Kurs za vodoinstalatera

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: osnovama poznavanja sistema vodovoda; karakteristikama zajedničkih i pojedinačnih vodovoda i crtanjem šema pojedinačnog vodovoda; karakteristikama cevi za vodu (simboli, slovne i fazonske oznake vodovodnih cevi), vrstama ventila i njihovom funkcijom; izradom spojeva; karakteristikama i primenom čeličnih, čeličnih pocinkovanih i azbestcementnih cevi za vodu; vrstama vodomera; zaštitom na radu.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Svako ko ima želju da stekne validan sertifikat, a kako bi mogao da aplicira za posao vodoinstalatera, sada ima priliku da pohađa obuku i kurs za vodoinstalatera, a koji se organizuje širom naše zemlje, odnosno u svakom gradu u kome postoje poslovnice Akademije Oxford.

Polaznicima je, pored ostalih vidova obuke, na raspolaganju i mogućnost da teorijski deo nastave pohađaju putem interneta, a za vreme trajanja ove obuke oni se svi upoznaju najpre sa načinom funkcionisanja sistema vodovoda, ali i sa svim onim detaljima koji su neophodni za nesmetano obavljanje poslova koji spadaju u domen rada ovih stručnjaka. Vrlo je važno da naglasimo da svako ko je zainteresovan da pohađa ovu obuku mora da ima najmanje završenu osnovnu školu, a o čemu će svakako dokaz priložiti prilikom upisivanja.

Što se tiče prijavljivanja, njega je moguće izvršiti u radno vreme bilo koje poslovnice organizatora i to lično, ali isto tako svaki zainteresovani polaznik može i da odabranu poslovnicu kontaktira putem telefona, pa da se na taj način prijavi, kao i da na zvaničan mejl organizatora pošalje sve podatke koji su bitni za prijavljivanje, a što podrazumeva najpre njegovo ime i prezime, a potom i podatke za kontakt, kao i tip obuke koji ga zanima.

Kada kažemo tip obuke, mislimo na to da kurs i obuka za vodoinstalatera koji su sastavljeni iz praktičnog i teorijskog dela nastave, predviđaju različite načini praćenja nastave. Inače, ovo se odnosi samo na teorijski deo, a koji se svakako odvija u prostorijama one poslovnice Akademije Oxford u kojoj se kandidat prijavljuje. Na raspolaganju im je kako individualna i poluindividualna nastava, tako i rad u grupama. A kao što smo već pomenuli, polaznicima je na raspolaganju i pohađanje ovog kursa online, ali uz uslov da imaju stabilnu internet konekciju i, naravno računar. Kod online nastave, kao i kod poluindividualne i individualne, svi polaznici imaju znatno viši stepen slobode nego kod grupne nastave, što se primarno odnosi na odabir termina i dinamike, kao i datuma početka nastave. Sve to svakako nije slučaj kod grupnog kursa, jer tada svaki polaznik prihvata unapred definisane termine i dinamiku po kojoj se kurs i obuka za vodoinstalatera odvija, a grupe broje od minimalno četvoro do osmoro polaznika maksimalno. Ovaj tip obuke se odvija tek nakon što se u konkretnoj poslovnici prijavi dovoljan broj polaznika, a kako bi mogla da bude formirana grupa, što znači da se mora prijaviti najmanje četvoro njih.

Drugi segment ove obuke je praktična nastava, koja može da se odvija na dva načina, a svaki polaznik pojedinačno bira gde će je pohađati. Prvi način podrazumeva praksu u firmama sa kojima mi ostvarujemo saradnju i imamo potpisan ugovor o saradnji, a kada u potpunosti možemo da stojimo iza kvaliteta takve nastave. Drugi način se odnosi na pohađanje ovog dela kursa u firmama koje nisu naši poslovni partneri, a koje polaznici sami biraju, kada naravno ne odgovaramo ne samo za kvalitet, nego ni za cenu, jer se u tom slučaju polaznik mora dogovoriti sa predstavnikom te firme i o ceni i o svim detaljima vezanim za pohađanje praktičnog dela nastave. Isto tako je bitno da nam omoguće i sve poslovne podatke o konkretnoj kompaniji, a kako bismo pripremili potrebnu dokumentaciju za potpisivanje ugovora.

Svi polaznici koji izvrše prijavu su u obavezi da se prilikom upisa lično pojave u prostorijama odabrane poslovnice i da tom prilikom ponesu obaveznu dokumentaciju. A pod obaveznom dokumentacijom se, osim važećeg ličnog dokumenta sa fotografijom (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš) zahteva i relevantan dokaz o stečenom obrazovanju, što znači da su u obavezi da donesu i kopiju svedočanstva osnovne škole, odnosno diplome srednje škole. Moramo da naglasimo i to da oni polaznici čija je lična karta ili drugi lični dokument koji donose za identifikaciju čipovan, moraju i da donesu očitan lični dokument. Pored svih pomenutih, oni su u obavezi da dostave još i kopiju uverenja o državljanstvu, ali uz uslov da nije starije od šest meseci, kao i da dostave kopiju krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih.

Neposredno pre nego što počne obuka i kurs za vodoinstalatera, polaznici su u obavezi da se upišu i da potpišu ugovor sa Akademijom Oxford.

A nakon što završe pohađanje teorijskog dela nastave, to jest odrade praksu u predviđenom trajanju, oni dobijaju i priručnik iz koga mogu da se pripreme za polaganje završnog ispita. Naglašavamo da je priručnik, kao i nadoknada za polaganje ovog ispita, ali isto tako i izrada sertifikata nakon uspešnog polaganja, uračunata u cenu.

Da bi zainteresovanom polazniku bilo omogućeno da izađe na ispit za proveru znanja, on mora da dostavi i potvrdu da je obavio stručnu praksu i to u trajanju od 300 sati i više. Naravno, tu potvrdu će mu izdati kompanija u kojoj je praksu pohađao.

Završni ispit je sačinjen od usmenog i pismenog dela, a u okviru usmenog dela kandidat ima obavezu da odgovori na tri pitanja, dok pismeni deo sadrži ukupno 12 pitanja.

Želimo da naglasimo i to da je sertifikat koji izdaje naša institucija u potpunosti validan. A ukoliko ste zainteresovani za njegovo upisivanje u radni dosije, moramo da vas informišemo da je od 01. januara 2016. uvedena novina koja je vezana za upisivanje sertifikata u radni dosije, tako da isključivo oni polaznici koji steknu ovaj sertifikat, a nalaze se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje mogu da ga upišu odmah u radni dosije. A svi oni kandidati koji su u trenutku sticanja sertifikata zaposleni, treba da sačekaju da se ponovo nađu na evidenciji ove službe, a kako bi im bilo omogućeno upisivanje sertifikata na propisan način, budući da je tako određeno zakonom. Naravno, zaposleni kandidati taj sertifikat mogu da koriste nesmetano u praksi pre nego što bude upisan u njihovu radni dosije, te da ga eventualno predaju svom poslodavcu.

Da bismo bili u prilici da izradimo sertifikat kada polaznik položi završni ispit, on mora da nam priloži svu obaveznu dokumentaciju, kao i potvrdu o stečenoj praksi, a tada se dodaje i ugovor, odnosno sam završni test i zapisnik sa polaganja.

Ukoliko kandidati imaju želju samo da polažu ovaj ispit, ali ne i da pohađaju obuku i kurs za vodoinstalatera koju organizuje naša institucija, oni moraju takođe da dostave original potvrde o sprovedenoj praksi, a zatim i da izvrše prijavu za polaganje završnog ispita i to u skladu sa pravilima, te da dostave i svu dokumentaciju koja se smatra obaveznom, odnosno važeći lični dokument, kopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, kao i kopiju krštenice i uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), a tada se dodaje u dokumentaciju i završni test, ali i zapisnik.

Ako zainteresovani polaznici žive u nekom gradu u kome ne postoji još uvek naša poslovnica, onda imate mogućnost da praksu pohađate u firmi u vašem gradu koju sami odaberete, a u skladu sa predviđenim uslovima, a teorijski deo možete da pohađate online, te kada završite oba dela obuke, završni ispit isključivo polažete u prostorijama one naše poslovnice koja je najbliža mestu vašeg trenutnog boravka.


Obuka i kurs za vodoinstalatera - nastavni plan

Ne samo da će se svaki polaznik koji se odluči da pohađa kurs i obuku za vodoinstalatera upoznati sa funkcionisanjem samog sistema vodovoda, već će ih naši iskusni predavači upoznati i sa sistemom bezbednosti i zaštite na radu, ali i sa izradom nacrta šeme za različite vodovodne mreže (kućne, horizontalne razvodne mreže, donje vodovodne mreže).

Takođe će da nauče i da razlikuju ventile, a upoznaće se i precizno sa funkcijom svakoga od njih. Naravno, profesori će im predstaviti i različite tipove cevi za vodu i to kako čelične, tako i plastične, odnosno olovne, čelične pocinkovane i druge, ali i sa različitim vrstama vodomera i njihovom pravilnom montažom. Budući da je osnovni cilj koji obuka i kurs za vodoinstalatera imaju pred sobom da svi polaznici budu osposobljeni za potpuno samostalno izvođenje kompletne vodovodne mreže u različitim objektima, oni će biti upoznati i sa svim onim segmentima koji su bitni za njenu izradu. A osoba koja se bavi ovim zanatom, ne samo da je zadužena za instalacije vodovodne, već i kanalizacione mreže na različitim objektima, nego se ona bavi i različitim popravkama, tako da će svaki polaznik naučiti, pored ostalog i kako se vrše popravke slavina, wc šolja i tuš kabina, ali i bojlera, te na koji način se popravljaju i menjaju cevi i ventili, odnosno na koji način se različite mašine u domaćinstvu povezuju na sistem vodovoda.

Inače, ovo je samo jedna oblast u kojoj može da bude zaposlen vodoinstalater, jer on često može biti zadužen i za montiranje cevovoda, tako da će se svi polaznici koji pohađaju obuku i kurs za vodoinstalatera upoznati i sa načinom postavljanja cevi u kanale, a prethodno će savladati i ona znanja koja su potrebna za njihovo nivelisanje.

Poseban segment koji predviđa ova obuka podrazumeva i čitanje različitih šema sa kojima se neosporno svaki vodoinstalater susreće na svom radnom mestu, a posebno ukoliko radi na nekom objektu koji je tek u izgradnji.

Pored pojedinačnih vodovodnih sistema, polaznici će naučiti i kako funkcionišu zajednički vodovodi, ali i na koji način se montira vodomer i kako se izvode razvodne mreže. A savladaće i sva znanja koja su potrebna za crtanje šema pojedinačnog vodovoda, te će naučiti i koje se slovne oznake, odnosno simboli koriste za vodovodne cevi, odnosno na koji način ih treba prepoznati. Isto tako je poseban deo teorijskog dela u okviru ovog kursa usmeren na upoznavanje polaznika sa načinom izračunavanja potrošnje vode, a pored toga će da nauče i kako treba izvršiti ispitivanje ispravnosti mreže.

Da bi svako ko se kvalifikuje za ovo zanimanje mogao da ga vrši bezbedno, kurs i obuka za vodoinstalatera predviđaju i predavanja koja su vezana za upoznavanje polaznika sa odredbama zakona bezbednosti i zaštite na radu.

Kako se odvija nastava tokom kursa za vodoinstalatera?

Nastavni plan i program po kome funkcioniše kurs i obuka za vodoinstalatera se sastoji iz dva dela, tako da svi polaznici imaju obavezu da pohađaju, sa jedne strane teorijski, a sa druge strane praktični deo nastave.

Oba ova segmenta se odvijaju na različit način, pa tako polaznici za teorijski deo biraju koji tip nastave im odgovara, jer Akademija Oxford nudi kako rad u grupama, tako i individualni, ali isto tako mogu da pohađaju i obuku online, odnosno poluindividualnu. Svaka od navedenih vrsta nastave ima i određene karakteristike, pa tako individualna, online i poluindividualna obuka i kurs za vodoinstalatera predviđaju dogovor između polaznika i njihovih profesora oko svega. A to na prvom mestu znači da se dogovaraju oko datuma kada počinje nastava, a zatim i oko dinamike po kojoj bi trebalo da se održava, te se dogovaraju i o tačnim terminima. Inače, jedini uslov koji mora da ispuni svako ko je zainteresovan da ovaj kurs pohađa online, osim logično što treba da poseduje računar, jeste i stabilna internet veza kojom je taj računar spojen na mrežu.

Za grupnu nastavu važi pravilo da polaznici prihvataju unapred određene termine i dinamiku, a radi se uvek u manjim grupama (četvoro do osmoro polaznika). Akademija Oxford nastoji da izađe u susret svim zahtevima svojih polaznika, pa iz tog razloga može da se dogodi i promena termina grupne nastave. A da bi to moglo da se sprovede u delo, neophodno je prvo da svi polaznici u jednoj grupi iznesu ovaj zahtev profesoru, to jest koordinatoru za nastavu u konkretnoj poslovnici, a nakon toga se procenjuje da li bi promena termina imala negativan uticaj na ostale obuke koje se u njoj odvijaju, pa u skladu sa tim se i odlučuje da li može da dođe do promene ili ne. Ipak, važno je da znate da ovo ne može da se smatra redovnom praksom, već da se primenjuje u vrlo retkim situacijama.

Praktičan deo ove obuke može da se odvija ili u firmama koje su naši poslovni partneri i sa kojima smo sklopili ugovor o tehničko - poslovnoj saradnji ili u nekoj drugoj, a koju polaznik samostalno izabere. Za kvalitet praktične nastave koja se pohađa kod naših poslovnih partnera mi apsolutno garantujemo, a što se svakako ne može reći kada je u pitanju praksa u firmama sa kojima nemamo sklopljen pomenuti ugovor. U slučaju da polaznik ipak želi da praktičan deo koji predviđa kurs i obuka za vodoinstalatera pohađa u tim firmama, dužan je da nas što pre o tome informiše, a kako bi ovlašćeno lice konkretne poslovnice moglo da najpre pripremi, a zatim i sklopi ugovor o saradnji sa tom firmom, jer je to ujedno i primarni uslov za pohađanje prakse. A osim što ne odgovaramo za kvalitet praktične nastave koja se pohađa u tim kompanijama, mi ne možemo uticati ni na cenu koja je uvek stvar dogovora između predstavnika te firme i polaznika.

Kome je obuka za vodoinstalatera namenjena?

Bilo ko ko je zainteresovan da stekne validan sertifikat za ovo zvanje je svakako pozvan da pohađa kurs i obuku za vodoinstalatera u predviđenom trajanju i u skladu sa navedenim nastavnim programom.

Da bi svakom zainteresovanom polazniku to i bilo omogućeno, od njega se očekuje da dostavi svu obaveznu dokumentaciju, a na prvom mestu da dostavi dokaz o stečenom obrazovanju, koje mora biti minimalno osnovno, što znači da je u obavezi da dostavi ili svedočanstvo osnovne škole ili diplomu srednje prilikom upisivanja.

Koliko traje obuka i kurs za vodoinstalatera?

Trajanje ove obuke prema zvanično prihvaćenom nastavnom planu podrazumeva ukupno tri meseca, a za to vreme svaki polaznik ima obavezu da pohađa kako teorijski, tako i praktični deo nastave, stim da je tačno određeno da praksa mora da traje 300 radnih sati.

A ako bilo kom polazniku iz nekog razloga ne odgovara za kurs i obuku za vodoinstalatera pohađa ukupno tri meseca, nudi mu se mogućnost da njeno trajanje skrati, to jest da praktičan deo nastave pohađa svakoga dana u toku jedne radne nedelje (od ponedeljka do petka) i to po osam sati dnevno, što znači da će ovaj kurs završiti za svega dva meseca.

Koliko košta kurs za vodoinstalatera?

Kada se uzme u obzir činjenica da obuka i kurs za vodoinstalatera podrazumevaju i teorijski i praktičan deo, jasno je da se vrši i njihovo odvojeno plaćanje, a uz to treba naglasiti i da teorijski deo koji predviđa nastavni plan može da se pohađa u formi grupne, poluindividualne, individualne ili online nastave, pa u zavisnosti od toga varira i cena.

U svim onim situacijama kada polaznik želi da praksu pohađa u nekoj drugoj kompaniji sa kojom još nismo imali prilike da sklopimo zvaničan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, cenu će on lično dogovoriti sa ovlašćenim licem te firme, tako da naša institucija ne može da utiče na cenu, ali ni na kvalitet prakse koja se sprovodi u takvim kompanijama.

Cene pogledajte u cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za vodoinstalatera?

Kurs i obuka za vodoinstalatera se odvijaju u dva segmenta, tako da svaki polaznik ima obavezu da pohađa teorijski deo i praktičan.

Za praktični deo važi pravilo da polaznik samostalno odlučuje da li želi da ga pohađa u okviru one kompanije sa kojom organizator ima poslovnu saradnju ili želi da samostalno pronađe firmu u kojoj će pohađati ovaj deo kursa. Moramo da naglasimo da Akademija Oxford ne snosi nikakvu odgovornost za kvalitet prakse koja se pohađa u kompanijama sa kojima nema ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, ali i da isto tako nije odgovorna ni za cenu takve nastave, jer se svaki polaznik dogovara sa ovlašćenim licem te kompanije o visini nadoknade. U svakom slučaju, polaznici koji se odluče za ovu varijantu su u obavezi da dostave i relevantan dokaz o tome da su praktičnu nastavu u predviđenom trajanju pohađali, što im izdaje upravo kompanija u kojoj su je i pohađali.

Teorijski deo podrazumeva nastavu koja se odvija u okviru svih naših poslovnica, a polaznici odlučuju da li žele da je pohađaju prema pravilima individualne, odnosno grupne ili, pak žele da prate nastavu u paru, to jest poluindividualnu. Na raspolaganju im je i mogućnost da teorijski deo koji predviđa obuka i kurs za vodoinstalatera pohađaju i preko interneta, odnosno online.

Upravo na osnovu odluke svakog pojedinačnog kandidata zavisi i gde i kada se održava teorijski deo nastave. Online nastavu može da prati svako ko uz računar ima i stabilnu internet vezu, dok je individualna nastava namenjena svakom pojedinačnom kandidatu. Poluindividualna je poznata još i pod nazivom nastava u paru, jer predavanjima prisustvuju dva kandidata, a rad u grupama podrazumeva tačno definisane i termine i dinamiku, stim da se uvek radi o manjim grupama polaznika, jer se tako održava visok kvalitet nastave po kome je naša institucija poznata. Uslov za odvijanje grupne nastave jeste prijavljivanje dovoljnog broja polaznika u jednoj od poslovnica. Jednostavnije rečeno čeka se da se prijavi minimum 4 polaznika koji žele da pohađaju ovakav vid nastave, a posle čega svi ostali bivaju obavešteni o potrebnim detaljima, to jest o terminima, dinamici i datumu kada počinje ovaj vid obuke.

Za nastavu online, kao i za individualnu i poluindividualnu je pravilo da se polaznici o datumu kada počinje kurs i obuka za vodoinstalatera dogovaraju sa profesorom, ali i o terminima, to jest o dinamici po kojoj se taj vid nastave odvija.

Dodatne napomene:

 • osnovni uslov za kandidate koje zanima obuka i kurs za vodoinstalatera jeste dokaz o minimalno završenom osnovnom obrazovanju, a što se uz ostalu obaveznu dokumentaciju prilaže prilikom potpisivanja ugovora
 • u radno vreme poslovnica Akademije Oxford u zemlji se cele godine može izvršiti prijavljivanje lično, a polaznici imaju mogućnost i da prijavu izvrše putem telefona, te preko mejla
 • pohađanje praktične nastave se plaća odvojeno od teorijskog dela kursa
 • osim pohađanja teorijskog dela, u cenu je uračunata i skripta za polaganje završnog ispita, zatim nadoknada za polaganje ispita i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu
 • plaćanja na koja su se obavezali prema ugovoru, polaznici vrše u onoj poslovnici organizatora u kojoj pohađaju nastavu, to jest u kojoj se prijavljuju za njeno pohađanje

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite PDF verzijuIspitna pitanja- Kurs i obuka za vodoinstalatera - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za vodoinstalatera - Akademija Oxford

 • Koji sistemi vodovoda postoje?
 • Navesti karakterisitke zajedničkog vodovoda.
 • Navesti karakteristike pojedinačnog vodovoda.
 • Nacrtati šemu pojedinačnog vodovoda.
 • Navesti karakterisitike cevi za vodu.
 • Simboli i slovne oznake za vodovodne cevi i fazonske oznake
 • Izrada spojeva vodovodnih cevi.
 • Karakteristike i primena čeličnih cevi.
 • Karakteristike i primena čeličnie pocinkovane cevi.
 • Šta je fiting i za šta se korisiti?
 • Karakteristike i primena Azbestcementne cevi za vodu.
 • Karkterisitike i primena cevi od olova.
 • Karkterisitike i primena bakarnih cevi.
 • Karakterisitike i primena plastičnih cevi.
 • Glavni delovi kućne vodovodne mreže?
 • Nacrtati šemu kućne vodovodne mreže.
 • Vrste i primena Vodomera.
 • Kako se izračunava potrošnja vode?
 • Nacrtati izometrijsku šemu kućne vovovodne mreže.
 • Navesti i opisati funkciju osnovnih ventila.
 • Opisati propusne ventile.
 • Opisati vazdušne ventile
 • Nacrtati šemu horizontalne razvodne mreže.
 • Nacrtati šemu donje vodovodne mreže.
 • Ncrtati šemu kućnog razvoda vodovodne mreže.
 • Koji su načini pričvršćivanja vertikalnih vodovodnih cevi?
 • Kako se vrši ispitivanje ispravnosti mreže?
 • Koje su mere zaštite na radu koje propisuje zakon republike Srbije?

Cena kursa i obuke za vodoinstalatera je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za vodoinstalatere


Literatura za vodoinstalatere

Priručnik - Skripta - Knjiga za vodoinstalatera - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje