Kurs i obuka za vrtlara

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: vrstama ukrasnog drveća i ostalog bilja; uslovima koji su neophodni za vegetaciju: uređivanjem staza od raznovrsnog materijala; oblikovanjem leja.

Opšte informacije

Cena: 18,000 RSD | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Otvorena je mogućnost u toku cele kalendarske godine i to direktno u svim poslovnicama Akademije Oxford da se svako koga zanima kurs i obuka za vrtlara prijavi za pohađanje. Naravno, polaznici prijavu mogu da izvrše i na drugačiji način i to najpre da odabranu poslovnicu kontaktiraju telefonskim putem, ali isto tako mogu i da to izvrše elektronski. A u tom slučaju je neophodno da na zvaničan mejl pomenute institucije, koja organizuje ovaj kurs polaznik pošalje zahtev za prijavu i da u njemu navede sve bitne informacije koje moraju da uključuju, na prvom mestu njegovo ime, prezime i datum rođenja, kao i kontakt podatke, a trebalo bi da navedu i u kojoj tačno od, za sada preko čak 20 poslovnica organizatora oni žele da budu upisani.

Podrazumeva se da će svaki pojedinačni polaznik koji ispunjava osnovni uslov za pohađanje ove obuke, to jest ko ima najmanje završenu osnovnu školu pre toga, a uz to je, naravno i punoletan, pristupiti lično upisu, najpre zato što on tom prilikom potpisuje i ugovor sa organizatorom. Od njega se zahteva ne samo da ima lični dokument koji je validan i poseduje fotografiju, već i da priloži svu obaveznu dokumentaciju. A to podrazumeva, prvo fotokopiju svedočanstva osnovne škole, odnosno ako je taj polaznik završio srednju školu, u tom slučaju prilaže kopiju diplome srednje škole. Isto tako je vrlo važno da dostavi i kopiju kako izvoda iz matične knjige rođenih, tako i uverenja o državljanstvu, ali se uslovljava da konkretan dokument ne bude stariji od 6 meseci.

Očekuje se da svaki polaznik koordinatoru za nastavu u poslovnici u kojoj se upisuje navede i koja vrsta nastave mu najviše odgovara, kada je u pitanju teorijski deo, te da isto tako kaže gde želi da pohađa praksu.

Od mogućnosti, dostupno mu je da predavanja prati u grupi, to jest individualno ili u paru (poluindividualno), a kurs i obuka za vrtlara se za sve zainteresovane kandidate organizuje i online. Onaj polaznik koji bude odabrao da nastavu pohađa u grupi, treba da prihvati termine i dinamiku koji su precizno određeni, te da pričeka da se u toj poslovnici oformi grupa, odnosno da se istovremeno prijavi četiri osobe koje su zainteresovane za njeno pohađanje, dok je maksimalno dozvoljeno osmoro polaznika u okviru jedne grupe.

Za učenje na daljinu, to jest pohađanje predavanja preko interneta se, sasvim logićno od zainteresovanih polaznika zahteva da imaju sopstveni računar, ali je vrlo bitno i da taj uređaj koristi isključivo onu internet vezu koja je stabilna, jer se upravo zahvaljujući tome ova vrsta nastave može organizovati bez teškoća.

Način organizovanja kako online, tako i individualne, ali isto tako i poluindividualne, to jest nastave u paru je takav da dopušta svakom pojedinačnom polazniku da iznese zahtev kada želi da obuka i kurs za vrtlara počne, odnosno u kojim terminima će se organizovati predavanja, te da sa profesorom jasno definiše i dinamiku, a prema kojoj će da pohađa nastavu.

Uz mogućnost da praksu, koja mora da traje 240 radnih sati, polaznik pohađa kod poslovnih partnera Akademije Oxford, isto tako mu se nudi i mogućnost da to učini u bilo kojoj drugoj kompaniji, a koja zadovoljava zahteve, to jest posluje u konkretnoj oblasti, ali sa kojom navedena institucija pre toga nije imala saradnju. Svaki onaj polaznik koji se odluči za prvu ponuđenu opciju, dobija sve bitne informacije od organizatora, kao i garancije kvaliteta, ali zato onaj koji odabere drugu varijantu mora da se samostalno informiše o ceni i o svim ostalim bitnim detaljima, te ne dobija garanciju za kvalitet takve prakse. Međutim, on mora da zna i to da je osnovni uslov za pohađanje prakse u tim kompanijama da organizator ovog kursa potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom, pa se zato i zahteva da taj polaznik na vreme obezbedi poslovne podatke odabrane firme i prosledi ih ovlašćenom licu organizatora, a sa ciljem da u što kraćem roku bude pripremljen pomenuti ugovor, te potpisan što je brže moguće.

Primaran uslov koji mora da ispuni svako ko je zainteresovan da polaže završni ispit, to jest da postane vlasnik sertifikata za vrtlara, jeste da poseduje potvrdu da je odradio 240 radnih sati u okviru praktičnog dela. Isto tako, neko ko obuku i kurs za vrtlara ne pohađa u našim poslovnicama, a želi da se sertifikuje za ovo zanimanje, odnosno da polaže ispit za proveru znanja, ima pravo da umesto te potvrde dostavi i važeći dokaz da je stekao radno iskustvo u ovoj oblasti. Upravo iz tog razloga se dokumentacija koju treba da priloži svako ko polaže ovaj ispit, te ko ga položi, a pre nego što se bude pristupilo izradi njegovog sertifikata, razlikuje i to samo u zavisnosti od toga da li on kod nas pohađa ovaj kurs ili ne.

Od svih naših polaznika se očekuje da tom prilikom dostave svu već navedenu obaveznu dokumentaciju, a zatim i ugovor koji smo mi sa njima potpisali, kao i potvrdu da su pohađali stručnu obuku, te da su isto tako i pohađali praksu, a koja je trajala 240 radnih sati. Inače, potvrdu o pohađanoj praksi izdaje ona firma u kojoj su oni praksu i odradili, te nakon što budu položili završni ispit mi ćemo dodati i test, ali isto tako i zapisnik sa tog polaganja.

One osobe koje pomenutu obuku kod nas ne pohađaju, već samo žele da polažu ovaj ispit, to jest polože ga, pa treba da im bude izrađen sertifikat, na prvom mestu moraju da izvrše prijavljivanje za polaganje, kao i da tada plate tačno određenu nadoknadu. Takođe, od njih se očekuje da dostave i original potvrde da su imali prilike da pohađaju stručnu obuku i kurs za vrtlara, to jeste da su odradili praksu koja je trajala 240 radnih sati ili da su stekli radno iskustvo u ovom poslu. Ovi kandidati su dužni takođe da dostave i svu dokumentaciju koja je navedena kao obavezna, a koja mora da uključuje kako kopiju uverenja o državljanstvu, koje nije starije od 6 meseci i izvoda iz matične knjige rođenih, tako isto i kopiju ili svedočanstva završene osnovne škole ili diplome srednje škole. Isto tako se podrazumeva da ćemo mi i u ovom slučaju svoj navedenoj dokumentaciji dodati i zapisnik sa polaganja završnog ispita, odnosno test, a pre nego što počnemo sa izradom sertifikata.

Svaki kandidat koji bude postao vlasnik sertifikata za vrtlara će imati apsolutno pravo da ga koristi kao dokaz da je on osposobljen za obavljanje ovog posla, ali mora da zna da je od 01.01.2016. godine u važeći zakon uvedena odredba kojom je izmenjen način upisivanja stečenih sertifikata u radne knjižice kandidata. A pod tim se misli na činjenicu da od pomenutog datuma isključivo Nacionalna služba za zapošljavanje može da elektronskim putem upiše stečene sertifikate pojedinim kandidatima, ali ona zahteva da to budu osobe prijavljene na njenu evidenciju, to jest nezaposlena lica. Kako postoje i oni kandidati koji žele da se sertifikuju za ovo zanimanje, a zaposleni su, oni neće biti u mogućnosti da pristupe upisivanju sertifikata kada ga budu stekli, već onog trenutka kada se budu prijavili na evidenciju NSZ - a, dok se podrazumeva da do tada imaju apsolutno pravo da konkretan sertifikat koriste kao dokaz da su potpuno sposobni da se bave ovim poslom.

Bitno je da naglasimo i to da ćemo svim onim osobama koje žele da steknu pomenuti sertifikat, a u gradu u kome oni žive naša poslovnica nije otvorena još uvek, ponuditi mogućnost prvo da predavanja prate preko interneta, a da drugi deo koji predviđa obuka i kurs za vrtlara odrade u kompetentnoj kompaniji, odnosno i onoj koja posluje u određenoj oblasti. podrazumeva se da oni tada svakako moraju nama da dostave poslovne podatke te kompanije, jer mora da bude potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji pre početka prakse, a mi ćemo sasvim sigurno što je pre moguće taj ugovor i potpisati.

Na kraju, da naglasimo i to da kurs i obuka za vrtlara koji se odvijaju u dva segmenta, takođe podrazumevaju i njihovo odvojeno plaćanje. A svaki pojedinačni polaznik mora da zna da na cenu praktičnog dela utiče prvenstveno njihova odluka o tome gde će da je pohađaju, to jest u kojoj tačno kompaniji, jer je ona i određuje.

Što se tiče plaćanja teorijskog dela, u obavezi smo da naglasimo da polaznici za tu cenu dobijaju na prvom mestu mogućnost da prate onu vrstu nastave koji lično odaberu, ali isto tako je u nju uračunat i izlazak na završni ispit, zatim literatura koja se koristi prilikom pripremanja za polaganje tog ispita, odnosno izrada sertifikata, te dodatka sertifikatu.


Šta obuhvata kurs za vrtlara?

U toku predavanja, svaki polaznik će prvo da se upozna sa samim pojmom vrtlarstva, a ukratko će mu biti predstavljeno i kako se vrtlarstvo razvijalo kroz istoriju.

U principu, iako ne postoji nikakav poseban zahtev za polaznike koje zanima kurs i obuka za vrtlara, u svakom slučaju se očekuje da to budu osobe koje imaju posebnu naklonost prema biljkama i prirodi, uopšte, ali je vrlo važno i da oni imaju osećaj za lepo, kao i da im ne nedostaje ideja. Isto tako je potrebno da osoba koja želi da se bavi ovim poslom ima sluha i za zahteve svojih klijenata, budući da je neophodno da ih ispunjava i to maksimalno korektno. A sve to će on moći da učini ukoliko bude prvo savladao predavanja u teorijskom delu, a zatim sva ta znanja primeni u okviru praktičnog dela ove obuke.

Polaznici će naučiti i koje vrste ukrasnog drveća, ali i ostalih biljaka postoje, kao i koje su njihove osnovne karakteristike, odnosno gde bi trebalo koja biljna vrsta da bude zasađena, te isto tako i u kojoj vrsti zemljišta, odnosno kakvi uslovi toj biljci odgovaraju i slično.

Bitan segment koji podrazumeva kurs i obuka za vrtlara je usmeren i na upoznavanje polaznika sa postupkom đubrenja, ali i sa adekvatnim načinom zalivanja određenih biljnih vrsta, kao i sa postupkom kome se pribegava kod različitih oboljenja biljaka.

Od alata, vrtlari uglavnom koriste najčešće makaze za šišanje ograde i različitih grmova, a zatim i grabulje, lopate i motike, kao i kosilice različitih vrsta, pa će i o tome biti govora za vreme trajanja predavanja.

A uzevši u obzir da u opis radnog mesta vrtlara spada i uređivanje staza u dvorištima ili oko kuće, neretko se događa da upravo on bude zadužen za njihovo osmišljavanje. Iz tog razloga će profesori i ukazati polaznicima na to koji je najbolji način kombinovanja različitih materijala u tom slučaju. Naravno, oni će naučiti da oblikuju i živu ogradu, a uzevši u obzir da svako ko obavlja ovaj posao treba i da bude upoznat sa uzgojem različitih biljaka, odnosno sa njihovom pripremom za sadnju, ali i sa načinom kako se konkretne biljne vrste pripremaju za prevoz, to će obuka i kurs za vrtlara u teorijskom delu da bude usmerena i na sve te detalje.

Kako je organizovana obuka za vrtlara?

Najpre da naglasimo da kurs i obuka za vrtlara predviđa pohađanje predavanja, odnosno teorijskog dela i prakse.

Praćenje predavanja u okviru grupe, a u kojoj može da se nađe između četvoro i osmoro polaznika, je samo jedan način koji može svaki pojedinačni polaznik da odabere kada je u pitanju teorijski deo. Naravno, oni isto tako imaju mogućnost i da se odluče za poluindividualnu, zatim online, ali i za individualnu vrstu nastave, a sve pomenute, osim online se sprovode u konkretnim poslovnicama organizatora.

Ako polaznik bude odlučio da prati predavanja online, to jest iz sopstvenog doma, zahteva se da ispoštuje i pravilo koje podrazumeva da je on dužan da obezbedi, na prvom mestu računar, a odmah zatim i stabilnu internet vezu, koju će taj računar da koristi, a sa ciljem da ova vrsta nastave protekne bez ikakvih smetnji.

Princip organizovanja obuke online, ali i individualne i poluindividualne je sasvim drugačiji od načina na koji se sprovodi grupna obuka i kurs za vrtlara. A to podrazumeva da kako termini, isto tako i dinamika, ali i datum početka kursa zavise isključivo od dogovora koji će svaki pojedinačni polaznik imati sa profesorom, dok je kod grupne nastave sve to definisano od strane organizatora i polaznici moraju da prihvate te uslove.

Iako se grupni kurs odvija u našim poslovnicama, moramo da naglasimo da nastava može da počne tek kada se u njoj bude prijavilo najmanje 4 zainteresovana polaznika, uzevši u obzir da je to osnovni uslov da se jedna grupa formira. U ovom slučaju je bitno da navedemo i podatak da samo u pojedinim slučajevima Akademija Oxford dopušta polaznicima koji pohađaju grupnu nastavu promenu već određenih termina. Zapravo, ukoliko svi polaznici koji pohađaju nastavu u okviru konkretne grupe navedu da im uopšte ne odgovaraju određeni termini, te zvanično zahtevaju njihovu promenu od svog profesora, ovlašćeno lice u konkretnoj poslanici će prvo da proceni da li bi promena mogla da ugrozi bilo koju obuku, a koja se tu odvija. Tek nakon što on bude potpuno uveren da promena termina neće imati uticaja na ostale kurseve, on može da donese pozitivnu odluku o njoj, ali isto tako može i da je ne dozvoli, ukoliko proceni da to neće dobro da se odrazi na ostale obuke u okviru te poslovnice.

Osim što mora da prati predavanja, svaki polaznik koji pohađa obuku i kurs za vrtlara ima obavezu da ukupno 240 radnih sati pohađa praktičan deo. A on se pohađa u onim firmama koje u konkretnoj oblasti posluju, te je opšta preporuka da polaznik odabere jednu od onih koje se nalaze na listi poslovnih partnera Akademije Oxford. Iako oni isto tako ima mogućnost i da odluče da samostalno pronađu odgovarajuću kompaniju i u njoj pohađaju praksu, mora se priznati da je prva ponuđena varijanta mnogo bolja i to prvenstveno zato što polaznik tada ne mora da brine o tome koliko ona košta i da li će praksa biti određena kvalitetno, jer sve te informacije dobija direktno od organizatora, a koji mu ujedno i garantuje za visok kvalitet prakse.

Uzevši u obzir da uvek ima i onih polaznika koji ne prihvate ovu sugestiju organizatora, već žele da oni sami pronađu neku firmu u kojoj će da pohađaju praksu i to u tačno određenom trajanju, moramo naglasiti da oni tada prvo treba da se o uslovima dogovore sa predstavnikom te firme, odnosno da preciziraju cenu. Ali nije samo to njihova obaveza, već organizator zahteva da taj polaznik na vreme dostavi sve informacije koje su potrebne za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između odabrane kompanije i organizatora, budući da on može da počne da pohađa praksu tek pošto ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji bude zvanično potpisan. Sasvim očekivano, mi ne dajemo garancije za takvu praksu i to na prvom mestu zato što ne poznajemo način poslovanja konkretne firme, kao što ne znamo ni na koji način se u njoj praksa organizuje.

Kome je kurs za vrtlara namenjen?

Svako koga zanima obuka i kurs za vrtlara treba da ispuni dva osnovna uslova, a koja su zapravo vrlo jednostavna.

Prvi od njih se odnosi na zahtev da prijavljeni polaznici moraju biti punoletni, a drugi je vezan za obrazovanje koje oni imaju. Zapravo je stvar u tome da svako ko želi da se prijavi mora pre toga da završi minimum osnovnu školu, te je isto tako obavezan i da u trenutku upisivanja dostavi važeći dokaz o tome, to jest fotokopiju diplome osnovne škole.

Podrazumeva se da onaj polaznik koji je stekao diplomu neke srednje škole pre toga, svakako dostavlja ovaj dokument umesto već pomenutog, a kao relevantan dokaz o dostignutom nivou obrazovanja.

Koliko traje obuka za vrtlara?

Tačno je određeno nastavnim programom prema kome se organizuje kurs i obuka za vrtlara i da nastava traje tri meseca, te se od svakog prijavljenog polaznika očekuje da u tom periodu pohađa i praktičan deo koji je predviđen tim programom, a koji mora da traje 240 radnih sati.

Uz to, moramo da naglasimo i da svi oni polaznici koji imaju potrebu da pomenuti kurs završe u kraćem periodu, to je da brže dođu do sertifikata za vrtlara, oni imaju mogućnost da to učine, ali je uslov da u potpunosti ispoštuju dinamiku koja je vezana za pohađanje praktičnog dela. Stvar je u tome da polaznik koji želi da obuka i kurs za vrtlara traje svega dva meseca, mora da prati praksu svakoga dana za vreme jedne radne nedelje i to u ukupnom trajanju od 40 radnih sati za nedelju dana. Tačnije, on treba svakoga dana koji se svrstava u radnu nedelju, a što je period od ponedeljka do petka, da 8 sati prisustvuje praksi.

Koliko košta kurs i obuka za vrtlara?

Teorijski deo koji predviđa obuka i kurs za vrtlara se plaća odvojeno od pohađanja prakse, a u njegovu cenu je uračunato i polaganje završnog ispita, kao i skripta koja je potrebna za pripremu polaganja konkretnog ispita, ali i izrađivanje sertifikata, odnosno izrada dodatka sertifikatu i to uz, naravno pohađanje jedne od pomenutih vrsta nastave.

Praksu polaznik može da pohađa u firmi sa kojom organizator ima saradnju, odnosno u bilo kojoj drugoj sa kojom on nije imao prethodno prilike da sarađuje.

Kada je u pitanju cena prakse u nekoj drugoj firmi sa kojom nije ostvarena do tada poslovna saradnja, nju će svaki pojedinačni polaznik da precizira sa predstavnikom te firme.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs i obuka za vrtlara?

Uzevši u obzir da je obuka i kurs za vrtlara osmišljena kao teorijsko - praktična, to znači da se i nastava odvija na dva mesta, odnosno kako u našim poslovnicama, isto tako i u prostorijama kompanije koju će svaki pojedinačni polaznik samostalno da odabere za pohađanje prakse.

Naime, predavanja mogu da se prate u grupi, a kada je prisutno u isto vreme više polaznika, to jest najmanje ih može biti četvoro, a maksimalan broj jeste osmoro polaznika u okviru jedne grupe. Takođe, oni mogu da se odluče isto tako i za pohađanje nastave u paru, to jest za poluindividualnu, kao i za online, odnosno individualnu.

Ggrupni kurs i obuka za vrtlara su osmišljeni tako da se od svakog prijavljenog polaznika prvo zahteva da sačeka da se u okviru konkretne poslovnice formira grupa, a što znači da se mora prijaviti najmanje četiri osobe, koje su takođe zainteresovane za njeno pohađanje. Zatim se očekuje i da polaznik u potpunosti prihvati termine, to jest onu dinamiku koju je jasno odredio organizator pomenute obuke.

Kada je reč o ostalim pomenutim vrstama nastave, oni su organizovani na potpuno drugačiji način, pa tako onaj polazni koji bude odabrao individualni ili online, to jest poluindividualni kurs, svakako ima priliku da precizira sa onim profesorom koji je zadužen da drži predavanja, za sve važne detalje. Sve to se odnosi, na prvom mestu na datum početka, a zatim i na dinamiku prema kojoj će se predavanja odvijati, te isto tako oni dogovaraju zajedno i termine.

U obavezi smo da naglasimo i to da svaki pojedinačni polaznik koji bude želeo da ovu obuku prati od svoje kuće, to jest online, ima obavezu da omogući njeno nesmetano odvijanje, odnosno da osim računara, koji je svakako bitan, obezbedi i sigurnu internet vezu.

Sem pohađanja predavanja, polaznici treba da odrade i praktičan deo koji predviđa obuka i kurs za vrtlara i to u trajanju od ukupno 240 radnih sati. Ono što je bitno da znaju se odnosi na činjenicu da oni potpuno samostalno donose odluku gde će ovaj segment nastave da pohađaju, uzevši u obzir da im se nude dve mogućnosti. Prva od njih podrazumeva da oni praksu prate u nekoj firmi sa kojom Akademija Oxford već sarađuje i druga, a koja se odnosi na pohađanje prakse u kompaniji sa kojom ona još uvek nije ostvarila saradnju. Ipak, trebalo bi da znate da je prva varijanta mnogo lakša za vas, budući da ćete biti rasterećeni svih onih obaveza koje imaju polaznici ako odaberu drugu ponuđenu opciju. Zapravo je stvar u tome da svako ko donese odluku o pohađanju prakse kod naših poslovnih partnera, dobija od nas sve informacije koje su važne, odnosno zvaničan podatak o ceni prakse u tom slučaju. Ali ako polaznik bude odabrao drugu ponuđenu varijantu, od njega se očekuje da samostalno sazna sve što je važno za pohađanje prakse u okviru konkretne kompanije, te isto tako on ima obavezu i prema organizatoru. Uzevši u obzir da je potrebno pristupiti potpisivanju ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, a pre nego što praksa u okviru konkretne kompanije počne, iz tog razloga se od njega zahteva da samostalno pribavi i nama dostavi sve one informacije koje ćemo mi da unesemo u konkretan ugovor, te se i potruditi da on što pre bude potpisan.

Dodatne napomene:

 • prijavljivanje se vrši cele godine i to direktno u odabranoj poslovnici ili preko mejla, odnosno putem telefona
 • upisu mora da prisustvuje lično svaki polaznik i da dostavi svu navedenu dokumentaciju, kao i da pristupi identifikaciji uz pomoć ličnog dokumenta sa fotografijom, a pre nego što bude potpisao ugovor
 • oba dela koja podrazumeva obuka i kurs za vrtlara se plaćaju odvojeno, a cenu za pohađanje prakse određuje firma u kojoj polaznik pohađa praksu
 • kako pohađanje one vrste nastave koju polaznik odabere, tako je u cenu za teorijski deo uračunat i priručnik, odnosno polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu
 • svaki polaznik je dužan da poštuje odredbe ugovora i da plaćanje vrši na vreme, a direktno u poslovnici u kojoj prati predavanja, to jest u onoj u kojoj je upisan, a prema cenovniku koji je u tom trenutku aktuelan
 • kandidat koji hoće da stekne sertifikat za vrtlara mora da se na vreme prijavi za polaganje i da dostavi zahtevanu dokumentaciju, a u njoj mora da se nađe i potvrda da je odradio praksu u trajanju od 240 radnih sati ili da je stekao radno iskustvo na ovom poslu

Cena kursa i obuke za vrtlara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za vrtlare


Literatura za vrtlare

Priručnik - Skripta - Knjiga za Vrtlare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje