Kurs za bravara

Kurs za bravara - Audio verzija
Audio verzija teksta

Obuka i kurs za bravara se organizuje u toku cele kalendarske godine i to prema odredbama jasno definisanog programa, a nju sprovodi Akademija Oxford. Namenjena je svakome ko je punoletan, a uz to je državljanin Republike Srbije. A osim ta dva uslova, potrebno je i da svi prijavljeni imaju dokaz da su do tada minimum završili osnovnu školu, te da su imali prilike da steknu osnovno obrazovanje najmanje.

Polaznici će da nauče sve one poslove koje bravar u praksi obavlja, a zainteresovani imaju mogućnost da se lično bilo kog dana kada je konkretna poslovnica organizatora otvorena prijave za pohađanje nastave, a isto tako imaju mogućnost i da sa izabranom poslovnicom ostvare kontakt preko telefona i na taj način pristupe zvaničnom prijavljivanju. Pored ta dva načina, postoji i onaj koji podrazumeva slanje relevantnih informacija na mejl organizatora, a gde se od svakog polaznika očekuje da navede kako osnovne podatke o sebi, poput imena, prezimena i datuma rođenja, te bi svakako trebalo i da naglasi u kojoj poslovnici želi da pohađa ovu obuku. Naravno, obavezno treba da navede i svoje podatke za kontakt, a kako bi mu ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici moglo saopštiti za kada je tačno organizovan upis.

Neophodno je da svako ko izvrši prijavu i to na bilo koji od pomenutih načina, prilikom upisa dođe lično u konkretnu poslovnicu i ponese obaveznu dokumentaciju. A u njoj moraju da se nađu sva ona dokumenta kojima će prijavljeni polaznik da dokaže kako u potpunosti zadovoljava zahteve koji su navedeni. Tačnije rečeno, on treba da donese fotokopiju svedočanstva osnovne škole, ali ako je do tog trenutka završio bilo koju srednju školu, on će svakako da priloži kopiju diplome konkretne srednje škole. U obaveznu dokumentaciju, sem toga spada i uverenje o državljanstvu, ali je isključivo za taj dokument navedeno da ne sme da bude stariji od 6 meseci, te je potrebno da polaznik takođe dostavi i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Uzevši u obzir da se u trenutku upisa potpisuje ugovor između polaznika i organizatora, potrebno je da se on na pravilan način identifikuje, pa se iz tog razloga i zahteva da dostavi važeći lični dokument u kome postoji fotografija. A to uključuje kako ličnu kartu, tako i pasoš ili vozačku dozvolu, te se zahteva i dostavljanje očitanog dokumenta, ukoliko on poseduje čip.Kurs i obuka za bravara se organizuju prema pravilima kako individualne, tako i grupne nastave, a uz to postoji mogućnost i da bude organizovana poluindividualna, odnosno ona nastava koju polaznik pohađa preko interneta, te on samostalno bira na koji način će da prati predavanja. On će od predstavnika te poslovnice da dobije sve potrebne informacije, odnosno biće upoznat sa određenim uslovima koje svakako treba da ispuni ukoliko želi da pohađa grupnu ili online nastavu. Ovde se radi o tome da u grupama može da bude od 4 do 8 polaznika, te da se uvek od svih prijavljenih zahteva da sačekaju da se četiri osobe u toj poslovnici prijave za pohađanje ovog vida kursa, to jest da se stekne uslov za formiranje jedne grupe. Takođe, važno je da znaju i da isključivo organizator može da odredi tačne termine kada će grupna obuka i kurs za bravara da bude organizovana, što znači da svaki pojedinačni polaznik jednostavno mora da ih prihvati i da im se prilagodi.

Kod svih ostalih vrsta nastave je način organizacije drugačiji, zato što polaznici svakako imaju pravo da ovlašćenom profesoru navedu u kojim terminima im odgovara da nastavu pohađaju, a isto tako sa njim treba da dogovore tačan datum početka, odnosno treba da preciziraju i dinamiku prema kojoj će izabrana obuka da bude sprovedena.

Takođe, postoji jedan vrlo važan uslov koji je vezan za obuku koja se odvija preko interneta, jer se u toj situaciji od svakog prijavljenog zahteva da ispoštuje pravilo koje podrazumeva da on mora uz računar da poseduje i stabilnu konekciju sa internetom, a koju će taj uređaj da koristi, kako bi nastava mogla da funkcioniše onako kako predviđaju pravila. Inače, ne samo ta vrsta kursa, već i individualna, kao i poluindividualna podrazumevaju potpuno isti način organizovanja, stim što je osnovna razlika u broju polaznika, uzevši u obzir da samo u okviru poluindividualne obuke može da bude prisutno dve osobe u isto vreme, dok je za ostale dve vezano pravilo koje se odnosi na prisustvo samo jednog polaznika. Način njihovog organizovanja se svodi na to da apsolutno svaki prijavljeni polaznik sa profesorom koji će za predavanje u tom slučaju biti zadužen precizirao sve one detalje koji su vezani za princip organizovanja.

Naglašavamo i to da apsolutno svako koga interesuje obuka i kurs za bravara prilikom potpisivanja zvaničnog ugovora prilikom u trenutku upisa prihvata obavezu da pohađa praksu, a za koju je predviđeno trajanje od 240 radnih sati.

Polaznici mogu da izaberu kompaniju koja ispunjava osnovne uslove i u kojoj će oni da pohađaju praksu, a taj uslov podrazumeva prvo da ona zapošljava nekoga na poslovima bravara, a potom i da sa Akademijom Oxford ima ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji koji je zvanično potpisan. Međutim, u ovoj situaciji postoji jedna vrlo bitna olakšica, budući da organizator ima saradnju i sa kompanijama koje zadovoljavaju navedeni uslov . Iz tog razloga zainteresovanim polaznicima, na prvom mestu preporučujemo da se odluče za neku od tih opcija, to jest da izaberu jednu od firmi koje se nalaze na zvaničnom spisku poslovnih partnera naše institucije. Tada će oni u velikoj meri da olakšaju čitav postupak pohađanja prakse, pošto će odmah da dobiju sve one informacije koje su u tom slučaju bitne, ali će im biti garantovano i da će praksa u tom slučaju biti organizovana onako kako predviđaju zvanična pravila.

U onoj drugoj situacija, a koja podrazumeva da polaznik sam pronađe firmu u kojoj će da pohađa praksu, garancije njenog kvaliteta ne mogu biti dete od strane organizatora i to prvenstveno zato što on ne poznaje način na koji konkretna firma praksu organizuje. Uz to polaznici tada imaju i mnogo više obaveza nego ako se odluče za prvu ponuđenu opciju, jer se od njih prvenstveno očekuje da obezbede sve potrebne informacije koje su bitne za popunjavanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, a koje oni moraju na vreme da dostave ovlašćenom licu u jednoj od naših poslovnica. Isto tako, od njih se i očekuje da sa predstavnikom izabrane firme dogovore sve detalje koji se odnose na pohađanje prakse, a što prvenstveno znači da oni treba tom prilikom da pitaju i za njenu cenu.

Da bi nekome ko je zainteresovan bilo omogućeno da izađe na polaganje završnog ispita, neophodno je da ta osoba ispuni osnovni uslov, to jest da pohađa praktičan deo koji uključuje kurs i obuka za bravara i to u sasvim jasno definisanom trajanju (240 radnih sati).

Uzevši u obzir da mi omogućujemo i nekome ko navedenu obuku ne pohađa kod nas da samo pristupiti polaganju ovog ispita, iz tog razloga se i dokumentacija koju zahtevamo od polaznika našeg kursa razlikuje u odnosu na onu koju treba da dostavi neko ko želi samo da se prijavi za polaganje ovog ispita. Tako, ti kandidati prvo vrše prijavljivanje za njegovo polaganje i tom prilikom obavezno plaćaju nadoknadu koja je važećim cenovnikom predviđena, a zatim moraju i da prilože potpuno istu dokumentaciju kao i naši polaznici prilikom upisa, što podrazumeva da oni prilažu fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, kao i uverenja o državljanstvu i to ne starijeg od šest meseci, te donose i original potvrde da su pohađali stručnu obuku za bravara, odnosno da su prisustovali praksi u trajanju od 240 radnih sati. Isključivo za ove kandidate je dozvoljeno da umesto dokaza o pohađanju stručne prakse dostave validan dokaz da su imali mogućnost da budu zaposleni na ovom radnom mestu, te da su stekli adekvatno radno iskustvo.

Kada je reč o polaznicima našeg kursa, oni isto dostavljaju obaveznu dokumentaciju, kao i originalnu potvrdu i to kako o pohađanom stručnom kursu, tako i o odrađenoj praksi i to u predviđenom pranje. A oni moraju da dostave i ugovor koji smo mi potpisali sa njima kada su se upisivali, pa pošto i jedni i drugi budu sa uspehom položili završni ispit, mi ćemo svoj dokumentaciji koju su oni bili u obavezi da dostave da dodamo i test za polaganje tog ispita, odnosno zapisnik.

Ispit se organizuje u svim poslovnicama Akademije Oxford i to u toku cele kalendarske godine, ali isključivo za one kandidate koji mogu da zadovolje jasno definisane uslove. A oni će imati prilike da odgovore na ukupno 15 zahteva, odnosno pitanja koji su raspoređeni u okviru usmenog i pismenog dela i to tako da ih na usmenom ima 3, a na pismenom ukupno 12.

Svi oni kandidati koji imaju želju da polažu završni ispit, odnosno koje zanima obuka i kurs za bravara, ali fizički nisu u mogućnosti da prisustvuju nastavi, pošto u mestu u kome oni trenutno stanuju naša poslovnica nije u tom trenutku još uvek otvorena, imaju mogućnost da predavanjima pristupe online. A što se tiče pohađanja prakse za ove polaznike, njima se savetuje da se odluče za drugu opciju koju smo prethodno pomenuli, to jest da oni sami nađu kompaniju u kojoj će da je pohađaju, a koja bi trebalo da se nalazi u njihovom gradu, pošto će na taj način značajno uštedeti svoje vreme. U svakom slučaju se podrazumeva da oni tada moraju da ispoštuju uobičajenu proceduru, te da nama dostave poslovne podatke izabrane firme, a posle toga ćemo mi sa njom i to svakako što pre, potpisati ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, a kako bi smo tim polaznicima pružili mogućnost da što pre počnu praksu da pohađaju i to prema pravilima koja su oni definisali sa predstavnikom izabrane kompanije. Organizacija završnog ispita za njih se vrši u našoj najbližoj poslovnici to prema jasno definisanim pravilima, a nakon što oni ostvare osnovni uslov, to jest pošto završe sa pohađanjem prakse koja mora da traje 240 radnih sati.

Svako ko bude sa uspehom prošao kroz ispit za proveru znanja će i zvanično da postane vlasnik sertifikata za bravara, a što je dokument koji je u potpunosti priznat od strane nadležnih institucija na teritoriji naše zemlje, ali isto tako u pitanju dokument koji je priznat i na teritoriji mnogih zemalja koje se nalaze u našoj blizini. Svi oni kandidati koji budu postali vlasnici ovog sertifikata će imati mogućnost da ga koriste kada im je to potrebno, to jest da ga predaju apsolutno svakom pravnom licu kao važeći dokaz njihove kvalifikovanosti za obavljanje ovog posla. Ono što možda može da predstavlja određenu teškoću, a što svakako nema veze sa organizatorom ovog kursa, jeste postupak upisivanja stečenih sertifikata u radne knjižice kandidata, a pošto je zvanična odredba zakona koja se na to odnosi od 01.01.2016. promenjena. Stvar je u tome da od tog trenutka upisivanje sertifikata u radne knjižice kandidata isključivo može da izvrši Nacionalna služba za zapošljavanje, ali ona to čini samo za one osobe koje su prijavljene na njenu evidenciju, to jest koje se nalaze u statusu nezaposlenih lica. Pa ukoliko neko postane vlasnik ovog sertifikata, a ipak ne ispunjava osnovne zahteve, to jest nalazi se u radnom odnosu, on neće biti u mogućnosti da odmah po sticanju sertifikata zahteva i njegovo upisivanje u radni dosije, već je svakako biti prinuđen da sačeka da ispuni osnovni uslov za to, odosno da se prijavi na evidenciju navedene službe. Međutim, on ima apsolutno pravo da taj sertifikat koristi kao i svaki drugi pravno i zakonski važeći dokument i to kao dokaz da je on u potpunosti kvalitetno osposobljen da obavlja poslove bravara.

Napominjemo i to da se obuka i kurs za bravara moraju platiti u dva segmenta, a pošto se i nastava odvija kako u okviru praktičnog, tako i u okviru teorijskog dela. Međutim, svi polaznici moraju da budu upoznati sa podatkom da ona firma koja će biti zadužena za organizovanje prakse, zapravo i navodi cenu za taj deo obuke, kao i da tada svakako Akademija Oxford ne može da ima uticaja na konkretnu cena. Ali, kada je u pitanju teorijski deo koji isto tako ovaj kurs obuhvata, polaznici su dužni da njegovo plaćanje izvrše prema odredbama ugovora koji su potpisali sa organizatorom i to direktno u poslovnici u kojoj će i da pohađaju predavanja. A u tu cenu je, osim praćenja jednog od četiri tipa nastave koje organizujemo, takođe uračunato najpre polaganje završnog ispita, a potom i izrada sertifikata za bravara i dodatka tom sertifikatu, pa uz sve to svaki pojedinačni polaznik od organizatora dobija i priručnik, odnosno skriptu iz koje će on imati mogućnost da se pripremi za polaganje završnog ispita i to na najbolji način.
Šta sve obuhvata kurs za bravara?

Predavači će svim polaznicima za vreme trajanja predavanja najpre da predstave sve one poslove koje jedan bravar obavlja, što znači da će ih uputiti u činjenicu da je bravar zadužen najpre za izradu ključeva, odnosno za zamenu i popravku brava. Isto tako, on neretko obavlja i one poslove koji su vezani, recimo za izradu okova za stolariju, a zatim i za izradu različitih mehanizama koji se uglavnom koriste za nameštaj, kapije, ograde i slično.

Potom sledi upoznavanje sa materijalima koje će obrađivati, tako da će ih naučiti šta je lim, odnosno koje vrste cevi postoje, a zatim i šta su metalni profili i slično. Biće reči i o svim operacijama koje jedan bravar obavlja, tako da će oni naučiti kako se vrši rezanje konkretnog materijala, ali i njegovo turpijanje i savijanje, odnosno kako funkcioniše proces brušenja, kao i montaže i zavarivanja.

Naravno, polaznici će se u toku predavanja koja isto tako obuhvata kurs i obuka za bravara upoznati i sa alatima koje jedan bravar koristi, a gde će in biti prikazani najpre metar, čekić i turpije različite veličine, ali i bušilice, te specijalne mašine koje se koriste kako za savijanje lima, tako i za rezanje različitih materijala i mnogi drugi alati.

Svakako će profesori da im objasne i na koji način funkcioniše postupak obrade metala savijanjem, odnosno koji tačno materijali se na taj način obrađuju. Takođe će im predstaviti i postupak konstruisanja, odnosno krojenja, ali ih naučiti i na koji način se grafički prikazuje određeni projekat.

Sa načinom obrađivanja različitih materijala sa rasporedom zakivaka, odnosno njihovom dimenzijom i brojem će isto tako da se upoznaju svi polaznici za vreme trajanja predavanja, dok će im profesori objasniti i na koji način se raspored zakivaka grafički prikazuje. Osim što će se primarno upoznati sa limovima, polaznici ovog kursa će imati prilike da nauče i koji su to još materijali koji se koriste u okviru bravarskih radova, a gde će biti reči o korišćenju kako bakra i čelika, tako i mesinga, odnosno aluminijuma.

Budući da je za ovo zanimanje vrlo važna i zaštita na radu, odnosno bezbednost, to obuka i kurs za bravara poseban segment u toku predavanja posvećuju upoznavanju polaznika sa osnovnim odredbama ovog zakona, ali i sa adekvatnom primenom svih opcija vezanih za zaštitu na radu i bezbednost. A biće reči i o različitim greškama koje mogu da dovedu do brojnih povreda prilikom obavljanja ovog posla, ali će svi prisutni imati prilike i da se upoznaju sa obavezama koje ima svaki poslodavac vezano za brigu o radnicima, kao i sa dužnostima radnika, a u skladu sa odredbama ovog zakona. U tom delu će oni naučiti i koja su to zaštitna sredstva koja bi morali da koriste prema odredbama ovog zakona.

Prema kom principu jeorganizovan kurs za bravara?

Individualna, poluindividualna, online i grupna obuka i kurs za bravara su svi tipovi nastave koje polaznik može da pohađa u sklopu teorijskog dela, uzevši u obzir da se on pohađa odvojeno od prakse.

Predavanja organizuje naša institucija i to u sklopu svih svojih poslovnica u zemlji, stim da svako ko se prijavi i ko zadovolji tačno određene uslove, svakako ima pravo da izabere jednu od njih. Naravno, od potreba svakog pojedinačnog polaznika i zavisi za koji tip nastave će on da se odluči, a mi moramo da napomenemo da postoje i određeni uslovi koje su prijavljeni dužni da ispoštuju u određenim slučajevima.

Neko ko je isključivo zainteresovan da ovu obuku pohađa u okviru grupne nastave, svakako mora da bude svestan neosporne činjenica, a koja podrazumeva da se ona ne može organizovati u svim našim poslovnicama. Tačnije, organizuje se isključivo u onima u kojima se prijavi dovoljan broj zainteresovanih, to jest četvoro njih. Taj zahtev je i sasvim logičan pošto grupe mogu da broje od četvoro do osmoro polaznika, te je i navedeno kao uslov da bude izvršeno prijavljivanje najmanjeg broja osoba. A tek nakon što se to bude dogodilo svi koji su se do tog trenutka prijavili će dobiti od ovlašćenog lica u konkretnoj poslovnici informaciju o tome kada počinje grupni kurs i obuka za bravara, odnosno kojom dinamikom će da se odvija nastava i u kojim tačno terminima. Napominjemo da se termini ovde ne mogu menjati, sem u izuzetno retkim situacijama, tačnije samo ukoliko se desi da baš svaki polaznik u okviru iste grupe bude naveo da mu definisani termini ni u kom slučaju ne odgovaraju, a potom o tome obavesti ovlašćeno lice u okviru te poslovnice, možda i može da bude odobrena njihova promena. Ali, svi ti polaznici moraju biti svesni činjenice da koordinator za nastavu ima pravo da dozvoli odobrenje promene isključivo onda kada je potpuno siguran da ona ni na koji način ne bi loše uticala na ma koji drugi kurs koji se tu takođe organizuje. Takođe napominjemo i da ovo svakako nije običaj koji redovno i rado sprovodimo, uzevši u obzir da u ponudi imamo i one obuke gde svaki pojedinačni polaznik ima apsolutno pravo da zahteva izmenu termina, a to su polu individualna, online i individualna obuka i kurs za bravara.

Tačnije, svako ko bude izabrao jednu od njih će se sa profesorom oko svega što je bitno za pohađanje nastave dogovoriti lično, te će se sa njim polaznik usaglasiti kako oko termina, tako i oko datuma njenog početka, ali bi takođe trebalo da definišu i dinamiku prema kojoj će izabrana obuka da bude sprovedena. A sve tri pomenute vrste nastave se razlikuju u smislu da je poluindividualna namenjena za po dva polaznika, dok su online i individualna svakako namenjene za po jednu osobu. A postoji još jedan vrlo bitan uslov koji se odnosi na onaj tip nastave koju polaznik pohađa preko interneta, što je zapravo stabilna internet veza koju obavezno mora da koristi onaj računar preko koga će polaznik da prati predavanja u tom slučaju.

Kao što je prethodno pomenuto, uz predavanja svaki polaznik treba da pohađa i praksu i zato je određeno ukupno prisustvo od 240 radnih sati. A da bi bilo koja kompanija mogla da organizuje praksu potrebno je, na prvom mestu da u sklopu nje postoji otvorena radna pozicija za bravara, kao i da ta firma ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji ima potpisan sa organizatorom ovog kursa, a tek nakon što ispuni ove zahteve, određena kompanija se može klasifikovati kao pogodna za organizovanje prakse.

Ovde svaki pojedinačni polaznik ima dve mogućnosti, to jest može da bira između firmi sa kojima je Akademija Oxford pomenuti ugovor pre toga sklopila i onih sa kojima nije sarađivala, pa nema potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Ukoliko neko bude izabrao onu opciju koja podrazumeva pohađanje prakse kod poslovnih partnera organizatora, on će značajno da uštedi sopstveno vreme, pošto neće biti prinuđen da čeka potpisivanje tog ugovora. Uz to, ti polaznici odmah dobijaju prvo informacije o ceni, to jest o svemu drugom što je važno za pohađanje prakse, a zatim od naše institucije dobija i adekvatne garancije vezano za njen kvalitet, pošto smo sasvim sigurni da će kompanija sa kojom smo i pre sarađivali maksimalno ispoštovati sva pravila koja su vezana za organizovanje prakse.

Ali nećemo biti u mogućnosti da damo garanciju kvaliteta onom polazniku koji se bude odlučio za drugu ponuđenu varijantu, odnosno ko bude želeo da praksu pohađa u nekoj firmi sa kojom Akademija Oxford sve do tada nije ostvarila poslovnu saradnju. Tada će on morati da se raspita kod predstavnika odabrane firme o ceni, kao i o uslovima za pohađanje prakse, ali to svakako nije kraj njegovim obavezama. Tačnije rečeno, taj polaznik će morati i da nama omogući pristup svim onim podacima vezano za tu kompaniju, a koji će nama biti potrebni kada budemo popunjavali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Inače, tek onog trenutka kada predstavnik naše institucije i firme koju polaznik bude lično izabrao budu potpisali pomenuti ugovor, njemu će biti dozvoljeno da počne sa pohađanjem prakse.

Kome je namenjen kurs za bravara?

Postoje ukupno tri uslova koja se stavljaju pred svakoga koga interesuje obuka i kurs za bravara, ali su u pitanju vrlo lako ostvarljivi zahtevi.

Na prvom mestu, svaki zainteresovani polaznik mora da bude punoletan, a odmah zatim je potrebno i da bude državljanin naše zemlje, odnosno da do trenutka upisivanja najmanje završi osnovnu školu.

O svemu tome su polaznici dužni da prilikom upisa dostave relevantne dokaze, odnosno fotokopiju svedočanstva osnovne škole, a ako su završili neku srednju, onda dostavljaju kopiju diplome te škole. Takođe je neophodno i da prilože kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno uverenja o državljanstvu, a jedino je za ovaj dokument jasno navedeno da ne sme da bude stariji od 6 meseci.

Koliko traje kurs i obuka za bravara?

Tri meseca je određeno da traje obuka i kurs za bravara, te se isto tako navodi i da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da tada pohađa praktičan deo, a koji mora da traje ukupno 240 radnih sati.

Uz to, mi pružamo priliku nekome ko ima potrebu da navedeni kurs završi u kraćem roku, da to zaista i učini, ali tada moramo da zahtevamo i maksimalno poštovanje jasno definisane dinamike, a koja se odnosi isključivo na pohađanje praktičnog dela.

Stvar je u tome da se zahteva od polaznika da na nedeljnom nivou prisustvuje praksi u trajanju od 40 radnih sati, a kako bi kurs i obuka za bravara mogla da bude završena u tom periodu. Jednostavnije rečeno, od njih se očekuje da u kompaniji koju su lično izabrali, prisustvuju praktičnom delu svakoga dana od ponedeljka do petka i to po osam sati.

Koliko košta kurs za bravara?

Cena je formirana potpuno isto kao i sama obuka i kurs za bravara, a koji se sastoji iz dva segmenta, što znači da polaznici plaćaju pohađanje prakse odvojeno od praćenja predavanja.

Napominjemo da visinu nadoknade za pohađanje prakse može da odredi isključivo kompanija koja je u tom slučaju ovlašćena za njeno organizovanje, a mi ovde navodimo informaciju koja podrazumeva pohađanje prakse kod naših poslovnih partnera, dok se u drugom slučaju polaznik o plaćanju dogovara sa licem koji je u izabranoj firmi za to ovlašćeno.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se kurs i obuka za bravara održava?

Jasno je definisano da obuka i kurs za bravara podrazumeva pohađanje predavanja i praktičnog dela, tako da se oba segmenta odvijaju na različitim mestima. Tačnije rečeno, polaznik predavanja prati u okviru jedne od poslovnica Akademije Oxford ili preko interneta, a ako se bude odlučio za opciju pohađanja online nastave, dok praksu treba da odradi i to u trajanju od 240 radnih sati, a u sklopu one firme koje zadovoljava precizno određene uslove.

Svima koji su zainteresovani, nudimo mogućnost pohađanja predavanja u grupi, odnosno preko interneta, ali i organizujemo i individualnu, kao i poluindividualnu nastavu, a svaki polaznik će da izabere jednu od njih. On mora imati na umu da se online obuka organizuje prema istom principu kao i individualna i poluindividualna, to jest da je ona namenjena za samo jednog polaznika, kao uostalom i individualna, a za dve osobe u isto vreme se organizuje poluindividualna obuka i kurs za bravara. Bez obzira koju od njih da izabere, polaznik treba da kaže u kojim terminima mu odgovora da pohađa nastavu, a zatim kada bi voleo da ta obuka počne, kao i prema kojoj dinamici predavanja treba da se održavaju, a što će da precizira sa nadležnim profesorom.

Ipak, sve to ne može da se kaže za grupnu nastavu, pošto tada i dinamiku i termine određuje isključivo Akademija Oxford, koja je zvanično organizator ove obuke. Postoji samo jedna stvar koju organizator ne može da definiše, jer ona zavisi samo od broja prijavljenih polaznika, a to je datum početka. Naime, da bi grupni kurs i obuka za bravara mogla da počne, zahteva se da bude najmanje četiri osobe u okviru te poslovnice prijavljeno, jer je to ujedno i minimalan broj ljudi potrebnih da bi mogla da nastane jedna grupa, a može ih biti najviše osmoro. Upravo onog trenutka kada se taj uslov bude ispunio, svi koji su se na opisan način prijavili će da dobiju informaciju o tačnom datumu kada će ta vrsta kursa da počne, kao i o terminima.

Pored teorijskog dela, ova obuka podrazumeva i 240 radnih sati prakse, a taj deo polaznik treba da odradi u kompaniji koja zapošljava nekoga na radnom mestu za bravara i uz to ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa našom institucijom. A tu se njima nudi mogućnost da izaberu kako neku od onih firmi sa kojima smo mi taj ugovor već potpisali, to jest koje su naši poslovni partneri, tako i neku od onih sa kojima do tada nismo uopšte sarađivali.

Ali, polaznici moraju da znaju i da im je mnogo zgodnije da odaberu prvu od ponuđenih opcija i to ne samo zato što će odmah dobiti garancije kvaliteta takve prakse, već i zato što neće brinuti kada će ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji biti potpisan, to jest koliko košta praksa, uzevši u obzir da će informacije o ceni, ali i o uslovima za pohađanje prakse oni da dobiju od nas i to u najkraćem mogućem roku.

Ipak, ima i onih polaznika koji nas neće poslušati, pa će izabrati da oni pronađu odgovarajuću kompaniju koja se ne nalazi na listi naših poslovnih partnera, a koja istovremeno zapošljava portire i želi da praksu organizuje. Ali, u toj situaciji će oni imati i mnogobrojne obaveze, jer se u toj situaciji od njih očekuje najpre da ovlašćenom licu u našoj poslovnici dostave informacije koje su važne za pripremu ugovora o poslovnoj saradnji, ali i da se usaglase oko cene, odnosno uslova za pohađanje prakse sa ovlašćenim licem u odabranoj kompaniji. A tek nakon što mi budemo potpisali ugovor sa predstavnikom konkretne firme, taj polaznik će dobiti pravo da počne sa pohađanjem prakse. Uz to, sasvim je jasno i da mi nećemo dati garancije kvaliteta i to ne zato što ne želimo već zato što nam nije poznat način na koji izabrana kompanija praksu organizuje, to jest ne znamo da li poštuje sva predviđena pravila tom prilikom ili ne.

Dodatne napomene:

 • oba segmenta koja obuhvata obuka i kurs za bravara svaki polaznik se obavezuje da plati odvojeno i to u skladu sa odredbama ugovora koji će sa organizatorom da potpiše
 • uz pohađanje one vrste nastave koju polaznik lično izabere, u cenu za teorijski deo je uračunato i polaganje završnog ispita, odnosno izrada sertifikata i dodatka sertifikatu za bravara, kao i literatura
 • na cenu praktičnog dela organizator ovog kursa ne utiče, pošto nju formira ona kompanija koja je zadužena za organizaciju prakse
 • u trenutku upisa polaznik potpisuje ugovor sa Akademijom Oxford i dužan je da dostavi iz tog razloga i validan lični dokument, odnosno da priloži svu obaveznu dokumentaciju
 • svako ko ispunjava navedene uslove ima pravo da se prijavi za pohađanje ovog kursa i to cele godine u svim poslovnicama organizatora lično, a može i da to uradi putem telefona ili mejla
 • neko koga ne zanima obuka i kurs za bravara, već samo želi da pristupi polaganju završnog ispita, a kako bi stekao validan sertifikat za bravara, treba prvo da izvrši prijavu, odnosno da plati definisanu nadoknadu za polaganje, te da priloži svu dokumentaciju koja se u toj situaciji zahteva

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite PDF verzijuIspitna pitanja - Kurs i obuka za bravara - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs i obuka za bravara - Akademija Oxford

 • Koji su osnovni načini oblikovanja metala?
 • Objasniti postupak obrade metala savijanjem?
 • Koji materijali se koriste u postupku obrade savijanjem?
 • Obajsniti sistem dimenzija koje su obavezne pri postupku konstuisanja i krojenja?
 • Grafički prikazati promenu dimenzija savijenih limova.
 • Grafički prikazati način obrađivanja dužine treke za čelični prsten.
 • Objasniti način savijanja lima pod proizvoljnim uglom.
 • Grafički prikazati konkretne mere lima savijenog pod proizvoljnim uglom.
 • Od čega zavise raspored zakivaka, njihov broj i dimenzija?
 • Grafički prikazati raspored zakivaka?
 • Koji su najzastupljeniji materijali u bravarstvu?
 • Koji se alati najčešće koriste u bravarskoj proizvodnji?
 • Objasniti Načine korišćeenja čelika i bakra u bravarskim radovima?
 • Objasniti načine korišćenja mesinga i aluminijuma u bravarskim radovima?
 • Koje su najzastupljenije mašine u bravarskom radu?
 • Objasniti upotrebu električne brusilice i bušilice u bravarskom radu?
 • Koje su i kako se koriste mašine za savijanje lima?
 • Koje su i kako se koriste mašine za presovanje lima?
 • Za šta i kako se koriste enscentar presa?
 • Koliko je bitna zaštita na radu?
 • Objasniti pojam zaštite na radu?
 • Objasniti ulogu i značaj bezbednosti i zaštite zdravlja na radu?
 • Kako se vrši primenjivanje mera i sredstava zašite na radu?
 • Koje su tri greške koje dovode do povrede na radu?
 • Koje su dužnosti poslodavca prema zakonu o zaštit na radu?
 • Koje su dužnosti radnika prema zakono o zaštiti na radu?
 • Koji su faktori povrede na radnom mestu?
 • Koji su mehanički faktori zaštite na radu?
 • Koja su lična zaštitna sredstva prema zakonu o zaštiti na radu?
 • Koje su osnove zanimanja bravarskim poslovima?
 • Koja su osnovna svojstva materijala, navesti ih?
 • Objasniti fizička svojstva matreijal:
 • Objasniti Mehanička svojstva materijala?
 • Objasniti hemijska svojstva materijala?
 • Koji su osnovne odlike materijala?
 • Koje su strukture materijala?
 • Za šta služi tehničko crtanje u bravarskom poslu?
 • Koja se dva načina mogu predstaviti oblici i dimenzije predmeta?
 • Zato je bitno tehničko crtanje u mašinstvu?
 • Koji su formati tehničkog crtanja (SRPS A.A0.104)?
 • Šta je merenje?
 • Šta je kontrola?
 • Prema nameni kako se dele materijali?
 • Šta su etaloni?
 • Ššta su i kako se koriste merke?
 • Šta su i kako se koriste granična merila?

Cena kursa i obuke za bravara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za bravare


Literatura za bravare

Priručnik - Skripta - Knjiga za bravare - Akademija Oxford

Srednje škole

Bravar-zavarivač, treći stepen
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje