Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za portugalski jezik

Iako bi bilo sasvim logično da osoba koja želi da postane sudski prevodilac za portugalski jezik ima prethodno završen Filološki fakultet, to Ministarstvo pravde ne navodi kao osnovni uslov u zvaničnom konkursu. Zapravo se očekuje da osobe, koje na taj konkurs žele da se prijave poseduju odgovarajući dokaz da radni jezik, odnosno u ovom slučaju portugalski, na naročito visokom nivou poznaju. Dogodili se da pojedinac ne može na taj zahtev adekvatno da odgovori, to jest nije u mogućnosti konkretnu potvrdu da obezbedi, predviđeno je da polaže odgovarajući ispit pred komisijom, a kako bi pokazao poznavanje ovog jezika.

Podrazumeva se da budući sudski tumač za portugalski jezik mora i naročito dobro da poznaje svoj maternji jezik, a u ovom slučaju se misli na srpski. Prisutni su brojni uslovi u konkretnom konkursu, a sa njima će detaljno svaki zainteresovani da bude upoznat, ali mora znati da nadležno ministarstvo isključivo na osnovu realnih potreba za ovim stručnjacima raspisuje konkurs, tako da ne postoji tačno određen datum u godini kada se on objavljuje.

Potrebno je napomenuti i to da je pohađanje namenske edukacije, takođe jedan od uslova za konkurisanje, a budući da poseduje adekvatna ovlašćenja, nju i sprovodi Obrazovni centar Akademije Oxford i to u celoj zemlji, to jest u onim gradovima u kojima zvanično posluje.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za portugalski jezik

Trebalo bi svako, koga stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik interesuje prvo da izvrši prijavljivanje, a onda i da u skladu sa obaveštenjima priloži adekvatnu dokumentaciju i dođe u prostorije odabrane poslovnice lično, da bi pristupio upisu.

Postoje tri mogućnosti da zainteresovana lica izvrše prijavu, tako da će izabrati da li im više odgovara princip elektronskog prijavljivanja, kojom prilikom na mejl adresu pomenute institucije šalju potrebne informacije (datum rođenja, prezime, ime i broj telefona), a takođe mogu i da se prijave lično ili telefonski.

Institucija organizatora je predvidela da se edukacija sprovodi na tradicionalan način, odnosno online, te da svakako polaznici izaberu da li će časove pohađati u formi grupne ili individualne nastave.

TESTOVI


Naglašavamo da se u prostorijama poslovnica ove institucije sprovodi nastava prema klasičnom principu, a da se online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik može pohađati sa različitih lokacija, jer tada predavanjima polaznik pristupa isključivo preko sopstvenog kompjutera. Podrazumeva se da on na tom mestu mora imati dobru vezu sa internetom, ali je vrlo važno i da specijalnu vrstu softvera na njega instalira i to, svakako neposredno pre zvaničnog početka grupne ili individualne online edukacije. Kako pomenuta institucija zapošljava i brojne IT stručnjake, to će oni svakako pomoći onim kandidatima koji ne budu uspešno instalirali konkretnu vrstu programa.

Određeno je da se i klasična i online nastava mogu pohađati ili putem grupne, kojoj treba da prisustvuje maksimalno osmoro ljudi, a minimum četvoro ili kroz individualnu, a kada samo jedna osoba mora da bude prisutna.

Prilično je strog način na koji se grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik organizuje, tako da nakon što kordinator za nastavu odredi kako će se časovi sprovoditi i to saopšti prijavljenima, oni nemaju pravo da traže promenu bilo čega. Naime, vrlo je važno da se četvoro kandidata najmanje u jednom predstavništvu ove institucije prijavi, s obzirom na to da je toliko lica potrebno da bi jedna grupa uopšte bila kreirana, odnosno da bi edukacija mogla da počne. Koordinator za nastavu će posle toga definisati kako tačan datum početka, tako isto i termine, a podrazumeva se da je ova institucija na globalnom nivou, to jest za svako predstavništvo odredila tačnu dinamiku, prema kojoj će se nastava u grupi i organizovati.Lica koja se opredele da časovima pristupaju potpuno samostalno, moraju znati da se individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik sprovodi posebno jednostavno. U tom slučaju će prijavljeni odrediti kako će se nastava odvijati i to zajedno sa ovlašćenim koordinatorom i sa osobom koja će individualnu edukaciju da vodi. Radi se o tome da je predviđen takav vid organizacije, gde se oni usaglašavaju ne samo o terminima održavanja časova, već i o tačnom datumu kada će edukacija početi, kao i o brzini sprovođenja časova, to jest o dinamici.

Po ispunjenju svih zahteva ovog konkursa, pojedinačni kandidati će dobiti zvanično Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za portugalski jezik. Oni su u obavezi da posle toga ispoštuju pravilo koje se odnosi na polaganje zakletve, jer je neophodno da se obavežu na čuvanje podataka koji će im tokom obavljanja ovog posla biti dostupni. Svakako će biti obavešteni i da su dužni u svakom trenutku da odgovore na poziv ili suda ili različitih državnih institucija, a naravno da im je dozvoljeno da kako pravnim licima, tako i fizičkim pružaju navedene usluge.

Koje teme izučava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik?

Plan i program po kome se konkretna edukacija sprovodi je, praktično govoreći podeljen u 2 segmenta, budući da je prvi deo posvećen upoznavanju polaznika sa radom lica koja su zvanično stekla zvanje sudski prevodilac za portugalski jezik, a u drugom delu se govori o načinu konkurisanja za dobijanje tog zvanja.

Uvodno predavanje, koje uključuje specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik je primarno da bude posvećeno svim zadacima, koje ovo lice ima u praksi. Akcenat će biti stavljen na upoznavanje postupka overe različitih dokumenata tokom obavljanja ovog posla. Inače je poznato da sudski tumači za portugalski jezik overavaju dokumenta različite vrste, a za koja su prevodi sa portugalskog jezika na srpski urađeni, odnosno koji su prevedeni u suprotnom smeru, to jest sa srpskog na portugalski jezik. Isto tako oni imaju obavezu da overavaju i različite vrste dokumentacija, kao i ona dokumenta za koja je prethodno izvršen prevod sa portugalskog na engleski jezik ili sa portugalskog na francuski jezik, odnosno u bilo kojoj kombinaciji u koju je uključen i ovaj jezik. Tada će naučiti i da u skladu sa pravilima koriste svu terminologiju, a pre toga će im profesori objasniti koji su to pravni termini, koji se u praksi vrlo primenjuju i kako se oni moraju pravilno prevoditi.

Profesori će posebnu pažnju posvetiti vežbama, u kojima će svi polaznici imati obavezu da uzmu učešće i na taj način će oni imati prilike da znanja prezentovana tokom teorijskog dela usavrše, tako da kada dobiju zvanje sudski prevodilac za portugalski jezik mogu nesmetano i potpuno samostalno da obavljaju posao za koji se kvalifikuju.

Zbog čega je važno da se svaki klijent u potpunosti pridržava pravila o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid ovom stručnjaku će, takođe će saznati svako ko bude pohađao ovu edukaciju, a stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik će uputiti prisutne i u način vođenja evidencije poslova. Takođe će kandidati naučiti i da pravilno popunjavaju Dnevnik stranaka i poslova, a biće im objašnjeno i šta se podrazumeva pod šapatnim, odnosno konsekutivan prevodom, koji uključuje i ovaj jezik. Naime, ovlašćeni sudski tumač za portugalski jezik ima obavezu u pojedinim situacijama i da pruži pomenute usluge usmenog prevoda, ali Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i onu edukaciju, koja je primarno usmerena na sticanje znanja iz te oblasti, tako da će se ovom prilikom profesori samo kratko osvrnuti na pomenute usluge.

Uzevši u obzir da se ponekad mogu načiniti i propusti tokom obrade dokumenata, podrazumeva se da će profesori detaljno uputiti prisutne u razloge za nastanak grešaka. A isto tako će im omogućiti i da na osnovu vrlo pažljivo izabranih primera, shvate kako se mora primenjivati postupak obrade da se greške ne bi javljale, te da bi određeni dokument u skladu sa pravilima bio overen.

Predavači će govoriti i o naplati usluga ovog stručnjaka, a posebno će prisutnima biti ukazano na činjenicu da postoji uobičajena tarifa koja se u praksi, svakako poštuje.

Za određena dokumenta se, pored prevoda i overe pečatom ovog stručnjaka zahteva i stavljanje još jedne vrste pečata, koji je poznat kao Haški ili Apostille, ali njega nemaju pravo sudski tumači za portugalski jezik da stavljaju na dokumenta. Ipak, potrebno je da oni budu upućeni u postupak overe na taj način, tako da će im profesori omogućiti da saznaju koje državne institucije vrše tu vrstu overe, ali i na koja dokumenta je neophodno stavljanje tog pečata i u skladu sa kojim principom se navedeni tip overe mora izvršiti.

Drugi deo, koji uključuje stručna obuka i kurs za sudskog tumača prevodioca za portugalski jezik je vezan za postupak konkurisanja zarad sticanja tog zvanja. Tada će polaznici saznati po kom principu Ministarstvo pravde Republike Srbije objavljuje konkurs za sudske tumače, ali i koji su zvanični uslovi navedeni u njemu. Svakako će biti objašnjeno i šta treba da učini kandidat koji bude izabran, a nakon što mu bude dostavljeno Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za portugalski jezik. Detaljno će biti upoznati sa procesom polaganja zakletve, ali i sa time na šta se ovaj stručnjak obavezuje tom prilikom.

Kada bude bila završena edukacija, institucija organizatora će svakom pojedincu izdati potvrdu o pohađanju, a u pitanju je dokument koji obavezno mora da bude priložen uz konkursnu dokumentaciju, jer će tako biti ostvaren jedan od uslova.

Uz to je dostupna i obuka i kurs portugalskog jezika u okviru pomenute institucije, tako da svako ko smatra da treba da nadogradi znanja, to može da učini kroz pohađanje te edukacije.

Kada i gde se organizuje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik?

Sve informacije koje se odnose ne samo na vreme, odnosno termine održavanja ove specijalizovane edukacije, već i na mesto njenog sprovođenja prijavljeni dobijaju tek kada zvanično ovlašćenom predstavniku poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kome se upisuju navedu koji ih tačno vid edukacije interesuje. Zapravo je neophodno da odluče da li ih interesuje grupni ili individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik, te da li su zainteresovani nastavu da prate po klasičnom principu ili online. Praktično govoreći, sve isključivo zavisi od odluke pojedinca, a koju će saopštiti u trenutku zvaničnog upisa.

Neophodno je napomenuti da se pod pojmom klasične edukacije podrazumeva onaj vid organizacije predavanja, gde zainteresovani imaju obavezu da u zakazano vreme dolaze u prostorije onog predstavništva institucije organizatora, koje budu lično odabrali, budući da se tom prilikom predavanja organizuju u njegovim namenskim prostorijama.

Druga opcija koja je dostupna podrazumeva praćenje nastave online, a kada se od kandidata očekuje da obezbede kompjuter, kako bi mogli da pristupaju časovima. Međutim, da bi zaista online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik mogla da bude održana u skladu sa pravilima, na taj uređaj će svaki pojedinac biti obavezan da instalira program, koji je prethodno tačno određen. Podrazumeva se da će koordinator za nastavu zvanično obavestiti svakog prijavljenog o tome koji je softver u pitanju i objasniti mu kako se on instalira. A u slučaju da nekome bude bila potrebna bilo kakva vrsta pomoći, može je svakako dobiti od strane stručnih lica, koje svako predstavništvo ove institucije takođe zapošljava.

Naročito je važno da svaki prijavljeni zna da se i klasična i online edukacija mogu pohađati na jedan od dva načina, te je obaveza prijavljenih da izaberu da li im više odgovara rad u grupi ili individualni pristup.

Specifičnost organizacije one vrste edukacije koju treba da prati od četvoro do osmoro ljudi najviše, jeste što isključivo institucija organizatora zadržava pravo da definiše kako će se ona sprovoditi. Jednostavnije rečeno, mora se 4 osobe minimalno prijaviti u jednom predstavništvu ove institucije, jer je upravo to navedeno kao glavni zahtev za zvaničan početak te vrste edukacije, pošto se grupa od najmanjeg broja članova prvo mora formirati. Koordinator za nastavu će vrlo brzo nakon toga definisati tačan datum početka, ali i odrediti u kojim terminima će polaznici pohađati predavanja, s tim da je dinamika za grupni vid edukacije definisana uopšteno na nivou svih poslovnica ove institucije. Od svakog prijavljenog se očekuje da se pridržava svega toga, s obzirom na to da organizator ne uzima u obzir zahteve polaznika, a ako žele izmenu bilo kog segmenta.

Želeći da ostvari zahteve svakog pojedinačnog polaznika i to u najvećoj mogućoj meri, individualni kurs i obuka za sudskog tumača prevodioca za portugalski jezik predviđa vrlo jednostavan način organizacije. Stvar je u tome da osoba koja se opredeli časove da pohađa po tom principu, ima obavezu da u dogovoru sa svojim profesorom, te sa nadležnom licem u konkretnom predstavništvu ove institucije, odredi kako će se zaista časovi sprovoditi. A to znači da će oni zajedno precizirati kako termine u kojima bi predavanja trebalo da se održe, tako i tempo njihovog sprovođenja, tako isto i tačan datum početka.

Kako se stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik održava?

Ne može se dati jednostavan odgovor na ovo pitanje, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima kako tradicionalnu, tako i online edukaciju, a obe mogu da se pohađaju u formi individualne ili grupne nastave. Iz tog razloga i navodimo da je naročito važno svaki pojedinac samostalno da se opredeli gde, odnosno sa kog mesta će pohađati časove i na koji način.

Najjednostavnije govoreći, tradicionalna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik jeste ona koju zainteresovani prate u poslovnicama ove institucije, a online nastavu imaju pravo da pohađaju odakle god žele, s tim da su obavezni na toj lokaciji da imaju vezu sa internetom.

Obavezan je svaki zainteresovani da softver, koji je namenjen praćenju online edukacije na svoj kompjuter prvo instalira i to u skladu sa važećim pravilima. A svim onim polaznicima, koji se ne budu dobro snašli tokom postupka instalacije, je na raspolaganju pomoć brojnih informatičkih stručnjaka, koji su zaposleni u okviru poslovnica institucije organizatora.

Nakon što se opredeli da li će nastavu pratiti online ili na klasičan način, svaki pojedinac bira da li mu više odgovara da predavanjima pristupa samostalno, a kroz individualnu edukaciju ili mu mnogo više odgovara da časove pohađa zajedno sa drugim polaznicima i to putem grupne nastave, kojoj prisustvuje najviše 8 kandidata, a najmanje četvoro.

Izuzev razlike u broju lica koja pristupaju nastavi, predviđen je i drugačiji princip organizacije, tako da individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik podrazumeva da svaki prijavljeni ima slobodu u odlučivanju vezano za princip organizacije, dok je kod grupne sve to prepušteno koordinatoru za nastavu.

Naime, svi oni polaznici koji budu odabrali individualni pristup će na osnovu dogovora sa ovlašćenim licem u određenom predstavništvu ove institucije, ali i sa nadležnim predavačem znati kog datuma će nastava početi, te u kojim terminima će časovi da budu održani, s tim da je potrebno svi oni zajedno da se usaglase i oko dinamike sprovođenja individualne edukacije.

Već smo rekli da institucija organizatora, to jest koordinator za nastavu onog predstavništva u kome jedini i osnovni zahtev za početak nastave u grupi bude ostvaren, definiše na koji način će se grupna obuka kurs za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik odvijati. A da bi mogla da bude napravljena jedna grupa, zahteva se prijava najmanje 4 osobe, pa se onda pristupa određivanju principa organizacija (termini održavanja, datum početka i dinamika). Iznet je zvaničan zahtev i to pred svakoga ko se odluči tako časove da pohađa, da sve što organizator bude prethodno definisao poštuje, jer se promene kod grupne edukacije, a u skladu sa važećim pravilnikom ne smeju dozvoliti.

Specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik - trajanje

Trebalo bi da svima bude jasno da se oba tipa edukacije koja su u ponudi sprovode ne samo na drugačiji način, nego i prema drugačijem nastavnom fondu, a što automatski znači i da se mora razlikovati njihovo ukupno trajanje.

Budući da organizator određuje dinamiku, u skladu sa kojom se grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik organizuje, a da je predvideo da 2 puta u toku sedmice kandidati imaju nastavu, koja će trajati po 3 školska časa, zapravo to znači da će ta vrsta edukacije ukupno 8 meseci trajati, jer se u nastavnom fondu nalazi 192 školska časa.

A kako zvanični program, prema kome se sprovodi individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik uključuje 80 školskih časova, Obrazovni centar Akademije Oxford je predvideo da polaznici tu vrstu edukacije pohađaju ukupno 4 meseca. Važno je napomenuti da bi trebalo svaki pojedinačni polaznik, a koji odluči tako časove da prati, u toku jednog dana da ima po 90 minuta nastave, što je ustvari po 2 školska časa. Uzevši u obzir da se radi o fleksibilnom principu organizacije, podrazumeva se da će svaki prijavljeni vrlo detaljno precizirati sa nadležnim licem konkretnog predstavništva ove institucije, ali i sa profesorom, kakvim tačno tempom će da bude raspoređen taj nastavni fond.

Koliko ukupno košta kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik?

Sa različitim principom organizacije, odnosno drugačijim nastavnim fondom, podrazumeva se da se i zvanična cena individualne i grupne edukacije, svakako moraju razlikovati.

Ukupan iznos koji treba uplatiti onaj polaznik koga interesuje individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik jeste 1 300 evra. A na osnovu svih onih pravila, koja navodi Zakon o deviznom poslovanju Republike Srbije, konkretni iznos se uvek mora obračunati i platiti u dinarskoj protivrednosti, a posmatrano sa stanovišta kursa za tu valutu, koji je na dan uplate validan. Omogućeno je i plaćanje u više mesečnih rata, to jest svakog meseca koliko traje ova vrsta edukacije, pa je na ukupno 4 rate, od kojih svaka iznosi po 325 evra i podeljen taj iznos.

Čak 500 evra manje bi trebalo da plati polaznik koji želi nastavu da pohađa u grupi, uzevši u obzir da je u aktuelnom cenovniku navedeno da grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za portugalski jezik košta ukupno 800 evra. U slučaju da je neko zainteresovan pomenuti iznos da plati u više mesečnih rata, trebalo bi da zna da u toku svakog od 8 meseci trajanja obuke, ima pravo da iznos od 100 evra, a na konto mesečne rate uplaćuje u skladu sa pravilima ugovora.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za portugalski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca tumača | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za portugalski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje