Kurs i obuka za zanimanje rukovalac kontejnera

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: postupcima manipulacije kontejnerima pomoću transportnih mašina; bezbednosti na radu.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 120 radnih sati

Polaznik koji bude želeo da obuku i kurs za zanimanje rukovalac kontejnera pohađa u okviru Akademije Oxford će, na prvom mestu da dobije sva znanja koja su vezana za postupak rada sa kontejnerima i to uz primenu različitih transportnih mašina, tako da će biti potpuno upoznat sa svim detaljima koji spadaju u domen ovog radnog mesta.

On ovu obuku ima mogućnost da pohađa u toku cele kalendarske godine i to u svakoj od preko 20 poslovnica organizatora, a osnovni uslov da bi mogao da se upiše jeste da mora da bude punoletan, te da je i državljanin Republike Srbije, ali i da je pre toga završio minimum osnovnu školu.

U trenutku upisa, svaki prijavljeni baš iz tog razloga treba da dostavi ili svedočanstvo osnovne škole ili diplomu srednje škole, te izvod iz matične knjige rođenih, ali i ne starije od 6 meseci, uverenje o državljanstvu. A za sva pomenuta dokumenta se zahtevaju fotokopije, te je isto tako važno i da svi prijavljeni tada uz sebe imaju i važeći lični dokument, a u kome se naravno nalazi i fotografija, jer se vrši i potpisivanje ugovora sa organizatorom. Bitno je naglasiti i da svaki pojedinačni polaznik koji možda nema validnu ličnu kartu, identifikaciju pre potpisivanja tog ugovora može da izvrši i uz pomoć pasoša, odnosno pomoću vozačke dozvole, ali je potrebno i da obezbedi očitan dokument, a ukoliko poseduje biometrijski dokument sa čipom.

Prijavljivanje se može izvršiti u toku cele godine, a otvorena je mogućnost da polaznici koje zanima kurs i obuka za zanimanje rukovalac kontejnera prijavu izvrše elektronskim putem, kada je potrebno da na zvaničan mejl pomenute institucije pošalju osnovne podatke (ime, prezime i datum rođenja), ali isto tako bi trebalo tada da navedu i u kojoj tačno poslovnici žele da pohađaju nastavu, uzevši u obzir Akademija Oxford u celoj zemlji ima predstavništva na preko 20 lokacija. Takođe, oni mogu i da se prijave putem telefona bilo koje od poslovnica, kao i da jednostavno dođu lično i na taj način izvrše prijavu, a u toku radnog vremena konkretne poslovnice.

Kurs i obuka za zanimanje rukovalac kontejnera se sprovode u dva segmenta, tako da svaki prijavljeni polaznik treba prvo da pohađa predavanja i to u odabranoj poslovnici organizatora, odnosno online, ali i da odradi praktičan deo, a koji podrazumeva zvaničan nastavni plan i koji mora da traje ukupno 120 radnih sati.

Polaznik određuje u kojoj kompaniji će da pohađa praksu, ali pod uslovom da ona zapošljava osobu na ovom radnom mestu, te je samim tim u mogućnosti da je organizuje. A on može ili da odabere neku firmu sa kojom Akademija Oxford već ostvaruje saradnju ili sa kojom pre toga nije potpisala ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, jer se on mora potpisati pre nego što taj polaznik započne sa pohađanjem prakse. Zapravo je stvar u tome da svako ko bude odabrao da praksu odradi kod naših poslovnih partnera ima značajne olakšice, budući da on dobija informacije o ceni od nas, kao što mu mi i pružamo garancije kvaliteta prakse. A ako se odluči za drugu pomenutu varijantu, onda će on morati samostalno da se dogovori sa predstavnikom odabrane firme oko svega, te mu mi u tom slučaju nećemo dati garanciju za kvalitet i to prosto zato što ne znamo na koji način ta firma praksu organizuje. Pored svih pomenutih obaveza, polaznik koji bude odabrao ovu varijantu, isto tako će morati i nama na vreme da obezbedi sve podatke, a koje ćemo mi morati da unesemo u ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, te ćemo se svakako potruditi da ga i što pre potpišemo, a kako bi on mogao da počne da prati praksu.


Predavanja polaznik može da prati u okviru grupne, individualne, poluindividualne ili online nastave, a sve one se organizuju u prostorijama naših poslovnica, sem obuke online. Svaki polaznik koga zanima grupni kurs i obuka za zanimanje rukovalac kontejnera prihvata unapred određenu dinamiku, odnosno termine, a ta vrsta nastave počinje kada se grupa od najmanje četiri polaznika u okviru konkretne poslovnice bude oformila. Ono što je karakteristično za individualnu, poluindividualnu i nastavu online jeste činjenica da je predviđeno da svaki pojedinačni polaznik treba jasno da navede u kojim terminima želi da pohađa predavanja, to jest kojom dinamikom mu najviše odgovara da ona budu organizovana, ali isto tako treba i da profesoru on naglasi kog datuma želi da kurs koji je odabrao da pohađa počne.

Od svih polaznika koji su zainteresovani za praćenje predavanja preko interneta, osim računara se zahteva i obezbeđivanje stabilne internet konekcije.

Na završnom ispitu, koji može da polaže svako pošto ispuni osnovni uslov, a koji podrazumeva dokaz o odrađenih 120 radnih sati prakse se nalazi ukupno 15 pitanja. A budući da je on sačinjen od pismenog i usmenog dela, to svaki pojedinačni polaznik treba da odgovori na 12 pitanja u pisanoj formi, te na tri o usmenom delu. A nakon što to bude učinio, te položio ovaj ispit, on će postati vlasnik sertifikata koji je potpuno validan i priznat.

Međutim, da bi se mogao izgraditi sertifikat, neophodno je da polaznik dostavi potvrdu da je savladao stručnu obuku, to jest da je odradio stručnu praksu, ali isto tako se zahteva i sva ona obavezna dokumentacija koja se prilaže i u trenutku upisivanja, zatim ugovor, koji je sa nama potpisan, a mora da se doda i test, kao i zapisnik sa polaganja završnog ispita.

Svi oni kandidati koji pomenuti kurs kod nas ne žele da pohađaju, jer su već imali prilike ili da budu zaposleni na ovom radnom mestu ili da pohađaju obuku u okviru neke druge institucije, treba da dostave dokaz da su odradili praksu ili da su stekli radno iskustvo, odnosno potvrdu da su pohađali stručnu obuku za zanimanje rukovalac kontejnera, te da prilože obaveznu dokumentaciju, a mi dodajemo zapisnik sa polaganja, kao i test. Podrazumeva se i da ovi kandidati imaju obavezu da na vreme izvrše prijavu za polaganje pomenutog ispita.

Važno je da naglasimo da svako ko se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a ko bude stekao sertifikat za ovo zanimanje, ima pravo da zahteva njegovo upisivanje u radni dosije, uzevši u obzir da je ova zakonska novina uvedena 01.01.2016. godine, te da je od tog trenutka samo ova služba na teritoriji cele zemlje zadužena za upisivanje sertifikata. Ali, budući da ona to radi samo za one osobe koje se nalaze prijavljene na njenu evidenciju, to se svima onima koji postanu vlasnici sertifikata za zanimanje rukovalac kontejnera, a u tom trenutku su zaposleni preporučuje svakako da sačekaju da ponovo budu prijavljeni na evidenciju NSZ - a, a oni do tada naravno imaju pravo da ga nesmetano koriste u praksi i to kao potpuno validan dokaz da su se osposobili za ovo zanimanje.

Mada Akademija Oxford ima poslovnice u velikom broju gradova širom naše zemlje, može se dogoditi da se jave i oni kandidati koji su zainteresovani da polažu ispit za proveru znanja, a kako bi stekli sertifikat za pomenuto zanimanje, to jest žele da pohađaju specijalizovanu obuku i kurs za zanimanje rukovalac kontejnera korupcije, ali u gradu u kome oni stanuju još uvek naše poslovnice nisu otvorene. Njima ćemo ponuditi mogućnost da završni ispit polažu u okviru one poslovnice koja je njima i najbliža, a oni mogu da se samostalno pobrinu za pronalaženje kompanije u tom gradu u koju će odraditi praksu. Naravno, ako to žele, imaju mogućnost da predavanja koja su predviđena nastavnim planom prate preko interneta.

Kurs i obuka za zanimanje rukovalac kontejnera podrazumeva 2 segmenta, pa je zato i predviđeno njihovo potpuno odvojeno plaćanje, stim što svaki pojedinačni polaznik mora biti upoznat sa činjenicom da je isključivo kompanija koja organizuje praksu zadužena za formiranje njene cene, kao i da Akademija Oxford pruža informacije o ceni samo ako polaznik odluči da praksu pohađa kod njenih poslovnih partnera.

Naglašavamo da je u cenu za praćenje predavanja, to jest za teorijski deo koji obuhvata pomenuta obuka sasvim jasno navedeno da je osim pohađanja online, individualne ili grupne, odnosno poluindividualne nastave, takođe uračunata i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, ali isto tako i nadoknada za polaganje završnog ispita, odnosno literatura, a koju u ovom slučaju svakom pojedinačnom polazniku obezbeđuje isključivo organizator pomenute obuke.

Šta obuhvata kurs za zanimanje rukovalac kontejnera?

Posebno osmišljeni način za prenošenje veće količine različite vrste robe podrazumeva korišćenje kontejnera, a što znači da će obuka i kurs za zanimanje rukovalac kontejnera u teorijskom delu na samom početku da se fokusiraju na to da zainteresovanim polaznicima objasne šta su zapravo kontejneri, te koje vrste postoje i koja je primarno njihova namena.

Svi polaznici će naučiti i na koji način je potrebno da se pripremi roba koja će biti odložena u kontejnere, uzevši u obzir da je to jedan od najznačajnijih segmenata, jer je uglavnom u pitanju izuzetno velika količina robe. Zapravo, oni će naučiti kako se vrši ne samo obeležavanje određene robe koja se u kontejnere pakuje, već i na koji način se vrši njihovo sortiranje. Isto tako će predavači i da ih upoznaju sa korišćenjem mnogih transportnih mašina, a koje se primenjuju prilikom pretovarivanja kontejnera.

Uzevši u obzir da osoba koja se kvalifikuje za zanimanje rukovalac kontejnera mora da bude upoznata i sa načinom vođenja dokumentacije, to znači da će jedan vrlo bitan segment u okviru predavanja biti posvećen i tome, tako da se očekuje da apsolutno svaki polaznik koji bude prvo pohađao predavanja, a posle toga odradio i praksu, koju takođe obuhvata kurs i obuka za zanimanje rukovalac kontejnera biti potpuno osposobljen da obavlja apsolutno sve radne zadatke za koje i jeste zadužen rukovalac kontejnera i to maksimalno kvalitetno.

A pored svega što smo pomenuli do sada, a što je vezano za osnovne obaveze koje ima rukovalac kontejnera, predviđeno je zvaničnim nastavnim planom i da svaki pojedinačni polaznik za vreme predavanja dobije jasne smernice koje se tiču zakona o zaštiti na radu, to jest zakona o bezbednosti, budući da je vrlo važno i da on u praksi te odredbe poštuje, jer će samo na taj način moći da profesionalno pristupi obavljanju ovog posla.

Kako se odvija nastava u okviru kursa ?

Za vreme trajanja pomenutog kursa, svaki prijavljeni polaznik ima dvostruku obavezu, uzevši u obzir da obuka i kurs za zanimanje rukovalac kontejnera predviđaju dva dela, tako da on prvo pohađa predavanja, a zatim ima i obavezu da odradi ukupno 120 radnih sati u okviru praktičnog dela.

Inače, ono što je specifično za pohađanje predavanja jeste činjenica da Akademija Oxford dozvoljava svakom prijavljenom polazniku da potpuno samostalno odredi koju vrstu nastave od ukupno 4 ponuđenih će on tom prilikom da pohađa.

A najčešće se polaznici odlučuju za rad u grupama, ali moraju da znaju da se taj kurs i obuka za zanimanje rukovalac kontejnera organizuje isključivo u poslovnicama u kojima postoji dovoljan broj prijavljenih, budući da je osnovni uslov za njen početak oformljene grupe koja mora da broji najmanje četiri osobe. Ovde su, takođe dinamika, ali isto tako i termini u kojima se predavanja odvijaju, definisani od strane organizatora i mahom nisu podložni promenama, osim u izuzetno retkim situacijama, ali se mora priznati da organizator to baš ne voli da praktikuje. Radi se o tome da polaznici imaju pravo da zahtevaju promenu termina, čak i ako pohađaju grupni kurs, ali samo ako navedeni termini ne odgovaraju apsolutno nijednom članu konkretne grupe. Tada je i vrlo važno da oni upute zvaničan zahtev organizatoru, to jest koordinatoru za nastavu te poslovnice. Međutim, oni moraju biti spremni na to da koordinator u tom slučaju ima apsolutno sva prava da tu promenu ne dozvoli polaznicima, a ukoliko na osnovu njegove procene shvati da bi ona mogla da ima negativan uticaj na druge obuke koje se tu odvijaju.

U slučaju da nekome ne odgovaraju tačno definisani termini i dinamika, te ne želi da čeka ispunjenje uslova za početak kursa, on ima mogućnost da se odluči za ostale vrste nastave, a koje su, takođe u ponudi. Pod tim mislimo kako na poluindividualnu, tako i na individualnu, ali i na online obuku. Bez obzira za koju od tih vrsta nastave da se odluči, svaki pojedinačni polaznik ima potpuno pravo da sa nadležnim predavačem dogovori zaista sve detalje koji su bitni za organizovanje nastave. Tačnije rečeno, oni se tada dogovaraju kako o datumu kada će ta obuka i kurs za zanimanje rukovalac kontejnera da počne, tako isto i o terminima, te oni međusobno definišu i po kojoj dinamici će predavanja da budu organizovana.

Međutim, u obavezi smo da naglasimo i to da svi oni polaznici koji su zainteresovani za učenje preko na daljinu, to jest preko interneta, svakako moraju da obezbede računar, a preko koga će da prate predavanja, ali je vrlo važno i da on sa internetom bude spojen preko stabilne konekcije, jer se upravo na taj način i osigurava pravilan način rada.

Isto tako, od svakog pojedinačnog polaznika organizator očekuje i da odluči u kojoj kompaniji, a koja zapošljava osobe na ovom radnom mestu, će da odradi ukupno 120 radnih sati praktičnog dela, a koliko je predviđeno prema prihvaćenom nastavnom planu. Stvar je u tome da organizator ovog kursa na listi svojih poslovnih partnera ima mnogobrojne kompanije koje zadovoljavaju ove uslove, tako da polaznici mogu da se odluče i za tu varijantu, ali oni takođe imaju puno pravo i da se samostalno pobrinu za pronalaženje odgovarajuće firme u kojoj će praksu da odrade. Ipak, oni moraju znati i to da će imati značajne olakšice ukoliko odaberu da praksu pohađaju kod poslovnih partnera organizatora i to najpre zato što ćemo im mi dati sve informacije, ali im tada pružamo i garancije za njen kvalitet, te ih takođe informišemo i o ceni prakse.

Budući da se oba pomenuta dela koja predviđa kurs i obuka za zanimanje rukovalac kontejnera moraju odvojeno i platiti, u drugom pomenutom slučaju, to jest kada neko odluči da praksu pohađa u kompaniji sa kojom Akademija Oxford do tog trenutka nije sarađivala, on će morati na prvom mestu da sa njenim predstavnikom precizira sve detalje, kao i da se jasno informiše o njenoj ceni, jer to svakako ne spada u našu oblast delovanja, budući da mi čak ni smo upoznati sa visinom nadoknade za praksu. Ali, tada postoji još jedna obaveza koju taj polaznik mora da ispoštuje, a podrazumeva da on treba nama da dostavi podatke koji se odnose na konkretnu firmu koju je odabrao, jer se zahteva potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između nje i organizatora, pa tek onda taj polaznik ima pravo da počne sa pohađanjem prakse i to prema onim uslovima koje on samostalno pre toga dogovorio sa predstavnikom određene kompanije.

Ko može da pohađa kurs za zanimanje rukovalac kontejnera?

Pomenuti kurs može da pohađa svaki državljanin Republike Srbije, a koji je prema odredbama važećeg zakona punoletan. Uz sve to se pred zainteresovane polaznike, a koji su zainteresovani da pohađaju obuku i kurs za zanimanje rukovalac kontejnera stavlja zahtev da moraju pre toga završiti osnovnu školu najmanje.

Baš zbog svega toga se od njih i zahteva prilikom upisa da dostave dokaze o ispunjenju svih uslova, to jest oni moraju da dostave prvo validan lični dokument sa fotografijom, te fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, a potom i kopiju uverenja o državljanstvu, a koje ne sme biti starije od šest meseci, kao i kopiju svedočanstva osnovne škole ili, pak diplome srednje škole koju su završili.

Koliko traje obuka za zanimanje rukovalac kontejnera?

Obuka i kurs za zanimanje rukovalac kontejnera, a kada se odvija prema ustaljenom nastavnom programu traje ukupno tri meseca, gde se podrazumeva i da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu pohađanja prakse, a koja mora da traje 120 radnih sati.

Isto tako, postoji mogućnost i da kurs i obuka za zanimanje rukovalac kontejnera traje mesec dana kraće, to jest dva meseca, ali se u tom slučaju od svakog pojedinačnog polaznika mora zahtevati da se u potpunosti pridržava predviđene dinamike za pohađanje prakse. Zapravo je stvar u tome da ova obuka može da traje dva meseca samo ako polaznik prihvati da praksu odrađuje svakog radnog dana i to po osam sati, tako da će on, a kada bude imao praksu 40 radnih sati na nedeljnom nivou, zaista pomenuti kurs i završiti u tom periodu.

Koliko košta obuka i kurs za zanimanje rukovalac kontejnera?

Ukupna cena koju podrazumeva kurs i obuka za zanimanje rukovalac kontejnera se praktično deli na dva dela, uzevši u obzir da se teorijski deo, to jest pohađanje predavanja plaćaju odvojeno od pohađanja prakse.

Cena prakse, a kada neko želi da je pohađa u bilo kojoj kompaniji sa kojom ne postoji potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji zavisi samo od dogovora polaznika sa predstavnikom odabrane firme.

Pored praćenja predavanja u okviru jedne od pomenutih vrsta nastave, u sklopu cene za teorijski deo je uračunato, takođe i polaganje završnog ispita, odnosno izrađivanje dodatka sertifikatu i sertifikata, a svaki polaznik će takođe da dobije i literaturu, uz pomoć koje će se lakše pripremiti za polaganje završnog ispita.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za zanimanje rukovalac kontejnera?

Jasno je određeno da nastavni program po kome se organizuje kurs i obuka za zanimanje rukovalac kontejnera od prijavljenih polaznika zahteva, na prvom mestu da pohađaju predavanja, ali u okviru onog tipa nastave koji mogu samostalno da izaberu, te da isto tako odrade ukupno 120 radnih sati i to u okviru praktičnog dela.

Ipak, postoje znatne olakšice i za jedan, ali i za drugi deo nastave, uzevši u obzir da polaznici prvo vrše odabir između ukupno četiri tipa predavanja (individualna, online, poluindividualna i grupna nastava), te nakon toga takođe sami biraju onu firmu u kojoj će da odrade praktičan deo.

Prvo da naglasimo da se sve pomenute vrste predavanja organizuju na preko 20 lokacija u našoj zemlji, a prema jasno definisanom nastavnom planu, to jest u svakom gradu u kome organizator ima svoju poslovnicu. A zainteresovani polaznici mogu da pohađaju kako individualnu, tako i grupnu, odnosno poluindividualnu nastavu, ali i pored toga oni imaju mogućnost da se odluče da ovaj kurs, to jest njegov teorijski deo prate preko interneta. U tim situacijama je neophodno da imaju i stabilnu internet vezu, uz naravno računar, a preko koga će da prate predavanja. Taj tip nastave se odvija potpuno isto kao i poluindividualna i individualna, a pod tim se misli na činjenicu da svaki pojedinačni polaznik koji odabere bilo koju od pomenutih vrsta obuke, ima pravo da odluči na prvom mestu kada će taj kurs i obuka za zanimanje rukovalac kontejnera da počne, a zatim i da profesoru naglasi u kojim tačno terminima mu odgovara da predavanja pohađa, to jest kojom dinamikom želi da nastava bude organizovana.

Kada je reč o četvrtoj vrsti nastave, koju smo prethodno pomenuli, ona podrazumeva rad u grupama i to u kojima je od četvoro do osmoro polaznika, ali i tačno definisane termine, kao i tačno definisanu dinamiku, te datum početka koji isključivo zavisi od broja prijavljenih polaznika. A ovde se radi o tome da grupna obuka i kurs za zanimanje rukovalac kontejnera može da počne onog trenutka kada se ostvari primaran uslov za to, to jest kada se u toj poslovnici prijavi minimum 4 osobe koje žele da pohađaju ovu vrstu nastave.

Drugi deo u okviru ovog kursa jeste praksa, a tu se zahteva da polaznik odluči samostalno o tome u kojoj tačno firmi želi da je pohađa i to pod uslovom da bude ona koja posluje u konkretnoj oblasti, to jest koja zapošljava osobe sertifikovane za zanimanje rukovalac kontejnera. Međutim, polaznici dobijaju i značajne olakšice u slučaju da odaberu bilo koju firmu koja se nalazi na listi zvaničnih poslovnih partnera organizatora, jer će tada imati prvo garancije kvaliteta prakse, a zatim će od organizatora dobiti i sve potrebne podatke, te će biti informisani i o njenoj ceni. A pored toga, nudi im se mogućnost i da sami pronađu odgovarajuću firmu u kojoj će da odrade predviđenih 120 radnih sati praktičnog dela, ali to svakako iziskuje dodatno angažovanje svakog pojedinačnog polaznika. Zapravo, oni imaju na prvom mestu obavezu da obezbede sve podatke potrebne za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji između odabrane kompanije i nas, te da nam ih i dostave, a kako bismo organizovali potpisivanje pomenutog ugovora i to što pre, budući da taj polaznik ima pravo da praksu počne da pohađa tek kada mi budemo potpisali ovaj ugovor. Međutim, tu nije kraj njegovim obavezama, jer on mora da sazna i koliko košta praktična obuka i kurs za zanimanje rukovalac kontejnera, te u svakom slučajui mora da ima na umu i to da mi ne možemo na cenu da imamo nikakvog uticaja, a budući da on isključivo mora o tome da se dogovori sa predstavnikom konkretne firme. Uz sve to, taj polaznik od nas neće dobiti garancije da će praksa biti sprovedena kvalitetno, jer mi ne poznajemo način na koji konkretna firma posluje, što automatski znači i da ne možemo sa sigurnošću da kažemo da će ona praksu da organizuje onako kako je predviđeno.

Dodatne napomene:

 • u radno vreme bilo koje poslovnice Akademije Oxford, a tokom cele godine svako koga zanima obuka i kurs za zanimanje rukovalac kontejnera može lično da se prijavi, ali je isto tako otvorena i mogućnost prijave elektronskim putem, to jest preko telefona jedne od poslovnica
 • prijavljivanjem se polaznici obavezuju i da prisustvuju upisu lično, te da dostave i svu zahtevanu dokumentaciju, odnosno da pristupe postupku identifikacije, a uz pomoć validnog ličnog dokumenta, kao i da potpišu ugovor sa organizatorom
 • očekuje se da svaki polaznik poštuje odredbe ugovora vezano za plaćanje, a koje će vršiti u tačno navedenim rokovima, direktno u poslovnici i to u skladu sa cenama koje su tada navedene u aktuelnom cenovniku
 • svako ko se samo prijavljuje za polaganje završnog ispita mora da ispoštuje pravilo i da uz svu potrebnu dokumentaciju dostavi i dokaz da je odradio praksu, to jest da je radio na ovoj radnoj poziciji i stekao neophodno radno iskustvo, a potrebno je, takođe i da se na vreme prijave za polaganje ovog ispita
 • oba dela koja obuhvata kurs i obuka za zanimanje rukovalac kontejnera se moraju platiti odvojeno
 • cenu za praksu daje kompanija u kojoj polaznik bude odlučio da je pohađa
 • u okviru cene koja je navedena za teorijski deo će polaznik, sem mogućnosti da pohađa jednu od navedenih vrsta nastave, dobiti i mogućnost da polaže završni ispit, a u nju je uračunata i izrada sertifikata, to jest izrada dodatka sertifikatu, kao i literatura

Cena kursa i obuke za rukovaoca kontejnera je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za rukovaoce kontejnera


Literatura za rukovaoce kontejnera

Priručnik - Skripta - Knjiga za Rukovaoce Kontejnera - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje