Kurs za zanimanje gasni rezač

Kratak opis

Gasno rezanje je termičko rezanje metala njegovim sagorevanjem. Ovim postupkom se oblikuje ugljenični i legirani čelik i liveno gvožđe. Upoznaje se postupak dobijanja radne temperature, specifične opreme koja se koristi – naročito konstrukciju gorionika za gasno rezanje; upotreba odgovarajuće mlaznice koje su različite i prilagođene specifičnim potrebama obrade; i poštovanju procedure prema tehničko – tehnološkoj dokumentaciji.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Kako je reč o specifičnom načinu rezanja koje se svrstava u termičko rezanje metala, a prvenstveno se gasno rezanje koristi za oblikovanje čelika, kao i livenog gvožđa, to je neophodno da kandidat koji želi da se bavi ovim poslom stekne i relevantna znanja. A njih svakako može da stekne za vreme trajanja specijalizovane obuke koja se organizuje na preko 20 lokacija u celoj zemlji, to jest u svakoj poslovnici Akademije Oxford.

Kurs i obuka za zanimanje gasni rezač je sačinjena iz dva dela i to teorijskog i praktičnog. Njen teorijski deo podrazumeva sva ona znanja koja su neophodna da ima osoba koja radi na poziciji gasnog rezača, a ovaj deo nastave se odvija u poslovnicama organizatora. Svaki polaznik pojedinačno ima mogućnost da se odluči koji tip nastave želi da pohađa, uzevši u obzir da Akademija Oxford organizuje kako nastavu online, tako i grupnu, ali i poluindividualnu i individualnu. Svaka od navedenih vrsta je specifična, tako da grupna nastava podrazumeva manje grupe polaznika i to koje broje od najmanje njih četvoro, do najviše osmoro. Ovde su dinamika i termini tačno određeni, što znači da svaki polaznik ima obavezu da im se u potpunosti prilagodi. Iako to ne radimo često, polaznicima koji žele da promene termine u okviru grupne nastave izlazimo u susret, ali samo onda kada to izričito zahtevaju svi članovi jedne grupe i ukoliko u konkretnoj poslovnici u kojoj se obuka i kurs za zanimanje gasni rezač odvijaju postoje uslovi za to, to jest kada ta promena neće izazvati probleme za ostale kurseve koji se u njoj odvijaju.

Individualna nastava podrazumeva prisustvo samo jednog polaznika i predavača, dok je poluindividualna nastava namenjena za dva polaznika istovremeno. Za oba tipa obuke važi pravilo da se polaznici sa profesorom, to jest sa koordinatorom za nastavu te poslovnice dogovaraju o tačnim terminima, to jest o njihovoj dinamici.Da biste mogli da pohađate ovaj kurs online, osim što morate imati računar, neophodno je i da on sa internetom bude spojen preko stabilne veze. Inače, ovaj tip nastave isto tako podrazumeva da polaznik dogovara termine i dinamiku sa svojim profesorom.

Što se tiče drugog dela obuke, to jest prakse ona može da se odvija u firmama sa kojima organizator ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji i tada organizator apsolutno garantuje za kvalitet prakse. A zainteresovanim polaznicima je na raspolaganju i mogućnost da praksu pohađaju u firmi koju sami odaberu, ali tada mi ne odgovaramo ni za cenu, a ni za kvalitet prakse. Da bi oni mogli da pohađaju praktičan deo kursa u toj firmi, neophodno je da mi potpišemo ugovor o saradnji sa tom kompanijom, pa samo iz tog razloga se od svakog polaznika i zahteva da informiše ovlašćeno lice konkretne poslovnice o tome, a kako bi mu bili obezbeđeni uslovi za potpisivanje ugovora, to jest početak pohađanja obuke u okviru odabrane kompanije.

Da bi bilo koji kandidat koga zanima obuka i kurs za zanimanje gasni rezač mogao da pohađa nastavu, neophodno je da poseduje dokaz o najmanje završenom osnovnom obrazovanju, a koji će da priloži prilikom upisivanja. Tom prilikom je važno da ponese i dokument za identifikaciju, što se odnosi na validan lični dokument sa fotografijom, odnosno ličnu kartu ili pasoš, a može identifikaciju može da izvrši i uz pomoć vozačke dozvole. Osim kopije svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, a u zavisnosti od toga koji nivo obrazovanja je stekao, polaznik je dužan da tada dostaviti i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kao i kopiju uverenja o državljanstvu, stim da ono ne sme da bude starije od šest meseci. Isto tako moramo da naglasimo i da svaki onaj polaznik koji poseduje lični dokument sa čipom, a želi da bude izvršena identifikacija pomoću njega, mora da dostavi i očitan taj lični dokument. Sve što je navedeno spada u obaveznu dokumentaciju i svaki polaznik je dužan da je priloži u trenutku kada vrši upis, a nakon čega on sa Akademijom Oxford, kao organizatorom obuke potpisuje ugovor.

Kada polaznik bude završio pohađanje odabrane vrste nastave i kada bude odradio praksu na opisan način, on treba da polaže završni ispit, jer je to uslov za sticanje sertifikata. Inače, ovaj ispit se sastoji od pismenog i usmenog dela, a u okviru pismenog dela se odgovara na 12, te se usmeno daje odgovor na ukupno 3 pitanja.

U cenu koja je navedena za sve polaznike ove obuke je uračunato ne samo polaganje ovog ispita i izrada sertifikata, nego i skripta, to jest priručnik koji se koristi kao priprema za polaganje završnog ispita. Kada kandidat bude položio ovaj ispit, on je dužan da dostavi i potvrdu da je uspešno savladao obuku za stručno osposobljavanje, a neophodno je i da dostavi originalna dokumenta. Tada se prilaže i ugovor koji je potpisao sa Akademijom Oxford, kao i završni test, zapisnik i obavezna dokumentacija, a kako bi tom kandidatu bio izrađen sertifikat.

Ukoliko kandidat želi, on može i kod nas da polaže i samo ovaj ispit, a da bi stekao sertifikat. Tada mora da dostavi originalnu potvrdu o uspešno savladanoj obuci bez ugovora sa Akademijom Oxford, kao i da izvrši prijavu na propisan način. A prilaže se i završni test, zapisnik i sva ona dokumentacija koja se smatra obaveznom (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola, kopija svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, kopija krštenice i kopija uverenja o državljanstvu, koje ne sme biti starije od 6 meseci).

Sve one osobe koje pohađaju kurs i obuku za zanimanje gasni rezač, pa polože završni ispit, stiču sertifikat koji je priznat u našoj zemlji. U upravo taj sertifikat oni mogu da upišu u svoju radni dosije, ali samo pod uslovom da su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, jer je ta novina uvedena 01. januara 2016. godine, budući da isključivo ova služba i to elektronski vrši upisivanje sertifikata u radni dosije. Ukoliko polaznik koji pohađa ovu obuku nije na njihovoj evidenciji u trenutku sticanja sertifikata, on može da ga upiše naknadno, to jest u onom trenutku kada se bude ponovo našao na evidenciji nezaposlenih lica, a do tada ima mogućnost da ga preda svom poslodavcu kod koga je trenutno zaposlen.

Kandidati koji su zainteresovani samo za polaganje završnog ispita, a žive u nekom gradu u kome ne postoji poslovnica Akademije Oxford imaju mogućnost da praktičan deo obuke pohađaju u firmi koju pronađu samostalno u svom gradu, ali moraju da ispoštuju sve što je prethodno navedeno. A što se tiče polaganja završnog ispita za ove kandidate, ono će biti izvršeno u onoj našoj poslovnici koja je najbliža njihovom mestu stanovanja.

Svaki polaznik ima mogućnost da se na nekoliko načina prijavi da pohađa obuku i kurs za zanimanje gasni rezač i to u toku cele kalendarske godine. Tako da, osim što može lično da dođe u jednu od naših poslovnica i izvrši prijavu, on može i da nas kontaktira putem telefona ili da na zvaničan mejl organizatora pošalje svoje ime i prezime, datum rođenja, tip obuke koji želi da pohađa, kao i kontakt podatke i sve ostale relevantne informacije.
Šta se obrađuje tokom kursa za zanimanje gasni rezač?

Kako je u pitanju specifičan način termičkog rezanja metala, a koji se vrši pomoću njegovog sagorevanja, to će se svi polaznici upoznati sa čitavim postupkom gasnog rezanja, a prvenstveno zato što je taj način rezanja posebno složen, te je neophodno dobiti određenu radnu temperaturu.

Predavači posvećuju posebnu pažnju i pripremi različitih materijala za gasno rezanje, a pre toga se oni upoznaju sa svim osobinama čelika i to kako ugljeničnog, tako i legiranog, uzevši u obzir da se upravo oni i najčešće režu na ovaj način, ali i sa osobinama livenog gvožđa.

Kurs i obuka za zanimanje gasni rezač podrazumevaju da će se tokom teorijskog dela nastave polaznici upoznati i sa opremom koja se koristi u ovom procesu. A budući da je konstrukcija gorionika za gasno rezanje vrlo važna da bi taj proces tekao nesmetano, to će i posebna pažnja biti posvećena upoznavanju polaznika sa njegovim pravilnim podešavanjem i odabirom. Isto tako je bitno da se prilikom gasnog rezanja primeni prava mlaznica, a što znači da će predavači polaznicima da otkriju i sve detalje koji su vezani za pravilno podešavanje mlaznice.

Samim tim što postupak gasnog rezanja podrazumeva razdvajanje metala uz pomoć njegovog sagorevanja, a istovremeno mora da se izvrši i održavanje troske, to jest produkta sagorevanja, polaznici ove obuke će se upoznati i sa ovim detaljima. Ali, najvažniji segment uz adekvatnu pripremu materijala za gasno rezanje tokom čitavog ovog procesa jeste i pripremni proces, pa su kurs i obuka za zanimanje gasni rezač upravo iz tog razloga usmereni i na upoznavanje polaznika sa svim segmentima koje je neophodno proći i tokom pripreme samog procesa gasnog rezanja i tokom pripreme konkretnog materijala koji se tom prilikom obrađuje. Bitno i da se ispoštuju određeni uslovi da bi ovaj proces mogao da se odvija u skladu sa pravilima, pa će se polaznici upoznati, pored ostalog i sa načinom postizanja određene temperature sagorevanja metala, a koja svakako treba da bude niža od temperature topljenja. Takođe će se upoznati i sa svim onim znanjima koja su im potrebna da bi mogli da postignu da temperatura topljenja oksida bude niža od temperature topljenja metala, što su sve vrlo bitni segmenti kvalitetnog procesa gasnog rezanja.

Poseban akcenat tokom ove obuke se stavlja i na postizanje optimalne toplote sagorevanja metala, a koja bi trebalo da, uz jačinu toplote plamena održava temperaturu tokom procesa sagorevanja.

Da bi polaznik koji pohađa obuku i kurs za zanimanje gasni rezač bio u mogućnosti da obavlja ovaj posao samostalno nakon sticanja sertifikata, on se svakako mora upoznati i sa uređajima koji se koriste i to kako sa onima za ručno gasno rezanje, tako i sa onim uređajem koji se koristi prilikom automatskog rezanja. Svako ko bude pohađao ovaj kurs će se upoznati i sa postupkom rezanja limova, kao i sa postupkom rezanja cevi, profila i svih ostalih predmeta koji imaju nešto komplikovaniji presek. Uz to će im profesori ukazati posebnu pažnju i na sve one procese koje treba izvršiti da bi se eventualno izbegle moguće deformacije.

Osoba koja se zaposli na ovoj radnoj poziciji će biti u prilici i da prati tehničko - tehnološku dokumentaciju, što znači da će tokom trajanja obuke imati prilike da se upozna i sa njenim tumačenjem. A da bi polaznik izbegao greške koje se često javljaju, on mora da nauči i da se pridržava propisane tehnologije, ali i da tumači određene parametre, šta će svakako naučiti tokom teorijskog dela nastave, a predavači će polaznicima ukazati i na mogućnosti otklanjanja svih onih grešaka koje se često javljaju tokom procsa gasnog rezanja.

Za vreme trajanja teorijskog dela nastave, profesori polaznike upoznaju i sa odredbama zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, te im predstavljaju sve elemente opreme koje bi trebalo da nosi svako ko se bavi gasnim rezanjem. Isto tako će im predstaviti i različite situacije koje, eventualno mogu da dovedu do povrede na radu, te će im jasno staviti do znanja kako one mogu da se izbegnu, ali će im objasniti i na koji način bi trebalo da reaguju ukoliko ipak dođe do određene povrede prilikom obavljanja ovog procesa.

Kako funkcioniše nastava tokom obuke za zanimanje gasni rezač?

Kurs i obuka za zanimanje gasni rezač podrazumeva dva dela, koja se sprovode na različitim mestima i prema različitim principima, a u pitanju je teorijski i praktičan deo.

Teorijski deo obuke polaznici mogu da pohađaju na nekoliko načina, to jest da odaberu da li žele da nastavu pohađaju u grupi ili individualno. Imaju i mogućnost pohađanja nastave online, odnosno u formi poluindividualne.

Za rad u grupama važi pravilo da su termini i dinamika održavanja časova definisani, tako da polaznici koji se odluče za ovaj tip obuke moraju da se prilagode njima. Grupe broje najviše osmoro polaznika, a minimalan broj njih potreban za formiranje jedne grupe jeste četvoro. Termini se kod ovog tipa obuke ne mogu menjati, odnosno mogu ali samo onda kada to izričito budu zahtevali svi članovi jedne grupe, stim da se i tada pristupa promeni termina samo ako u određenoj poslovnici organizatora kursa postoji realna mogućnost za to, što znači da ta promena ne sme da utiče na ostale kurseve koji se u njoj odvijaju. Svakako moramo da naglasimo i to da promena termina ne može da se svrsta u redovnu praksu, kada je u pitanju pohađanje nastave u grupi.

Ukoliko polaznika zanima kurs i obuka za zanimanje gasni rezač koja se odvija u formi individualne nastave, to znači da se on sa profesorom i koordinatorom za nastavu u toj poslovnici dogovara o datumu kada želi da počne nastava, kao i o terminima, to jest o dinamici po kojoj će se časovi odvijati. A sve to isto se odnosi i na poluindividualnu nastavu, stim da su u tom slučaju tokom predavanja prisutna dva kandidata, ali i za nastavu online. Da bi svakom polazniku koga zanima učenje preko interneta, bilo omogućeno pohađanje predavanja on mora da ima računar, te taj računar treba da sa internetom bude isključivo spojen preko stabilne veze.

Kada je reč o praktičnom delu ove obuke, polaznicima je na raspolaganju takođe izbor gde žele da pohađaju praksu, a najčešće se ovaj deo kursa odvija samostalno, to jest u zavisnosti od mogućnosti firme u kojoj polaznik želi da pohađa praksu, odnosno njegovih zahteva. Pored toga što mogu da odaberu onu kompaniju sa kojom mi imamo već sklopljen ugovor o poslovnoj saradnji, polaznicima se isto tako nudi mogućnost i da sami odluče u kojoj kompaniji žele da pohađaju ovaj deo nastave. A ako im više odgovara druga opcija, oni su dužni da nam dostave informaciju o tome, kako bi ovlašćeno lice određene poslovnice pružilo mogućnost da pohađaju nastavu u konkretnoj firmi, uzevši u obzir da je tada neophodno da bude potpisan ugovor između Akademije Oxford i te firme o poslovno - tehničkoj saradnji.

Ko može da pohađa obuku i kurs za zanimanje gasni rezač?

Pohađanje ove obuke je namenjeno svakome ko ima želju da stekne sertifikat za obavljanje posla gasni rezač.

Osnovni uslov koji se pred svakog onog polaznika koga zanima kurs i obuka za zanimanje gasni rezač stavlja podrazumeva minimum završenu osmogodišnju školu, te je on u obavezi da odstavi dokaz o prethodno stečenom obrazovanju prilikom upisicanja ove obuke.

Koliko je predviđeno da traje obuka za zanimanje gasni rezač?

Kurs i obuka za zanimanje gasni rezač traje ukupno tri meseca. Svaki polaznik je obavezan da za to vreme odradi i praktičan deo nastave, a u trajanju od 240 sati.

Ukoliko polaznik želi da ovu obuku završi u kraćem roku, nudi mu se mogućnost da praktičnu nastavu pohađa po osam sati dnevno i to svakog dana u toku radne nedelje, to jest od ponedeljka do petka, tako da u tom slučaju obuka i kurs za zanimanje gasni rezač traje ukupno 2 meseca.

Koliko košta kurs za zanimanje gasni rezač?

Cena ove obuke se razlikuje u zavisnosti od toga koji tip nastave za teorijski deo polaznik odabere, ali se i cena praktičnog dela nastave razlikuje i to u zavisnosti od toga gde želi da je pohađa.

Cena prakse u kompaniji sa kojom ne ostvarujemo saradnju je samo stvar dogovora polaznika i ovlašćenog lica te firme, tako da na to mi ne možemo da utičemo. Isto tako, nismo u mogućnosti ni da garantujemo za kvalitet tako obavljene prakse.

Cene pogledajte u cenovniku.

Kada i gde se održava obuka za zanimanje gasni rezač?

Uzevši u obzir da obuka i kurs za zanimanje gasni rezač predviđaju i teorijski deo i praktični, to polaznici imaju veliku mogućnost izbora. A radi se zapravo o tome da oni biraju koji tip teorijskog dela nastave žele da pohađaju, odnosno gde im najviše odgovara da pohađaju praksu.

Što se tiče prvog dela, to jest teorijskog, on se isključivo odvija u prostorijama naše poslovnice, ali kako prema pravilima individualne i poluindividualne nastave, tako i kao grupna, te online obuka.

Individualna i poluindividualna nastava polaznicima daju visok stepen slobode, jer se oni o svim potrebnim detaljima (datum početka, termini, dinamika i ostalo) dogovaraju sa svojim profesorima, a to isto važi i za nastavu putem interneta, ali se ona odvija upravo sa onog mesta na kome polaznik ima pristup računaru, uz uslov da je taj računar na internet povezan stabilnom konekcijom.

Grupna nastava je specifična i to u tom smislu što se termin početka određuje tek nakon što u jednoj od poslovnica bude prijavljeno najmanje četiri polaznika, jer je to osnovni uslov da bi mogla da bude formirana konkretna grupa. A tom prilikom polaznici bili obavešteni i o tačnim terminima, ali isto tako i o dinamici po kojoj se nastava u ovom slučaju sprovodi.

Kada je u pitanju drugi deo ove obuke, to jest praksa, svaki polaznik ima pravo izbora, a to zapravo znači da može da odabere da li praktičan deo želi da pohađa u onoj firmi koja je naš poslovni partner, uzevši u obzir da sa njom imamo sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, ali isto tako može da praksu koju predviđa obuka i kurs za zanimanje gasni rezač pohađa u bilo kojoj drugoj firmi, pa čak i ukoliko mi sa njom nemamo sklopljen ovaj ugovor. U tom slučaju je polaznik dužan da nam pruži informacije o svim detaljima koji su relevantni za sklapanje ugovora sa tom kompanijom, tako da će ovlašćeno lice naše poslovnice da u najkraćem mogućem roku obezbedi sva dokumenta koja su potrebna za potpisivanje ugovora sa tom firmom, a kako bi polaznik mogao da pohađa praktičan deo obuke u okviru te kompanije i to u skladu sa važećim pravilima.

Dodatne napomene:

 • onaj kandidat koji želi samo da polaže završni ispit, mora da dostavi dokaz da je pohađao stručnu praksu i to koja je trajala 240 i više sati, a izdata je od strane kompanije u kojoj je pohađao, te da se prijavi za polaganje ispita na za to propisan način
 • svako ko želi da pohađa kurs i obuku za zanimanje gasni rezač može da se prijavi cele godine u radno vreme svih poslovnica Akademije Oxford i to lično, stim da je omogućeno i prijavljivanje preko mejla, kao i telefonskim putem, ali prilikom potpisivanja ugovora sa organizatorom kursa, polaznik mora da bude lično prisutan u odabranoj poslovnici
 • u cenu koja je navedena je uračunata skripta za pripremu završnog ispita, kao i nadoknada za polaganje završnog ispita, te izrada sertifikata
 • ono što nije uračunato u cenu jeste pohađanje praktičnog dela ove obuke, a svaki polaznik bira da li će da je pohađa u onim firmama koje su partneri organizatora obuke ili u nekoj drugoj kompaniji, a koju će samostalno da pronađe
 • sva plaćanja koja se odnose na pohađanje ove obuke, polaznici su dužni da izvrše u onoj poslovnici organizatora u kojoj se prijavljuju, to jest u kojoj pohađaju nastavu i to prema cenovniku koji je u tom trenutku na snazi

Cena kursa i obuke za gasnog rezača je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za gasne rezače


Literatura za gasne rezače

Priručnik - Skripta - Knjiga za gasne rezače - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje