Kurs i obuka za HTML - napredni

Apsolutno svako ko je imao prilike da stekne znanja vezana za rad sa HTML - om ima mogućnost da ih unapredi, te da se do detalja upozna sa korišćenjem ovog programskog jezika, a kako bi mogao da u relativno kratkom roku pristupi pravljenju konkretnih web stranica, u skladu sa ličnim ili potrebama klijenata, čime će realno i da poveća svoje šanse za zaradu.

Svako ko je zainteresovan da pohađa specijalizovani kurs i obuku za HTML - napredni, a koju i zvanično organizuje Akademija Oxford, treba da ispuni osnovne uslove za to. Pod tim se misli na činjenicu da mora prvo da bude punoletan, a potom se očekuje da ima određeno predznanje rada sa ovim programskim jezikom. Isto tako je neophodno da svaki prijavljeni polaznik bude i korisnik interneta i to vrlo aktivan, te da poznaje rad u Windows okruženju. Potrebno je, takođe i da on bude adekvatno upoznat sa korišćenjem programa namenjenog kako unosu, tako i obradi tekstualnog sadržaja, a svakako se očekuje da je već savlado rad u onom programu koji je primarno namenjen ne samo unosu, već i obradi različitih podataka.

Uzevši u obzir da se obuka i kurs za HTML - napredni organizuje na preko 20 lokacija u celoj zemlji, to jest u apsolutno svakom gradu u kome organizator ima otvorenu poslovnicu, to će svaki pojedinačni polaznik da se odluči za jednu od njih u kojoj će da pohađa nastavu, te u kojoj će da izvrši prijavu i upis na ovaj kurs. A dozvoljeno mu je da se lično prijavi za pohađanje, mada takođe postoji mogućnost i da izabranu poslovnicu on kontaktira putem telefona i to u njeno radno vreme. Pored svega toga, zainteresovani polaznici imaju priliku i da na zvaničan mejl institucije koja je organizator ove obuke, pošalju podatke za prijavu, to jest da jasno navedu ne samo svoje ime i prezime, te datum rođenja i informacije za kontakt, već i u kom tačno gradu oni hoće da pomenuti kurs pohađaju.


Važno je da napomenemo da će polazak, kada se bude upisivao, da naglasi i koju vrstu nastave želi da pohađa, a najpre zato što Akademija Oxford ovaj kurs organizuje kako preko interneta, tako i u svojim poslovnicama i to isključivo kroz individualnu ili grupnu nastavu. Sobzirom na to da sve pomenute vrste nastave imaju specifičan način organizacije, važno je da prijavljeni polaznici budu sa time upoznati, ali treba da znaju i da postoje određeni uslovi za koje se očekuje da ih ispuni svaki polaznik koji je za pohađanje konkretnog tipa nastave zainteresovan. Tako, recimo online kurs i obuka za HTML - napredni stavlja pred svakoga uslov da uz računar obezbedi i vezi sa internetom, ali koja mora da bude stabilna, te od onih osoba koje zanima grupna nastava se zahteva da pričekaju ispunjenje osnovnog uslova za njeno odvijanje. Zapravo je stvar u tome da ta vrsta nastave podrazumeva rad u manjim grupama polaznika, a koje broje najviše osmoro, ali najmanje u grupi može da bude četvoro osoba. A budući da mora da bude formirana grupa, kako bi uopšte taj tip kursa mogao da bude organizovan, to se i zahteva da u konkretnoj poslovnici bude izvršena prijava minimum 4 polaznika. Napominjemo i da ova vrsta nastave predviđa termine koje određuje u tom slučaju organizator, te je zadužen i za određivanje dinamike.

Kod ostalih pomenutih tipova obuke je važno da polaznici znaju da je na njima odluka kada će individualna ili online nastava da počne, to jest oni treba da se sa predavačem dogovore i oko toga, ali i oko termina u kojima će da se održava, to jest oko dinamike.

U obavezi smo da naglasimo i da svaki profesor koji je zadužen za sprovođenje ovog kursa, nastoji da maksimalno prenese znanja koja su predviđena zvaničnim nastavnim programom, a u tome ima sasvim dovoljno iskustva, da možemo sa sigurnošću da tvrdimo da će apsolutno svako koga interesuje obuka i kurs za HTML - napredni steći sasvim dovoljan nivo znanja da može da ga koristi u praksi i to na naprednom nivou, te će biti u mogućnosti i da samostalno kreira vrlo kvalitetne web stranice uz njegovu primenu.

TESTOVI


Šta obuhvata obuka za HTML - napredni?

Budući da se očekuje da svaki polaznik već poseduje osnovna znanja vezana za rad sa HTML - om, tokom pohađanja ovog kursa on će sasvim sigurno da ih unapredi. Svakako, predavači neće mnogo da se osvrću na osnovnu definiciju ovog programskog jezika i karakteristike jednog HTML dokumenta, već će da se fokusiraju prvenstveno na upoznavanje polaznika sa njegovim naprednim korišćenjem.

Polaznici će imati prilike da se bave svakako naprednim opcijama vezanim najpre za uređenje teksta, odnosno za njegovo formatiranje, a zatim će naučiti i kako se kreiraju liste, to jest kako se pozadina prilagođava u okviru određenog dokumenta.

Upoznaće se i sa HTML tabelama, pa će naučiti i šta su simetrične, a šta asimetrične, odnosno koje su njihove osnovne karakteristike i na koji način se sa njima radi. Isto tako, nastavni plan, a prema čijim odredbama se kurs i obuka za HTML - napredni i organizuje, predviđa da polaznik nauči šta su takozvane dekorativne tabele i kako se one kreiraju, ali i šta je Table tag.

Frejmovi su isto tema ovog kursa, ali i upoznavanje polaznika sa kreiranjem ivičnih linija i margina, a gde će oni da se upoznaju i sa pojmom Scrollbar - a. Podrazumeva se da će ih predavači upoznati i sa pojmom atributa, kao i sa načinom unosa potrebnih tagova, što podrazumeva primarno kako tagove vezane za samoorganizaciju sadržaja, tako i one koji se odnose na prikazivanje konkretnog teksta ili slike, te različitih elemenata multimedije.

Vrlo je važno i ono, što će svakako polaznici da savladaju, a vezano je za rad sa formulama, a na ovom kursu će im biti objašnjena i organizacija konkretne stranice i to uz adekvatnu primenu HTML5. Naučiće i kako funkcioniše primena različitih efekata koji su u tom programskom jeziku dostupni, te da koriste takozvanu HTML5 geolokaciju. Predavači će im, svakako skrenuti pažnju i na to šta je Canvas, odnosno kako se radi sa njim.

Sve što je vezano za formu u jednom HTML dokumentu će biti predstavljeno svim polaznicima, tako da će oni naučiti, pored ostalog i šta je Form tag, zatim Text area, odnosno šta su zapravo Image i Radio button i koja je njihova funkcija. Biće reči i o opciji Hidden field, te Password field, a naučiće i šta je Drop down menu, odnosno kako funkcioniše File upload, ali i ostale detalje koji su vezani za formu konkretnog dokumenta. Nakon što zainteresovane osobe budu sa uspehom završile obuku i kurs za HTML - napredni, svakako se očekuje da će njihova znanja iz ove oblasti biti na zavidnom nivou.Kako je organizovana obuka za HTML - napredni?

Jasno je definisano da kurs i obuka za HTML - napredni podrazumeva kako pohađanje nastave u grupi, tako isto i individualno. A uz sve to, postoji još jedna vrsta nastave koja je dostupna svakom zainteresovanom polazniku, a ona podrazumeva mogućnost učenja na daljinu.

Naime, online kurs je namenjen svakome kome iz bilo kog razloga ne odgovara da časove pohađa u našim poslovnicama, jer tada ima prilike da preko svog računara prati predavanja. Međutim, taj polaznik mora da bude informisan o tome da on tada ima obavezu koja se odnosi na obezbeđivanje optimalnih uslova za rad. Tačnije, to znači da uz računar on neizostavno mora da obezbedi stabilnu konekciju sa internetom, jer je to ujedno i primaran uslov za nesmetano odvijanje ovog tipa nastave.

Ne samo online, nego i individualna obuka i kurs za HTML - napredni podrazumevaju isti princip organizovanja, samo što se jedna odvija iz doma polaznika, to jest sa ma kog mesta gde mu je dostupan računar i pomenuta internet konekcija, a druga u prostorijama izabrane poslovnice Akademije Oxford. Ako se odluči za neku od njih, apsolutno svaki polaznik će imati potpuno pravo da upravo onom profesoru čija je dužnost da ga vodi kroz obuku, naglasi u kojim tačno terminima bi voleo da se predavanja odvijaju. A ne samo to, već se podrazumeva i da oni treba da dogovore precizno dinamiku, prema kojoj će nastava da se sprovodi, te da isto tako jasno odrede kada tačno će taj kurs i obuka za HTML - napredni da počne.

Način na koji se organizuje grupna nastava je sasvim različit od pomenutog, a na prvom mestu zato što u tom slučaju svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da prihvati uslove koje određuje organizator. Preciznije rečeno, upravo Akademija Oxford za ovu vrstu nastave unapred definiše kako termine, tako isto i dinamiku, a u skladu sa kojom će nastava da se odvija.

Ipak, postoji jedna stvar koja isključivo zavisi od interesovanja polaznika, a ona se odnosi na početak ovog kursa. Pod tim mislimo na činjenicu da grupna obuka i kurs za HTML - napredni me da počne tek onog trenutka kada se u jednoj od poslovnica organizatora bude formirala grupa i to ona u kojoj mora da bude najmanje četiri osobe, a inače može da ih bude najviše osmoro u sklopu jedne grupe. Napominjemo i to da termini koje odredi organizator u većini slučajeva ne mogu da se izmene, sem onda kada svaki pojedinačni polaznik koji se nalazi u okviru te grupe bude zvanično zahtevao njihovu promenu. Ali, čak i u toj situaciji koordinator za nastavu ima apsolutno pravo da je ne odobri, ako bude procenio da bi moguća promena imala ne tako dobar uticaj na ostale tipove nastave, a koji se u toj poslovnici inače organizuju.

Kome je namenjen kurs za HTML - napredni?

Kako obuka i kurs za HTML - napredni predviđa savladavanje znanja korišćenja ovog programskog jezika na naprednom nivou, sasvim je jasno zbog čega se kaže da je nastava namenjena svakoj osobi koja je imala prilike ili da pohađam kurs i obuku za HTML - početni ili da na drugi način stekne osnovna znanja rada sa HTML - om.

Uz to se podrazumeva i da svaki polaznik mora da bude punoletno lice, te se svakako očekuje da je on imao prilike da radi u Windows operativnom sistemu. Isto tako je potrebno i da prijavljeni polaznici aktivno koriste internet, a zatim da koriste i sve dostupne funkcije u pomenutom operativnom sistemu. Svakako bi trebalo i da poznaju rad u programima koji se koriste kako za unos teksta, tako i za unos podataka.

Koliko traje obuka i kurs za HTML - napredni?

Ukupno 15 školskih časova je predviđeno i zvaničnim nastavnim planom da traje kurs i obuka za HTML - napredni.

Podrazumeva se da će svaki pojedinačni polaznik da odluči da li će da nastavu pohađa u grupi, individualno ili online, pa će od toga i da zavisi dinamika kojom će predavanja da budu održavana.

Koliko košta kurs i obuka za HTML - napredni?

U skladu sa cenom koja je navedena u zvaničnom cenovniku organizatora, predviđeno je da obuka i kurs za HTML - napredni košta 8 000 RSD, a ukoliko se pohađa u grupi.

Cena koju treba da plati svako ko je zainteresovan da nastavu prati preko interneta, iznosi 8,000 RSD, a da bi neko mogao da je pohađa svakako je potrebno da ima i računar, ali i stabilnu internet vezu.

Uz to, potrebno je izdvojiti takođe 12,000 RSD RSD, ukoliko je polaznik zainteresovan da ovaj kurs pohađa u skladu sa smernicama koje navodi individualna nastava.

Gde i kada se održava kurs za HTML - napredni?

Uzevši u obzir da nastavni plan po kome se u toku cele godine organizuje kurs i obuka za HTML - napredni predviđa tri tipa nastave, to se sve one odvijaju u odabranoj poslovnici organizatora, a uz izuzetak online obuke, koju svaki pojedinačni polaznik prati preko interneta.

Napominjemo i to, da bi zainteresovanom polazniku uopšte bilo omogućeno da predavanjima pristupa baš na taj način, on je naravno obavezan da obezbedi računar preko koga će i pratiti nastavu, ali je isto tako i bitan zahtev da taj računar poseduje stabilnu internet vezu, pošto se to ujedno smatra primarnim uslovom za kvalitetnu obuku online. Online kurs i obuka za HTML - napredni se organizuje na isti način kao i individualna, budući da je prisutan samo jedan polaznik, a podrazumeva se i da on termine treba da dogovori sa predavačem. A osim oko termina, polaznik i profesor treba da se dogovore isto tako i oko dinamike, pa čak i da jasno definišu datum kada će ta vrsta kursa koju polaznik bude odabrao da počne.

Kod grupne nastave je organizacija drugačija i to ne samo zbog toga što predavanjima prisustvuje veći broj polaznika (u jednoj grupi može biti najmanje četvoro, a najviše osmoro polaznika), nego i zato što sve definiše organizator. Da budemo precizniji, Akademija Oxford zapravo određuje samo termine u kojima se časovi kod ovog tipa nastave odvijaju, to jest određuje kojom dinamikom, ali ne može da odredi i datum kada će grupna obuka i kurs za HTML - napredni da počne. Stvar je u tome da ovaj tip nastave može da bude organizovan tek pošto zvanično bude bio ispunjen osnovni uslov za to. A to znači da u konkretnoj poslovnici mora da bude formirana jedna grupa, te da u njoj treba da se nađe minimum 4 projavljena polaznika. Posle ispunjenja tog uslova će svi ostali polaznici, a koji su prijavu već izvršili, od strane organizatora da dobiju i jasnu informaciju o tačnom datumu početka i o terminima.

Dodatne napomene:

  • svi koji su zainteresovani za ovaj kurs mogu da se prijave bilo kog dana u radno vreme jedne od poslovnica i to direktno ili putem telefona, a mogu takođe da pošalju mejl sa svojim podacima na zvaničnu adresu organizatora
  • u skladu sa važećim cenovnikom, svaki polaznik je dužan da izvrši plaćanje na koja je obavezan i to direktno u poslovnici u kojoj se upisao ili u kojoj pohađa nastavu
  • obuka i kurs za HTML - napredni može da bude prilagođena i onim polaznicima koji su zaposleni u istoj kompanija, a tada je potrebno da se sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici organizatora predstavnik te kompanije dogovori o svim bitnim detaljima

Spisak gradova za kurs za HTML - napredni

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje