Kurs za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: postupcima popravke radio, TV i video uređaja; alatom; zamenom delova na ovim uređajima.

Opšte informacije

Cena: 15,000 RSD | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Kada se uzme u obzir činjenica da radio, TV i video uređaji koje možemo na savremenom tržištu da kupimo, ne mogu da se svrstaju u posebno kvalitetne, već se neretko događa da odmah po isteku garancije neki uređaj bude pokvaren, to je i apsolutno očekivano što osoba koja je kvalifikovana za elektromehaničara za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje ima pune ruke posla.

Pretpostavljamo i da najpre iz tog razloga specijalizovani kurs i obuka za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje, koju u svim poslovnicama širom Srbije organizuje Akademija Oxford za sve punoletne polaznike, spada u red onih koje su naročito dobro posećene. Pomenuta obuka se odvija u celoj našoj zemlji i to prema tačno definisanom planu i programu, cele godine, a polaznici mogu da se prijave kad god to požele, te da dođu lično u jednu od naših poslovnica u njeno radno vreme. A oni isto tako imaju otvorenu mogućnost i da se za pohađanje ove obuke prijave putem telefona jedne od naših poslovnica, ali i da na naš zvaničan mejl pošalju svoje podatke. Ako se budu odlučili za tu opciju prijavljivanja, osim imena i prezimena, te datuma rođenja neophodno je da u mejlu navedu i podatke za kontakt, kao i grad u kome žele da pohađaju ovu obuku.

Onaj ko želi da pohađa navedeni kurs mora da ispuni osnovni uslov koji podrazumeva najmanje stečeno osnovno obrazovanje. A u trenutku upisa, polaznik osim fotokopije svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, treba da dostavi i fotokopiju uverenja o državljanstvu, ali ono ne sme da bude starije od 6 meseci, te kopiju krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih. Budući da se u trenutku upisivanja potpisuje zvaničan ugovor između svakog pojedinačnog polaznika i organizatora ovog kursa, to je neophodno da oni lično prisustvuju upisivanju, te da uz sebe imaju i validan lični dokument, a koji mora da poseduje fotografiju. Inače, ovo se zahteva jer je potrebno da bude izvršena identifikacija svakog pojedinačnog polaznika, a on tada može da se identifikuje uz pomoć lične karte ili pasoša, odnosno vozačke dozvole, stim da naglašavamo da svaki onaj polaznik koji poseduje čipovan dokument ima obavezu da tada, u svakom slučaju dostavi i papir na kome se nalaze očitani podaci sa tog dokumenta, a kako bi mogli da prođu kroz proces identifikacije u skladu sa pravilima.Polaznik u trenutku prijave treba da navede i za koji tip nastave u teorijskom delu je zainteresovan, te da jasno naglasi u kojoj kompaniji želi da pohađa praksu. Najpre, da napomenemo da obuka i kurs za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje svim zainteresovanim polaznicima nudi mogućnost da predavanja prate ili u grupama ili individualno, ali imaju mogućnost i da teorijski deo pohađaju u paru, to jest prema pravilima poluindividualne nastave, te mogu da se odluče i da pomenuti kurs pohađaju preko interneta. U takvim situacijama se od njih zahteva, na prvom mestu posedovanje računara, a odmah zatim i stabilna internet veza, kojom on mora biti da bude spojen na mrežu, a kako bi ovaj deo nastave funkcionisao u skladu sa predviđenim pravilima, to jest bez ikakvih ometanja.

Najpre online, a zatim i poluindividualna, kao i individualna obuka, podrazumevaju da svaki pojedinačni polaznik ima pravo da odluči kada će ta vrsta kursa da počne, te zatim da jasno navede predavaču u kojim terminima želi da pohađa nastavu, kao i kojom dinamikom, tako da svoje mišljenje treba da usaglasi sa profesorom, a posle čega može da pohađa odabrani tip nastave.Kod grupne obuke je princip organizacije potpuno drugačiji i to najpre zato što polaznici prihvataju termine koje unapred određuje organizator. A on, takođe određuje i dinamiku, dok se ovaj tip nastave isključivo odvija u onim našim poslovnicama u kojima postoje realni uslovi za to, a pod tim se misli na prijavljivanje dovoljnog broja polaznika, budući da je potrebno najmanje četiri osobe da bi se napravila jedna grupa, a najviše ih može biti osmoro u jednoj grupi.

Kurs i obuka za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje podrazumevaju i praksu koja mora da traje 300 radnih sati, a nju svaki pojedinačni polaznik može da pohađa u firmi koju lično odabere. Ipak, Akademija Oxford, kao organizator ovog kursa preporučuje svakom polazniku varijantu pohađanja prakse u onim kompanijama sa kojima je ona već sarađivala, to jest sa kojima je prethodno potpisala ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Primaran razlog zbog čega se ovo preporučuje leži u činjenici da ti polaznici imaju i sigurnost i garancije od strane organizatora, da će praksa biti sprovedena prema pravilima, a takođe mogu da budu sigurni da ćemo ih mi na vreme informisati kako o ceni, tako i o svemu ostalom što je vezano za pohađanje prakse u toj kompaniji.

Naravno, naši polaznici mogu da odaberu i drugu varijantu, to jest da praksu pohađaju u nekoj drugoj kompaniji, a koju će lično pronaći i odabrati. Da bi im to bilo omogućeno, neophodno je da oni nama pruže sve potrebne podatke koji su vezani za tu kompaniju, jer se zahteva potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom, pre nego što taj polaznik počne da pohađa praksu. Vrlo je važno da znate i da sve detalje koji uključuju i dogovor o ceni, morate da precizirate sa predstavnikom kompanije koju ste odabrali, a to nema nikakve veze sa nama, jer svakako ne možemo da vas informišemo o tome. Takođe, nismo u mogućnosti ni da vam siguramo da ćete pohađati praksu koja će biti kvalitetno odrađena i to prvenstveno zato što nismo upoznati sa načinom poslovanja kompanije koju ste odabrali, jer sa njom prethodno nismo imali poslovnu saradnju.


U obavezi smo da naglasimo i to da ćemo čak i onim kandidatima koji žele da se kvalifikuju za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje, a žive u nekom gradu u kome mi za sada nemamo poslovnicu, omogućiti polaganje završnog ispita, ali isključivo u prostorijama naše poslovnice koja se nalazi najbliže mestu njihovog stanovanja. Isto tako ćemo im predložiti i da odaberu neku kompaniju u svom gradu, u kojoj će pohađati praksu, te moraju i da ispoštuju sve navedene zahteve, a kada je pitanju teorijski deo u okviru ovog kursa, njega mogu da prate putem interneta.

Svako ko sa uspehom bude prošao kroz teorijski i praktični deo ovog kursa, ima mogućnost da izađe na završni ispit kako bi stekao relevantan sertifikat za ovo zanimanje, stim da je primaran uslov za njegovo polaganje dokaz o odrađenoj praksi i to u trajanju od 300 radnih sati. Oni, takođe mogu i da tom prilikom dostave važeči dokaz o stečenom radnom iskustvu u ovoj oblasti, ali se to odnosi na one kandidate koji ne žele da obuku i kurs za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje pohađaju kod nas, već samo imaju želju da se prijave za polaganje završnog ispita, odnosno da postanu vlasnici pomenutog sertifikata.

U okviru završnog ispita su prisutna dva segmenta, a u usmenom delu polaznici imaju obavezu da pruže odgovor na tri pitanja iz oblasti provere, a ukupno je 12 pitanja prisutno u pismenom delu.

Što se tiče dokumenata koje mora da priloži svaki polaznik neposredno pre izrade sertifikata, oni podrazumevaju kako svu navedenu obaveznu dokumentaciju, tako i dokaz da su sa uspehom savladali obuku za stručno osposobljavanje (original), a zatim i dokaz da su odradili praksu u tačno određenom trajanja. U dosije naših polaznika se dodaje i ugovor koji smo potpisali, kao i test, odnosno zapisnik sa polaganja završnog ispita.

Svi oni kandidati koji ne pohađaju ovaj kurs kod nas, ali samo žele da polažu završni ispit, na prvom mestu treba da izvrše prijavu za njegovo polaganje, a zatim i da dostave potvrdu da su uspešno savladali obuku za ovo zanimanje, koju izdaje institucija u kojoj su je pohađali, to jest da dostave validan dokaz o radnom iskustvu ili odrađenoj praksi. Njihovoj dokumentaciji se, naravno isto dodaje i zapisnik sa polaganja i završni test, a oni su takođe u obavezi, kao i naši polaznici da dostave ona dokumenta koja se smatraju obaveznim, a koja osim kopije svedočanstva osnovne škole ili kopije diplome srednje, uključuju i fotokopiju krštenice i uverenja o državljanstvu, za koje se zahteva da ne bude starije od šest meseci.

Ako budete imali prilike da steknete sertifikat za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje, svakako ćete želeti da ga upišete i u svoju radnu knjižicu, budući da je on u potpunosti relevantan dokaz da ste kvalifikovani za obavljanje ovog posla. Ali, da biste to mogli da uradite, zahteva se da budete prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, jer od 01.01.2016. godine samo ta državna institucija ima pravo da upiše stečene sertifikate u dosije kandidata. A ako niste u takvoj situaciji, to jest ako ste zaposleni, a ipak steknete naš sertifikat imapte pravo da ga koristite kao dokaz u svakoj drugoj situaciji, ali je ipak potrebno da se prijavite na evidenciju NSZ - a da bi on mogao da vam se upiše u zvaničan dosije.

Trebalo bi da znate i to da cena ove obuke podrazumeva plaćanje teorijskog i praktičnog dela odvojeno, a što se tiče cene za praksu naglašavamo da ona zavisi od toga u kojoj kompaniji odaberete da je pohađate. Teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje uključuje kako pohađanje individualne, poluindividualne, grupne ili online nastave, tako isto i polaganje završnog ispita, ali i priručnik koji ćete koristiti prilikom pripremanja za polaganje, odnosno izradu sertifikata, te dodatka sertifikatu.

Šta se izučava na obuci za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje?

Onaj ko želi da se kvalifikuje za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje treba, na prvom mestu da se upozna sa različitim tipovima kako radio, tako i televizijskih, ali i video uređaja i načinom njihovog funkcionisanja.

Budući da se u opisu ovog zanimanja nalazi i sprovođenje kako sitnijih, tako i nekih krupnijih popravki na njima, polaznik će tokom teorijskog dela ove obuke da se upozna prvenstveno sa onim instrumentima koji se u praksi koriste i to najpre za ispitivanje, a zatim i za popravku radio aparata. Tu će da nauče i šta je to visokofrekventni signal generator, odnosno visokofrekventni cevni voltmetar, te će naučiti i kako funkcioniše ispitivač tranzistora, a zatim i servisni osciloskop. Uz to će predavači koji vode obuku i kurs za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje da objasne polaznicima na koji način mogu da izvrše pravilnu proveru stabilizovanog izvora napajanja, a zatim i na koji način se vrši prvo pronalaženje grešaka na tranzistorskom radio aparatu, te kako se oni otklanjaju. Upoznaće ih i sa različitim vrstama grešaka i načinom njihovog pronalaženja kod ovakvih uređeja, odnosno sa načinom njihovog otklanjanja, to jest popravke.

Sledeći segment ovog kursa podrazumeva upoznavanje polaznika sa televizijskim aparatima, a tokom koga će oni da nauče prvo koji su sastavni delovi TV prijemnika, a zatim i koje su to greške koje često mogu da se jave u njihovom radu i na koji način se ona najlakše mogu otkloniti.

Isto tako će obuka i kurs za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje da omogući polaznicima da se upoznaju sa različitim tipovima video uređaja, te sa načinom njihovog rada na prvom mestu, a potom će oni imati prilike da se upoznaju sa načinom njihovog rada, pa će da nauče i na koji način mogu da prvo da identifikuju kvar na konkretnom video uređaju, te da ga u što kraćem roku otklone.

Uzevši u obzir da svako ko pohađa ovaj kurs želi da se bavi ovim poslom, on će na svom radnom mestu imati prilike da koristi različite vrste alata, za čije korišćenje je potrebna naročita preciznost. Iz tog razloga će predavači polaznike da upoznaju sa načinom njihovog korišćenja, a kako bi oni prvo znanja stečena u teorijskom delu primenili za vrme praktičnog dela ove obuke, tako da će po sticanju sertifikata biti u prilici da posao za koji se kvalifikuju rade kvalitetno i profesionalno, što i jeste osnovni cilj koji kurs i obuka za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje ima pred sobom.

Kako se odvija nastava na kursu za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje?

U trenutku upisa svaki polaznik bi trebalo da ovlašćenom licu u toj poslovnici tačno navede koju vrstu nastave želi da pohađa u teorijskom delu, a kako bi bio upoznat sa uslovima i sa cenom. Isto tako bi trebalo i da tada donese odluku gde će da pohađa praktičan deo i da o tome obavesti ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici.

Za teorijski deo su prisutne varijante individualnog i poluindividualnog kursa, odnosno online ili grupne obuke, a u skladu sa svojim potrebama, polaznik bira upravo onu vrstu nastave koja mu najviše odgovara.

Pa tako se za pohađanje onlajn obuke zahteva da polaznik sem računara, obezbedi i stabilnu internet vezu, a kako bi predavanja tekla bez ikakvih smetnji. Sa druge strane, kod grupne nastave se ne zahteva ništa osim prihvatanja unapred definisanih uslova, to jest termina i dinamike, a polaznici koji su zainteresovani da obuku i kurs za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje pohađaju na ovaj način, moraju biti svesni činjenice da se za početak ove nastave mora sačekati prijava dovoljnog broja zainteresovanih . A to podrazumeva da se zahteva prijavljivanje minimalno 4 polaznika u jednoj od naših poslovnica, jer je to osnovni uslov da bi grupa mogla da se oformi i kako bi grupna obuka mogla da počne. Bitno je da polaznici koji se odluče za ovu opciju znaju i to da organizator ovog kursa u pojedinim situacijama može da izađe u susret polaznicima, te da eventualno dopusti promenu termina, mada to ne radi često. Stvar je u tome da promena termina kod grupne nastave nije preporučljiva, ali da može da bude dozvoljena i to isključivo onda kada baš nijednom polazniku u okviru jedne grupe ne odgovaraju već određeni termini i ukoliko u toj poslovnici postoje realni uslovi da se ta promena sprovede, ali bez ometanja ostalih obuka koje se u njoj sprovode.

Već smo naveli uslov za pohađanje online nastave, ali i svako ko je za nju zainteresovan bi trebalo da zna da se ona odvija u skladu sa smernicama koje navodi individualna nastava, to jest poluindividualna, što znači da polaznik treba da se o apsolutno svim detaljima koji se tiču sprovođenja odabrane vrste nastave dogovori sa profesorom koji će biti zadužen za njeno sprovođenje. Oni će, naime definisati ne samo datum početka, već i dinamiku, ali i termine, a svaki polaznik isto tako ima i mogućnost izbora vezano za mesto pohađanja praktične nastave. Ovde se radi o tome da Akademija Oxford svim zainteresovanim polaznicima nudi dve mogućnosti, a prva se odnosi na pohađanje prakse kod kompanija sa kojima je potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji pre toga, a druga podrazumeva da polaznik praksu prati u nekoj firmi koju samostalno pronađe, te sa kojom mi nismo prethodno imali apsolutno nikakvu saradnju.

Prva varijanta je svakako preporučljivija i to najpre zato što možete biti potpuno uvereni da ćete proći kroz praktičan deo prema jasno definisanim pravilima, kao i da ćete odmah dobiti sve potrebne informacije koje uključuju detalje i o ceni. A druga varijanta pre vas stavlja zahtev najpre da se sa predstavnikom odabrane kompanije dogovorite o svemu, pa i o ceni, a zatim da o tome informišete nas, kao i da nam date sve onea podatke koji su potrebni za potpisivanje ugovora o poslovnoj saradnji, a kako bi vam bilo omogućeno pohađanje prakse. Imajte na umu da mi ne možemo da snosimo odgovornost za njen kvalitet, jer nismo bili u prilici da se upoznamo sa načinom poslovanja te kompanije, tako da vam nećemo dati ni garancije da će ta vrsta prakse biti odrađena prema jasno definisanim pravilima, a to isto se odnosi i na cenu, pošto mi na nju ne možemo da utičemo, pa samim tim ne možemo ni da vas obavestimo o tome kolika je nadoknada za pohađanje prakse u firmi koji ste vi odabrali.

Kome je obuka za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje namenjena?

Svako punoletno lice koje je zainteresovano, može da pohađa obuku i kurs za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje, jer se od njega ne traži apsolutno nikakvo prethodno znanje iz oblasti koja se izučava.

Ali je zato jedina obaveza svakog prijavljenog polaznika da prilikom upisivanja dostavi dokaz o završenoj osnovnoj školi, a što je minimum obrazovanja koje mora da poseduje. Taj dokaz podrazumeva ili kopiju svedočanstva osnovne škole ili fotokopiju diplome srednje škole, a u slučaju da je imao prilike da stekne taj nivo obrazovanja.

Koliko traje kurs za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje?

Ukupno je predviđeno da polaznik pohađa 300 sati praktičnog dela, a čitava obuka i kurs za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje traje ukupno tri meseca.

Svaki polaznik ima mogućnost i da ovaj kurs završi za 2 meseca, ali pod uslovom da prihvati taj način pohađanja praktičnog dela. Naime, da bi nekome bilo omogućeno da u tom roku završi ovu obuku, od njega se zahteva da praksu pohađa svakog radnog dana, a što podrazumeva dane od ponedeljka do petka i to po osam sati, to jest 40 sati na nedeljnoj bazi.

Koliko košta obuka za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje?

Najpre moramo da naglasimo da teorijski, odnosno praktični deo moraju da budu plaćeni odvojeno jedan od drugog, ali isto tako polaznici moraju da imaju na umu da cena za teorijski deo ne uključuje samo pohađanje individualne, odnosno grupne i online ili poluindividualne nastave. Zapravo, cena ovog dela podrazumeva i izradu sertifikata, a zatim i nadoknadu za polaganje završnog ispita, te isto tako polaznici ovde dobijaju od strane organizatora i skriptu, a koja će im biti potrebna za pripremanje polaganja završnog ispita.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje?

Teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje se odvija u poslovnicama organizatora i to širom naše zemlje. A u ovom slučaju polaznici biraju između rada u grupama i individualne, te online i poluindividualne nastave. Jedini vid ove obuke koji se ne odvija u našim poslovnicama jeste online, budući da tada polaznici nastavu prate iz sopstvenog doma, to jest sa bilo kog mesta gde imaju pristup kako računaru, tako i stabilnoj internet vezi, jer je to osnovni uslov za pohađanje ove vrste kursa.

Kako za online, tako isto i za individualnu, te poluindividualnu obuku je utvrđeno pravilo da svaki pojedinačni polaznik treba sa onim profesorom koji je zadužen za vođenje obuke da se dogovori kako oko datuma kada će nastava da počne, tako isto i oko termina u kojima će se predavanja odvijati, to jest treba da definišu i kojom dinamikom.

Grupna obuka i kurs za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje se odvija na potpuno drugačiji način, jer su u tom slučaju ne samo termini, već i dinamika precizno određeni od strane organizatora kursa. A što se tiče datuma početka ovog tipa nastave, on u potpunosti zavisi od zainteresovanosti polaznika, budući da nastava u grupi može da počne tek kada se u jednoj našoj poslovnici bude prijavilo minimum 4 polaznika koji žele da je pohađaju, jer se tek tada može oformiti jedna grupa. Maksimalan broj osoba koje mogu da pohađaju ovaj vid nastave jeste osmoro, koliko ih može biti u jednoj grupi, a kako bi bio održan visok kvalitet obuke, po kome smo dobro poznati.

Pored teorijskog, polaznici su dužni da pohađaju i praksu, a koja mora da traje 300 radnih sati. Ovde oni isto imaju mogućnost da odaberu i to da li će je pohađati kod poslovnih partnera Akademije Oxford ili će, ipak da se odluči za drugu varijantu, a koja podrazumeva da oni sami biraju neku kompaniju. Ipak, oni moraju da budu informisani da organizator može da pruži garancije za kvalitet obuke samo u slučaju da se polaznik odluči za prvu ponuđenu varijantu, a kada će dobiti kako jasne smernice vezano za pohađanje ove obuke, tako isto i sve potrebne informacije o ceni.

Ukoliko polaznik iz bilo kog razloga odabere drugu varijantu, on u potpunosti snosi odgovornost za njen kvalitet, budući da mi ne možemo tu da učinimo ništa, pošto nismo upoznati sa tim kako se praksa u toj kompaniji sprovodi, najpre zato što sa njom ranije nismo sarađivali. A da bi zainteresovanom polazniku bilo dopušteno da pohađa praksu u kompaniji koju odabere, on mora da se pobrine da ovlašćenom licu u jednoj od naših poslovnica dostavi sve relevantne informacije, kako bi bio potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, jer to i jeste osnovni uslov za sprovođenje obuke na ovaj način. Cena za praksu u ovoj varijanti u potpunosti zavisi od dogovora koji će svaki pojedinačni polaznik da sklopi sa ovlašćenim licem u konkretnoj kompaniji, a mi u to ne možemo da se mešamo.

Dodatne napomene:

 • ako se kandidat prijavljuje samo za polaganje završnog ispita, on mora i da dostavi dokaz da je stekao radno iskustvo u ovoj oblasti, odnosno da je odradio praksu u trajanju od 300 radnih sati
 • prijava se vrši u svim poslovnicama direktno i to u toku cele godine, a polaznicima je na raspolaganju i mogućnost prijavljivanja preko mejla, to jest telefona
 • prijavljeni polaznici su obavezni da lično budu prisutni na upisivanju i da tada dostave svu zahtevanu dokumentaciju
 • oba dela ovog kursa se plaćaju odvojeno jedan od drugog, a na cenu praktičnog dela koji predviđa kurs i obuka za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje utiče isključivo odabir svakog pojedinačnog polaznika u kojoj kompaniji će da pohađa praksu
 • cena za teorijski deo koji je naveden, osim pohađanja konkretne vrste nastave, uključuje i izrađivanje sertifikata i dodatka sertifikatu, ali i polaganje završnog ispita, te priručnik koji je potreban za pripremu tog polaganja
 • plaćanje na koje se polaznik obaveže potpisivanjem ugovora, on vrši u tačno definisano vreme i to direktno u onoj poslovnici u kojoj prati teorijski deo nastave, to jest u onoj u kojoj se upisuje

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite ispitna pitanjaIspitna pitanja - Kurs i obuka za elektromehaničara za radio i TV uređaje - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs i obuka za elektromehaničara za radio i TV uređaje - Akademija Oxford

 • Opisati kako treba da izgleda radionica za opravku radio aparata?
 • Objasniti koje prostorije radionica treba da poseduje?
 • Objasniti kako treba da izgleda radni sto za mehaničke radove?
 • Kako treba da izgledaju police za poravku radio aparta?
 • Koji se instrumenti koriste za ispitivanje I opravku radio aparaa?
 • Koji je univerzalni instrument za poravku radio aparata?
 • Šta je to Visokofrekventni signala-generator SGS-30?
 • Šta je Visokofrekventni cevni voltmeter CVV-1?
 • Šta je RC ton-generator MA 3604?/li>
 • Šta jeRCL most MA 4302?
 • Kako se koriati Ispitivč tranzistora MA 4600?
 • Šta je servisni osiloskop SOG-2?
 • Šta je Odvojeni regulacioni transformator “ORT-5” I kako se popravlja?
 • Kako se vrši provera sabilizovani izvor napajanja PS-3005?
 • Objasniti kako se vrši sistemsko pronalaženje I otklanjanje grešaka na tranzistorskom radio aparatu?
 • Objasniti koje greške uopšteno mogu astati na radio aoaratima?
 • Koje vrste grešakamogu nastati?
 • Šta treba imati u vidu pri pronalaženju grešaka?
 • Podela tranzistorskih radio-aparata?
 • Objsniti koja je bitna razlika između transzistora 1 cevi?
 • Objasniti Integrisana kola?
 • Kako se vrši označavanje diode, tranzistora i integrisanih kola?
 • Objasniti koje su specifičnoti aparata sa štampanim vezana?
 • Navestineka upustva za opravku specifičnih aparata sa štampanim vezama?
 • Na šta treba paziti prilikom opravke tranzistorskih aparata?
 • Koji su potrebni instrumenti za ispitivanje tranzistrskih?
 • Kako se vrši ispitivanje diode i tranzistora?
 • Način pronalaženja i otklanjanja grešaka kod tranzistorskih prijemnika?
 • Objasniti određivanje greške pregledom prijemnika ( napajanog iz baterije)?
 • Objasniti postupak određivanje grešaka pregledom prijemnika napajanog iz baterije mreže?
 • Šta je Prenosni prijemnik srednje veličine sa više talasnih opsega, napajan iz baterije?
 • Šta su stoni prijemnici napajani iz električne mreže?
 • Koja su to nova električna rešenja kod Hi-Fi uređaja?
 • A Šta su muzičkih centara?
 • Kako se popravljaju automobilski prijemnici ?
 • Kako se vrše podešavanja tranzistorkih aparata?
 • Kako se vrši kavalitetno ispitivanje tranzistorskih aparata?
 • Kako se vrše poravke prijemnika za AM prijem?
 • Kako se vrši popravka prijemnika za FM prijem?

Cena kursa i obuke za elektromehaničara za radio i TV uređaje je 15,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za elektromehaničare radio, TV i video uređaja


Literatura za elektromehaničara radio, TV i video uređaja

Priručnik - Skripta - Knjiga za elektromehaničare za radio TV video uređaje - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • Cambridge English - Ispitni centar
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje