Kurs za farbara

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: bojama i kvalitetom podloge; pripremom površine koja se farba; tehnološkim procesom rada; alatom i priborom koji se koristi.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Kurs i obuka za farbara koja se u toku cele kalendarske godine organizuje u preko 20 poslovnica Akademije Oxford je namenjena svakome ko želi da se kvalifikuje za ovo zanimanje, uzevši u obzir da svaki polaznik koji bude prošao kroz praktični i teorijski deo ovog kursa stiče sertifikat. A taj sertifikat je i zvanično priznat i to od strane onih državnih institucija koje su za to relevantne, tako da svi polaznici koji ga budu stekli imaju mogućnost da ga upišu u radni dosije. Ipak, oni moraju biti informisani da je od 01. januara 2016. godine uvedeno isključivo upisivanje sertifikata u elektronskom obliku, a to vrši samo Nacionalna služba za zapošljavanje. Ali, polaznici isto tako moraju imati na umu i da se upisivanje stečenih sertifikata u njihov dosije vrši isključivo ukoliko su nezaposleni, to jest ako se nalaze na evidenciji navedene službe. Sa druge strane, svi oni kandidati koji budu stekli sertifikat za farbara, a nalaze se u tom trenutku u radnom odnosu, mogu da ga predaju svom poslodavcu, ali će za upisivanje morati da sačekaju da se ponovo prijave na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Završni ispit koji je preduslov za sticanje sertifikata, se sastoji od dva dela, tako da svaki polaznik koji pohađa kurs i obuku za farbara treba da na usmenom delu odgovori na tri pitanja, a u okviru pismenog dela je prisutno ukupno 12 zahteva, na koje kandidati odgovaraju.

Jedini uslov koji mora da ispuni svako ko želi da pohađa ovaj kurs, jeste da poseduje minimum stečeno osnovno obrazovanje.Iako je prijavljivanje moguće izvršiti, takođe tele kalendarske godine ili putem telefona ili preko mejla, gde treba poslati sve relevantne podatke, odnosno lično u poslovnicama Akademije Oxford, od polaznika se zahteva da u trenutku kada se vrši zvanično upisivanje budu prisutni lično, jer se tada potpisuje i ugovor između organizatora i njih. A tada je, osim kopije svedočanstva osnovne škole, to jest kopije diplome srednje škole, sve u zavisnosti od toga koji nivo obrazovanja je polaznik stekao, neophodno i da dostave fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kao i fotokopiju uverenja o državljanstvu i to onog koje nije starije od šest meseci. Podrazumeva se i da polaznik tom prilikom mora imati važeći lični dokument sa fotografijom (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš), a kako bi prošao kroz proces identifikacije. Naravno, u slučaju da je njegov lični dokument sa čipom, on mora da ga dostavi i očitanog tom prilikom.

Da bi bilo koji polaznik bio u mogućnosti da polaže završni ispit, odnosno da dobije sertifikat, on mora da ima i potvrdu o uspešno savladanoj obuci, a neophodno je da bude priložen i dokaz da je završio praktičnu nastavu, kao i ugovor koji je potpisan sa organizatorom, odnosno završni test i zapisnika sa polaganja tog ispita, stim što u svakom slučaju mora da priloži i svu već pomenutu onu dokumentaciju koju donosi i prilikom upisa.

Svi oni kandidati koji su obuku pohađali na nekom drugom mestu ili su radili u struci, a sada imaju želju samo da se prijave za polaganje završnog ispita, jer im je potrebno da steknu sertifikat, svakako treba da dostave zvaničnu potvrdu da su savladali obuku, te da dostave dokaz da imaju ili radno iskustvo ili da su pohađali praktičnu nastavu u odabranoj firmi i to u trajanju od 240 radnih sati. Tada je vrlo važno i da ti kandidati izvrše prijavu za polaganje ispita, a u njihov dosije se pre izrade sertifikata prilaže i zapisnik sa polaganja završnog ispita, kao i završni test. Oni su dužni, takođe da dostave svu obaveznu dokumentaciju, a što se odnosi kako na kopiju uverenja o državljanstvu, koje ne sme da bude starije od 6 meseci i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, tako isto i na fotokopiju diplome srednje škole ili svedočanstva osnovne škole.


Svaki polaznik koga zanima obuka i kurs za farbara treba da zna da je ona sačinjena iz dva dela, a u cenu za teorijski deo ove obuke je, osim pohađanja vrste nastave koju on odabere, uračunato i polaganje završnog ispita, zatim literatura koja je potrebna za pripremu polaganja, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu.

A kako je nastava sačinjena od teorijskog i praktičnog dela, to se pred kandidate stavlja mogućnost da odaberu da li će teoriju da prate u okviru grupne, poluindividualne ili individualne nastave, a isto tako imaju mogućnost i da odaberu obuku preko interneta. Za sve navedene tipove kursa, osim za grupni je prisutno pravilo da se polaznici sa svojim predavačem o svemu dogovaraju, a što uključuje ne samo odabir termina i dinamike, već i datum kada će da počne odabrana obuka i kurs za farbara.

Međutim, važno je naglasiti da onaj polaznik koji želi da nastavu prati preko interneta, mora da obezbedi uslove za to, to jest da ima i računar i stabilnu internet vezu.

U okviru grupne nastave je prisutno od četvoro do osmoro polaznika, a ona se organizuje u svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u kojoj se oformi grupa, to jest u kojoj se prijavi najmanji broj polaznika potreban za njeno oformljenje, što je zapravo četvoro njih. Termini su ovde sasvim jasno definisani od strane organizatora, a isto tako i dinamika. Oni mogu da se menjaju isključivo onda kada postoji jasan zahtev svih polaznika u okviru jedne grupe i kada je to moguće izvršiti u konkretnoj poslovnici, a da se ne ometaju ostali kursevi i obuke koje se tu odvijaju.

Praktični deo ovog kursa polaznici mogu da pohađaju u firmama sa kojima Akademija Oxford sarađuje, ali isto tako i u onima sa kojima nema sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Kada se odluče za prvu opciju, polaznici dobijaju informacije o ceni i garancije za kvalitet prakse, a za drugu važi pravilo da se polaznik o svemu mora dogovoriti sa predstavnikom odabrane kompanije. Tada se, naravno ne garantuje za kvalitet obuke i taj polaznik je u obavezi da predstavniku konkretne poslovnice organizatora kursa dostavi poslovne podatke odabrane firme, a da bi bilo u što kraćem roku omogućeno potpisivanje navedenog ugovora, te da bi on bio u prilici da zaista i pohađa praksu u firmi koju je lično odabrao.

Što se tiče onih osoba koje žele da steknu sertifikat za farbara, a koje stanuju u mestu u kome ne postoji naša poslovnica, oni mogu da samostalno odaberu neku kompaniju u kojoj će pohađati praksu. A ukoliko ih zanima i teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za farbara, oni mogu da prate nastavu preko interneta, stim da su u obavezi da pristupe polaganju završnog ispita u jednoj od naših poslovnica, te se obično u takvim prilikama bira da to bude ona koja je njima i fizički najbliža.

Šta obuhvata obuka i kurs za farbara?

U okviru nastavnog programa, prema kome se odvija kurs i obuka za farbara se nalazi ne samo savladavanje samog procesa farbanja, već se polaznici upoznaju i sa različitim podlogama, odnosno njihovim kvalitetom, te uče i koji je to alat i pribor koji se primenjuje za farbanje različitih podloga.

Najpre će da se upoznaju sa materijalima za osnovne premaze, odnosno sa onima koji su namenjeni farbarskim radovima, a predavači će ih upoznati i sa materijalima za farbanje, kitovanje i presvlačenje, kao i sa svim onim materijalima koji se koriste za lakiranje. Pored toga će naučiti i koja se sve sredstva koriste kada je potrebno skinuti stari premaz, ali i na koji način se koriste takozvane uljane boje.

Sem toga će da se upoznaju i sa postupkom dvostrukog farbanja, a uz primenu masne uljane boje, pa će zatim naučiti i kako se vrši takozvano jednostruko lakiranje. Predavači će tokom ovog kursa polaznicima da predoče i na koji način se vrši farbanje kako iverice i lesonita, tako i drvene lamperije i to uz pomoć uljane boje, odnosno na koji način se vrši bezbojno lakiranje kod nove stolarije. Takođe će da nauče i kako funkcioniše postupak bezbojnog lakiranja kod hrastovine, borovine i ostalih materijala od prirodnog drveta.

Obuka i kurs za farbara podrazumevaju i teorijska znanja koja su vezana za farbanje stare stolarije, odnosno za farbanje podova od drveta, ali i stepenica, te za farbanje nove stolarije, kao i za postupak njenog lakiranja. Sem toga, oni će da nauče i na koji način je potrebno izvršiti skidanje prethodne boje i to prvenstveno uz primenu otapanja, a zatim sledi deo koji je usmeren na podučavanje kandidata za farbanje podloge sa koje je ta stara boja skinuta, a uz primenu uljane boje. Uz to će naučiti i da vrše lakiranje, odnosno emajliranje takve podloge, ali i kako se stavlja uljana boja preko, takođe uljane boje koja već postoji na nekom materijalu.

Tokom trajanja ovog kursa, polaznici će naučiti i kako se koriste sintetičke boje, to jest takozvane lak boje, ali i na koji način se farba građevinska stolarija i to uz primenu specijalnih disperzionih boja.

Ne samo da je obuka i kurs za farbara namenjena polaznicima koji žele da nauče kako se farbaju delovi nameštaja, podovi i slično, već i onima koji žele da nauče i kako se farbaju zidovi i to uz pomoć uljane boje, ali i na koji način se oni farbaju ako već postoji uljana ili emajlirana boja na njima.

A tu je i još jedan je deo nastavnog plana, koji je usmeren na savladavanje znanja potrebnih za farbanje nove građevinske limarije, ali i bravarije, a gde će polaznici da nauče kako se uz pomoć uljane ili neke druge bolje farbaju vrata i prozori od metala, odnosno pregradni zidovi, ali i na koji način se farbaju ograde i rešetke.

U teorijskom delu ovog kursa će, takođe da se upoznaju i sa korišćenjem antikorozivnih boja, a prilikom obrade krovnih površina i limenih delova, odnosno cevi, oluka i drugih delova na jednoj građevini. Profesori će ih, pored ostalog naučiti i kako se obrađuje stara limarija i bravarija, odnosno kako se priprema za farbanje, te će savladati znanja potrebna za postupak struganja i brušenja, a što se primenjuje prilikom skidanja stare boje. Nakon toga će se fokusirati na savladavanje znanja vezanih za bradu, to jest za farbanje tako obrađenih delova.

Pored svih navedenih znanja, polaznici će za vreme ovog kursa da nauče i kako se farbaju radijatori, odnosno cevi i ostali uređaji za centralno grejanje i to bez obzira da li su izrađeni od čeličnog lima ili od livenog gvožđa.

U završnom delu koji podrazumeva obuka i kurs za farbara, polaznici uče na koji način se vrši pravilno lakiranje parketa i to uz primenu dvokomponentnog laka bez boje, a predavači će im ukazati i na osnovne smernice koje navodi zakon o bezbednosti i zaštiti na radu.

Kako se odvija nastava za vreme obuke za farbara?

Svaki polaznik koji pohađa obuku i kurs za farbara treba da prođe kroz praktični i teorijski segment nastave, stim što je za praktični deo određeno 240 radnih sati.

Svaki pojedinačni polaznik bira gde će da pohađa praksu, a ima mogućnost da je odradi u onim kompanijama sa kojima Akademija Oxford ima već zvanično potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji ili u firmama sa kojima još uvek ne sarađuje. Za prvu varijantu je bitno naglasiti da polaznik dobija garancije od strane organizatora ove obuke da će praksa biti odrađena u skladu sa pravilima, a isto tako će dobiti na vreme i informaciju o ceni. Sa druge strane, ako se odluči za varijantu da praksu pohađa u okviru kompanije sa kojom mi ne sarađujemo, on mora da se dogovori oko svega sa predstavnikom te kompanije, a što uključuje ne samo način odvijanja prakse, već i cenu, a treba da zna i to da od nas svakako neće dobiti garancije za njen kvalitet. Isto tako je bitno da nam dostavi poslovne podatke odabrane firme, a kako bismo pristupili potpisivanju ugovora o poslovnoj saradnji, a on odmah po potpisivanju može i da počne da pohađa praksu prema postignutom dogovoru.

U toku teorijskog dela obuke, polaznici samostalno treba da donesu odluku da li žele da prate nastavu u grupi ili im više odgovara obuka preko interneta, a imaju mogućnost i da ovaj deo kurs apohađaju u vidu individualne ili poluindividualne nastave. Sve navedene vrste se odvijaju u našim poslovnicama, stim što se obuka preko interneta odvija ili iz polaznikovog doma ili sa bilo kog drugog mesta gde on ima obezbeđen i nesmetani pristup računaru i stabilnu internet konekciju, jer to i jest najvažniji uslov ako polaznik želi da obuku prati online. Kako za online, tako i za poluindividualnu i individualnu obuku se podrazumeva da se polaznik direktno dogovora sa svojim profesorom kada želi da nastava počne, te u kojim terminima i po kojoj dinamici će da se odvija.

A sve to ne važi i za grupni kurs, koji se odvija isključivo u poslovnici u kojoj se prijavi dovoljan broj polaznika, to jest u kojoj se odformi grupa od minimalno 4 polaznika, tako da oni dobijaju informacije o datumu kada počinje obuka, odnosno o terminima i o dinamici, tek kada se bude oformila grupa, jer je ovde sve unapred određeno od strane organizatora.

Promena termina u okviru grupne nastave se obično ne vrši, osim onda kada to zahtevaju svi članovi jedne grupe i kada, odnosno ako koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici proceni da promena neće ugroziti ostale kurseve i obuke koje se u njoj odvijaju.

Kome su kurs i obuka za farbara namenjeni?

Svako ko želi da stekne validan sertifikat za obavljanje ovog posla, a pritom je završio samo osnovnu školu ima mogućnost i da pohađa obuku i kurs za farbara.

Takođe, naglašavamo da se od polaznika svakako najmanje zahteva stečeno osnovno obrazovanje, stim da je svako dužan da svakako u trenutku upisa dostavi dokaz o tome da li je završio samo osnovnu školu ili je, pak završio neku srednju školu budući, da tada treba da dostavi i fotokopiju ili svedočanstva osnovne škole ili kopiju diplome srednje škole koju je prethodno završio.Koliko traje obuka za farbara?

Predviđeno je, prema zvaničnom nastavnom planu, da obuka i kurs za farbara traje ukupno tri meseca. A svaki polaznik za to vreme treba i da odradi praksu i to se podrazumeva da praksa treba da traje ukupno 240 radnih sati.

A Akademija Oxford svakome ko želi da ovu obuku završi u nešto kraćem roku, takođe nudi mogućnost da to i učini, a za svega dva meseca. Tada je vrlo važno naglasiti da je polaznik obavezan da praksu prati svakog radnog dana, što znači da od ponedeljka do petka treba da ima praksu, stim da je neophodno da ona traje osam sati na dnevnoj bazi, odnosno 40 radnih sati na nedeljnoj.

Koliko košta kurs za farbara?

Kurs i obuka za farbara je sačinjena od dva dela, tako da se teorijski i praktični deo plaćaju odvojeno jedan od drugog.

A ono što treba svaki polaznik da zna, jeste da je u cenu koja je pomenuta za teorijski deo, osim pohađanja same nastave, uračunato i polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata, to jest dodatka sertifikatu, a polaznik tada dobija i priručnik ili skriptu iz koje se priprema za polaganje završnog ispita.

Što se tiče cene prakse koju polaznik želi da pohađa u nekoj firmi sa kojom nije uspostavljena saradnja, on će cenu i da dogovori lično sa predstavnikom te kompanije, ali od nas tada neće dobiti garancije za njen kvalitet.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za farbara?

Samim tim što obuka i kurs za farbara podrazumevaju teorijski deo i praksu, to znači da i mesto i vreme održavanja nastave isključivo zavise od toga gde polazak želi da pohađa praktičan deo, to jest za koji vid teorijskog je zainteresovan.

Ako on praksu pohađa u nekoj kompaniji sa kojom Akademija Oxford već ima prethodno potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, on i dobija garancije za njen kvalitet, ali i blagovremeno biva upoznat sa cenom. Ali, ukoliko polaznik praksu želi da pohađa u nekoj firmi sa kojom navedeni ugovor nije potpisan, organizator ovog kursa nema uticaja na cenu, ali isto tako ne pruža ni garancije za kvalitet takve prakse. Važno je da tada svaki polaznik dostavi podatke za firmu u kojoj je odlučio da pohađa praksu i to ovlašćenom licu u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford, a posle čega se u najkraćem roku pristupa potpisivanju ugovora, kako bi on što pre počeo da pohađa praksu.

Isto tako polaznik bira i da li želi da pohađa individualnu nastavu tokom teorijskog dela, odnosno da li ga zanima teorijski kurs i obuka za farbara koji se odvija u formi grupne ili poluindividualne nastave. Uz sve to, on ima i mogućnost da ovaj deo obuke prati online, a tada je bitno da uz računar ima i stabilnu konekciju sa internetom, kako bi se predavanja odvijala bez ikakvih prepreka. A obuka preko interneta se sprovodi prema pravilima individualne nastave.

Grupni kurs i obuka za farbara se odvijaju u onaj poslovnici organizatora u kojoj se oformi jedna grupa, to jest u kojoj se najmanje četiri polaznika prijavi za njeno pohađanje. Termini i dinamika su, u ovom slučaju tačno definisani, a sa druge strane individualna i poluindividualna, kao i obuka online se odvijaju u onim terminima i onom dinamikom koju polaznici dogovore sa svojim profesorima, te isto tako i nastava počinje onog trenutka kada oni odluče.

Dodatne napomene:

 • svako koga zanima obuka i kurs za farbara može da se prijavi za pohađanje u toku cele godine u svim našim poslovnicama i to lično ili da to uradi putem telefona, to jest da na na zvaničan mejl pošalje svoje podatke
 • od prijavljenih polaznika se zahteva da prilikom upisa budu lično prisutni, kao i da tom prilikom svakako ponesu obaveznu dokumentaciju, odnosno važeći lični dokument koji ima i fotografiju, jer je tada neophodno da bude potpisan ugovor između polaznika i Akademije Oxford
 • ukoliko neko želi da stekne sertifikat za farbara, odnosno da polaže samo završni ispit, on mora da dostavi i relevantnu potvrdu koja je izdata od firme u kojoj je praksu i pohađao ili da tom prilikom priloži potvrdu da je stekao radno iskustvo, a zatim i da se prijavi za polaganje ovog ispita na propisan način, te da potom dostavi i svu zahtevanu dokumentaciju kako bi bio izrađen sertifikat
 • Akademija Oxford svim polaznicima u okviru teorijskog dela omogućuje ne samo pohađanje odabranog tipa nastave, već i priručnik, odnosno skriptu za pripremu završnog ispita, a zatim i polaganje tog ispita, dok je u navedenu cenu uračunata i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu
 • praktični deo koji podrazumeva kurs i obuka za farbara se plaća odvojeno od teorijskog i cena zavisi isključivo od toga u kojoj kompaniji polaznik želi da je pohađa
 • sve obaveze koje polaznici imaju prema ugovoru treba da izvrše u zadatom roku, a direktno u poslovnici u kojoj teorijski deo nastave pohađaju, to jest u onoj u kojoj su se i upisali

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite ispitna pitanjaIspitna pitanja - Kurs i obuka za farbara - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs i obuka za farbara - Akademija Oxford

 • Materijali za farbarske radove?
 • Materijali za osnovne premaze?
 • Materijali za kitovanje i presvlačenje?
 • Materijali za farbanje?
 • Materijali za lakiranje?
 • Sredstva za skidanje starih premaza ?Farbanje nove stolarije uljanim bojama?
 • Dvostruko farbanje masnom uljanom bojom i jednostruko lakiranje?
 • Farbanje uljanom bojom drvene lamperije, iverice, lesonita?
 • Bezbojno lakiranje nove stolarije?
 • Lakiranje bezbojnim lakom prirodnog drveta, hrastovine, borovin, brestovine?
 • Impregniranje daščica eslinger roletni?
 • Farbanje drvenih podova, stepenica?
 • Farbanje uljanom bojom stare građevinske stolarije?
 • Skidanje stare boje otapanjem ili paljenjem stare boje?
 • Farbanje uljanom bojom podloge sa koje je skinuta stara boja?
 • Farbanje i emajliranje (lakiranje) podloge sa koje je skinuta stara boja?
 • Farbanje uljanom bojom preko postojeće uljane boje?
 • Farbanje i emajliranje (lakiranje) preko postojeće stare boje?
 • Farbanje građevinske stolarije specijalnim disperzivnim bojama, sintetičkim bojama i lak-bojama?
 • Farbanje nove stolarije i lakiranje?
 • Farbanje građevinske stolarije lazurnim bojama (imitiranje plemenitih vrsta drveta) ?
 • Farbanje na novom krečnom malteru?
 • Farbanje uljanom bojom?
 • Farbanje uljanom bojom i emajliranje?
 • Farbanje uljanom bojom starih zidova?
 • Farbanje zidova uljanom bojom na postojeću uljanu boju?
 • Farbanje i emajliranje zidova preko stare emajlirane boje?
 • Povlačenje crta uljanom bojom (uljana linija) na obojenoj površini?
 • Farbanje nove građevinske bravarije i limarije?
 • Farbanje uljanom ili alkidnom bojom metalnih prozora, vrata, pregradnih zidova?
 • Farbanje uljanom bojom gvozdenih ograda i rešetki?
 • Farbanje antikorozivnom bojom limenih i krovnih površina?
 • Farbanje antikorozivnom bojom žlebova (uvala, oluka, olučnih cevi) opšivenih limom?
 • Farbanje starog metalnog nameštaja lak-bojama?
 • Farbanje stare bravarije i limarije?
 • Skidanje stare boje struganjem i brušenjem?
 • Skidanje stare boje rastvaranjem obojene metalne površina?
 • Farbanje gvozdenih vrata, prozora, pregrada sa kojih je skinuta stara farba?
 • Farbanje starih metalnih prozora, vrata preko stare boje
 • Farbanje stare limarije sa koje je skinuta stara boja?
 • Farbanje stare limarije preko stare boje ?
 • Farbanje novih radijatora, cevi i uređaja centralnog grejanja?
 • Farbanje radijatora od livenog gvožđa i čeličnog lima?
 • Farbanje gvozdenih cevi centralnog grejanjai držača radijatora?
 • Farbanje izolovane površine na cevima?
 • Lakiranje parketa bezbojnim dvokomponentnim lakom?
 • Zaštita na radu?

Cena kursa i obuke za farbara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za farbare


Literatura za farbare

Priručnik - Skripta - Knjiga za farbare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje