Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za bosanski jezik

Pohađanjem ove edukacije svaki pojedinac ispunjava jedan od uslova konkursa za sudskog tumača za bosanski jezik, a njega raspisuje Ministarstvo pravde. Da ne bi bilo zabune, potrebno je naglasiti da se konkurs za ove stručnjake raspisuje samo onda, kada u praksi postoji potreba i to za tačno određeni grad u našoj zemlji, tako da nije moguće precizno navesti u kom periodu tokom godine će pomenuto ministarstvo raspisati konkurs.

Svakako je važno napomenuti da zainteresovani treba prvo da izvrše zvaničnu prijavu za praćenje nastave, a to mogu učiniti na jedan od tri načina: lično, elektronskim putem ili preko telefona. Bitno je da predstavniku konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford pruže sve potrebne podatke, koje osim osnovnih informacija, to jest prezimena, imena i datuma rođenja, uključuju i broj mobilnog ili fiksnog telefona.

U skladu sa pravilima se obaveštava svaki prijavljeni o dokumentima, koja će morati da donese, a kako bi se upisao, te svakako biva informisan da je njegovo prisustvo u trenutku upisa obavezno.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za bosanski jezik

Isto tako će biti obavešten i o načinu na koji se organizuje specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik, budući da on treba da donese samostalno odluku koji tip edukacije mu najviše odgovara. Najpre da napomenemo da je dostupna grupna, odnosno individualna nastava, a da se obe mogu pohađati ili na tradicionalan način ili online.

Predviđeno je da u grupi sme biti najviše 8 kandidata, kako bi se očuvao kvalitet te vrste edukacije, a za njen početak, odnosno za formiranje grupe je vrlo važno da prijavu izvrši minimum 4 osobe. U okviru svakog predstavništva ove institucije se primenjuje ista dinamika organizacije nastave u grupi, s tim da ovlašćeni predstavnik poslovnice u kojoj se zahtevani broj polaznika prijavi, određuje termine održavanja časova i datum početka. Sa svim tim informacijama će biti upoznat svaki prijavljeni, a zahteva se potpuno poštovanje navedenih smernica, uzevši u obzir da pravilnik ne dozvoljava nikakve promene.

Kome god bude više odgovarao princip, koji se poštuje kada se organizuje individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik, treba da zna da se taj tip edukacije sprovodi u skladu sa njegovim zahtevima. Tačnije, prijavljeni treba da se oko datuma početka dogovori sa licem, koje će voditi edukaciju i koje, uopšteno o određenoj poslovnici organizuje nastavu. Potrebno je, isto tako da se oni usaglase i oko dinamike, po kojoj će se časovi tom prilikom odvijati, te da odrede i u kojim će terminima polaznik predavanja pohađati.

TESTOVI


Zahteva se, takođe da polaznik odabere gde će časove pratiti, budući da se nastava može pohađati i online i na tradicionalan način, to jest direktno u predstavništvu institucije organizatora, u kome pojedinac prethodno izvrši upis.

Podrazumeva se da online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik može da se pohađa sa različitih lokacija, odnosno sa bilo kog mesta gde je kandidatu dostupna internet konekcija. Svakako se tom prilikom zahteva od pojedinačnog polaznika da pravilno instalira onaj program, koji će koristiti za praćenje ili grupne ili individualne online nastave. Svima kojima to bude bilo potrebno, organizator omogućuje i profesionalnu pomoć u tehničkom smislu, budući da su brojni informatički stručnjaci u svakom predstavništvu ove institucije, takođe zaposleni.

Nakon što edukacija bude bila završena, izdaje se kandidatima potvrda o pohađanju, te je neophodno da taj dokument uz sva ostala prilože, a kako bi konkursnu dokumentaciju upotpunili.A pored tog zahteva, oni će morati da ispune i onaj koji se odnosi na nivo poznavanja bosanskog jezika, s tim što se ne zahteva fakultetska diploma, već relevantan dokaz o tome. Svako ko konkuriše, a nije u mogućnosti potvrdu o visokom nivou znanja bosanskog jezika da dostavi, će u skladu sa pravilima polagati ispit, kako bi tom prilikom omogućio članovima komisije da se uvere u nivo poznavanja radnog jezika. Neophodno je, takođe da svako ko želi da postane sudski prevodilac za bosanski jezik, ima posebno visok znanja srpskog kao svog maternjeg.

Važno je napomenuti da svaki pojedinac, koji bude stekao zvanično Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za bosanski jezik, treba nakon toga da polaže zakletvu. zapravo je neophodno da se obaveže da će poštovati informacije, koje mu budu bile dostupne, kao i da će čuvati poslovnu tajnu.

Nakon proglašenja, odnosno postavljenja, sudski prevodilac za bosanski jezik ima dužnost da odgovara na zahteve suda, to jest različitih državnih institucija, ali i da konkretne usluge pruža svima onima koji za tim budu imali potrebe, nevezano za to da li su u pitanju pravna ili fizička lica.

Stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik - plan edukacije

Najjednostavnije govoreći, cilj ove edukacije jeste da se polaznici osposobe da vrše sve poslove za koje su, inače sudski tumači za bosanski jezik u praksi zaduženi. Sem toga će polaznicima biti omogućeno i da dobiju sve neophodne informacije o samom procesu sticanja navedenog zvanja, ali će ipak tome biti posvećen manji deo nastave.

Definisano je nastavnim programom, prema čijim smernicama se specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik organizuje, da se fokus edukacije stavi na praktičan rad, to jest na vežbe, kojima će morati svaki polaznik da prisustvuje, a u skladu sa pravilima. Zapravo je stvar u tome da će predavači prvo da im prezentuju brojne termine iz oblasti prava, a primarno one sa kojima inače sudski prevodilac za bosanski jezik ima dodira tokom obavljanja radnih zadataka, a zatim će oni naučiti i praktično te termine da koriste, jer se radi o vežbama koje su vrlo pažljivo osmišljene.

Svakako će prisutni saznati i koje obaveze ovo lice ima, a vrlo detaljno će se upoznati i sa postupkom obrađivanja dokumenata, kada su u pitanju prevodi sa bosanskog jezika na srpski ili ako se vrši prevođenje sa srpskog na bosanski jezik. Podrazumeva se, isto tako da će im objasniti i na koji način se pristupa obradi dokumenata, a kada su u pitanju prevodi sa bosanskog jezika na nemački ili na engleski, te u drugačijem smeru, to jest u svakoj kombinaciji koja bosanski jezik uključuje.

Neosporno je da se overa Apostille pečatom, odnosno takozvanim Haškim, mora vršiti u skladu sa aktuelnim pravilima i to isključivo za određena dokumenta, a inače taj tip overe nije u nadležnosti ovih stručnjaka. Međutim, klijenti obično nisu upoznati sa tom informacijom, pa se baš njima i obraćaju kada žele te podatke da dobiju, što je i osnovni razlog zbog čega kandidati moraju biti sa tim podacima upoznati. Svakako će ukratko profesori da im objasne, između ostalog i kojom prilikom se Apostille pečat mora staviti na dokumenta i u skladu sa kojim pravilima, a biće im naglašeno i u okviru kojih državnih institucija se ta vrsta overe može izvršiti.

Mora se naglasiti da ova lica u određenim situacijama moraju da pruže i uslugu usmenog prevoda, koja se odnosi na ovaj jezik i to u različitim varijantama, a obično se zahteva ili prevod uz pomoć šapata ili konsekutivni, pa će i obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik, sa osnovnim pravilima koja se poštuju prilikom pružanja tih usluga, upoznati prisutne. Naravno da će dobiti obaveštenje o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i onu obuku, koja je fokusirana upravo na usmeni prevod sa bosanskog jezika na srpski, engleski ili u svim ostalim varijantama, tako da se mogu opredeliti za njeno praćenje, ukoliko žele da se za pružanje konkretne usluge specijalizuju.

Trebalo bi da profesori objasne prisutnima i na koji način se mora popunjavati Dnevnik stranaka i poslova, to jest kako sudski prevodilac za bosanski jezik svoje usluge treba da naplaćuje, a predviđeno je i da se oni upoznaju sa procesom pravilnog vođenja evidencije.

U završnom delu je predviđeno da polaznici dobiju sve potrebne informacije o konkurisanju za sticanje ovog zvanja. Primarno će profesori da im objasne kada Ministarstvo pravde odlučuje da raspiše konkurs, a nakon toga će ih informisati i o zahtevima koji su u njemu izneti.

Podrazumeva se da će specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik prisutnima pružiti mogućnost da saznaju i šta se događa nakon što kandidat bude dobio Rešenje o postavljenju za sudskog tumača, to jest kako otprilike izgleda postupak polaganja zvanične zakletve.

Biće naglašeno polaznicima da pomenuta institucija, svakako organizuje i nastavu različitih stranih jezika, a da se u njenoj ponudi nalazi i specijalizovana obuka i kurs bosanskog jezika, tako da ako žele imaju mogućnost na taj način da steknu još više znanja, te da povećaju šanse da na konkursu budu upravo oni odabrani.

Potvrda o pohađanju se izdaje svakom polazniku, a zatim je neophodno da on taj dokument doda uz sva ostala, kako bi na zahteve konkursa mogao što bolje da odgovori.

Gde se održava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik i kada?

Izuzev mogućnosti da nastavu pohađa u predstavništvu organizatora, a u kome neposredno pre toga bude pristupio upisu, polazniku je na raspolaganju i online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik.

Neophodno je da poseduje računar, svako ko želi tako časove da pohađa, ali će svakako biti obavezan i da poseban tip softvera na taj uređaj instalira. Podrazumeva se da će polaznici samostalno pokušati to da učine, a ukoliko se dogodi da iz bilo kog razloga u tome ne uspeju, Obrazovni centar Akademije Oxford im nudi i tehničku podršku, koju pružaju IT stručnjaci i to u svakom predsedništvu te institucije.

Naročito je važno da svako ko želi ovu edukaciju da pohađa, a bez obzira da li se odluči za klasičnu varijantu, koja podrazumeva organizaciju časova u poslovnici ove institucije ili za onu koja se prati online, zna da se oba tipa edukacije mogu pohađati ili individualno ili sa više polaznika istovremeno, to jest u okviru grupne nastave.

Način na koji se sprovodi individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik u velikoj meri ide na ruku pojedincima, budući da se tom prilikom maksimalno njihovi zahtevi ispunjavaju. Ustvari je reč o tome da osoba, koja odluči na taj način predavanja da prati treba da se posebno precizno dogovori i to sa nadležnim licem određenog predstavništva, ali i sa stručnjakom koji će individualnu nastavu voditi, o načinu organizacije. Preciznije rečeno, oni prvo treba da definišu kog datuma predavanja počinju, a posle toga je neophodno da zajedno odrede i tačne termine održavanja časova, kao i dinamiku njihovog sprovođenja.

Kod edukacije koju treba da prati više osoba, to jest od četvoro njih najmanje, do osmoro najviše, se primenjuju potpuno drugačija pravila, koja su prilično rigorozna. Na prvom mestu je iznet zahtev da prijavljeni sačeka nastanak jedne grupe, to jest da bude strpljiv sve do trenutka dok se 4 kandidata najmanje u tom predstavništvu ne prijave zvanično za pohađanje grupne edukacije. Ovlašćeni koordinator za nastavu isključivo nakon toga ima pravo da odredi kog tačno datuma će početi grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik, s tim što će takođe definisati i termine u kojima će članovi konkretne grupe predavanja pohađati. Istaknuto je da ova institucija određuje kakvom će dinamikom da bude organizovana grupna edukacija, nevezano za to da li je grupa kreirana u nekoj poslovnici ili ne, pa se shodno tome ta pravila poštuju u bilo kom predstavništvu moraju obavezno poštovati. Nije dopušteno ispunjavati zahteve polaznika za izmenom bilo kog segmenta, jednostavno zato što način organizacije ne dozvoljava vršenje takvih promena.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik?

Sve informacije koje se odnose na princip, po kome se organizuje specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik su pojedincima dostupne onog trenutka kada budu izvršili prijavu ili se upisali, jer oni i odlučuju kako će časove pratiti.

Prva i osnovna mogućnost uključuje sprovođenje edukacije u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, a na tradicionalan način, kada je neophodno da polaznici u tačno utvrđenim terminima tamo i budu prisutni, a kako bi pohađali časove.

Druga varijanta se odnosi na opciju praćenja predavanja online, kada je naročito važno da polaznik obezbedi adekvatan kompjuter, kako bi imao mogućnost da prisustvuje časovima sa bilo kog mesta. Svaki pojedinac koji se opredeli za tu opciju će biti dužan da instalira program na svoj računar, a kako bi se online edukacija potpuno nesmetano odvijala. U skladu sa zahtevima pojedinaca i njihovim potrebama, navedena institucija nudi i pomoć profesionalaca, koji će omogućiti da navedeni program bude pravilno instaliran.

Posle donošenja odluke o mestu na kome će pohađati nastavu, od polaznika se očekuje i da se opredele između mogućnosti da je prate u grupi ili potpuno individualno, jer su te dve opcije dostupne i važe kako za klasičnu, tako i za edukaciju koja se organizuje online.

Važećim pravilnikom je određeno i da svaki prijavljeni treba potpuno samostalno da odluči da li će pohađati nastavu u grupi ili mu više odgovara princip, koji se primenjuje kada se organizuje individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik, pa će na osnovu toga i moći da dobije neophodne informacije.

Podrazumeva se da će samostalno pohađati individualnu nastavu, ali je vrlo važno naglasiti da se radi o izuzetno slobodnom načinu sprovođenja časova. U pitanju je princip koji podrazumeva međusobni dogovor profesora, polaznika i koordinatora za nastavu, a vezano za sve segmente organizacije edukacije (dinamika održavanja, termini i datum početka).

Složeniji je princip koji se primenjuje kada veći broj osoba treba da pohađa predavanja, a u jednoj grupi se sme nađe njih najviše osmoro, dok je minimalno 4 polaznika potrebno da se prijave, kako bi uopšte nastava u grupi mogla da započne. Institucija organizatora uopšteno definiše prema kakvoj dinamici će se održavati grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik i te smernice se prosleđuje svakom predstavništvu, a podrazumeva se da se one ne mogu izmeniti. Inače, nakon kreiranja jedne grupe, koordinator za nastavu te poslovnice je, svakako u obavezi da odredi i datum kada će početi nastava i termine, pa da pojedinačno obavesti svakog prijavljenog o tome.

Specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik - trajanje

Kako se zainteresovanima nudi opcija da nastavu prate u grupi ili individualno, a predviđen je drugačiji koncept, kao i nastavni fond, trebalo bi da bude jasno i zbog čega se razlikuje trajanje ta dva tipa edukacije.

Ona vrsta nastave koju polaznik treba da pohađa samostalno, podrazumeva 80 školskih časova nastavnog fonda, a organizator je odredio da individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik traje 4 meseca. S obzirom na to da se predavanja organizuju u terminima i dinamikom, koja odgovara i polazniku i njegovom predavaču, te da se oni zajedno dogovaraju sa koordinatorom za nastavu o tome, posebno je naglašeno da bi trebalo 90 minuta na dnevnom nivou da traju predavanja. Shodno tome, jasno je da oni moraju precizirati na koji način će ukupno 40 dvočasa da bude raspoređeno i to u periodu od četiri meseca.

Organizacija nastave u grupi, koju pohađa veći broj polaznika je drugačija i podrazumeva i obimniji nastavni fond, pa je važećim pravilima i definisano da specijalizovani grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik treba da traje ukupno 8 meseci. Inače se ona sprovodi tako da Obrazovni centar Akademije Oxford raspoređuje ukupan nastavni fond, to jest definiše dinamiku. U skladu sa tim će 192 školska časa, koliko je obuhvaćeno programom, u navedenom periodu biti raspoređeno tako da polaznici na nedeljnom nivou imaju 6 školskih časova, to jest prisustvuju nastavi dva puta tokom sedmice i to u trajanju od po tri školska časa (135 minuta).

Koliko košta obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik?

Ukupna cena koja je navedena kako za individualnu, tako i za grupnu nastavu se neizostavno mora razlikovati, pošto je definisan drugačiji nastavni fond, odnosno trajanje pojedinačne edukacije.

Nevezano za to da li polaznika interesuje grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik ili se odluči časove da pohađa samostalno, a putem individualne nastave mora znati da je opcija plaćanja na rate dozvoljena u oba slučaja.

Pojedinci koji se odluče časove da pohađaju u grupi, plaćaju ukupno 800 evra, a svakog meseca trajanja edukacije imaju mogućnost da navedeni iznos plaćaju u delovima, tako da je potrebno izdvojiti po 100 evra u dinarskoj protivvrednosti i to svakog od 8 meseci trajanja nastave.

Ovlašćeno lice određne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford će u momentu uplate, iznos rate obračunati po važećem kursu za navedenu valutu toga dana. Svakako se podrazumeva da se Zakon o deviznom poslovanju Republike Srbije primenjuje po istom principu i kada polaznik odluči da plati odjednom celokupan iznos, a za onaj tip nastave koji bude izabrao da pohađa.

Drugačija je cena za edukaciju koju polaznik samostalno pohađa, te je određeno da individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za bosanski jezik košta 1 300 evra. Pomenuti iznos, isto tako kandidat može da plati u 4 rate, pošto toliko meseci i traje nastava, pa je onda potrebno po 325 evra da izdvaja na mesečnom nivou.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za bosanski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za bosanski jezik | Akademija Oxford
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje