Kurs i obuka za kamermana

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: poslovima koje kamerman obavlja; snimanjem raznih vrsta programa; sprovođenjem planova prema instrukcijama režije; vizuelnim kvalitetom slike i određivanjem svetla; materijalom i opremom za rad; novim televizijskim tehnologijama i metodama snimanja.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Da bi neko mogao da stekne važeći sertifikat za kamermana i počne da se bavi pomenutim poslom, to iziskuje da bude upoznat sa svim onim poslovima koji se svrstavaju u domen ovog radnog mesta. A pod tim se prvenstveno misli na činjenicu da kamerman svakako mora da poznaje različite vrste kamera i da zna da ih koristi, a zatim treba da nauči i da prilagođava podešavanja onako kako je potrebno, te u skladu sa situacijom. Isto tako je potrebno i da bude upoznat sa različitim metodama koje se primenjuju u toku snimanja, odnosno sa svim novim tehnologijama koje su ovde dostupne.

Upravo o svemu tome će biti govora za vreme trajanja nastave koju organizuje Akademija Oxford cele godine i to prema sasvim jasno definisanom nastavnom programu koga se pridržava kurs i obuka za kamermana.

Neophodno je naglasiti da postoji osnovni uslov koji je stavljen pred svakog ko je zainteresovan za pohađanje ove obuke, a on podrazumeva da polaznik mora da poseduje dokaz da je do tog trenutka stekao najmanje osnovno obrazovanje, to jest da je završio samo osnovnu školu. Takođe je važno i da on bude državljanin Republike Srbije, ali i da je punoletan, pa se baš zato i zahtevaju konkretna dokumenta prilikom upisa, a pomoću kojih će svako moći da dokaže da u potpunosti može da ispuni ove uslove. Osim kopije izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, te uverenja o državljanstvu, a koje ni u kom slučaju ne sme da bude starije od 6 meseci, među obaveznu dokumentaciju koja se zahteva u trenutku upisa svakako se ubraja i kopija svedočanstva osnovne škole. Ovde je važno naglasiti da svi oni prijavljeni koji su pre toga završili neku srednju školu, umesto tog dokumenta dostavljaju kopiju diplome upravo te škole.Bitno je napomenuti i da se od svakoga ko je se prijavio zahteva lično prisustvo u trenutku upisa, pošto je tada potrebno da bude potpisan ugovor sa organizatorom.

Inače, prijavu može da izvrši svaki onaj polaznik koji ispunjava jasno definisane uslove i to ili direktno u jednoj od naših poslovnica ili putem telefona one koja je najbliža tom polazniku ili mu, pak najviše odgovara. Isto tako postoji mogućnost i prijavljivanja za upis preko mejla, a kada se očekuje da polaznik navede svoje osnovne podatke, te bi u mejlu trebalo osim njegovog imena i prezimena, te datuma rođenja, da bude navedeno i u kojoj od naših brojnih poslovnica on želi da bude upisan, to jest u kojoj ga zanima da pohađa kurs.

Uzevši u obzir da je princip prema kome se organizuje obuka i kurs za kamermana takav da svaki polaznik mora da pohađa prvo predavanja, a zatim i praksu, to znači da se ta dva segmenta organizuju na različitim mestima, a u skladu sa važećim pravilima. Naime, predavanja će polaznik pratiti u poslovnici Akademije Oxford koju će on lično i da odabere, a isto tako će biti u mogućnosti i da odabere da li želi da to učini u formi grupne, individualne i poluindividualne nastave, a pored toga može i da predavanja pohađa preko interneta. Sa druge strane, praksu organizuju kompanije koje zadovoljavaju tačno definisane uslove i to u svojim prostorijama.


Svaki polaznik svakako treba da navede koja vrsta nastave mu najviše odgovara u okviru teorijskog dela, budući da svaka od njih podrazumeva jasno definisan princip organizovanja. Pa tako, na primer individualna nastava podrazumeva isti način organizovanja, kao i online, odnosno poluindividualna, a jedina razlika je u broju prisutnih polaznika, to jest u mestu na kome se odvija. Tačnije, samo online nastavu polaznik može da prati sa nekog mesta gde mu je omogućen nesmetan pristup njegovom računaru, ali je uslov u tom slučaju da računar koristi stabilnu vezu sa internetom, dok ostale dve može da prati u jednoj od preko 20 poslovnica organizatora. Broj prisutnih polaznika je u okviru poluindividualne, a kod individualne i online može da bude isključivo prisutan jedan polaznik. Ono što je istovetno za sva tri tipa nastave jeste činjenica da će polaznici navesti profesoru kog datuma žele da ta obuka i kurs za kamermana koju oni izaberu počne, a sa njim će jasno definisati i detalje poput termina u kojima će da se održavaju predavanja, odnosno dinamike.

Naspram njih se nalazi grupni kurs, a u okviru njega je sve određeno od strane organizatora, to jest polaznik ima dužnost da prihvati termine i dinamiku koji su pre toga određeni. U jednoj grupi sme da bude prisutno najviše osmoro polaznika u istom trenutku, kako bi bio održan visok kvalitet nastave, dok je najmanji broj njih potreban za formiranje grupe četvoro, pa je baš iz tog razloga osnovni uslov vezan za organizovanje ovog tipa za to i vezan. Preciznije rečeno, zahteva se da se prijavi najmanje toliko polaznika koliko je potrebno da bi grupa bila formirana, a kako bi taj kurs mogao da počne.

Kod prakse je prvo važno da polaznik zna da je jasno definisano njeno trajanje, to jest da on ima obavezu da pohađa ukupno 240 radnih sati u ovom delu, a svako od prijavljenih će da odluči ge će da je pohađa. U svakom slučaju je neophodno da to bude upravo ona kompanija koja ispunjava tačno određene uslove. Zapravo se zahteva prvo da u njoj postoji zvanično otvoreno radno mesto za kamermana, a potrebno je i da ta kompanija ima sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa organizatorom ovog kursa, te se naravno podrazumeva i da ona uopšte želi da organizuje praksu.

Mi poslujemo sa različitim firmama, pa i sa onima koje ispunjavaju navedene uslove, te smo zato i u prilici da svim polaznicima ovog kursa, na prvom mestu pružimo mogućnost da se odluče za jednu od njih. Inače smatramo da je to svakako jednostavnija opcija, pošto taj polaznik neće imati skoro nikakvih obaveza, osim da odradi predviđeno vreme za trajanje prakse i naravno da plati nadoknadu za to, a uzevši u obzir da se oba segmenta koja obuhvata obuka i kurs za kamermana moraju platiti jedan od drugog odvojeno. Naime, neko ko se odluči za tu opciju od nas dobija sve relevantne informacije, počev od uslova, pa do cene prakse, te isto tako mi tom polazniku dajemo potrebne garancije, a koje se odnose na kvalitet nastave u tom slučaju, pošto smo potpuno sigurni da će ona biti sprovedena onako kako je potrebno, jer su u pitanju kompanije sa čijim poslovanjem smo dobro upoznati. Polaznici, isto tako imaju pravo i da odaberu neku firmu sa kojom mi nismo sarađivali pre toga, to jest sa kojom nemamo potpisan navedeni ugovor, ali tada će morati da odgovore na sve zahteve. A to podrazumeva da treba prvo da nama omoguće da dobijemo sve informacije koje su nam neophodne, kako bismo pripremili ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, koji ćemo što je pre moguće sa predsednikom te kompanije i potpisati. Sem toga, taj polaznik treba i da se dogovori o ceni, odnosno o uslovima za pohađanje prakse i to sa onim licem koje je za to ovlašćeno u okviru odabrane kompanije. Svakako se podrazumeva i da u tom slučaju Akademija Oxford neće biti u mogućnosti da tom polazniku pruži garancije koje su vezane za kvalitet prakse, a najpre zato što ne poznaje način poslovanja i način na koji ona organizuje praksu.

Pošto polaznik bude završio sa pohađanjem predavanja, odnosno nakon što odradi predviđeno vreme za praksu, on zvanično stiče i osnovni uslov za izlazak na polaganje ispita za proveru znanja, te se očekuje da mu pristupi, jer nakon toga ima priliku da postane vlasnik sertifikata za kamermana. U principu, odrađena praksa se smatra osnovnim uslovom za izlazak na ovaj ispit, a njega može da polaže i neko ko specijalizovanu obuku ne pohađa u našoj organizaciji, a tada ima pravo da umesto dokaza o odrađenoj praksi dostavi potvrdu o radnom iskustvu na poslovima kamermana. Od tog kandidata se zahteva da se prijavi za polaganje i to na propisan način, kao i da tada plati nadoknadu koje je za tu situaciju predviđena. Svakako je neophodno i da priloži obavezno dokumentaciju, a napominjemo da se zahtevana dokumentacija razlikuje u zavisnosti od toga da li je u pitanju polaznik našeg kursa ili ne.

Osobe koje kurs i obuku za kamermana pohađaju u našoj organizaciji treba da prilože originalnu potvrdu o pohađanju obuke, odnosno o odrađenoj praksi, kao i ugovor koji su sa nama potpisali kada su se upisivali. A sa druge strane, svi oni kandidati koji ne pohađaju nastavu kod nas, imaju obavezu da dostave originalnu potvrdu da su pohađali obuku na nekom drugom mestu, te da su ili odradili predviđeno vreme za praksu ili stekli radno iskustvo u okviru ovog radnog mesta. Obavezna dokumentacija se zahteva i od jednih i od drugih, a nju čine kopije svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, te kopija uverenja o državljanstvu (ne sme da bude starije od 6 meseci) i krštenice (izvod iz matične knjige rođenih). Pošto kandidati budu završili sa polaganjem završnog ispita, mi ćemo njihovoj dokumentaciji dodati završni test, kao i zvaničan zapisnik sa tog polaganja.

Inače svi kandidati će imati prilike da na tom ispitu pristupe polaganju u dva dela, to jest treba da polažu pravo pismeni, pa usmeni deo. A što se tiče broja pitanja, određeno je da ih bude ukupno 15, te su ona raspoređena tako da kandidati odgovaraju na 12 u pismenom, odnosno na 3 pitanja u sklopu usmenog dela ovog ispita.

Kada oni sa uspehom budu prošli kroz ovaj ispit, postaju i zvanični vlasnici sertifikata za kamermana, a što je dokument koji je ne samo priznat u okviru naše zemlje, već ga oni mogu koristiti i u pojedinim zemljama okruženja.

Isto tako, ako neko želi da mu taj sertifikat bude upisan u radni dosije, to jest u dosije, trebalo bi da zna da je to od 01.01.2016. godine dozvoljeno samo onim kandidatima koji se zvanično nalaze u statusu nezaposlenih lica. Naime, od navedenog datuma je uvedeno da samo Nacionalna služba za zapošljavanje ima pravo da vrši upis sertifikata, ali samo u dosijee svih onih kandidata koji se nalaze na njenoj evidenciji prijavljeni. Ako oni koji su u radnom odnosu steknu sertifikat za kamermana, od njih se zahteva da sačekaju trenutak kada će biti zvanično prijavljeni na evidenciju ove službe, pa da tada lično zahtevaju upis sertifikata. Ipak, uzevši u obzir da je u pitanju zvanično priznat dokument, to svaki pojedinačni kandidat ima apsolutno pravo da ga doda prvo u svoju radnu biografiju, a zatim i da ga priloži kao dokaz da je sertifikovan za obavljanje ovog posla i to u apsolutno svakoj prilici.

Naglašavamo i da Akademija Oxford ima poslovnice u celoj zemlji i to trenutno na preko 20 lokacija, a što znači da svako koga interesuje obuka i kurs za kamermana može da pohađa nastavu i to uglavnom u svom gradu. Međutim, ako neko živi u gradu u kome nemamo poslovnicu, njemu je ponuđena mogućnost da završni ispit polaže u poslovnici koja mu je najbliža, a nakon što ispuni jasno definisane uslove. Svakako, u toj situaciji je preporuka da polaznik za pohađanje prakse odabere odgovarajuću firmu u gradu u kome stanuje, a da pohađanje predavanja koje podrazumeva vrši online, to jest preko interneta, jer na taj način neće gubiti nepotrebno vreme, kao ni novac.

Dobro je da znate i to da se oba dela od kojih je sastavljena ova obuka moraju odvojeno platiti, te da ćete u sklopu cene za teorijski deo dobiti od strane organizatora i potrebnu literaturu za pripremu polaganja završnog ispita. Inače, u tu cenu je uračunata i nadoknada za polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata za kamermana i dodatka tom sertifikatu.

Kada je u pitanju plaćanje praktičnog dela, tu naglašavamo da cenu isključivo može da navede kompanija koje će praksu da organizuje, te da organizator ne može na nju da utiče.

Šta sve obuhvata kurs za kamermana?

Ono sa čime će, u osnovi da se upozna svako ko pohađa kurs i obuku za kamermana jesu različite vrste kamera i način njihovog korišćenja, odnosno prateće opreme.

Predavači će polaznicima predstaviti osnovne zadatke koje kamerman ima, a zatim ih uputiti i u korišćenje onih uređaja koji su najčešće u upotrebi. Takođe će naučiti i koje sve tehnike snimanja postoje, odnosno koje su to tehnike kretanja tokom snimanja i koja se pravila tada primenjuju.

Sa osnovnom opremom koju kamerman koristi na svom radnom mestu će, isto imati prilike da se upozna svako ko pohađa ovaj kurs, a naučiće i šta je to digitalna slika, to jest koja je njena struktura, te šta se podrazumeva pod akvizicijom video materijala. Pored toga, profesori će polaznike da nauče i koja je konfiguracija pretvarača slike potrebna, a zatim će im objasniti i na koji način funkcioniše tehnološki lanac obrade slike kada se koristi digitalna kamera.

Naravno, kada se budu upoznavali sa samom kamerom, naučiće izmešu ostalog i šta je to objektiv, a zatim i šta je filter, odnosno zum, te na koji način se konkretna kamera podešava. Isto tako će biti reči i o takozvanom balansu belog, kao i o različitim formatima snimanja koji se primenjuju.

Da bi neko mogao da se profesionalno bavi ovim poslom, on mora da zna na koji način se prave krupni planovi, ali i šta je kompozicija, te na koji način treba izvršiti zatezanje trake.

Kretanje kamere je vrlo bitan segment sa kojim se upoznaje svako u okviru predavanja koja obuhvata obuka i kurs za kamermana. A svi polaznici će da nauče još i koje su to različite tehnike snimanja kamerom, te će se upoznati i sa principom i uoštravanja.

Svakako će da nauče i kako je moguće izvršiti zumiranje pomoću kamere, ali će ih predavači naravno upoznati i sa optičkim rasponom zumiranja, kao i sa digitalnim. Takođe, na koji način se vrši snimanje zvuka je isto predmet proučavanja za vreme trajanja ovog kursa, tako da se očekuje da svaki polaznik koji ga bude sa uspehom završio, te nakon što položi završni ispit, to jest zvanično stekne sertifikat za ovo zanimanje, može da se bavi samostalno pomenutim poslom i to vrlo uspešno.Kako se organizuje kurs za kamermana?

Prema odredbama nastavnog plana, a po kojima se obuka i kurs za kamermana odvijaju, određeno je da postoje dva segmenta nastave, tako da svaki polaznik sa jedne strane mora da pohađa predavanja, dok je sa druge obavezan da prisustvuje praksi.

Akademija Oxford organizuje predavanja i to u svim svojim poslovnicama, a praksu polaznik pohađa u okviru kompanije koja je specijalizovana za to, to jest u onoj koja u potpunosti ispunjava jasno navedene zahteve. A ti zahtevi podrazumevaju, prvo da mora da posluje u okviru oblasti koja je predmet ovog kursa, to jest da ima zvanično otvoreno radno mesto za kamermana, te je vrlo važan uslov i da ta firma ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa nama. Osim što polaznik može da pronađe neku firmu koja zadovoljava ove uslove samostalno, on isto tako može i da odabere jednu od onih sa kojima je taj ugovor organizator već potpisao, to jest koja se svrstava u naše poslovne partnere.

Ukoliko se bude odlučio za prvu opciju, on mora da pribavi sve potrebne informacije i dostavi ih u što kraćem roku ovlašćenom licu u jednoj od naših poslovnica, a koje će biti zaduženo za pripremu pomenutog ugovora. Isto tako se očekuje i da on sa predstavnikom te firme dogovori kako cenu, tako i uslove za pohađanje prakse.

A ako se, međutim bude odlučio za drugu varijantu koja je ponuđena, to jest da praksu pohađa u kompaniji koja je naš poslovni partner, informacije o ceni i o uslovima za njeno pohađanje će dobiti od našeg predstavnika. Uz to, svaki polaznik mora da zna i da mi garantujemo za kvalitet prakse samo ukoliko nastavu pohađa u kompaniji sa kojom smo mi prethodno sarađivali.

Kada su u pitanju predavanja, polaznik bira da li će da prati individualnu nastavu ili grupnu, a u zvaničnoj ponudi su takođe i online, odnosno poluindividualna obuka i kurs za kamermana.

Svaka od pomenutih vrsta nastave ima određene karakteristike, a najčešće se razlikuju po broju polaznika, te po mestu na kome se održava. Kod grupne može da bude prisutno od četvoro do osmoro ljudi, a kod poluindividualni dvoje, dok su i individualna i online obuka rezervisane samo za po jednog polaznika. A sve pomenute vrste nastave se organizuju u našim poslovnicama i to u celoj zemlji, uz izuzetak one koju polaznik može da prati preko interneta sa bilo kog mesta. Ukoliko je to njegov izbor, on se uslovljava da poseduje računar, odnosno stabilnu internet vezu, a da bi mu uopšte bilo omogućeno praćenje nastave online. Taj tip obuke, kao i poluindividualna i individualna se organizuju, apsolutno svakom polazniku pružaju priliku da dogovori termine, ali i da precizira dinamiku održavanja predavanja, kao i tačan datum početka sa svojim profesorom.

Jedino je kod grupne nastave sve to prethodno jasno definisano i to od strane organizatora, osim tačnog datuma kada će da počne nastava. Da ne bude zabune, neko koga interesuje grupni kurs i obuka za kamermana ima obavezu da sačeka formiranje grupe u poslovnici u kojoj se prijavio, a to zapravo znači da mora da se prijavi 4 osobe koje zanima pohađanje baš tog tipa kursa, jer je to ujedno minimalan broj polaznika potrebnih za formiranje grupe.

Kod tog tipa obuke se obično ne pribegava promeni termina, ali u pojedinim situacijama koordinator za nastavu može čak i to da dozvoli, ali se tada zahteva da svaki pojedinačni polaznik koji je u konkretnoj grupi, iznese mišljenje da mu termini ne odgovaraju, a zatim i da uputi zvaničan zahtev profesoru i koordinator za nastavu da se dozvoli promena. Tek nakon što ovlašćeno lice u toj poslovnici bude potpuno sigurno da eventualna promena neće ugroziti ostale kurseve, on će možda i dozvoliti da ona bude izvršena, ali naglašavamo da to svakako ne treba shvatiti kao ustaljenu praksu, uzevši u obzir da postoje i druge vrste nastave, a u okviru kojih polaznik bira termine koji mu odgovaraju.

Kome je prvenstveno namenjena obuka za kamermana?

Svako koga interesuje kurs i obuka treba da bude informisan da postoji ukupno tri zahteva koje moraju da ispune svi koji hoće da se zvanično sertifikuju za pomenuto zanimanje. Ali oni su, srećom vrlo jednostavni i lako ih je ispuniti.

Prvo je potrebno da polaznik zvanično poseduje državljanstvo Republike Srbije, a potom treba da je u pitanju punoletna osoba i na kraju, apsolutno svako ko se prijavi mora i da poseduje važeći dokaz o stepenu stručne spreme, uz uslov da je u pitanju minimum završena osnovna škola.

Prijavljeni polaznici treba da prilikom upisa dostave tačno određenu dokumentaciju, a kako bi pomoću nje dokazali da u potpunosti zadovoljavaju ove uslove. Sem uverenja o državljanstvu, a ko je ne sme da bude starije od 6 meseci, oni su u obavezi da dostave i izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), te relevantan dokaz o prethodno završenoj školi. Zato se zahteva da polaznik dostavi ili svedočanstvo osnovne škole ili diplomu srednje škole, te koji tačno će to biti dokument zavisi samo od stepena obrazovanja koji je do trenutka upisa na ovu obuku on stekao.

Koliko traje obuka za kamermana?

Predviđeno trajanje ovog kursa jeste tri meseca, stim da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu i da za to vreme odradi praktičan deo i to u trajanju od ukupno 240 radnih sati.

Takođe je otvorena mogućnost i da kurs i obuka za kamermana traje dva meseca, ali se u tom slučaju zahtevam da polaznik koji odabere ovu opciju maksimalno ispoštuje pravilo o pohađanju prakse. Tačnije rečeno, on tada treba da u toku jedne radne nedelje, a to podrazumeva dane u periodu od ponedeljka do petka, bude prisutan na praksi ukupno 40 radnih sati, to jest po osam sati svakoga od tih dana, pa će tada obuka i kurs za kamermana da bude završen za ukupno dva meseca.

Koliko košta kurs i obuka za kamermana?

Jedan i drugi deo od kojih je sačinjena obuka i kurs za kamermana se plaćaju odvojeno, a na cenu prakse utiče isključivo odluka pojedinačnog polaznika vezano za kompaniju u kojoj želi da je pohađa, pošto tu cenu i određuje konkretna firma.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za kamermana?

Kurs i obuka za kamermana se organizuje prema pravilima koja su na svetskom nivou prisutna, a što podrazumeva kako pohađanje predavanja, tako i prakse.

Ono što je zaista olakšavajuća okolnost jeste što svaki pojedinačni polaznik ima potpuno pravo da izabere sa jedne strane koju vrstu nastave je zainteresovan da prati u sklopu teorijskog dela, a sa druge on bira u kojoj kompaniji će da odradi ukupno 240 radnih sati prakse, jer je toliko predviđeno zvaničnim nastavnim programom.

Naime, Akademija Oxford u svojoj bogatoj ponudi nastave ima čak četiri tipa, tako da svako ko je zainteresovan će moći da predavanja da prati u formi grupne ili individualne, odnosno poluindividualne nastave. A pored svih njih, mi organizujemo i onu vrstu obuke koju polaznik može da prati iz sopstvenog doma, to jest putem interneta.

Naglašavamo da svaka od njih ima specifičan način organizovanja, ali isto tako postoje i uslovi koje polaznik u tom slučaju mora da ispoštuje. Što se njih tiče, oni su na prvom mestu vezani za online kurs, gde se zahteva da polaznik ima ne samo računar, nego je uslov i da taj računar koristi isključivo stabilnu internet vezu. Sledeće je vezano za pohađanje grupne nastave, pošto se u tom slučaju zahteva da polaznik prihvati ne samo jasno određene uslove od strane Akademije Oxford, već je potrebno i da prihvati činjenicu da će morati da sačeka prijavu dovoljnog broja zainteresovanih u jednoj poslovnici, a kako bi grupni kurs i obuka za kamermana uopšte mogla da počne. Naime, potrebno je da se za njeno pohađanje prijavi najmanje četiri osobe, a zato što se tek nakon toga može jedna grupa kreirati i svi prijavljeni biti obavešteni o jasno definisanim uslovima, to jest o tačnim terminima i dinamici, koji u ovom slučaju ne mogu da se menjaju.

Mnogo je veća fleksibilnost kod svih ostalih tipova nastave koje organizujemo, jer svaki polaznik koga interesuje bilo online, bilo individualna ili poluindividualna obuka i kurs za kamermana tada ima pravo da od svog profesora traži da se predavanja u tom slučaju odvijaju u onim terminima kada to njemu odgovara. Uz to, oni treba da usaglase i tačan datum kada će kurs da počne, te u kojim terminima će predavanja da se sprovode. A bitno da znate i da se poluindividualni kurs odvija uz prisustvo dva polaznika u isto vreme, dok su kako individualna, tako i online obuka namenjeni isključivo pojedinačnim polaznicima.

Kako praksu mora da organizuje kompanija koja i zapošljava kamermane, to je ujedno i osnovni uslov, mada postoji i još jedan koji mora biti ispoštovan. Naime, ona firma koja će biti zadužena za organizovanje prakse svakako mora da sa zvaničnim organizator ove obuke ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, kako bi joj bilo dozvoljeno da praksu organizuje. Napominjemo, da takvih firmi mi već imamo na spisku zvaničnih poslovnih partnera, pa zato i predlažemo polaznicima da izaberu neku od njih i u okviru nje i pohađaju praksu. U toj situaciji će oni značajno da budu rasterećeni od obaveza, jer ćemo ih mi obavestiti o svim detaljima koji su važni za pohađanje prakse, ali isto tako im i garantovati za njen kvalitet, pošto nam je način poslovanja tih firmi u potpunosti poznat.

Ipak, ako i pored toga neki polaznik bude odabrao drugu ponuđenu opciju, a koja podrazumeva da on praksu pohađa u firmi sa kojom mi nismo imali prilike da sarađujemo, onda mora biti spreman i na mnogobrojne obaveze koje će svakako imati. Tačnije, od njega se zahteva da prvo obezbedi organizatoru sve potrebne informacije, a kako bi on mogao da počne sa pripremom ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji. Mi ćemo ubrzo nakon toga sa predstavnikom firme koju taj polaznik izabere i da ga potpišemo, a najpre zato što konkretan polaznik ima pravo da počne zvanično da pohađa praksu tek kada taj ugovor bude bio potpisan. Bitno je da znate i da mi svakako nećemo moći da tim polaznicima pružimo adekvatne garancija kvaliteta prakse i to najpre zato što nam uopšte nije poznat način na koji dotična firma praksu organizuje.

Dodatne napomene:

 • ako neko želi samo da polaže završni ispit kako bi postao sertifikovan za kamermana, on treba da ispuni osnovni uslov, to jest da poseduje dokaz ili o odrađenoj praksi ili o stečenom radnom iskustvu, kao i da izvrši prijavu za polaganje na propisan način, te da plati odgovarajuću nadoknadu za polaganje
 • prijavljivanje za pohađanje ovog kursa se može izvršiti cele godine u svim poslovnicama Akademije Oxford direktno ili putem mejla, odnosno broja telefona jedne od njih
 • obavezan je svaki prijavljeni polaznik da potpiše ugovor sa organizatorom prilikom upisa, kao i da tada dostavi obaveznu dokumentaciju, a svakako tada mora da ima i validan lični dokument sa fotografijom
 • prema odredbama ugovora, plaćanje se vrši jasno u jasno definisanim rokovima i to uvek direktno u poslovnici u kojoj je polaznik upisan, odnosno u onoj u kojoj i pohađa predavanja
 • oba dela od kojih se sastoji kurs i obuka za kamermana se plaćaju odvojeno
 • cena za teorijski deo obuhvata i izlazak na polaganje završnog ispita, kao i literaturu, odnosno izradu sertifikata za kamermana i dodatka sertifikatu
 • nadoknada za pohađanje prakse zavisi od odabira svakog polaznika, a cenu za ovaj deo formira kompanija koja praksu bude organizovala

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja - Kurs za kamermana - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs za kamermana - Akademija Oxford

 • Opisati profesiju Kamermana?
 • Objasniti tehnike snimanja?
 • Objasniti pravila i tehnike kretanja tokom sinimanja?
 • Šta je akvizicija video materijala?
 • Navesti koja je osnovna oprema Kamermana?
 • Objasniti strukturu digitalne slike?
 • Objasniti raszlike i sličnosti kamere i očiju?
 • Objasniti konfiguraciju pretvarača slike?
 • Šta je progresivni CCD?
 • Objasniti tehnološki lanac obrade slike kod digitalne kamere?
 • Navesti komande i svojstva kamere?
 • Šta je objektiv?
 • Šta je Zum?
 • Šta je Filtr?
 • Šta je balans belog?
 • Objasniti koji formati snimanja postoje?
 • Objasniti karakteristike digitalnog formata?
 • Šta je MPEG?
 • Šta je DV, DVCam, DVCPro?
 • Objasniti šta je Digital-S?
 • Šta je kontrolni trag?
 • Objasniti vremenski kôd?
 • Šta je kompozicija?
 • Kako se prave krupni planovi?
 • Kako se pravi podsken i presken?
 • Kako se vrši zatezanje trake?
 • Objasniti načine kretanja kamere?
 • Objasniti kako se postavljaju dekor i kostimi za snimanje?
 • Objasniti tehnike snimanja kamerom?
 • Objasniti način uoštravanja?
 • Kako se koristi tronožac za kameru?
 • Objasniti tehnike hodanje sa kamerom?
 • Kako se vrši zumiranje kamerom?
 • Kako se vrši izbor digitalnog kamkordera?
 • Kaoje vrste sočiva se najčešće koriste za kamere?
 • Objasniti optički i digitalni raspon zumiranja?
 • Šta je stabilizacija slike?
 • Šta su CCD elementi?
 • Kako se dobija osetljivost na slabu osvetljenost?
 • Šta je progresivno skeniranje ?
 • Objasniti šta je analogni video ulaz?
 • Kako se vrši snimanje zvuka?
 • Koje su osnovne komande kamere?
 • Šta je ergonomski dizajn?
 • Šta je IEEE 1394 kompatibilnost?
 • Šta je Mini-DV kamere i medij(um)i?
 • Šta je CCD čip?
 • Šta je bolje Traka ili disk?
 • Navesti rekvizite koji se koriste u snimanju?
 • Koja su pravila fotografske kompozicije?

Cena kursa i obuke za kamermana je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za kamermana


Literatura za kamermana

Priručnik - Skripta - Knjiga za Kamermane - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje