Kurs i obuka za vatrogasca

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: pravilnom i bezbednom intervencijom na terenu; zaštitom ljudi i njihove imovine; upotrebom vatrogasne opreme, sprava i vozila; situcijama u kojima vatrogasci deluju.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Obuka i kurs za vatrogasca koji se organizuje od strane Akademije Oxford i to u celoj srbiji, tačnije u svakom gradu u kome stoje postoje poslovnice ove institucije, su namenjeni svakome ko ima minimalno završeno osnovno obrazovanje, a ima želju da stekne sertifikat, kako bi mogao da se bavi ovim poslom.

Ovaj kurs se sastoji od teorijskog i praktičnog dela, a svaki polaznik koji je zainteresovan za njegovo pohađanje ima mogućnost da se za pohađanje kursa prijavi cele godine i to ili direktno u jednoj od poslovnica organizatora obuke, a u njeno radno vreme ili prijavu može da izvrši i telefonskim putem, kao i da na zvaničnu mejl adresu Akademije Oxford pošalje sve one podatke koji su bitni za prijavu, to jest ime, prezime i datum rođenja, zatim telefon za kontakt i sve ostale važne informacije.

Neophodno je da prilikom upisivanja ove obuke polaznici imaju uz sebe i važeću ličnu kartu, to jest očitan lični dokument sa fotografijom, a u slučaju da on poseduje čip. Tom prilikom moraju da prilože i dokaz o nivou obrazovanja koji su stekli, to jest kopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, kao i kopiju krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uverenja o državljanstvu, ali koje nije starije od šest meseci.

Da bi kandidati mogli da izađu na polaganje završnog ispita, to jest da bi mogli da polažu ispit provere znanja koji ih vodi do sertifikata, oni moraju imati potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi u trajanju od 300 i više sati, to jest relevantnu potvrdu o radnom iskustvu u ovoj struci, a koju će dobiti od one kompanije koja se bavi delatnošću u okviru koje polaznik polaže stručni ispit. Kada bude izvršio prijavu za završni ispit, to jest kada se završi kurs i obuka za vatrogasca, polaznik će od Akademije Oxford dobiti skriptu ili priručnik, a koji će mu biti od koristi prilikom pripreme za polaganje, što je uračunato u cenu ove obuke.

Vrlo je važno da naglasimo da oni kandidati koji žele samo da polažu ovaj ispit, a kako bi stekli sertifikat za obavljanje poslova vatrogasca, moraju da poseduju potvrdu o praksi, to jest potvrdu o uspešno savladanoj obuci bez ugovora sa našom institucijom i to moraju da prilože originalan dokument. Takođe, treba i da izvrše prijavu za polaganje završnog ispita, a potom i kada polože ispit se prilaže i zapisnik, završni test i dužni su da dostave svu onu dokumentaciju koja je navedena kao obavezna, a što podrazumeva ličnu kartu, dokaz o stečenom nivou znanja, kopiju krštenice i uverenja o državljanstvu.

Svi oni polaznici koji kod nas pohađaju kurs i obuku za vatrogasca i polože završni ispit kako bi stekli sertifikat, moraju znati da je svakako neophodno da prilože potvrdu o tome da su uspešno savladali obuku za stručno osposobljavanje i to u originalnom dokumentu, ukoliko su je pohađali u okviru neke firme sa kojom mi nemamo saradnju. Tu potvrdu im izdaje kompanija u kojoj su obavljali stručnu obuku, a da bi im bilo omogućeno uopšte da praksu u njoj pohađaju, važno je da nas o tome obaveste, kako bismo u najkraćem mogućem roku obezbedili svu potrebnu dokumentaciju da bismo potpisali ugovor o tehničko - poslovnoj saradnji sa ovlašćenim licem te firme, jer će se polazniku jedino tako praksa i priznati.

Polaganje završnog ispita podrazumeva dva dela, to jest pismeni koji se sastoji od ukupno 12 pitanja i usmeni deo, koji je sačinjen od tri pitanja.

Pošto kandidat bude položio ovaj ispit, on će steći sertifikat, a ukoliko obuku i kurs za vatrogasca pohađa u okviru Akademije Oxford, izrada sertifikata je uračunata u cenu. Uzevši u obzir da su naši sertifikati priznati od strane državnih institucija naše zemlje, oni mogu biti upisani u radni dosije svakog kandidata, a sve u skladu sa važećim zakonskim odredbama. Preciznije rečeno, sertifikat se sada upisuje elektronski u radni dosije, budući da je ta novina uvedena 01. januara 2016. godine. Inače, prema toj odredbi, upisivanje vrši Nacionalna služba za zapošljavanje i to isključivo onim kandidatima koji se nalaze na njenoj evidenciji, to jest koji se svrstavaju u red nezaposlenih lica. Podrazumeva se da to ne znači da kandidat koji je zaposlen na bilo kom radnom mestu, a želi da pohađa ovu obuku to ne može da učini, jer u tom slučaju on takođe stiče sertifika, ali ne može da ga upiše odmah u radni dosije. Zapravo, može da traži da bude upisan tek u onom trenutku kada se taj kandidat bude ponovo našao na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a u međuvremenu ima mogućnost da sertifikat priloži svom trenutnom poslodavcu kao dokaz osposobljenosti za obavljanje posla vatrogasca.

U navedenu cenu ove obuke nije uračunato pohađanje praktične nastave, a polaznici mogu da odluče da li žele je pohađaju u onim kompanijama sa kojima Akademija Oxford ima saradnju ili ipak žele da sami pronađu firmu u kojoj će pohađati praktičnu nastava. A ako se budu odlučili za tu varijantu, neophodno je da ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici obaveste o svojoj odluci, kako bi se omogućilo sklapanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji sa tom firmom u što kraćem roku, budući da jedino tako može da dođe do pohađanja praktične nastave u njoj. Moramo da naglasimo i to da naša institucija ne može da snosi odgovornost za kvalitet prakse u ovom slučaju, već isključivo garantuje za kvalitet praktičnog dela obuke ukoliko je kandidati pohađaju u okviru bilo koje firme koja je naš poslovni partner, to jest sa kojom smo imali prilike da sklopimo ugovor o saradnji.

Bitno je i da polaznici budu upoznati sa činjenicom da je osnovni uslov za izlazak na završni ispit 80% pohađanja teorijskog dela nastave i odrađenih svih 300 radnih sati prakse, a u skladu sa navedeni mpravilima.

Šta podrazumeva obuka i kurs za vatrogasca?

Da bi osobe koje zanima kurs i obuka za vatrogasca bile osposobljene za obavljanje ovog vrlo rizičnog i odgovornog posla, neophodno je da budu upoznate najpre sa vatrogasnom opremom, kao i sa njenim pravilinim korišćenjem. A potrebno je i da nauče kako se koristi vatrogasno vozilo, odnosno kako se treba ponašati prilikom poziva na intervenciju, a sa čime će ih predavači podrobno upoznati.

Tokom trajanja nastave će naučiti i kako treba postupiti prilikom intervencije na terenu, odnosno na koji način treba izvršiti intervenciju pravilno i bezbedno. Od polaznika se očekuje spremnost za rad u timu, ali i odlična fizička kondicija, kao i odlično razvijene motoričke sposobnosti. Vatrogasac bi trebalo da u potpunosti bude emotivno stabilna ličnost, a očekuje se da može da se prilagodi različitim situacijama, kao i da je spreman da preuzme rizik, čak i kada to znači da rizikuje sopstveni život. Podrazumeva se da on mora imati jako dobro razvijeno čulo vida, kao i sluha, a što svakako spada u odličnu fizičku kondiciju.

Uzevši u obzir da posao vatrogasca ne podrazumeva samo gašenje požara i adekvatnu intervenciju u tim slučajevima, već i pomoć ljudima koji su stradali u saobraćajnim nesrećama, odnosno u različitim nepredviđenim životnim situacijama, kao što su na primer poplave ili zemljotresi, vrlo bitan segment nastavnog plana i programa ove obuke je usmeren i na savladavanje znanja koja se odnose na pružanje prve pomoći. Tako će polaznici da nauče sve što je potrebno da bi unesrećenim osobama pomogli dok ne stigne ekipa Hitne pomoći, a uz to će najpre da savladaju i teorijska znanja koja se odnose na postupak lokalizacije požara, kao i na njegovo gašenje. Predavači će ih upoznati i sa pravilnim načinom ulaska u prostoriju koja je zahvaćena požarom, ali i sa spasavanjem ljudi i stvari iz tog prostora.

Budući da vatrogasac pomaže unesrećenima u slučaju različitih vremenskih nepogoda, kao što su recimo oluje, poplave, zemljotresi i slične situacije, odnosno osobama koje stradaju u saobraćaju, to će ih profesori upoznati i sa pravilnim reagovanjem u ovakvim situacijama, a kako bi se unesrećenima pružila što bolja pomoć. Pored svega navedenog, a što je vezano samo za teorijski deo koji podrazumeva kurs i obuka za vatrogasca, polaznici će imati prilike da pohađaju i praktičnu nastavu i to u okviru onih firmi koje se posluju u ovoj oblasti, a sa kojima imamo potpisan ugovor o saradnji. Na taj način će oni znanja koja dobiju od profesora u okviru teorijskog dela nastave, moći na najbolji mogući način da primene u praksi, a kako bi se pripremili za polaganje završnog ispita, što će im omogućiti sticanje validnog sertifikata za obavljanje ovog posla.


Po kom principu se odvija nastava u okviru kursa za vatrogasca?

Uzevši u obzir da kurs i obuka za vatrogasca podrazumevaju dva dela, to jest teorijski i praktični, to se i način odvijanja nastave razlikuje. Radi se zapravo o tome da teorijski deo polaznici mogu da pohađaju ili kao individualnu, to jest grupnu nastavu, odnosno kao poluindividualnu, te isto tako imaju mogućnost i da je prate putem interneta. A to nije slučaj kod praktičnog dela, koji se uglavnom obavlja individualno, a sve u zavisnosti od zahteva kandidata i dogovora sa određenom firmom.

Grupna nastava koju Akademija Oxford organizuje u svim svojim poslovnicama u kojima postoji prijavljeno najmanje četvoro polaznika, što i jeste uslov da bi se jedna grupa formirala, podrazumeva da su termini kada se predavanja održavaju jasno definisani, a isto tako i njihova dinamika. Ipak, sve to nije slučaj kod poluindividualne, kao i individualne nastave, jer se takva vrsta kursa odvija isključivo u onim terminima koje odgovaraju kandidati i profesori. Kada je reč o obuci putem interneta, to jest nastavi online, od polaznika koji žele da je pohađaju se zahteva da imaju sopstveni računar, ali isto tako i da je on sa internetom spojen isključivo preko stabilne veze, jer se jedino tako obuka i kurs za vatrogasca online mogu pratiti bez ikakvih teškoća. Ovaj vid nastave se odvija kao individualna, tako da isto važi da se svaki polaznik sa profesorom dogovara o svim detaljima, odnosno o dinamici i terminima.

Kome je obuka za vatrogasca namenjena?

Svako ko ima završenu najmanje osnovnu školu, a ima želju da stekne sertifikat i bavi se ovim poslom, može da izvrši prijavljivanje i da pohađa obuku i kurs za vatrogasca.

Ovde se od prijavljenih polaznika ne zahtevaju nikakva posebna znanja, stim da oni moraju znati da prilikom konkurisanja na radno mesto vatrogasac obično moraju da prilože i zahtevana lekarska uverenja o psihofizičkom stanju.

Koliko traje kurs i obuka za vatrogasca?

Nastavni plan i program ove obuke podrazumeva i teorijski i praktični deo, pa tako obuka i kurs za vatrogasca traje ukupno tri meseca. A za to vreme, svaki polaznik ima obavezu da odradi i 300 radnih sati prakse, stim da mu se nudi mogućnost i da ovaj kurs završi čak za 2 meseca, ali ukoliko bude pohađao obuku pet puta u toku jedne nedelje i to u trajanju od po 8 sati svakoga dana.

O svemu ovome, polaznici će se dogovoriti sa svojim profesorom, to jest sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici, a u zavisnosti od toga za koji tip kursa se budu odlučili (individualna, grupna, online ili poluindividualna nastava).

Koliko košta obuka i kurs za vatrogasca?

Kako se kurs i obuka za vatrogasca sastoje od dva dela, to se pohađanje teorijskog dela plaća odvojeno od praktičnog. A u cenu teorijskog dela je uračunato i polaganje završnog ispita, zatim priručnik, to jest skripta iz koje se polaznik sprema za njegovo polaganje, kao i izrada sertifikata.

Cena ove vrste obuke se razlikuje jedino u zavisnosti od toga da li je polaznik zainteresovan za nastavu u paru, odnosno grupnu ili, pak individualnu, odnosno da li želi da ovu obuku pohađa putem interneta.

Cene pogledajte u cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za vatrogasca?

Kako se obuka i kurs za vatrogasca sastoje od praktičnog i teorijskog dela, to se i mesto i vreme njenog održavanja razlikuje. A to podrazumeva da se teorijski deo isključivo odvija u našim poslovnicama, kada je u pitanju grupna, individualna i poluindividualna, dok oni polaznici koji nastavu pohađaju preko interneta, mogu da je prate odakle god žele, a uz uslov da je njihov računar vezan stabilno na internet.

Grupni kurs i obuka za vatrogasca se sprovode upravo u onoj našoj poslovnici u kojoj se prijavi najmanje četvoro polaznika, a nakon toga oni će dobiti informaciju o tačnom datumu kada počinje obuka, kao i o terminima, to jest o dinamici.

Individualna i poluindividualna nastava podrazumevaju da se kandidati sa svojim profesorima dogovaraju kako o tačnom datumu početka, tako isto i o terminima, ali i o dinamici po kojoj se nastava u ovom slučaju održava. A to isto se odnosi i na nastavu koju polaznik prati preko interneta.

Praktični deo obuke polaznici mogu da pohađaju ili u onim firmama sa kojima mi imamo sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji ili mogu da samostalno pronađu firmu u kojoj će pohađati ovaj deo obuke. A ako budu želeli da praksu pohađaju u nekoj firmi koju oni sami pronađu, imaju obavezu da nas o svemu tome blagovremeno obaveste, kako bismo im to i omogućili, jer u takvim situacijama je neophodno da Akademija Oxford, kao organizator ovog kursa sklopi ugovor o saradnji sa tom firmom.

Dodatne napomene:

 • od kandidata koji želi samo da polaže završni ispit kako bi stekao sertifikat se očekuje da priloži potvrdu od strane firme u kojoj je obavljao praksu, to jest potvrdu o relevantnom radnom iskustvu
 • za sve polaznike ove obuke Akademija Oxford obezbeđuje priručnik za pripremu, odnosno polaganje završnog ispita, kao i izradu sertifikata, što je sve uračunato u pomenutu cenu
 • odvojeno od obuke, polaznik plaća pohađanje praktične nastave, a sam bira da li želi da je pohađa kod naših partnera ili u firmi koju on odabere
 • upravo u onoj poslovnici u kojoj se i pohađa kurs i obuka za vatrogasca vrše se i sva plaćanja koja su obavezna prema ugovoru, a u skladu sa cenama koje su navedene u važećem cenovniku Akademije Oxford
 • polaznici koji žele da pohađaju ovu obuku su u obavezi da izvrše prijavu i dostave tom prilikom relevantnu dokumentaciju
 • prijavu mogu da izvrše cele godine ili putem telefona ili preko mejla, odnosno da lično dođu u prostorije naše poslovnice i prijave se za pohađanje ovog kursa

Cena kursa i obuke za vatrogasca je 15,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za vatrogasce


Literatura za vatrogasce

Priručnik - Skripta - Knjiga za vatrogasce - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje