Obuka i kurs za kasir-prodavca

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: poslovima naplate artikala; radom na kasi i vrstama kasa; vođenjem izveštaja i stanja artikala na osnovu kase.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Zanimanje kasir - prodavac se smatra izuzetno traženim, budući da apsolutno svaki maloprodajni objekat zahteva osobu koja će biti zadužena za naplatu, a koja je ujedno upoznata i sa postupkom prodaje, te sa izradom različitih izveštaja, ali i koja odlično poznaje kako rad na fiskalnoj kasi, tako i rad u određenim programima na računaru.

Svakako se mora priznati da je u pitanju vrlo odgovorno zanimanje, pa iz tog razloga kurs i obuka za kasira - prodavca koja je specijalizovana i odvija se isključivo prema pravilima koja su prisutna na svetskom nivou, a u okviru obrazovanja odraslih, posebno posvećuje pažnju kvalitetu nastave. Akademija Oxford ovaj kurs sprovodi cele godine i to prema jasno definisanom nastavnom planu, a što se lokacija tiče, praktično bilo u kom gradu u Srbiji da stanujete imate mogućnost da steknete sertifikat za ovo zanimanje. A sve to naglašavamo jer su poslovnice ove institucije trenutno smeštene na preko 20 lokacija u celoj zemlji, tako da se svakome pruža mogućnost da vrlo lako stekne sertifikat za kasira - prodavca.

Polaznici koji zadovoljavaju osnovni uslov, a koji podrazumeva najmanje stečeno osnovno obrazovanje, cele godine imaju mogućnost da se prijave za pohađanje ove obuke, stim da to mogu da učine upravo onako kako njima u tom trenutku najviše odgovara. Prvo, imaju mogućnost da jednu od naših poslovnica lično posete i na taj način se i prijave za pohađanje, ali to isto tako mogu da učine i od svoje kuće. U tim situacijama im se nudi mogućnost da prijavu izvrše ili telefonskim putem ili elektronskim, a kada je na mejl naše institucije potrebno poslati sve podatke (ime, prezime, kontakt podaci, datum rođenja polaznika, grad u kome on želi da pohađa nastavu).Vrlo je važno da svako ko se bude prijavio da pohađa obuku i kurs za kasira - prodavca mora i da lično bude prisutan kada bude bilo organizovano upisivanje i to na prvom mestu zato što se zahteva da bude potpisan ugovor sa organizatorom. Prvenstveno iz tog razloga, svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da priloži važeći lični dokument, a u kome postoji fotografija, što osim lične karte uključuje i vozačku dozvolu ili pasoš polaznika. Takođe se podrazumeva da neko čiji lični dokument sadrži čip, mora da u potpunosti ispoštuje pravilo koje se tiče njegovog korišćenja. Pod tim se misli da taj polaznik ima obavezu da svoju čipovanu ličnu kartu, odnosno bilo koji drugi dokument koji tada donese priloži očitan u skladu sa pravilima, a kako bi mogao da prođe kroz postupak identifikacije onako kako je zakonom predviđeno. Sem toga, od njega se zahteva da dostavi i obaveznu dokumentaciju, a koju takođe mora da dostavi i svaki kandidat pre izrade sertifikata, budući da njome dokazuje da ispunjava sve uslove koji su neophodni. A u tu dokumentaciju se svrstava, na prvom mestu izvod iz matične knjige rođenih, a zatim i uverenje o državljanstvu, za koje je jasno navedeno da ni u kom slučaju ne sme da bude starije od 6 meseci, te dokaz o stečenom nivou obrazovanja za svakog pojedinačnog polaznika, što uključuje ili diplomu srednje škole ili svedočanstvo osnovne. Naglašavamo i to da zahtevamo isključivo da svaki pojedinačni polaznik za pomenuta dokumenta dostavi fotokopije, te da jasno navede za koji tip nastave je zainteresovan kada je u pitanju teorijski deo, ali i u kojoj kompaniji bi želeo da praksu pohađa.Sve to se zahteva samo zato što kurs i obuka za kasira - prodavca pred svakog pojedinačnog polaznika stavlja zahtev da pohađa oba segmenta, a u skladu sa važećim pravilima, što znači da on treba prvo da pohađa individualnu, poluindividualnu, grupno ili online nastavu u sklopu teorijskog dela, a posle toga da stečena znanja pokaže kada bude odrađivao praksu u okviru ove firme koju lično bude odabrao.

Način organizovanja teorijskog dela je različit, ali samo kada je u pitanju grupna nastava, dok se sve ostale koje su pomenute odvijaju prema istom principu. A taj princip se svodi na činjenicu da svaki pojedinačni polaznik jasno navodi svom profesoru kada želi da konkretan kurs koji on odabere počne, kao i u kojim terminima mu najviše odgovara da nastavu pohađa, ali isto tako i kojom tačno dinamikom.

Sa druge strane, grupna obuka i kurs za kasira - prodavca predviđa potpuno drugačiju vrstu organizacije, uzevši u obzir da u tom slučaju Akademija Oxford, kao zvaničan organizator, zahteva da oni prihvate sve što je u ovom slučaju određeno unapred, a to se primarno odnosi na dinamiku i termine.


Sve pomenute vrste nastave mogu da počnu odmah pošto se polaznik i onaj predavač koji je zadužen u tom slučaju za obuku, dogovore, osim kada je reč o grupnoj. Kod tog tipa nastave se zahteva prvo da se jedna grupa od najmanje četiri polaznika formira, pa tek onda da se kurs i organizuje. Važno je i da svaki pojedinačni polaznik bude upoznat sa činjenicom da institucija koja je organizator, posebnu pažnju obraća na visok kvalitet nastave, pa iz tog razloga u jednoj grupi najviše može biti prisutno 8 osoba.

Kada neko bude završio sa pohađanjem predavanja, on će morati i da prisustvuje praksi, a u onoj firmi koju bude odabrao. Jedini uslov jeste da ta kompanija zapošljava osobe na radnom mestu kasir - prodavac, to jest da ima želju da izađe u susret polazniku i praksu zaista i organizuje.

U slučaju da neko odabere firmu sa kojom organizator sarađuje, on će dobiti sve potrebne podatke, kao i garanciju kvaliteta upravo od Akademije Oxford. A ako se bude odlučio da predviđenih 240 radnih sati praktičnog dela prati u ma kojoj kompaniji sa kojom ne postoji potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, on će biti u obavezi prvo da sam precizira sve što je vezano za pohađanje prakse u tom slučaju, a drugo da nas o tome informiše i pripremi sve podatke koje ćemo mi uneti u konkretan ugovor. Naravno, mi ćemo ga i potpisati pre nego što polaznik započne sa praksom, pošto je to primaran uslov da ovaj deo obuke i počne. Svakako taj polazni od nas ne može da očekuje da i u tom slučaju damo garancije za kvalitet prakse, pošto mi ne poznajemo način na koji konkretna firma vrši praksu, pa čak ne znamo ni da li posluje kvalitetno ili ne, jer sa njom nismo nikada do tada sarađivali.

Ono što svako koga interesuje kurs i obuka za kasira - prodavca mora da zna je vezano za plaćanje, a koje je uvek odvojeno za oba dela. Zapravo, mi nemamo odgovornost za cenu prakse, jer nju uvek navodi ona firma koja je i organizuje, ali zato možemo da naglasimo da u sklopu cene za pohađanje predavanja svakom pojedinačnom polazniku pružamo veliki broj mogućnosti. Naime, u nju se uračunava prvo pohađanje konkretnog tipa nastave, ali i polaganje završnog ispita i izrada sertifikata, kao i dodatka sertifikatu, a uz to, polaznici od nas dobijaju i literaturu.

Obaveza je svakog polaznika da ispoštuje odredbe ugovora koji potpiše u trenutku upisa i da plaćanje vrši onako kako je tim ugovorom definisano, a u onoj poslovnici u kojoj prati predavanja, odnosno u kojoj je pristupio upisu.

Da bi neko ko je za to zainteresovan mogao da polaže završni ispit, od njega se prvenstveno zahteva da ima važeći dokaz o prisustvovanju praktičnom delu i to u trajanju od ukupno 240 radnih sati. Takođe je važno naglasiti i da mi pružamo mogućnost nekome ko ne pohađa ovaj kurs kod nas da se samo prijavi za polaganje ovog ispita, ali u tom slučaju se dokumentacija razlikuje u odnosu na one situacije kada taj ispit polažu polaznici naše obuke.

Naime, od tih kandidata se prvo mora zahtevati da pristupe prijavi polaganja, te da plate odgovarajuću nadoknadu, a koja se u tom slučaju zahteva i čija je cena jasno navedena u cenovniku Akademije Oxford. Uz to je potrebno i da oni dostave potvrdu da su uspešno savladali obuku, ali bez ugovora sa nama i to originalan dokumenta, kao i da su odradili praksu. Oni imaju mogućnost i da umesto toga dostave dokaz da su stekli radno iskustvo na poslovima kasira - prodavca.

Sa druge strane, polaznici naše obuke takođe dostavljaju originalnu potvrdu o uspešno savladanoj obuci za stručno osposobljavanje za kasira - prodavca, ali moraju da dostave i ugovor koji smo mi sa njima potpisali. Isto tako se podrazumeva da i jedni i drugi kandidati treba da dostave svu obaveznu dokumentaciju, te nakon što budu završili sa polaganjem ovog ispita, mi ćemo svemu ovome dodati i test, kao i zapisnik sa polaganja pomenutog ispita.

Svi kandidati koji polažu ispit za proveru znanja će biti u obavezi da odgovore i na usmene i na zahteve u pisanoj formi, budući da se taj ispit sastoji od dva dela. A na njemu postoji 15 pitanja ukupno, te su ona podeljena tako da polaznik odgovara na ukupno 12 u sklopu pisanog dela, odnosno na 3 u okviru usmenog dela.

Kada pojedinačni kandidat bude sa uspehom savladao ovaj ispit zvanično će postati vlasnik sertifikata za kasira - prodavca, a koji će imati prilike i da koristi u praksi, ali isto tako i da zahteva njegovo upisivanje u radni dosije, ukoliko zadovoljava zakonom propisane uslove. Tu je važno da navedemo informaciju da je od 01. januara 2016. godine važeći zakon u tom delu izmenjen, tako da je samo Nacionalna služba za zapošljavanje ovlašćena da upisuje sertifikate kandidatima u njihove radne dosije. Ta služba upisivanje vrši elektronski, ali ono što takođe otežava čitav ovaj postupak jeste činjenica da je upis dozvoljen samo onim osobama koje se u tom trenutku nalaze zvanično prijavljene na evidenciju te službe, a što ne znači da kandidati koji su zaposleni ne mogu ništa da urade sa tim sertifikata. Tačnije, oni imaju pravo da ga u svakoj prilici prilože kao validan dokaz da su osposobljeni za bavljenje ovim poslom, jer je u pitanju i zakonski i pravno važeći dokument. Ukoliko su naročito zainteresovani da on bude upisan u njihovu radni dosije, imaće priliku to da učine nakon što se prijave na NSZ evidenciju.

U slučaju da u gradu u kome stanujete mi nismo otvorili poslovnicu u tom trenutku, a vas zanima obuka i kurs za kasira - prodavca, odnosno imate želju da steknete validan sertifikat za ovo zanimanje, mi ćemo polaganje završnog ispita svakako da organizujemo u okviru poslovnice koja se nalazi najbliže mestu u kome vi stanujete. A tada je najbolje da se odlučite za online obuku u okviru teorijskog dela, budući da ćete na taj način definitivno uštedeti vreme. Takođe vam preporučujemo i da lično, a u mestu vašeg stanovanja, pronađete firmu u kojoj ćete prema tačno navedenim informacijama moći da odradite predviđeno vreme za pohađanje prakse, posle čega ćete steći i validan uslov da polažete ispit za proveru znanja.

Sa čime polaznike upoznaje obuka za kasira - prodavca?

Na prvom mestu, svako ko želi zvanično postane vlasnik sertifikata za zanimanje kasir - prodavac, mora da zna da je u pitanju izuzetno odgovorno zanimanje, uzevši u obzir da je primarno vezano za rad sa novcem. Pored toga, dužnost osobe zaposlene na ovom radnom mestu jeste da posebno vodi računa o stanju novca, te se u tom smislu ne očekuje da načini bilo kakvu grešku prilikom obavljanja tog posla.

Isto tako, kasir - prodavac je u većini maloprodajnih objekata dužan da sastavlja specifične izveštaje, a neretko se od njega zahteva i da poslodavcu daje izveštaje o stanju konkretnih artikala i to na osnovu kase za čije vođenje je, pored ostalog zadužen.

Obuka i kurs za kasira - prodavca podrazumeva da će svaki pojedinačni polaznik da se, na prvom mestu upozna sa svim radnim zadacima. Iako to nije zvaničan zahtev, očekuje se da polaznik donekle poznaje rad na fiskalnoj kasi, mada za vreme trajanja predavanja će on svakako imati prilike da se upozna i sa različitim tipovima kasa, tako da će predavači svakom pojedinačnom polazniku ukratko da objasne na koji način se radi na njima, jer je vrlo verovatno da će u praksi da se sretne sa nekom od tih kasa.

Profesori će da ih upoznaju i sa sastavljanjem različitih izveštaja, budući da ih vrlo često od njih traže poslodavci.

A kako je u pitanju zanimanje koje objedinjuje poslove kako prodaje artikala, tako i njihove naplate, to podrazumeva da će za vreme trajanja predavanja biti reči i o principima prodaje, tako će svaki polaznik biti u mogućnosti da nauči i osnovne principe prodaje, ali i da razvije veštine komunikacije, budući da su one vrlo bitne za obavljanje ovog posla.

Sem toga, očekuje se i da kasir - prodavac bude upoznat sa različitim načinima i sredstvima plaćanja, tako da će ih profesori uputiti ne samo na plaćanje gotovim novcem, već i na ono koje se vrši različitim vrstama platnih i kreditnih kartica, odnosno čekovima građana. Takođe će se pomenuti i plaćanje uz pomoć kredita, a koje pojedine prodavnice omogućuju zainteresovanim kupcima na licu mesta, a upravo za to je zadužen kasir prodavac. Tu će oni da nauče kako funkcioniše tačno koja od pomenutih vrsta plaćanja, te se u potpunosti očekuje da ta znanja mogu na najbolji način da primene u okviru praktičnog dela, a samim tim i da nakon što budu postali vlasnici sertifikata za kasira - prodavca mogu bez ičije podrške da rade na ovom poslu.

Vođenje evidencije o dnevnom prometu takođe spada u domen rada osoba koje su zaposlene na pomenutoj radnoj poziciji, tako da će ih profesor i uputiti i u taj segment, ali će im svakako objasniti i kako da na najbolji mogući način organizuju kasu na kojoj će raditi.

Kako se odvija nastava u toku kursa za kasira - prodavca?

Nastava koju predviđa obuka i kurs za kasira - prodavca se organizuje u dva dela, pa svaki pojedinačni polaznik prvo prati predavanja, a nakon toga ima obavezu da pohađa ukupno 240 radnih sati i to u sklopu praktičnog dela.

Predavanja se odvijaju u poslovnicama organizatora, a lično polaznik vrši odabir između četiri tipa nastave koje su u ponudi. Uz mogućnost da predavanja prati potpuno samostalno, to jest u formi individualne nastave ili obuke online, on može i da se odluči za grupnu, kao i poluindividualnu obuku. U skladu sa njegovom odlukom zavisiće i smernice koje će dobiti od koordinatora za nastavu prilikom upisa, a kada bi trebalo i da saopšti za koju vrstu nastave se odlučio.

Ono što je važno da svako od njih zna jeste da je samo kod grupne obuke sve prethodno definisano i to od strane organizatora, a da sve ostale vrste nastave koje su u ponudi, uključuju dogovor između predavača i polaznika. Tačnije rečeno, termini i dinamika su određeni kod grupne nastave, a čeka se da jedna grupa bude napravljena u okviru te poslovnice, tako da se zato i zahteva da bude izvršena prijava najmanje četiri polaznika, a uzevši u obzir da u grupi toliko najmanje može da bude polaznika, a najveći broj podrazumeva osmoro njih. Kod svih ostalih vrsta nastave se kako termini, tako i dinamika, ali i datum njenog početka, dogovaraju između predavača i polaznika, a uz prisustvo koordinatora za nastavu.

Uzevši u obzir da grupni kurs i obuka za kasira - prodavca jasno navode da je sve prethodno određeno, to znači da se promena termina uglavnom ne dozvoljava kod ovog tipa nastave. Ali, organizator izlazi u susret tom zahtevu samo u specifičnim okolnostima, to jest kada svi polaznici koji su u okviru jedne grupe, navedu da im određeni termini ni u kom slučaju ne odgovaraju, pa zato i zahtevaju od profesora da oni budu izmenjeni. Zatim će taj zahtev da bude zvanično saopšten ovlašćenom licu te poslovnice organizatora, a potom on i vrši procenu da li bi promena mogla da ima loš uticaj na neki kurs koji se tu odvija, pa tek nakon toga koordinator za nastavu donosi zvaničnu odluku da li će tim polaznicima da dozvoli promenu ili neće. U principu, to se ne radi često, jer svako ima mogućnost da se prijavi za pohađanje neke druge vrste nastave, a u okviru koje su termini fleksibilni.

Pored ovoga, neko koga interesuje obuka i kurs za kasira - prodavca treba takođe da pohađa i praktičan deo, a gde je sasvim jasno određeno da mora da traje 240 radnih sati. Praksu polaznici pohađaju u tačno određenim firmama, odnosno u onima u kojima postoji radna pozicija kasir - prodavaca i koje su raspoložene da je organizuju.

Jedna od mogućnosti jeste da polaznik taj deo obuke pohađa u firmi koja je poslovni partner organizatora, pa tada neće imati brigu oko njene cene, ali ni oko kvaliteta, jer organizator u potpunosti u tom slučaju garantuje za kvalitet i pojedinačnog polaznika informiše i o njenoj ceni, a budući da se teorijski i praktični deo moraju odvojeno i platiti.

Takođe, polaznik može i da izabere neku drugu firmu, a sa kojom Akademija Oxford nije imala saradnju, ali tada se prvo zahteva da ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji bude potpisan, pa tek onda da praksa i počne. Sve uslove za pohađanje, polaznik mora da definiše sa licem koje je u toj kompaniji ovlašćeno, a isto tako se očekuje i da on zvaničnom predstavniku naše institucije pruži podatke koji su važni za popunjavanje pomenutog ugovora.

Kome je kurs za kasira - prodavca namenjen?

Ne samo da se od svakog prijavljenog polaznika zahteva da bude punoletan i to prema zakonskim odredbama koje važe na teritoriji naše zemlje, već je neophodno i da on bude zvanično državljanin Republike Srbije.

Svako koga interesuje kurs i obuka za kasira - prodavca mora da ispuni još jedan vrlo važan uslov, a on je vezan za nivo obrazovanja pojedinačnog polaznika. Radi se o tome da se od svih prijavljenih zahteva da poseduju validan dokaz da su pre upisa najmanje stekli osnovno obrazovanje, to jest da imaju mogućnost da prilože kopiju svedočanstva osnovne škole. A to, naravno ne znači da ne mogu biti upisani i oni polaznici koji su završili srednju školu, budući da se od njih tada zahteva da umesto navedenog dokumenta prilože diplomu konkretne srednje škole.

Takođe je bitno i da svako ko se upisuje za pohađanje ovog kursa dostavi dokaz da je državljanin naše zemlje, to jest kopiju uverenja o državljanstvu, ali isključivo za ovaj od svih obaveznih dokumenata se i zahteva da ne sme biti stariji od 6 meseci. A pored svega toga, svi prijavljeni će biti u obavezi da dostave i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno važeći lični dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

Koliko traje kurs i obuka za kasira - prodavca?

Najpre da naglasimo da obuka i kurs za kasira - prodavca podrazumevaju tačno definisano trajanje, a to u ovom slučaju jeste tri meseca.

Budući da postoje dva segmenta, to nastavni program tačno predviđa da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da ukupno 240 radnih sati bude prisutan u okviru praktičnog dela.

Takođe, Akademija Oxford, kao organizator nudi priliku svakome ko je zainteresovan da završi u kraćem vremenskom periodu pomenuti kurs, ali tada od svakog polaznika mora zahtevati i da u potpunosti prihvati način pohađanja prakse, to jest dinamiku koja je sada jasno definisana. A pod tim se misli na činjenicu da svako ko želi da kurs i obuku za kasira - prodavca pohađa ukupno 2 meseca, ima obavezu da svakoga dana u tom periodu, ali isključivo u toku jedne radne nedelje, bude prisutan na praktičnoj nastavi. Samim tim što će polaznik 5 dana nedeljno pohađati praksu i to na dnevnom nivou po osam sati, to jest 40 radnih sati za jednu radnu nedelju (period od ponedeljka do petka), on će pomenuti kurs da završi mesec dana ranije, nego što to predviđa zvaničan nastavni program.

Koliko košta obuka za kasira - prodavca?

Svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da izvrši, sa jedne strane plaćanje pohađanja predavanja, to jest teorijskog dela nastave, a sa druge da plati praksu, koju će da pohađa u onoj firmi koju bude lično odabrao.

Ovde je važno da svaki pojedinačni polaznik bude upoznat sa činjenicom da je u cenu za teorijski deo uračunato mnogo toga, tako da sem pohađanja nastave i to onog tipa koji polaznik odabere, on dobija i literaturu, to jest priručnik iz koga će vršiti pripremu za polaganje završnog ispita. A uz to je u ovu cenu takođe uračunato i polaganje ispita za proveru znanja, te isto tako i izrađivanje sertifikata i to nakon uspešnog polaganja ovog ispita, odnosno izrada dodatka sertifikatu.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs i obuka za kasira - prodavca?

Da bi polaznici razumeli zbog čega navodimo da se obuka i kurs za kasira - prodavca odvijaju na dva različita mesta, oni prvo moraju biti upoznati sa činjenicom da je i nastava podeljena na dva dela, tako dai pohađaju praksu, odnosno prate predavanja.

Praksu organizuje ona kompanija koja je za to sposobna, to jest koja ima prilike da zaposli nekoga na ovoj radnoj poziciji. A nju polaznik isključivo mora da pohađa u prostorijama te kompanije, a koju će samostalno da izabere.

Teorijski deo koji obuhvata kurs i obuka za kasira - prodavca se organizuje širom naše zemlje, tačnije u svakom onom gradu u kome postoji poslovnica Akademije Oxford, mada je zainteresovanima na raspolaganju i mogućnosti da taj deo prate preko interneta.

Moramo da naglasimo da će svaki pojedinačni polaznik morati da se odluči u kojoj firmi mu najviše odgovara da odradi 240 radnih sati prakse, jer upravo toliko navodi zvaničan nastavni program, a prema kome se ova obuka i organizuje.

Na prvom mestu, on može da praksu pohađa kod poslovnih partnera organizatora, što podrazumeva isključivo onu firmu sa kojom je naša institucija sarađivala i blagovremeno potpisala i ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Taj polaznik će dobiti značajne olakšice, a u smislu da ne mora da brine za garanciju kvaliteta prakse, jer to dobija od strane organizatora. A isto tako, on u tom slučaju nema razloga ni da se lično informiše o ceni u okviru te kompanije, budući da će ga organizator o svemu tome na vreme obavestiti. Zato, ako bude izabrao drugu varijantu koju smo ponudili, što podrazumeva da će praksu da pohađa u okviru firme koja ima mogućnosti da je organizuje, ali sa kojom organizator još uvek nije potpisao ugovor o poslovnoj saradnji, onda će on zaista imati puno obaveza, a uz to mu neće biti ni garantovano da će praksa biti kvalitetno organizovana. Da razjasnimo, naša institucija u tom slučaju nema pravo da pruža informacije o ceni prakse i to na prvom mestu zato što uopšte nije upoznata sa tim podatkom, jer sa konkretnom kompanijom nema ostvarenu poslovnu saradnju, te je to takođe razlog zbog čega ona tim polaznicima ne garantuje za kvalitet nastave. A od svakog pojedinačnog polaznika se isto tako očekuje i da sve relevantne podatke potraži kod ovlašćenog lica odabrane firme i dogovori ono što vezano za pohađanje prakse. Vrlo je važno i da institucija koja organizuje pomenutu obuku potpiše sa kompanijom koju je polaznik odabrao ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, pa se iz tog razloga traži da konkretan polaznik i dostavi sve podatke koje zahteva taj ugovor.

Već smo pomenuli da svaki pojedinačni polaznik koga zanima obuka i kurs za kasira - prodavca, odnosno ko ima želju da postane vlasnik sertifikata za konkretno zanimanje, pored tačno određenih broja sati praktičnog dela, takođe ima dužnost i da prisustvuje predavanjima. A njih organizator sprovodi u svojim poslovnicama i to prema pravilima kako individualne i poluindividualne, tako i grupne nastave, te je u aktuelnoj ponudi i mogućnost učenja na daljinu, to jest kurs koji polaznik može da pohađa preko interneta. Ukoliko nekome najviše odgovara ta varijanta, obavezan je da to svakako naglasi u trenutku upisa, ali i da neposredno pre početka obezbedi računar, a koji svakako mora da ima stabilnu konekciju sa internetom, budući da je baš to primaran uslov za kvalitetnu online nastavu. Taj tip obuke se organizuje na isti način kao i kada je u pitanju poluindividualna i individualna obuka, a za razliku od nastave u grupi, koja podrazumeva i potpuno različit način organizacije.

Važno je da svaki polaznik zna da najviše fleksibilnosti nude upravo individualna, online i poluindividualna nastava, jer on tada ima pravo da odredi datum početka, a zatim i dinamiku prema kojoj će predavanja da se odvijaju, kao i da definiše termine.

Ipak, kada je u pitanju grupna obuka, on nema praktično nikakvu slobodu, a uzevši u obzir da u tom slučaju samo Akademija Oxford, kao zvaničan organizator ima pravo da odluči u kojim terminima, te isto tako i prema kojoj dinamici će se nastava odvijati. A kada se uzme u obzir činjenica da u jednoj grupi ima najmanje četiri polaznika, te da ih najviše može biti prisutno osmoro, to je i jasno zbog čega se pred sve polaznike koje zanima upravo ovakav tip nastave i stavlja zahtev da sačekaju u konkretnoj poslovnici da bude oformljena grupa od minimalnog broja polaznika, jer tek nakon toga ovaj tip kursa i može da počne.

Dodatne napomene:

 • svakog radnog dana, u toku cele godine i to direktno u odabranoj poslovnici može da se prijavi svako koga zanima obuka i kurs za kasira - prodavca, a to može da učini i putem telefona ili preko mejla
 • zahteva se da polaznici poštuju odredbe ugovora, a koji mora da bude potpisan prilikom upisivanja i da plaćanja vrše u okviru poslovnice u kojoj se prijavljuju ili upisuju
 • budući da se potpisuje ugovor sa organizatora u trenutku upisa, to se i zahteva prisustvo svakog pojedinačnog polaznika, a on je tada obavezan i da dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena
 • plaćanje oba dela koja uključuje kurs i obuka za kasira - prodavca se mora izvršiti potpuno odvojeno
 • cenu prakse određuje ona firma u kojoj je polaznik pohađa, a organizator nema uticaja na nju, osim što može da navede samo cenu za praksu koju neko želi da pohađa u kompaniji sa kojom Akademija Oxford od ranije ostvaruje saradnju
 • izuzev pohađanja jednog od tipova nastave koje su u ponudi, polaznik u sklopu cene navedene za teorijski deo dobija ili literaturu, a koja je potrebna za pripremu tog polaganja, kao i mogućnost da polaže taj ispit, te je u nju uračunata i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu
 • očekuje se da svako ko ispunjava navedene uslove, a ko želi samo da polaže završni ispit da bi stekao zvanično priznat sertifikat za kasira - prodavca, prvo izvrši prijavu na jedan od načina koji su pomenuti, odnosno da plati nadoknadu koja je predviđena u tom slučaju, kao i da dostavi svu dokumentaciju koja se tada smatra obaveznom

Cena kursa i obuke za kasir prodavca je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za kasir-prodavce


Literatura za kasir-prodavce

Priručnik - Skripta - Knjiga za kasir-prodavce - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje