Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za nemački jezik

Osnovni cilj zbog koga je Obrazovni centar Akademije Oxford u svoju ponudu uvrstio i ovu edukaciju, jeste da svakome ko želi da konkuriše za sticanje zvanja sudski tumač za nemački jezik omogući da se sa celokupnim postupkom overe i obavezama, koje pomenuti stručnjak mora da ispunjava upozna na najbolji način.

Isto tako se mora naglasiti da stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik ima za cilj da obezbedi zainteresovanima ispunjenje jednog od mnogobrojnih uslova, vezano za javljanje na konkurs, koji na teritoriji naše zemlje raspisuje Ministarstvo pravde. Moramo napomenuti da se ta vrsta konkursa ne raspisuje u tačno određeno vreme, već pomenuto ministarstvo to čini kada se javi potreba za sudskim tumačima u određenom gradu. Uslovi konkursa su uvek zvanično navedeni, a podrazumeva se da lica koja žele da zvanično postanu vlasnici Rešenja o postavljenju za sudskog tumača za nemački jezik, odnosno koji bi tim poslom da se bave, neizostavno moraju naročito dobro da poznavaju kako taj jezik, tako i srpski, to jest njihov maternji. Međutim, da ne bi bilo zabune, to uopšte ne znači da kandidati moraju završiti Filološki fakultet na katedri za germanistiku, već jednostavno moraju posedovati dokaz da konkretni jezik odlično poznaju.

Pored toga što sudski prevodilac za nemački jezik može uslugu overe bilo kog dokumenta da vrši po zahtevu određenog pravnog ili fizičkog lica, on je svakako u obavezi da uvek odgovori na poziv suda ili, pak neke druge institucije Republike Srbije, koja za njegovim uslugama u određenom trenutku ima potrebu.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za nemački jezik

Naglašavamo da će svaki kandidat koji bude postao vlasnik pomenutog rešenja, morati da polaže i zakletvu u okviru nadležne institucija, a kako bi se obavezao da će tajnost podataka sa kojima dolazi u kontakt maksimalno čuvati.

Na više od 20 lokacija u celoj zemlji, to jest u svim onim gradovima u kojima institucija organizatora za sada ima otvoreno predstavništvo, a u kome postoje uslovi za to, se sprovodi specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik. Sa tim u vezi se mora istaći da svako ko želi tu edukaciju da pohađa, na prvom mestu mora zvanično da izvrši prijavu, a posle toga i da priloži sva dokumenta koja su potrebna, kako bi bio upisan, s tim što se zahteva i njegovo lično prisustvo u tom trenutku.

Dakle, tri mogućnosti za prijavljivanje su dostupne, a podrazumeva se da svaki kandidat bira upravo onaj način koji mu u određenom trenutku najviše i odgovara. Tako, recimo on može da dođe u izabranu poslovnicu kako bi pružio sve informacije, to jest naveo ovlašćenom licu datum svog rođenja, zatim prezime i ime, te obavezno broj telefona, a kako bi mogao da bude kontaktiran. Takođe, postoji mogućnost i da sve te podatke pošalje u elektronskoj formi i to u bilo kom trenutku, a u radno vreme konkretnog predstavništva prijavu može izvršiti i telefonski.

TESTOVI


Pomenuta institucija u ponudi ima mogućnost praćenja nastave online, odnosno na tradicionalan način, to jest u okviru namenskih prostorija koje poseduje svaka poslovnica.

Svakako se i jedna i druga vrsta edukacije mogu pohađati kako u formi grupne, tako isto i putem individualne. Sasvim je jasno i da je odluka svakog prijavljenog kako će nastavu pohađati, ali mora znati da je obavezno posedovanje računara, ukoliko se odluči za online pristup. Takođe je kandidat, koji želi časove da pohađa preko interneta dužan da ispoštuje pravilo vezano za instaliranje namenskog programa na svoj kompjuter, a u slučaju potrebe može zatražiti pomoć tima za tehničku podršku ove institucije.

Individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik podrazumeva da će nastavi pristupati isključivo jedna osoba, a cilj sprovođenja te vrste edukacije jeste da se maksimalno ispoštuju zahtevi polaznika. Preciznije govoreći, očekuje se da svako ko bude odlučio tako časove da prati, navede nadležnom profesoru, odnosno koordinatoru za nastavu određene poslovnice u kojim terminima mu najviše odgovara predavanja da prati. Takođe je vrlo važno da se oni svi dogovore i kog datuma im odgovara da nastava počne, te je svakako neophodno i da se usaglase oko dinamike, u skladu sa kojom bi časovi tom prilikom trebalo da budu organizovani.Svaki pojedinac kome bude više odgovaralo da predavanja pohađa u grupi, prvo mora da zna da se njegovi zahtevi ne uzimaju u obzir, već da je neophodno u potpunosti ispoštovati sve smernice koje u tom slučaju navodi institucija organizatora. Naime, osnovni zahtev za početak nastave u grupi se odnosi na prijavu najmanjeg broja kandidata, a budući da između 4 i najviše 8 ljudi treba da bude u okviru jedne grupe, to podrazumeva da odmah pošto četvoro zainteresovanih izrazi želju tako da prati časove, grupa može da bude kreirana. U najkraćem mogućem roku posle toga, koordinator za nastavu predstavništva u kome su prijavu ti kandidati izvršili, definiše kog datuma počinje grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik. A isto tako je on obavezan da samostalno precizira kako termine u kojima će časovi da budu organizovani, tako isto i dinamiku njihovog sprovođenja.

Stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik - plan i program

U toku uvodnog predavanja će profesori govoriti prisutnima o dužnostima koje sudski prevodilac za nemački jezik u praksi ima, a kako bi oni posle dobijanja zvaničnog Rešenja o postavljenju za sudskog tumača mogli pravilno da ispunjavaju sve svoje obaveze.

Nakon toga će specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik obraditi jednu od najvažnijih tema, a ona je vezana za celokupan postupak overe dokumenata. Predviđeno je da u tom delu profesori objasne kandidatima i zbog čega je posebno važno da klijenti ispoštuju ono pravilo, koje podrazumeva da na uvid treba da prilože originalna dokumenta za koja zahtevaju overu pečatom sudskog tumača. Takođe će im biti objašnjeno i kako se postupa ukoliko ima određenih grešaka u dokumentima koja neki pojedinac dostavi, a za koja je prevod sa srpskog jezika na nemački urađen ili je, pak u pitanju dokument za koji je izvršeno prevođenje sa nemačkog na srpski jezik, odnosno sa nemačkog na neki druge strani jezik ili sa određenog stranog na nemački.

Mora se naglasiti da sudski prevodilac za nemački jezik nema ovlašćenja da vrši overu Haškim pečatom, čiji je naziv i Apostille, ali je važno da bude upoznat sa postupkom koji se primenjuje ako je potrebno izvršiti i tu vrstu overe, tako da će stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik jedan deo posvetiti i toj temi.

Polaznici će imati priliku da prisustvuju i vežbama, a kako bi postupak overe dokumenata različite vrste usavršili, te će svakako akcenat biti stavljen na upoznavanje sa terminologijom sa kojom, generalno sudski tumači za nemački jezik dolaze u dodir tokom postupka overe. A podrazumeva se da će profesori da im objasne i na koji način se usluge ovog stručnjaka naplaćuju, to jest upoznaće ih sa uobičajenom tarifom, koja se primenjuje na teritoriji naše zemlje, a koju bi svaki pojedinac maksimalno trebalo da poštuje.

Kratko će se predavači osvrnuti i na usmeno prevođenje sa srpskog jezika na nemački, odnosno u bilo kojoj drugoj varijanti koja uključuje ovaj jezik, jer u pojedinim slučajevima sudski tumači bivaju angažovani i za takozvani prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni. A svakako je pojedincima, koje isključivo interesuje pružanje tih usluga na raspolaganju specijalizovana edukacija, koju takođe Obrazovni centar Akademije Oxford sprovodi.

Svim polaznicima će biti objašnjeno i šta je to tačno Dnevnik stranaka i poslova, odnosno na koji način se popunjava, a svakako će kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik obuhvatiti i oblast koja je vezana za adekvatno vođenje evidencije poslova. Uz to će profesori na različitim primerima da im objasne šta je potrebno učiniti, ako ovaj stručnjak pogreši tokom procesa overe, to jest ukazaće im na brojne moguće greške i na pravila, koja se moraju poštovati da do njih ne bi ni došlo.

Završni deo edukacije je usmeren na konkurisanje za dobijanje zvanja sudski prevodilac za nemački jezik, tako da će uopšteno svi prisutni saznati šta se od njih očekuje, a zatim i kada se raspisuje konkurs, odnosno kako se postupa nakon sticanja pomenutog rešenja. Pošto pomenuta obrazovna institucija svakom polazniku izdaje i potvrdu o pohađanju ove specijalizovane edukacije, to znači da će on ostvariti svakako jedan od uslova za konkurisanje.

Otvorena je i mogućnost da ko god želi, a u okviru te institucije, znanja konkretnog jezika koja svakako poseduje, podigne na viši nivo, budući da je u njenoj ponudi i obuka i kurs za nemački jezik, te da se sprovodi na brojnim lokacijama u zemlji.

Gde i u kojim terminima se održava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik?

U trenutku prijavljivanja, odnosno zvaničnog upisivanja, polazniku bivaju ponuđene osnovne opcije, pa na osnovu tog izbora i saznaje kada se organizuje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik i na kom mestu. Radi se o tome da je omogućena opcija praćenja nastave kako u grupi, tako isto i individualno, a uz to svaki prijavljeni može izabrati da li će časove da pohađa sa bilo koje lokacije, a preko računara ili će se odlučiti za klasičnu varijantu.

Svi oni kandidati, koji izaberu predavanja da prate u grupi, moraju biti upoznati sa pravilima koja podrazumevaju prvo zvanično formiranje grupe od najmanje 4, osobe pošto tek posle toga ta vrsta edukacije može da bude organizovana. Potrebno je napomenuti i to da maksimalno osmoro ljudi ima pravo učešća u tom tipu nastave, a zvanični predstavnik institucije organizatora je jedini ovlašćen da donese odluku kog datuma će grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik početi, te prema kakvoj dinamici će se organizovati i u kojim tačno terminima će polaznici prisustvovati predavanjima. Svakako je naročito bitno, da svi koji su zainteresovani za taj tip nastave znaju da njihovi zahtevi, a vezano za izmene termina, dinamike ili datuma početka ne mogu biti uzeti u obzir i ispunjeni.

A ukoliko nekome ne odgovara takav vid organizacije, na raspolaganju mu je nastava koju pohađa samo jedan polaznik, to jest individualna. Zapravo je dozvoljeno svakom prijavljenom u tom slučaju, da se dogovori lično sa predavačem, to jest sa koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford o tome kako će se nastava odvijati, u smislu da će oni zajedno odrediti kog datuma će početi, kakvom dinamikom će se odvijati časovi i u kojim će to terminima da bude.

Klasičan princip se odnosi na onu vrstu edukacije, koja podrazumeva lični dolazak kandidata u namenske prostorijae organizatora, jer se u njima predavanja i odvijaju.

Budući da se online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za nemaki jezik organizuje preko računara, odnosno uz korišćenje namenskog softvera, to je svakako neophodno da kandidat zainteresovan za takvu vrstu praćenja časova, instalira određeni program na svoj računar. A svim onim osobama, koje budu imale potrebu, je dostupna i profesionalna tehnička podrška.

Na koji način se obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik sprovodi?

U ponudi je nekoliko opcija za pohađanje ove edukacije, pa će se svako ko izvrši prijavu opredeliti najpre da li će časove pohađati direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a gde se sprovodi klasična edukacija ili mu više odgovara princip, prema kome se organizuje online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik. A posle toga će morati zvanično ovlašćenom predstavniku organizatora da kaže i da li je zainteresovan za rad u grupi ili individualno.

Kao što smo već pomenuli, tradicionalan princip sprovođenja časova se odnosi na nastavu, koja je organizovana u prostorijama određene poslovnice organizatora.

A da bi neko mogao da prati predavanja online, mora da ima kompjuter i da pravilno izvrši instalaciju namenskog softvera, kako bi bez poteškoća prisustvovao predavanjima i to sa bilo kog mesta, gde je dostupna adekvatna internet konekcija.

Rad u grupi uključuje prisustvo najmanje 4 polaznika, a da bi kvalitet edukacije ostao na visokom nivou, predviđeno je da u grupi sme biti maksimum osmoro ljudi. Inače, ne postoji mogućnost da grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik počne sve dok se ne prijavi dovoljan broj polaznika, a što je u ovom slučaju četvoro njih. Predstavnik poslovnice u kojoj bude bio pomenuti uslov ostvaren, će brzo nakon toga odrediti, najpre tačan datum početka grupne nastave, a zatim definisati i termine, u kojima će biti održavani časovi i svakako, dinamiku. A onda će svakoga, ko je prethodno izvršio prijavu za praćenje te vrste edukacije i obavestiti o ovim detaljima. Ukoliko nekom polazniku ne bude odgovaralo ono što organizator odredi, te eventualno iznese zahtev za izmenom, mora znati da to neće moći da bude ostvareno, budući da se radi o vrlo strogom principu organizacije.

Individualni pristup podrazumeva da prijavljeni ima slobodu da se sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice, odnosno sa profesorom koji je nadležan, dogovori kako će se predavanja organizovati, u smislu da definiše ne samo u kojim terminima, nego i kada će uopšteno nastava početi i kakvom će dinamikom časove da pohađa.

Specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik - trajanje

Budući da individualna edukacija podrazumeva manji nastavni fond, to je predviđeno da 80 školskih časova bude raspoređeno tako da individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik traje ukupno 4 meseca. U pitanju je princip organizacije, koji se može okarakterisati kao prilično slobodan, tako da je omogućeno apsolutno svakome ko se opredeli na taj način časove da prati, precizno da odredi ne samo dinamiku njihovog održavanja, nego i datum početka i to direktno sa profesorom, kao i sa ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Uzevši u obzir da je grupni vid edukacije namenjen većem broju polaznika, jer u jednoj grupi pravo učešća ima između četvoro i osmoro ljudi, potrebno je da se najmanji broj njih najpre prijavi, pa tek pošto se formira grupa, definišu se detalji. Zapravo, koordinator za nastavu u predstavništvu navedene institucije, u kome se dovoljan broj lica prijavi će prvo kreirati jednu grupu, a zatim definisati tačne termine, jer je prema važećem pravilniku određeno da grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik traje ukupno 8 meseci. Nastavnim fondom je obuhvaćeno 192 školska časa, a dinamika koja je definisana podrazumeva da kandidati imaju predavanja na nedeljnom nivou dva puta u trajanju od po 3 školska časa, to jest po 135 minuta nastave u toku jednog dana.

Koliko košta obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik?

Primetna je razlika u ceni između grupne i individualne nastave, budući da je različit i ukupan nastavni fond, odnosno trajanje i princip organizacije.

Potrebno je izdvojiti 800 evra za pohađanje edukacije u grupi, a prema propisima taj iznos mora biti obračunat u dinarskoj protivrednosti. Dozvoljava se svakom prijavljenom da, ako želi izvrši plaćanje na rate i to tako da svakoga od 8 meseci trajanja grupne nastave, plaća ratu u iznosu od po 100 evra, u protivvrednosti dinara, a prema važećem kursu na dan kada uplata bude bila izvršena zvanično.

Kako individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za nemački jezik traje ukupno četiri meseca, to postoji opcija da svakoga od njih kandidat plaća po 325 evra, a ta suma se svakako obračunava u dinarima. Ukupna cena za individualnu edukaciju iznosi 1 300 evra, a podrazumeva se da će vrednost navedene sume biti obračunata po važećem kursu valute.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za nemački jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za nemački jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje