Kurs za elektrotehničara bele tehnike

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: osnovama elektrotehnike; načinima dobijanja monofazne i naizmenične struje i izvođenjem jednačine za EMS generator; definisanje RLC i LC kola; alatom koji se koristi.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Elektrotehničari bele tehnike vrše popravke frižidera, šporeta, veš mašina, mašina za sušenje veša, za pranje sudova i svih ostalih aparata koje koristimo u kući ili na nekom drugom mestu. Oni često rade u timovima, ali i samostalno, a njihovo radno vreme određuje potreba klijenata. Ovaj zanat je veoma tražen i uvek postoji potreba za njim na tržištu rada. Ukoliko želite da se bavite njime, budite profesionalni, radite na svom stručnom usavršavanju i imajte kvalitetan odnos prema svom poslu i svojim klijentima, jer su njihove pohvale i preporuke, najadekvatniji vid reklame.

Akademija Oxford, u nizu kurseva elektrotehničke struke, ima u ponudi i kurs za elektrotehničara bele tehnike. Ova obuka traje šest meseci i sastoji se od teorijske i praktične nastave. Nakon toga, kandidat polaže završni ispit i dobija sertifikat stručne osposobljenosti za posao elektrotehničara bele tehnike.Program škole za elektrotehničara bele tehnike je takav da polaznike prvo uvodimo u same osnove elektrotehnike: šta je elektrotehnika, koje su oblasti elektrotehnike, čime se bavi elektroenergetika, a čime elektromagnetika.

Obuka za elektrotehničara bele tehnike podrazumeva informisanje kandidata o definisanju komunikacija i telekomunikacija, računarskog inženjerstva, sistemskog inženjerstva, itd.

Na kursu za elektrotehničara bele tehnike usvajaju se znanja iz oblasti načina dobijanja monofazne naizmenične struje i izvođenja jednačine za EMS generator. Naši polaznici uče šta je elektromagnet, šta su otpori u kolima naizmenične struje, šta su termogeni otpori, šta induktivni, a šta kapacitivni otpori.

U školi za elektrotehničara bele tehnike obrađuje se gradivo vezano za definisanje RLC i LC kola,impedansu kola i Omov zakon za kolo naizmenične struje. Polaznici uče o trenutnoj snazi naizmenične struje, oznaci ACDC, menjanju polariteta signala sinusnog talasnog oblika, periodi signala sinusnog talasnog oblika i frekvenciji signala sinusnog talasnog oblika.

Da bi se budući elektrotehničar za belu tehniku u potpunosti osposobio za bavljenje ovim stručnim zanimanjem on mora da prođe kroz sve bitne segmente vezane za elektrotehničku struku. On mora da poznaje AC generator, signal generator, da objasni kolo sa otpornikom, kalemom i kondenzatorom, da zna osnove fizike poluprovodnika i tipove poluprovodnika, da definiše pojam dioda i razume p-n spoj dioda sa njegovim karakteristikama, itd.

Teorijski deo nastave na obuci za elektrotehničara bele tehnike je veoma kompleksan i sadržajan, te zahteva ozbiljnost pristupa i redovnost u pohađanju nastave.

Praktični deo nastave je, svakako, najvažniji, jer se polaznici, na licu mesta, upoznaju sa konkretnim problemima i rešenjima. Ovaj deo nastave ne ulazi u datu cenu, već se plaća zasebno, a može se obavljati u radionici sa kojom mi već imamo saradnju ili na mestu koje sami odaberete. U datu cenu kursa ulazi pohađanje teorijske nastave, udžbenik, polaganje završnog ispita i izrada diplome.Kurs za elektrotehničara bele tehnike traje 6 meseci. Teorijsko-praktičnog karaktera je sa akcentom na praktični deo. Praktičnu nastavu organizuje škola u priznatim servisima bele tehnike. Polaznik takođe moze sam obezbediti praksu.

Nakon uspešno završenog kursa polaznik dobija sertifikat stručne osposobljenosti za posao elektrotehničara bele tehnike.

Profesionalizam, stručnost i niske cene – reči koje nas opisuju a Vama pružaju mogućnost da unapredite svoje znanje i veštine! Posetite nas!

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja - Kurs i obuka za elektrotehničara bele tehnike - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs i obuka za elektrotehničara bele tehnike - Akademija Oxford

 • 1.Šta je elektrotehnika?
 • 2.Koje su oblasti elektrotehnike?
 • 3.Čime se bavi elektroenergetika?
 • 4.Čime se bavi elektromagnetika?
 • 5.Šta su komunikacije ili telekomunikacije?
 • 6.Šta je računarsko inženjersto?
 • 7.Čime se bavi oblast sistemkog inženjerstva?
 • 8.Šta je upravljanje sistemima-automatika?
 • 9.Čime se bavi elektronika?
 • 10.Kako se dobija monofazna naizmenična struja?
 • 11.Koji je konačan oblik jednačine za EMS generator?
 • 12.Šta je elektromagnet?
 • 13.Šta su otpori u kolima naizmenične struje?
 • 14.Šta je termogeni otpor?
 • 15.Šta je induktivni otpor?
 • 16.Šta je kapacitivni otpor?
 • 17.Šta je RLC kolo?
 • 18.Šta je LC kolo?
 • 19.Objasnite Omov zakon za kolo naizmenične struje?
 • 20.Šta je impedansa kola?
 • 21.Kako se opisuje trenutna snaga naizmenične struje?
 • 22.Šta predstavlja oznaka ACDC?
 • 23.Kako se menja polaritet signala sinusnog talasnog oblika?
 • 24.Šta je perioda signala sinusnog talasnog oblika?
 • 25.Šta je frekvencija signala sinusnog talasnog oblika?
 • 26.Šta je AC generator?
 • 27.Šta je signal generator?
 • 28.Objasnite kolo sa otpornikom?
 • 29.Objasnite kolo sa kalemom?
 • 30.Objasnite kolo sa kondezatorom?
 • 31.Osnove fizike poluprovodnika?
 • 32.Objasnite n-tip poluprovodnika?
 • 33.Objasnite p-tip poluprovodnika?
 • 34.Šta su poluprovodničke komponente?
 • 35.Šta su diode?
 • 36.Objasnite p-n spoj diode?
 • 37.Koje su karakteritike diode?
 • 38.Koji su parametri diode?
 • 39.Navedite vrste dioda?
 • 40.Šta su tranzistori?
 • 41.Karakteristike tranzistora?
 • 42.Šta su FET-ovi?
 • 43.Šta su tiristori?
 • 44.Karakteristike tiristora?
 • 45.Čemu služe merni pojačivači?
 • 46.Kako tranzistor služi ako pojačivač?
 • 47.Šta su pojačivači snage?
 • 48.Osobine operacionih pojačivača?
 • 49.Šta je i kako se dobija sumator?
 • 50.Šta je i kako se dobija integrator?
 • 51.Kako dobijamo diferencijator?
 • 52.Šta su energetski elektronski pretvarači?
 • 53.Kako se dele energetski elektronski pretvarači?
 • 54.Šta su ispravljači?
 • 55.Šta su neupravljiva ispravljačka kola?
 • 56.Šta je trofazno ispravljačko kolo?
 • 57.Objasnite ispravljačko kolo sa tiristorom?
 • 58.Šta su invertori?
 • 59.Šta su konvertori?
 • 60.Šta su transformatori?
 • 61.Objasnte primenu transformatora?
 • 62.Čemu služe merni transformatori?
 • 63.Kako se vrši promena broja faza?
 • 64.Objasnite konstrukciju transformatora?
 • 65.Kako se vrši ispitivanje transformatora?
 • 66.Objasnite ogled praznog hoda?
 • 67.Objasnite ogled kratkog spoja?
 • 68.Šta su asihrone mašine?
 • 69.Kako se ostvaruje obrtno magnetno polje?
 • 70.Kako se pušta u rad asihroni motor?
 • 71.Kako se vrši promena brzine i smer obrtanja asihronog motora?
 • 72.Koje su osobine jednofaznog asihronog motora?
 • 73.Kako se vrši ispitivanje asihronih motora?
 • 74.Kako se vrši ispitivanje namotaja?
 • 75.Objasnite ispitivanje u ogledu praznog hoda?
 • 76.Objasnite ispitivanje u ogledu kratkog spoja?
 • 77.Objasnte ekvivaletnu šemu asihrone mašine?
 • 78.Šta je metoda direktnog opterećenja?
 • 79.Šta je rekuperacija?
 • 80.Šta su generatori jednosmerne struje?
 • 81.Šta je pobuda mašine jednosmerne struje?
 • 82.Kako se vrši merenje karakteristike praznog hoda generatora?
 • 83.Objasnite motor sa otočnom pobudom?
 • 84.Objasnite motor sa rednom pobudom?
 • 85.Šta je dinamičko kočenje?
 • 86.Kako se vrši ispitivanje mašina jednosmerne struje?
 • 87.Kako se meri otpor indukta?
 • 88.Kako se meri galvanski otpor rotora?
 • 89.Kako se ispituje komutacija?
 • 90.Objasnite generatorski postupak?
 • 91.Objasnite motorski postupak
 • 92.Šta je elektromotorni pogon?
 • 93.Objasnite grupni elektromotorni pogon?
 • 94.Objasnite pojedninačni EMP?
 • 95.Objasnite osnove dinamike EMP?
 • 96.Koji su osnovni režimi rada EMP?
 • 97.Kako se vrši izbor snage EM?
 • 98.Šta su električna merenja?
 • 99.Objasnite dve osnovne metode merenja?
 • 100.Kako se vrši merenje električnih veličina?
 • 101.Šta su ampermetri?
 • 102.Šta su voltmetri?
 • 103.Princip rada ampermetra?
 • 104.Princip rada voltmetra?
 • 105.Princip rada instrumenta sa zakretnim kalemom?
 • 106.Princip rada instrumenta sa pokretnim mekim gvožđem?
 • 107.Princip rada elektrodinamičkih instrumenata?
 • 108.Objasnite U-I metodu merenja?
 • 109.Objasnite merenje otpornosti Vitstonovim mostom?
 • 110.Objasnite merenje megometrom?
 • 111.U-I metoda merenja snage?
 • 112.Merenje snage vatmetrom?
 • 113.Kako se vrši merenje reaktivne snage?
 • 114.Šta su frekvenciometri?

Cena kursa i obuke za električara bele tehnike je 15,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za elektrotehničare bele tehnike


Literatura za elektrotehničare bele tehnike

Priručnik - Skripta - Knjiga za Elektrotehničare Bele Tehnike - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje