Kurs za cvećara

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: uzgajanjem i čuvanjem raznih vrsta saksijskog i rezanog cveća; aranžiranjem cveća; vrstama i karakteristikama ukrasnog cveća.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Mada je uglavnom radno mesto cvećara, logično cvećara, činjenica je da u opis ovog zanimanja spada čak i uzgoj kako rezanog, tako i saksijskog cveća, a donekle i aranžiranje. Pa iz tog razloga navodimo i da neko ko bude želeo da pohađa kurs i obuku za cvećara ima mogućnost da počne samostalno da zarađuje, te da na primer izrađuje aranžmane od cveća ili se bavi drugim vidom ovog zanimanja.

Jedini uslov koji mora on da ispuni, a u slučaju da je zainteresovan da pohađa ovu obuku u okviru Akademije Oxford, podrazumeva da ima najmanje završenu osnovnu školu, uz svakako nezaobilazan uslov koji predviđa da svaki prijavljeni polaznik mora biti punoletan.

Naglašavamo da se obuka i kurs za cvećara odvija tačno definisanim nastavnim planom i u toku cele kalendarske godine, te zaista u svim poslovnicama organizatora. A nastava predviđa pohađanje dva dela, što znači da svaki pojedinačni polaznik treba da prati kako teorijski deo, odnosno predavanja, isto tako i praktični, koji pohađa u u bilo kojoj firmi, pod uslovom da ona posluje u onoj oblasti koja je predmet izučavanja na ovom kursu.

Važno je i da svaki prijavljeni polaznik ima na umu da se teorijski deo nastave odvija u našim poslovnicama, odnosno preko interneta, ako on odabere opciju učenja na daljinu, ali tada mora imati računar i stabilnu internet vezu. Termini su kod obuke preko interneta, ali i kod individualne i poluindividualne uvek isključivo predmet dogovora između svakog pojedinačnog polaznika i profesora. A pored termina, oni bi trebalo da dogovore i tačnu dinamiku, te datum kada će taj kurs i obuka za cvećara da počne.

Način organizovanja nastave u grupi podrazumeva tačno definisanu dinamiku, to jest termine, a nastava počinje tek kada dovoljan broj polaznika izvrši prijavu u okviru konkretne poslovnice, to jest kada se njih četvoro bude prijavilo za njeno pohađanje, stim da u jednoj grupi može biti prisutno maksimalno 8 polaznika.

Svako ko je zainteresovan da stekne validan sertifikat za ovo zanimanje, nakon pohađanja teorijskog dela treba da odradi praksu (u trajanju od 240 radnih sati), pa da sa dokazom o tome izvrši prijavu za polaganje, uzevši u obzir da je to uslov za izlazak na polaganje ispita za proveru znanja. A polaznik praksu može pohađa u svakoj kompaniji koja posluje u oblasti koja se izučava u toku ove obuke, a neke od tih kompanija su i naši poslovni partneri, tako da polaznici koji odaberu da kod njih pohađaju praksu dobijaju sve bitne informacije odmah. Takođe, oni će dobiti u tom slučaju i garancije da će nastava da bude organizovana maksimalno kvalitetno, tako da će značajno uštedeti i trud i vreme, ako odabere tu opciju. Ali zato svako ko se bude odlučio da praksu, ipak pohađa u nekoj kompaniji koja nije poslovni partner Akademije Oxford, treba i da se dogovori o ceni sa zvanično ovlašćenim licem te firme, ali i da nama omoguće nesmetan pristup svim njenim poslovnim podacima. Ovo se zahteva jer, pre nego što taj polaznik počne da pohađa praksu, mi moramo da potpišemo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njenim predstavnikom.

Svi polaznici koje zanima obuka i kurs za cvećara mogu da se prijave za pohađanje apsolutno svakog dana u toku godine i to lično u okviru konkretne poslovnice, a naravno u njeno radno vreme. Oni, takođe mogu i da prijavljivanje izvrše preko telefona, ali i da na naš zvaničan mejl pošalju svoje podatke, gde treba da navedu datum rođenja, ime i prezime, te kontakte informacije, ali bi trebalo i da nas informišu o tome u kojoj tačno poslovnici, od preko 20 njih žele da nastavu pohađaju.

Od svakog prijavljenog polaznika se očekuje da lično bude prisutan prilikom upisivanja, a koje se organizuje u našim poslovnicama prema prethodnom dogovoru i to najpre zato što on tada treba da potpiše ugovor sa organizatorom kursa. Zato se i zahteva, ne samo da dostavi svu obaveznu dokumentaciju, nego i da ima važeći lični dokument, ali koji ima i fotografiju, kako bi bila izvršena identifikacija tog polaznika. Sem lične karte, on tada ima pravo da koristi i pasoš ili vozačku dozvolu, ali ako je u pitanju čipovan biometrijski dokument, taj polaznik mora da se pridržava pravila vezanog za njegovo korišćenje, što znači da je dužan da ima i očitan konkretan lični dokument.

A kako se prilikom upisivanja potpisuje ugovor sa organizatorom, polaznik se obavezuje da plaćanje vrši prema njegovim odredbama i to isključivo direktno u okviru određene poslovnice. Međutim, on mora da zna i da cena podrazumeva odvojeno plaćanje pohađanja teorijskog i praktičnog dela, ali i da na cenu prakse utiče konkretna kompanija u kojoj polaznik pohađa praksu, budući da ona i definiše cenu u tom slučaju. Takođe, moramo da naglasimo i to da u okviru drugog dela, odnosno da kada polaznik plati teorijski deo, on dobija i priručnik ili skriptu za pripremu polaganja, te mu je u nju uračunato i polaganje ispita za sticanje sertifikata, ali isto tako i njegova izrada, te izrada i dodatka sertifikatu.

Svaki onaj kandidat koji bude pohađao praksu u tačno navedenom trajanju ili ko bude stekao radno iskustvo na poslu cvećara, ima pravo da polaže završni ispit, a kako bi postao vlasnik sertifikata za pomenuto zanimanje. Ali, dokumentacija koju je potrebno dostaviti da bi sertifikat mogao da bude izrađen se, donekle razlikuje i to samo u zavisnosti od toga da li oni obuku i kurs za cvećara pohađaju kod nas ili ne. Onaj kandidat koji pohađa nastavu kod nas, te ko položi završni ispit, treba da dostavi svu dokumentaciju koja je navedena kao obavezna i prilikom upisa, a zatim i da priloži ugovor koji smo sa njim potpisali, odnosno original potvrde da je pohađao praksu, kao i potvrdu da je savladao stručnu obuku za cvećara. A pošto on bude položio ovaj ispit, pristupa se izradi sertifikata i dodatka sertifikatu, ali pre toga se svoj prethodno pomenutoj dokumentaciji dodaje i zapisnik sa polaganje tog ispita, odnosno test. Svi oni kandidati koji navedenu obuku kod nas ne pohađaju, ali ipak imaju dokaz da su to učinili u nekoj drugoj instituciji ili radno iskustvo, dostavljaju i ta dokumenta. A isto tako mogu, umesto potvrde o radnom iskustvu da dostave i važeći dokaz o pohađanoj praksi koja je trajala 240 radnih sati , te dostavljaju i fotokopiju uverenja o državljanstvu (da nije starije od šest meseci) i fotokopiju krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih. Takođe, treba da nam dostave i kopiju onog dokumenta kojim potvrđuju prethodno stečeni nivo obrazovanja, to jest ili fotokopiju svedočanstva završene osnovne škole ili diplome srednje škole. Podrazumeva se i da će ovi kandidati na vreme izvršiti prijavu za polaganje završnog ispita, kao i da će nakon njegovog polaganja biti u ovu dokumentaciju dodat i test, te zapisnik sa polaganja pomenutog ispita.

U slučaju da neko želi da polaže pomenuti ispit, odnosno da pohađa praksu i teorijski deo, ali nije u mogućnosti to da učini u mestu u kome stanuje, jer naša poslovnica tamo još uvek ne postoji, mi ćemo sasvim sigurno da mu maksimalno izađemo u susret i da omogućimo polaganje u onoj poslovnici koja mu je najbliža. A taj kandidat praksu može da pohađa u firmi u tom gradu, te ćemo mi nastojati i da ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji što pre potpišemo. Kada je u pitanju teorijski deo koji predviđa obuka i kurs za cvećara, može da ga pohađa online.

Sertifikat za cvećara, koji će da stekne svako ko bude sa uspehom položio završni ispit, je od strane svih relevantnih institucija priznat, a što znači da ga svaki pojedinačni kandidat sme koristiti kad god želi da dokaže da je kvalifikovan, to jest zvanično sertifikovan za navedeno zanimanja. Ali, njega u radni dosije od 01. januara 2016. godine može da upiše isključivo onaj kandidat koji je i zvanično prijavljen na evidenciju jedine institucije koja je zadužena za njegovo upisivanje, to jest Nacionalne službe za zapošljavanje. Ipak, ona to radi samo za osobe koje su na njenoj evidenciji, pa zato svako ko stekne navedeni sertifikat može njime da se služi kao validnim dokazom da je osposobljen za obavljanje ovog posla. Taj kandidat bi trebalo da zahteva upisivanje sertifikata u radni dosije onog trenutka kada bude bio ponovo prijavljen na evidenciju pomenute tužbe.Šta obuhvata kurs za cvećara?

Ne samo aranžiranje cveća, već isto tako u opis radnog mesta cvećara spada i uzgajanje sveća, ali i kupovina, kao i prodaja i to kako saksijskog, tako i rezanog cveća.

Svaki polaznik koji bude pohađao teorijski deo u okviru ovog kursa će da nauč i na koji način funkcioniše sadnja, kao i uzgoj različitih vrsta biljaka, a biće teorijski upoznat i sa uzgojem drveća. Podrazumeva se da će on upoznati i karakteristike različitih vrsta saksijskog, odnosno rezanog cveća i način na koji se sa njima radi.

Obuka i kurs za cvećara predviđa i upoznavanje svakog pojedinačnog polaznika sa različitim vrstama zemljišta, te sa svim dodacima koji se koriste za prehranjivanje biljaka, ali oni dobijaju i znanja vezana za zaštitu biljaka. Tu će da nauče i da aranžiraju bukete i to od različitog vrsta cveća, te će ih predavači upoznati i sa svim onim pomoćnim materijalima koji se koriste prilikom izrade različitih vrsta aranžmana.

Naravno, tokom teorijskog dela koji predviđa kurs i obuka za cvećara posebna pažnja će biti posvećena i pravilnoj nezi biljaka, ali i postupku njihovog presađivanja, odnosno pravilnog održavanja.

Polaznici uči kako se cveće podrezuje, a vrlo je važno i da budu upoznati sa činjenicom koliko je higijena, konkretno u cvećari, bitna. Ovo zanimanje ne spada u red opasnih, pa samim tim će se profesori samo dotaći odredbi zakona o bezbednosti i zaštiti na radu. A od alata koje sreće na svom radnom mestu, cvećar uglavnom koristi makaze i nož, ali i specijalni sunđer namenjen izradi cvetnih aranžmana, zatim i prskalice za vodu i druge. Za vreme trajanja predavanja profesori će se potruditi i da nauče sve polaznike kako se pravilno kombinuju različite biljke, a sa ciljem da konkretan cvetni aranžman koji se izrađuje bude što impresivniji.


Kako je organizovana obuka za cvećara?

Vrlo je jednostavan princip po kome se sprovodi obuka i kurs za cvećara, jer se od svakog zainteresovanog, odnosno upisanog polaznika očekuje da prati predavanja u teorijskom delu, kao i da odradi ukupno 240 radnih sati, a što predviđa praktični deo.

Inače, svi oni prvo dobiju mogućnost da samostalno odaberu koju vrstu nastave će da prate u okviru teorijskog segmenta, a zatim treba i da donesu odluku u kojoj će tačno kompaniji da pohađaju praksu, a prema jasno definisanim pravilima.

Polaznici biraju između individualne i poluindividualne nastave, dok im je na raspolaganju i rad u grupama, te kurs i obuka za cvećara, a koja se sprovodi preko interneta. Samim tim što se svi navedeni tipovi nastave organizuju na nešto drugačiji način, to svaki pojedinačni polaznik mora i da bude upoznat sa principom njihove organizacije, jer će tek na osnovu toga moći da odluči koja mu vrsta nastave najviše odgovara. Neko ko ima više slobodnog vremena, te ima mogućnost da se uklopi u tačno određeno termine, to jest da prihvati dinamiku koju definiše organizator, može da se odluči da pohađanja grupnu obuku, a kada se nastava odvija za više polaznika u isto vreme, te ih može biti najviše osmoro, dok je potrebno najmanje četiri osobe da se konkretna grupa u jednoj od naših poslovnica i oformi. Tačnije, to i jeste primaran uslov da bi se ova vrsta nastave mogla organizovati, dok sve ostale koje smo naveli mogu da počnu onog datuma kada to zahtevaju prijavljeni polaznici. A ne samo da će se oni sa profesorom, koji će i da im drži obuku, dogovore o datumu početka, nego će isto tako da preciziraju i termine, pa čak i dinamiku po kojoj će se sprovoditi online, poluindividualna ili individualna obuka i kurs za cvećara. Inače, sve pomenute vrste kursa se organizuju u brojnim poslovnicama Akademije Oxford, a samo ona koju polaznik želi da pohađa online podrazumeva njeno praćenje sa bilo kog mesta, gde je njemu omogućen pristup kako računaru, tako i stabilnoj internet vezi, jer je to primaran uslov za njeno organizovanje, a budući da se na taj način osigurava nesmetano odvijanje ove vrste kursa.

Iako je jasno navedeno da grupni kurs podrazumeva tačno određene termine, ponekad se može dogoditi da organizator izađe u susret zahtevima svih članova konkretne grupe za promenom tih termina. Ali, ono što treba svi oni da znaju jeste da to ne spada u ustaljenu praksu, odnosno da nije preporučljivo, budući da koordinator za nastavu u toj poslovnici ima puno pravo i da odbije zahtev za promenom termina, a ako smatra da će tako ugroziti bilo koji drugi kurs koji se tu odvija.

Isto tako svaki pojedinačni polaznik donosi odluku i da li će praksu u trajanju koje je jasno definisano nastavnim programom pohađati u nekoj firmi sa kojom Akademija Oxford poseduje već potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji ili će da se, ipak odluči za varijantu da on samostalno pronađe odgovarajuću kompaniju i u njoj pohađa praksu.

Za prvu opciju je važno naglasiti da polaznik nema nikakvih obaveza prema nama, te da ćemo zapravo mi njemu omogućiti sve potrebne informacije, a koje se tiču pohađanja prakse kod naših poslovnih partnera, ali ćemo i da mu pružimo garancije da će se praksa organizovati maksimalno kvalitetno i u skladu sa svim važećim pravilima. A svaki onaj polaznika koji i pored toga bude odabrao drugu opciju koja mu je ponuđena, će imati i mnogo više obaveza, uzevši u obzir da on, sa jedne strane treba da definiše uslove za pohađanje prakse sa predstavnikom konkretne kompanije, a sa druge ima obavezu prema nama. Inače, ta obaveza se odnosi na pribavljanje poslovnih podataka konkretne firme, kao i njihovo dostavljanje ovlašćenom licu jedne od naših poslovnica, budući da se pre početka pohađanja prakse zahteva potpisivanje ugovora o poslovnoj saradnji između nas i zvanično ovlašćenog lica konkretne firme. Isto tako, u ovom slučaju mi svakako ne možemo da informišemo polaznika o ceni, ali nismo u prilici ni da mu obezbedimo garancije da će praksa da bude organizovana kvalitetno i to najpre zato što nije ni upoznata sa načinom poslovanja, kao ni sa ni sa time na koji način ona organizuje praksu.

Kome je namenjena obuka za cvećara?

Ukoliko kažemo da je obuka i kurs za cvećara namenjen svakoj punoletnoj osobi, svakako nismo preterali, jer se od polaznika uopšte ne očekuje nikakvo prethodno znanje u okviru konkretne oblasti koje se za vreme tog kursa izučava.

Međutim, zainteresovani polaznici imaju obavezu da ispune samo jedan uslov, a on se odnosi na njihovo prethodno obrazovanje. Zapravo se od svakog pojedinačnog polaznika koga zanima kurs i obuka za cvećara zahteva da dostavi relevantan dokaz o prethodno najmanje završenoj osnovnoj školi, a što se primarno odnosi na fotokopiju svedočanstva osnovne škole. Naravno, u slučaju da je on pre toga završio neku srednju školu, očekuje se i da dostavi kopiju diplome konkretne srednje škole.

Koliko traje kurs i obuka za cvećara?

Određeno je da obuka i kurs za cvećara traje tri meseca, kao i da svaki polaznik treba da pohađa ukupno 240 radnih sati prakse i to u onoj kompaniji koju će lično da odabere.

Moramo da naglasimo i to da Akademija Oxford može da pruži svakom zainteresovanom polazniku mogućnost da pomenuti kurs završi za svega dva meseca. U slučaju da to želi, polaznik ima obavezu da ispoštuje tačno određenu dinamiku pohađanja praktičnog dela nastave, a pod tim se podrazumeva osmočasovna praksa i to baš svakog radnog dana u toku nedelje, a što zapravo podrazumeva dane u periodu od ponedeljka do petka, te ukupno treba praksu da pohađa svake nedelje u tom periodu po 40 radnih sati.

Koliko košta kurs za cvećara?

Kada je u pitanju cena ovog kursa, prvo moramo da naglasimo da se oba dela od kojih je on sačinjen plaćaju razdvojeno, tako da svaki polaznik ima obavezu da plati nadoknadu za pohađanje teorijskog dela koji predviđa obuka i kurs za cvećara, a zatim i praktičnog.

Za teorijski deo kursa je specifično to što u pomenutu cenu nije uračunato samo pohađanje jedne vrste nastave koju imamo u ponudi, već i polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata za cvećara i dodatka tom sertifikatu, te skripta koja će odlično poslužiti svakom pojedinačnom polazniku da se na što bolji način pripremi za polaganje pomenutog ispita.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za cvećara?

U prostorijama jedna od poslovnica Akademije Oxford, te u kompaniji koja posluje u konkretnoj oblasti se odvija obuka i kurs za cvećara, uzevši u obzir da se pred svakog zainteresovanog polaznika stavlja zahtev da pohađa oba pomenuta dela nastave.

Omogućuje im se prvo da odaberu koju od ponuđenih vrsta nastave u toku teorijskog dela će da pohađaju, a zatim i da samostalno odluče u kojoj kompaniji će da pohađaju 240 radnih sati praktičnog dela, a koliko je predviđeno zvaničnim nastavnim programom.

Prvo moramo da naglasimo da polaznici biraju između online, grupne i poluindividualne, odnosno individualne nastave u teorijskom delu, te samo od njihovih potreba zavisi za koju opciju će se odlučiti, ali je svakako dobro da pre nego što donesu konačnu odluku o tome koju vrstu nastave će pohađati, oni dobiju i sve relevantne informacije koje su vezane za njeno organizovanje.

Tako se grupna obuka i kurs za cvećara organizuje za četvoro do osmoro polaznika u isto vreme, a oni treba da prihvate termine koje u tom slučaju jasno određuje organizator, te da takođe prihvate i onu dinamiku koju će on isto odrediti. A kada je reč o datumu početka grupne obuke, moraju znati da se zahteva prijavljivanje minimum 4 osobe u konkretnoj poslovnici, kako bi ovaj tip kursa mogao da počne. U jednoj grupi sme da bude prisutno najviše osmoro polaznika, a što se tiče načina organizovanja svih ostalih vrsta nastave, to jest poluindividualne, individualne i obuke online tu se svakom pojedinačnom polazniku dozvoljava da sa predavačem usaglasi ne samo termine, nego i datum početka, ali i dinamiku prema kojoj će se ta vrsta nastave odvijati.

Svaki polaznik koga zanima kurs i obuka za cvećara treba da zna i da je obavezan da pohađa praksu, te da je njeno trajanje jasno definisano važećim nastavnim programom i podrazumeva ukupno 240 radnih sati. Ovaj deo on ima pravo da pohađa u bilo kojoj kompaniji, nevezano za to da li sa njom Akademija Oxford prethodno ima uspostavljenu poslovnu saradnju ili ne, ali on svakako mora da zna da mu je mnogo lakše da se odluči da odradi praksu kod naših poslovnih partnera. Taj vid prakse se polazniku preporučuje na prvom mestu jer ćemo ga mi rasteretiti svih briga, budući da ćemo mu na vreme dostaviti informacije o njenoj ceni, kao i o svim detaljima koji se odnose na organizaciju. A budući da ima i onih polaznika koji to neće prihvatiti, već će se odlučiti da praksu pohađaju u nekoj drugoj firmi, koja nije na zvaničnoj listi naših poslovnih partnera, njih obavezujemo da nam na vreme dostave sve podatke o toj kompaniji, uzevši u obzir da je pre početka pohađanja neophodno da mi sa njom potpišemo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Onaj polaznik koji bude odabrao ovu varijantu mora da zna i da je njegova obaveza ne samo da nama obezbedi sve relevantne informacije, već i da o ceni, ali i o svemu ostalom što je bitno za pohađanje prakse, razgovara sa predstavnikom konkretne kompanije, a kako bi na vreme dogovorio sve detalje. Mi u tom slučaju ne odgovaramo ni zak kvalitet prakse, a ni za njenu cenu, jer tu ne možemo da imamo nikakav uticaj.

Dodatne napomene:

 • bilo kog dana u toku godine kada je konkretna poslovnica Akademije Oxford otvorena, zainteresovani polaznici mogu lično da se prijave za pohađanje ovog kursa, a to mogu da učine i preko mejla ili broja telefona odabrane poslovnice
 • neophodno je da upisivanju prisustvuje lično svaki pojedinačni polaznik, jer on tada potpisuje ugovor sa organizatorom, te mora da dostavi svu zahtevano dokumentaciju, kao i da izvrši identifikaciju uz pomoć ličnog dokumenta sa fotografijom
 • plaćanje na koje se svaki pojedinačni polaznik bude obavezao potpisanim ugovororom, on treba da izvrši tačno definisanom dinamikom i to u poslovnici u kojoj se upisuje, odnosno u kojoj pohađa teorijski deo koji obuhvata kurs i obuka za cvećara
 • oba dela se plaćaju odvojeno, tako da polaznik treba da plati pohađanje odabrane nastave tokom teorijskog dela, kao i pohađanje prakse
 • za formiranje cene praktičnog dela je zadužena kompanija u kojoj polaznik želi da pohađa nastavu
 • cena teorijskog dela uključuje kako praćenje poluindividualne, grupne, individualne ili online obuke, tako isto i izradu sertifikata, kao i polaganje završnog ispita, te svakako organizator polazniku tom prilikom obezbeđuje i priručnik ili skriptu, a koja će mu poslužiti za pripremu polaganja ovog ispita
 • svaki onaj kandidat koji ispunjava uslove koji su prethodno navedeni, te želi samo da polaže ispit za proveru znanja, a kako bi stekao sertifikat za cvećara, treba prvo da se na propisan način prijavi za polaganje, pa da plati predviđenu nadoknadu za to, a neophodno je i da dostavi dokumenta koja se zahtevaju, koja moraju da uključuju i potvrdu ili o radnom iskustvu ili o pohađanju prakse koja je trajala 240 radnih sati


.

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja - Kurs za cvećara - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs za cvećara - Akademija Oxford

 • Navesti koje su najčešće gajene lisnodekorativne vrste biljki?
 • Navesti karakteristike paprati?
 • Koje biljke spadaju u Familia Bromeliaceae?
 • Koje su osnovne karakteristike Familia Bromeliaceae?
 • Koje biljke spadaju u Rod Ficus?
 • Koje su karakteristike biljaka iz rofa ficus?
 • Koje su najčećše gajene svetodrvenaste biljke?
 • Navesti osnovne karakteristike Acalypha hispida AKALIFA, LISIČIJI REP?
 • Navesti osnovne karakteristike Achimenes grandiflora AHIMENES?
 • Navesti osnovne karakteiristike Aphelandra squarrosa AFELANDRA, BILJKA ZEBRA?
 • Navesti osnovne karakteristike Begonia spp. BEGONIJA?
 • Navesti osnovne karakteristike Calceolaria hybrid KALCEOLARIJA,PAPUČICA?
 • Navesti osnovne karakteristike Capsicum annuum UKRASNA PAPRIKA?
 • Navesti osnovne karakteristike Camellia japonica KAMELIJA?
 • Navesti osnovne karakteristike Chrysanthemum indicum HRIZANTEMA?
 • Navesti osnovne karakteristike Hibiscus rosa sinensis KINESKA RUŽA,HIBISKUS?
 • Navesti osnovne karakteristike Nerium oleander OLEANDER,LIJANDER?
 • Navesti osnovne karakteristike Pelargonium x hybridum MUŠKATLA,PELARGONIJA?
 • Navesti osnovne karakteristike Primula obconica – JAGORČEVINA?
 • Objasniti postupak gajenja I nege biljaka u eneterijeru?
 • Koje se supstance za gajanje biljaka najčešće koriste?
 • Koje su osnovni materijali za pravljenje supstrata?
 • Koji se sintetički materiji koriste u uzgoju biljaka?
 • Koje se posude koriste za gajenje biljaka u enterijeru?
 • Objasniti postupak presađivanja biljaka iz jedne u drugu saksiju?
 • Navesti koje su biljke za enterijer koje podnose niže temperature Od 0 do 5°C?
 • Navesti koje su biljke za enterijer koje podnose temperature preko 12°C?
 • Koje su mere nege I gajenja biljaka za enterijer po mesecima I godinama navesti I objasniti?
 • Koje su štetočine biljaka u enterijeru?
 • Koje su bolesti biljaka u enterijeru?
 • Opisati osnovne karakteristike Adiantum capilus veneres?
 • Opisati osnovne karakteristike Adiantum hispidulum?
 • Opisati osnovne karakteristike Adiantum raddianum?
 • Opisati osnovne karakteristike Asplenium nidus avis?
 • Opisati osnovne karakteristike Dryopteris erythrosora?
 • Opisati osnovne karakteristike Rod Nephrolepis?
 • Opisati osnovne karakteristike Rod Pellaea?
 • Opisati osnovne karakteristike Rod Phyllitis?
 • Opisati osnovne karakteristike Rod Guzmania?
 • Opisati osnovne karakteristike Ficus benjamina?

Cena kursa i obuke za cvećara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata i diploma

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za cvećare


Literatura za cvećare

Priručnik - Skripta - Knjiga za cvećare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje