Kurs i obuka za zanimanje rukovalac utovarivača

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: upravljanjem i održavanjem utovarivača; postupcima utovara rastresitog materijala; bezbednosti na radu.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 120 radnih sati

Apsolutno svaka punoletna osoba koja ima minimalno završenu osnovnu školu ima pravo da u toku cele kalendarske godine izvrši prijavu, odnosno da pohađa kurs i obuku za zanimanje rukovalac utovarivača. A pored toga što će se za vreme predavanja polaznik upoznati sa, logično načinom upravljanja ovom mašinom, on će da savlada i sva znanja koja su vezana za njeno pravilno održavanje i kontrolu, ali će da nauči i koje su to odredbe zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, a za koje se svakako očekuje da ih maksimalno poštuje, kako ne bi ugrozio ni sebe ni druge.

Što se tiče prijave, zainteresovani polaznici imaju mogućnost da to učine putem zvaničnog mejla Akademije Oxford koja pomenutu obuku organizuje u svakoj svojoj poslovnici, te da odabranu poslovnicu kontaktira putem telefona ili da lično dođe i prijavi se. A ukoliko neko želi da pošalje mejl i tako izvrši prijavu, on mora imati na umu da u njemu treba da navede sve svoje lične podatke, a koji podrazumevaju na prvom mestu ime i prezime, kao i datum rođenja, te kontakt telefon, ali bi trebalo da navedu i one informacije koje se odnose na mesto u kome žele da pohađaju teorijski deo, te mogu da napišu i sve ostale detalje koje smatraju važnim za prijavu.

Inače, obuka i kurs za zanimanje rukovalac utovarivača je sačinjen od 2 segmenta, što znači da svako ko je prijavljen mora da pohađa, na prvom mestu predavanja, a posle toga i da u trajanju od 120 radnih sati pohađa praksu.

Teorijski deo, odnosno predavanja se organizuju u poslovnicama Akademije Oxford, a tada polaznik može da prati individualnu, poluindividualnu ili grupnu nastavu, te isto tako mi svakome ko je zainteresovan pružamo priliku i da teorijski deo pohađa iz sopstvenog doma, a što znači da će taj polaznik nastavu da prati preko interneta. Ipak, u obavezi smo da naglasimo i to da svako ko bude odabrao baš tu opciju pohađanja predavanja ima obavezu i da obezbedi optimalne uslove za rad, a pod tim se misli da je on naravno obavezan da ima računar, ali se isto tako zahteva i da taj računar sa internetom bude spojen preko stabilne veze.

Kada je reč o principu organizovanja predavanja, moramo da naglasimo da se samo rad u grupama, odnosno način organizacije u tom slučaju razlikuje, jer na prvom mestu je prisutno od četvoro do osmoro polaznika u jednoj grupi, ali isto tako organizator ovog kursa određuje i termine i na koji način se nastava odvija, to jest jasno definiše dinamiku. Ono što jeste osnovni zahtev za polaznike koji odluče da kurs i obuku za zanimanje rukovalac utovarivača pohađaju na ovaj način, jeste formiranje grupe u okviru konkretne poslovnice, pa se samo iz tog razloga naglašava da oni polaznici koji su zainteresovani za pohađanje ovakve vrste nastave svakako moraju da budu strpljivi, jer se obavezno mora sačekati i da u toj poslovnici bude oformljena grupa, to jest da se za pohađanje ove vrste nastave mora prijaviti 4 osobe minimum. Takođe je bitno i to da polaznici znaju da u jednoj grupi može da bude maksimalno 8 osoba, uzevši u obzir da Akademija Oxford na prvom mestu nastoji da im ponudi izuzetno visok kvalitet nastave.

Poluindividualna, kao i obuka online, te individualna nastava, za razliku od grupne, svakom pojedinačnom polazniku pružaju mogućnost da on, zapravo u dogovoru sa profesorom koji će izvoditi obuku, dogovori precizno kako termine, tako i datum početka, ali i da oni zajedno usaglase dinamiku.


Svaki pojedinačni polaznik ima pravo i da odabere u kojoj tačno kompaniji želi da praksu pohađa, stim što je uslov da to bude ona koja u okviru određene oblasti posluje, to jest u kojoj postoji i ovo radno mesto. Od mogućnosti mu je ponuđeno da izabere bilo koju firmu sa kojom je organizator ovog kursa ostvario pre toga saradnju, te potpisao ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Samim tim on ima garancije da će se kvalitetno odraditi praksa, kao i što od organizatora dobija sve bitne podatke, a koji uključuju i informacije o ceni. Isto tako, svakom polazniku se pruža mogućnost i da odabere kompaniju sa kojom organizator nije imao saradnju, ali tada ne dobija garancije kvaliteta, a o svemu se on potpuno samostalno mora dogovoriti sa zvanično ovlašćenim licem te kompanije. Razlog zbog čega Akademija Oxford ne može da pruži garancije ovim polaznicima leži u činjenici da ona ne poznaje način poslovanja firme za koju su se oni odlučili, kao što ne poznaje ni način na koji ona organizuje praksu, pa samim tim ne može sa sigurnošću da tvrdi da će ona biti kvalitetno sprovedena.

Bitno je da svaki prijavljeni polaznik ima na umu da se oba navedena dela koja predviđa kurs i obuka za zanimanje rukovalac utovarivača plaćaju razdvojeno, a da cenu prakse uvek određuje firma koja je i organizuje. Međutim, ono što je dodatna prednost jeste činjenica da cena za teorijski deo uključuje, na prvom mestu pohađanje individualne, online, grupne ili poluindividualne nastave, a zatim i literaturu iz koje se polaznik priprema za polaganje završnog ispita, kao i polaganje tog ispita, ali isto tako i izradu sertifikata i dodatka sertifikatu, a kada taj polaznik bude sa uspehom savladao završni ispit.

Uzevši u obzir da svaki polaznik u trenutku upisa mora da potpiše zvaničan ugovor sa organizatorom, to je neophodno da on bude lično prisutan, a potrebno je da dostavi kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno kopiju uverenja o državljanstvu, a koje ne sme da bude starije od 6 meseci. Takođe je bitno i da dostavi fotokopiju onog dokumenta kojim će dokazati nivo obrazovanja koji je pre toga stekao, to jest ili svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole. Kako bi bila izvršena identifikacija, a pre nego što se pristupi potpisivanje ugovora, zahteva se i da svaki pojedinačni polaznik ima i ličnu kartu, to jest bilo koji drugi važeći lični dokument u kome postoji i fotografija, a što može da se odnosi i na pasoš ili vozačku dozvolu. Svaki prijavljeni polaznik koji pristupi upisu mora da zna i da je neophodno da poseduje očitan lični dokument, a u slučaju da je u pitanju onaj koji na sebi ima čip.

Osnovni uslov za izlazak na polaganje završnog ispita jeste potvrda o obavljenoj stručnoj praksi u trajanju od 120 radnih sati, to jest dokaz o stečenom radnom iskustvu. Inače, potvrdu o praksi i o radnom iskustvu isključivo izdaje ona kompanija u kojoj je polaznik pohađao praksu, to jest u kojoj je bio zaposlen.

Na završnom ispitu će svaki kandidat morati da odgovara na ukupno 15 pitanja, a budući da je on podeljen na dva dela, to su u usmenom delu prisutna tri, a na pismenom postoji 12 pitanja.

Pošto kandidat bude položio ovaj ispit, on će da stekne zvanično priznat sertifikat za zanimanje rukovalac utovarivača. A što se tiče dokumentacije koja je neophodno da bude priložena pre početka izrade tog sertifikata, zahteva se nešto drugačija, a isključivo u zavisnosti od toga da li polaznik kurs i obuku za zanimanje rukovalac utovarivača pohađa u okviru Akademije Oxford ili se samo prijavljuje za polaganje završnog ispita. Zapravo, to znači da naši polaznici moraju da dostave obaveznu dokumentaciju, kao što je dostavljaju trenutku upisa, ali i ugovor koji su sa nama potpisali, odnosno original potvrde da su savladali stručnu obuku i stručnu praksu, pa se nakon što oni polaže ispit za proveru znanja mora dodati i test sa polaganja, kao i zapisnik.

Osim već pomenute obavezne dokumentacije, svi oni kandidati koji samo žele da polažu završni ispit svakako pre toga vrše prijavljivanje za njegovo polaganje, odnosno plaćaju nadoknadu koja je tom prilikom obavezna i jasno definisana važećim cenovnikom. Takođe, dostavljaju i originalnu potvrdu o odrađenoj praksi ili srečenom radnom iskustvu, a isto se prilaže zapisnik sa polaganja i test nakon što oni polože ispit za proveru znanja.

Svaki kandidat koji bude sa uspehom položio ispit za proveru znanja će postati vlasnik sertifikata za pomenuto zanimanja i ima mogućnost da zahteva njegovo upisivanje u radni dosije, ali samo ako je on nezaposleno lice, to jest ako je zvanično prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Inače, ovo je uvedeno 01. januara 2016. godine, jer od tada isključivo NSZ može da vrši upisivanje sertifikata u radne knjižice, odnosno sme da učini to samo za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji te službe. Bilo koji kandidat koji ne ispunjava ove uslove ima obavezu da sačeka da ponovo bude prijavljen na evidenciju pomenute službe, ali to naravno ne znači da neće smeti da koristi ovaj sertifikat u praksi, uzevši u obzir da pomoću njega ima pravo bilo kome da dokaže da je on u potpunosti kvalifikovan da obavlja ovaj posao.

A uz sve što smo pomenuli, dobro je da znate i to da Akademija Oxford ima poslovnice širom Srbije, te da prema jasno definisanom planu i organizuje kako kurs i obuku za zanimanje rukovalac utovarivacem, tako i polaganje ispita kojim se stiče sertifikat za pomenuto zanimanje. Međutim, može se dogoditi da neko živi u gradu u kome u tom trenutku još uvek nije otvorena naša poslovnica, te da on brine na koji način će da polože ovaj ispit. A tu moramo da naglasimo da mi takvim kandidatima pružamo priliku da ispit za proveru znanja, koji ih i vodi do sertifikata za zanimanje rukovalac utovarivača polažu u našoj najbliži poslovnici, ali isto tako oni moraju da znaju da bi bilo dobro da se samostalno raspitaju u svom gradu o nekoj kompaniji u kojoj će praksu da pohađaju. Ukoliko te osobe zanima i teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za zanimanje rukovalac utovarivača, onda je najbolje da se odluče za varijantu online nastave.

Šta obuhvata kurs za zanimanje rukovalac utovarivača?

Obuka i kurs za zanimanje rukovalac utovarivača u okviru teorijskog dela, to jest za vreme predavanja predviđa da polaznici prvo moraju da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama mašine koja je poznata kao utovarivač, a koja je primarno namenjena obavljanju unošenja tovara.

Budući da postoje različiti tipovi utovarivača, to znači da će svaki polaznik biti upoznat sa njima, kao i sa njihovim osnovnim karakteristikama. Takođe, profesori će polaznike da upoznaju i sa načinom redovnog održavanja ove mašine, odnosno sa neophodnom kontrolom, te se očekuje da oni po završetku pohađanja predavanja budu potpuno upoznati sa svim onim segmentima koji spadaju u opis ovog zanimanja.

Za vreme predavanja polaznici će da se upoznaju i sa pravilnim načinom prihvatanja utovara, ali isto tako i sa njegovim prenošenjem, odnosno istovarivanje, kao i sa načinom skladištenja.

Naravno, svaki polaznik će da bude upoznat i sa odredbama zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, te se naravno podrazumeva da on mora njih da poštuje, a ukoliko želi da profesionalno obavlja posao koji je vrlo često na listi traženih. Iz tog razloga i volimo da navedemo da svako ko odluči da pohađa obuku i kurs za zanimanje rukovalac utovarivača, te stekne sertifikat može da očekuje da prilično brzo dobije zaposlenje u struci.

Kako je organizovana obuka za zanimanje rukovalac utovarivača?

Na prvom mestu, svaki pojedinačni polaznik treba da odabere tip nastave u teorijskom delu koji želi da prati, a odmah zatim on, takođe samostalno odlučuje i u kojoj tačno kompaniji ćeda odradi predviđenih 120 radnih sati praktičnog dela.

Obuka i kurs za zanimanje rukovalac utovarivača se odvija individualno i online, a isto tako je polaznicima na raspolaganju i mogućnost učenja u paru i to u skladu sa pravilima koja određuje poluindividualna nastava, te je dostupna i mogućnost za pohađanje predavanja u grupi.

Trebalo bi da svaki pojedinačni polaznik navede koju vrstu kursa želi da prati i to prilikom upisivanja, a pre nego što odluči, mora da zna da se samo grupna nastava odvija na drugačiji način, a za sve ostale je predviđeno da svaki pojedinačni polaznik može da se dogovori sa profesorom, a koji je u tom slučaju zadužen za obuku kako dinamiku prema kojoj će da prati nastavu, tako isto i termine, a podrazumeva se da će oni da se dogovore i oko tačnog datuma kada će taj kurs i obuka za zanimanje rukovalac utovarivača da počne.

Princip prema kome se odvija nastava u grupi podrazumeva da je sve unapred precizno određeno i to od strane organizatora, a da u tom slučaju svaki pojedinačni polaznik jednostavno prihvata definisanu dinamiku i termine. Kada je reč o tačnom datumu početka ove vrste nastave, uvek se čeka prijavljivanje dovoljnog broja polaznika u jednoj poslovnici, a to je najmanje četiri osobe, jer je to uslov da se konkretna grupa oformi, a najviše osmoro polaznika istovremeno može da prisustvuje grupnoj obuci. Postoji samo jedna situacija kada bi i mogla da bude dozvoljena promena termina kod grupne obuke, ali se mora naglasiti da organizator to ne čini često, budući da su polaznicima koji se ne uklapaju u te termine na raspolaganju drugi načini pohađanja predavanja. Naime, samo onda kada svaki pojedinačni polaznik u okviru konkretne grupe zahteva promenu termina, koordinator za nastavu u toj poslovnici će da proceni situaciju i tek kada bude potpuno uveren da ona ne bi ugrozila ostale obuke koje se tu organizuju, on će dozvoliti promenu. Moramo, međutim da naglasimo i da koordinator za nastavu ima apsolutno pravo da polaznicima ne omogući promenu termina za grupnu nastavu.

Takođe, kurs i obuka za zanimanje rukovalac utovarivača predviđa i pohađanje prakse, a za nju je tačno određeno trajanje i podrazumeva 120 radnih sati. A ono što polaznik u tom slučaju može da odabere jeste kompanija u kojoj će praksu da pohađa, te treba da zna da u svakom slučaju organizator ovog kursa preporučuje svima da odaberu opciju koja im omogućuje da praksu pohađaju u nekoj firmi sa kojom je prethodno sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Ova preporuka je navedena primarno zato što u tom slučaju polaznik ne brine ni o čemu, to jest on od organizatora dobija sve bitne informacije, ali i garanciju da će praksa da bude u potpunosti sprovedena prema važećim pravilima, tako da će biti maksimalno kvalitetna.

Ppolaznici takođe imaju pravo i da se odluče za pohađanje praktičnog dela koji obuhvata kurs i obuka za zanimanje rukovalac utovarivača u nekoj drugoj kompaniji, pa čak i ako sa njom pre toga nije sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. A da bi on zaista bio u mogućnosti da praksu pohađa u toj firmi, zahteva se da ovaj ugovor bude pre toga potpisan. Samo iz tog razloga jeste i vrlo važno da polaznik blagovremeno, ovlašćenom licu konkretne poslovnice Akademije Oxford dostavi sve relevantne podatke o toj firmi, a koje će on da unese u pomenuti ugovor. Inače, potrebno je i da se polaznik sa zvanično ovlašćenim licem u odabranoj kompaniji dogovori i o ceni, te da ima na umu i da organizator u ovom slučaju nije u mogućnosti da mu garantuje kvalitet prakse, jer nije imao prilike da sa konkretnom kompanijom sarađuje, tako da nije upoznat ni sa time na koji način ona organizuje praksu.

Ko može da pohađa kurs za zanimanje rukovalac utovarivača?

Obuku i kurs za zanimanje rukovalac utovarivača može da pohađa svaki kandidat koji je punoletan i koji je do tog trenutka završio minimum osnovnu školu, jer su to primarni uslovi koji se stavljaju pre svakog zainteresovanog polaznika.

Neophodno je i da on dostavi dokaz o prethodno stečenom nivou obrazovanja, te da prilože prilikom upisa fotokopiju ili svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole koje su završili.

Koliko traje obuka za zanimanje rukovalac utovarivača?

U skladu sa odredbama zvaničnog nastavnog programa prema kojima se odvija kurs i obuka za zanimanje rukovalac utovarivača ukupno tri meseca traje nastava. A pravilo je i da svaki polaznik za to vreme ima obavezu da pohađa praktičan deo u okviru kompanije koju može lično da odabere, te praksa mora da traje 120 radnih sati.

Mi, takođe nudimo mogućnost svakome ko ima želju da u kraćem vremenskom periodu završi pomenutu obuku, da to učini, ali od tih polaznika očekujemo maksimalno poštovanje dinamike koja je određena za pohađanje prakse. Naime, da bi oni mogli da postignutu to da obuka i kurs za zanimanje rukovalac utovarivača traje dva meseca, potrebno je da osam sati u toku dana, a za vreme radne nedelje (od ponedeljka do petka) u periodu od 2 meseca pohađaju praksu.

Koliko košta obuka i kurs za zanimanje rukovalac utovarivača?

Predviđeno je da svaki polaznik vrši odvojeno plaćanje za pohađanje predavanja, to jest teorijskog dela i pohađanje prakse.

Na cenu koja je predviđena za praktični deo utiče samo odluka polaznika, a o tome gde on ima želju da je pohađa.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za zanimanje rukovalac utovarivača?

Kurs i obuka za zanimanje rukovalac utovarivača se najpre održava u okviru konkretne poslovnice Akademije Oxford ili online, a sve u zavisnosti od toga kako želi polaznik da prati predavanja u okviru teorijskog dela. Drugi segment se organizuje u kompanijama koje posluju u okviru oblasti koja i jeste predmet izučavanja ove obuke, bez obzira da li organizator sa njom ima ili nema potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.

Najpre navodimo da svaki pojedinačni polaznik treba da odluči da li će predavanja da prati online, a kada ima i obavezu da pored računara, obezbedi stabilnu internet vezu ili mu više odgovara da ih prati u našim poslovnicama i to u okviru individualne, grupne ili poluindividualne nastave.

Ona obuka i kurs za zanimanje rukovalac utovarivača koji se odvijaju prema smernicama individualne nastave podrazumevaju ne samo da predavanjima prisustvuje samo jedan polaznik, već i da on ima pravo da jasno definiše termine, to jest dinamiku po kojoj će predavanja i pratiti, pa čak on može i da odredi datum kada će nastava da počne, a sve to isto se odnosi i na organizaciju online i poluindividualne nastave.

Način organizovanja grupne obuke je drugačiji i tu se od svakog prijavljenog polaznika zahteva da se prilagodi terminima, kao i dinamici koju određuje isključivo organizator u ovom slučaju. Kurs koji se odvija na ovaj način počinje kada bude oformljena grupa, to jest kada najmanje četiri osobe budu prijavljene u okviru konkretne poslovnice.

Prethodno smo pomenuli da praksu polaznik može da prati u svakoj firmi koja posluje u ovoj oblasti, a ima mogućnost da je organizuje, ali se svima njima preporučujem da to učine u onoj koja se nalazi na listi poslovnih partnera Akademije Oxford, a što znači da je organizator sa njom već sarađivao i da ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Glavni razlog zbog čega se to preporučuje jeste što svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju ne brine ni koliko nastava košta, a ni koji su uslovi za njeno pohađanje, jer će sve te podatke da dobije od organizatora, a tada mu se garantuje i za visok kvalitet prakse. Sve što smo pomenuli uopšte ne važi u situaciji kada polaznik odabere drugu ponuđenu varijantu za pohađanje prakse, uzevši u obzir da tada prvo ima obavezu da precizira detalje sa predstavnikom konkretne kompanije, a potom treba i nama da mogući pristup poslovnim podacima konkretne firme, a kako bismo u što kraćem roku pripremili svu dokumentaciju koja je neophodna da bi bio ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji potpisan, budući da to i jeste osnovni uslov da mu bude omogućeno pohađanje prakse. Međutim, potrebno je da naglasimo i to da Akademija Oxford svim polaznicima koji budu odlučili da praksu prate na ovaj način neće pružiti garancije za njen kvalitet, a prvenstveno zato što nije upoznata ni sa načinom poslovanja te firme, kao što ne zna ni na koji način ona praksu organizuje.

Dodatne napomene:

 • svako ko ima dokaz o pohađanju prakse ili dokaz da je stekao radno iskustvo na ovim poslovima, a želi da stekne sertifikat za zanimanje rukovalac utovarivača treba da se prvo prijavi za polaganje završnog ispita, te da dostavi potrebnu dokumentaciju
 • polaznici koji žele da pohađaju obuku i kurs za zanimanje rukovalac utovarivača mogu da se prijave putem telefona bilo koje poslovnice ili lično u njoj, kao i da na mejl pošalju podatke za prijavu
 • prilikom upisa se zahteva lično prisustvo prijavljenih polaznika, kao i dostavljanje obavezne dokumentacija, odnosno ličnog dokumenta sa fotografijom, a kako bi mogao da bude potpisan ugovor
 • odvojeno se plaćaju oba dela koja obuhvata kurs i obuka za zanimanje rukovalac utovarivača, a ona kompanija u kojoj polaznik pohađa praksu odlučuje o ceni za taj deo
 • pohađanje konkretne vrste nastave, a zatim i polaganje završnog ispita, te literatura potrebna za pripremu njegovog polaganja, odnosno izrada sertifikata i dodatka sertifikatu su uračunati u cenu za teorijski deo ovog kursa
 • sva plaćanja koja su definisana prema potpisanom ugovoru polaznik vrši u okviru konkretne poslovnice u kojoj prati predavanja ili u onoj u kojoj se upisuje

Cena kursa i obuke za rukovalac utovarivača je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za zanimanje rukovaoce utovarivača


Literatura za rukovaoce utovarivača

Priručnik - Skripta - Knjiga za Rukovaoce Utovarivača - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje