spisku naših poslovnih partnera već ima onih kompanija koje zadovoljavaju navedene uslove, te uzevši u obzir da smo mi sa njima sarađivali, to jest već potpisali zahtevani ugovor, to je polaznicima u ovom slučaju i značajno olakšano da praksu pohađaju. Pod tim prvenstveno mislimo na činjenicu da ti polaznici neće gubiti nepotrebno vreme dok čekaju da taj ugovor bude potpisan, te isto tako neće imati ni brojne obaveze, a koje imaju oni koji se odluče za drugu ponuđenu opciju. Naglašavamo i da mi u potpunosti garantujemo da će praksa u toj situaciji da bude organizovana onako kako nalažu pravila.

Sa druge strane, neko kome navedena opcija iz nekog razloga ne odgovara, svakako ima mogućnost da izabere bilo koju drugu kompaniju sa kojom mi nismo ostvarili saradnju pre toga, ali ona mora da ispunjava zadate uslove. Međutim, taj polaznik mora da zna da u tom slučaju ima i brojne obaveze, te da ne dobija nikakve garancije da će praksa da bude organizovana prema važećim pravilima. A što se tiče obaveza tog polaznika, on prvo mora da dogovori cenu i uslove, a što sve čini sa ovlašćenim licem firme koju je i lično odabrao. Njegova druga obaveza, koja je ujedno i najvažnije je usmerena na organizatora kursa. Tačnije rečeno, on mora da obezbedi sve one informacije koje su važne za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji i da ih na za to predviđen način dostavi ovlašćenom licu jedne od poslovnica Akademije Oxford (u kojoj se upisuje ili pohađa predavanja, a u slučaju da su u pitanju različite poslovnice). Nakon što on to bude učinio, mi ćemo pripremiti ugovor i sasvim sigurno se i potruditi da on u što je moguće kraćem roku i bude potpisan, uzevši u obzir da isključivo od toga i zavisi kada će taj polaznik biti u prilici da počne sa pohađanjem ovog dela kursa.

Uz pomenuti segment, svako koga interesuje kurs i obuka za tapetara takođe se obavezuje potpisanom ugovoru da pohađa i predavanja, a što će učiniti u jednoj od naših poslovnica ili preko interneta. Svakako je predviđeno je da prilikom upisa svaki polaznik kaže da li je zainteresovan za individualni rad, rad u paru ili u grupi, a na osnovu čega će mu koordinator za nastavu i predočiti njegove obaveze, odnosno detalje koji se tiču njihove organizacije.

Stvar je u tome da mi organizujemo kako individualnu, tako i grupnu obuku, ali i poluindividualnu nastavu, dok isto tako u ponudi imamo i onu koja se odvija preko interneta. A svaka od njih ima neke specifične zahteve, odnosno različit način organizacije, mada bi precizno bilo reći da je jedina koja se organizuje na drugačiji način upravo grupna. Naime, u tom slučaju svaki polaznik ima obavezu da prihvati dinamiku i termine, a koje će da odredi organizator i to potpuno samostalno. Ali, postoji još jedna vrlo bitna informacija u ovom slučaju, to jest zahtev koji je usmeren na sve prijavljene polaznike, a pošto je naglašeno da ta vrsta nastave može da bude organizovana tek kada taj sulov bude bio ispunjen, to jest nakon što dovoljan broj osoba u jednoj od naših poslovnica izvrši prijavu. Tačnije, radi se o tome da se prvo zahteva formiranje grupe i to od najmanje 4 osobe, pa tek onda počinje i grupni kurs i obuka za tapetara. A ovaj broj je naveden zato što je to ujedno i najmanji broj polaznika koji mogu da se nađu u jednoj grupi, dok ih osmoro može biti najviše, pošto se na taj način obezbeđuje visok kvalitet nastave, a po kome je Akademija Oxford već dobro poznata.

Sem grupne, mi organizujemo i ostale vrste nastave, te naglašavamo da način na koji se one sprovode zapravo podrazumeva da svaki polaznik direktno dogovara sa svojim profesorom prvo kada će konkretna obuka, a koju on lično odabere da počne. Posle toga oni treba da postignu dogovor i oko dinamike kojom će predavanja da se organizuju, to jest u kojim terminima. Svakako se podrazumeva da je samo poluindividualna nastava namenjena za dva kandidata, a koji je pohađaju u isto vreme, dok se online i individualna obuka i kurs za tapetara uvek organizuje za samo jednu osobu.

Neko kome iz bilo kog razloga najviše odgovara da predavanja prati samostalno, ali preko interneta treba da ispuni i primaran zahtev u tom slučaju. A pod tim mislimo na obezbeđivanje ne samo računara, preko koga ćete nastavu i da pratite, već je prisutan i zvaničan zahtev da taj računar mora da koristi stabilnu internet vezu, a što je ujedno i osnovni uslov za nesmetano pohađanje ovakve vrste kursa.

Kome je namenjena obuka za tapetara?

Mada je osnovni uslov koji treba da ispuni svaki polaznik ovog kursa vezan za nivo obrazovanja, jer se zahteva da svi prijavljeni završe pre toga najmanje osnovnu školu, vrlo je bitno ispuniti i još dva uslova. A oni se odnose kako na činjenicu da polaznici moraju biti punoletni, tako i na to da oni moraju svakako da poseduju državljanstvo naše zemlje.

Samo zato, u obaveznu dokumentaciju spadaju isključivo ona dokumenta kojima svaki pojedinačni polaznik može da dokaže da u potpunosti ispunjava te zahteve (kopija izvoda iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, a uz uslov da nije starije od šest meseci, te kopija svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole). Koji dokument će polaznik da dostavi da bi dokazao nivo stečenog obrazovanja, sasvim logično i zavisi od toga da li je završio samo osnovnu ili u srednju školu.

Koliko traje obuka i kurs za tapetara?

Kao i sve ostalo, tako je i trajanje u potpunosti definisano nastavnim planom, a gde je predviđeno da kurs i obuka za tapetara traje ukupno tri meseca. Isto tako je pomenutim planom definisano da polaznik ima obavezu da, osim predavanja pohađa i praksu, a koja traje ukupno 240 radnih sati.

Ono što se smatra olakšicom jeste da Akademija Oxford zainteresovanima može da pruži mogućnost da ovaj kurs završe za dva meseca. Ukoliko im to odgovara, od njih se očekuje da se u potpunosti pridržavaju one dinamike koja se odnosi na pohađanje prakse, a koju će organizator jasno da definiše. Preciznije rečeno, da bi obuka i kurs za tapetara trajala kraće, neophodno je da svaki polaznik 8 sati dnevno i to u periodu od ukupno 2 meseca pohađa praksu, to jest da u okviru jedne radne nedelje (od ponedeljka do petka) odradi ukupno 40 radnih sati prakse.

Koliko košta kurs za tapetara?

Najpre da naglasimo da pprincip po kome kurs i obuka za tapetara sprovodi podrazumeva ne samo organizovanje u dva segmenta, nego i plaćanje te dve oblasti.

Takođe je važno i da polaznici imaju informaciju da plaćanjem teorijskog dela dobijaju prvo mogućnost da prate baš onu vrstu nastave koju žele, ali i literaturu, koja će im biti potrebna kada se budu pripremali za polaganje završnog ispita. Pored toga, u konkretnu cenu za ovaj deo je uračunata i nadoknada za polaganje tog ispita, te polaznik nakon što ga sa uspehom bude položio, isto tako dobija i sertifikat za tapetara, to jest izradu dodatka sertifikatu, budući da je sve to uračunato u cenu za teorijski deo.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs i obuka za tapetara?

Vrlo je jasno definisanog prema zvaničnom planu, a u skladu sa čijim odredbama se organizuje obuka i kurs za tapetara da svaki polaznik obavezno mora da pohađa i predavanja i praksu, a ta dva dela se odvijaju na različitim mestima i prema različitom principu.

Tačnije, predavanja polaznik pohađa u poslovnicama Akademije Oxford, te odlučuje da li će da ih prati u grupi ili individualno, odnosno isto tako može i da se odluči za poluindividualnu, ali i za online nastavu. Budući da sve njih organizujemo preko cele godine, neophodno je da svaki polaznik zna da se sve navedene vrste nastave organizuju na tačno određen način, pa svakako mora da bude upoznat sa uslovima, a pre nego što odluči koju od svih ponuđenih će da pohađa.

Grupni kurs i obuka za tapetara stavljaju osnovni zahtev pred sve zainteresovan koji je vezan za prihvatanje termina, odnosno dinamike, a što u ovom slučaju određuje organizator. Isto tako se od svih njih očekuje i da budu spremni na činjenicu da ova vrsta nastave ne može da bude organizovana brzo pošto se oni prijave na propisan način, kao što je to slučaj kod svih ostalih. A prvenstveno je to zato, što je primaran uslov za njenu organizaciju oformljene grupe, te je potrebno da se u toj grupi nađe najmanje četiri osobe, pošto ih može biti od četvoro do osmoro. Kada taj uslov bude bio zvanično ispunjen, svaki pojedinačni prijavljeni polaznik će od organizatora da dobije jasne informacije kako o tačnom datumu početka, isto tako i o terminima.

Nasuprot ovom tipu nastave su sve ostale, uzevši u obzir da je način njihovog organizovanja sasvim drugačiji. Preciznije rečeno, svaki polaznik koga interesuje individualna, poluindividualna ili online obuka i kurs za tapetara ima pravo da odluči, te da dogovori sa svojim profesorom, prvo kada će nastava da počne, a zatim i kojim tempom, to jest kojom tačno dinamikom će da se održava, odnosno u kojim terminima. Naglašavamo i da je samo poluindividualna obuka namenjena za dva polaznika, dok su druge dve pomenute isključivo predviđene za pojedinačnog polaznika. Postoji još jedna vrlo bitna informacija, a koju mora da zna svako ako ga zanima online kurs. Ona podrazumeva da ti polaznici neizostavno moraju pored sopstvenog računara da imaju i stabilnu vezu sa internetom, a koju će on da koristi, kako bi taj tip nastave funkcionisao u skladu sa predviđenim pravilima i bez ikakvih teškoća.

Ono što je važno za praktičan deo, takođe su uslovi koji se moraju ispuniti, budući da se zahteva da firma koju lično svaki polaznik bira da u njoj pohađa praksu, mora da posluje u konkretnoj oblasti, to jest da zvanično zapošljava nekoga na radnom mestu za tapetara. Ali, isto tako je i vrlo važno da Akademija Oxford sa njom potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.

Postoji olakšavajuća okolnost u ovom slučaju, pošto mi taj ugovor imamo potpisan sa brojnim kompanijama, pa čak i sa onima koje zapošljavaju radnike na ovoj poziciji, te tako svima koji su zainteresovani, na prvom mestu nudimo mogućnost da izaberu jednu od njih. Svakako je jasno da je to mnogo lakša varijanta, pošto će polaznici prvo da dobiju od nas sve informacije koje su važne za pohađanje prakse, te ćemo im dati i garancije da će ona da bude organizovana prema aktuelnim pravilima.

U ovom delu, oni takođe imaju mogućnost i da se samostalno pobrinu za pronalaženje one firme koja zadovoljava pomenute uslove, a mi ćemo nakon toga da potpišemo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom i na taj način omogućimo polazniku da upravo tamo gde želi i pohađa praksu. A da bismo to mogli da učinimo, od njega očekujemo da nam omogući pristup svim podacima koji su za taj ugovor važni, te ćemo potom, i to u najkraćem mogućem roku, mi da se pobrinemo za njegovo potpisivanja. Važno je da onaj polaznik koji izabere ovu opciju zna, da on u tom slučaju neće dobiti garanciju kvaliteta prakse, te da je potrebno da se o cene svakako raspita isključivo kod lica koje je u odabranoj firmi ovlašćeno da takve informacije daje.

Dodatne napomene:

 • bilo kog radnog dana u toku cele godine zainteresovane osobe mogu da dođu lično i prijave se u jednu od poslovnica organizatora, te isto prijavu mogu da izvrše putem telefona ili mejla
 • zahteva se da svaki prijavljeni kandidat lično prisustvuje upisivanju, kao i da tada ima uz sebe i važeći lični dokument, te je neophodno i da dostavi obaveznu dokumentaciju
 • neko ko želi da stekne samo sertifikat za tapetara, ali da ne pohađa našu obuku, može da polaže završni ispit, a kada je potrebno da na vreme izvrši prijavu za polaganje, plati predviđenu nadoknadu i donese zahtevanu dokumentaciju, a kojoj mora da postoji i onaj dokument kojim će da dokaže da je pohađao praksu, to jest da je stekao radno iskustvo na ovom poslu
 • prema odredbama ugovora, polaznik je obavezan da plaćanje izvrši odvojeno za teorijski i praktični deo i to u poslovnici u kojoj se bude upisao ili u onoj u kojoj bude pohađao nastavu, ako se one razlikuju
 • ona firma koja bude organizovala praktičan deo nastave je obavezna i da kreira njenu cenu, a u tom slučaju Akademija Oxford na nju ne može da utiče ni na koji način
 • kako obuka i kurs za tapetara obuhvataju i teorijski deo, a koji se plaća odvojeno od praktičnog, napominjemo da je u tu cenu uračunata i literatura, kao i nadoknada za polaganje završnog ispita, odnosno izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, što kandidat dobija po uspešnom polaganju navedenog ispita

Cena kursa i obuke za tapetara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za tapetare


Literatura za tapetare

Priručnik - Skripta - Knjiga za Tapetare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje