Kurs za izrađivača kože i krzna

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: postupkom pripreme sirove kože i krzna za izradu finalnih proizvoda; procesom čišćenja i zaštite kože i krzna od spoljnih uticaja; fazama obrade kože i krzna i procedurama koje pojedine faze zahtevaju.

Opšte informacije

Cena: 15,000 RSD | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Sve punoletne osobe koje su zainteresovane da postanu zvanični vlasnici sertifikata za izrađivača kože i krzna, a pritom su završile najmanje osnovnu školu, mogu u bilo koje vreme u toku godine da se prijave za praćenje nastave u okviru Akademije Oxford.

Onaj polaznik koji se prijavi da pohađa obuku i kurs za izrađivača kože i krzna će imati prilike da se upozna sa načinom pripremanja krzna, odnosno sirove kože, a kako bi se izradio finalni proizvod, ali i sa svim fazama koje su prisutne tokom procesa njihove obrade, tako da će pohađati najpre teorijski deo nastave, a potom i praksu.

U principu, organizator pomenutog kursa svakom polazniku dopušta da odabere prvo koju vrstu nastave će u okviru teorijskog segmenta da pohađa, a zatim i u kojoj tačno firmi će da odradi praksu koja mora, prema nastavnom programu da traje 300 radnih sati. A ono što im se nudi od mogućnosti jeste da teorijski deo prate u formi individualne, grupne ili poluindividualne nastave, te pored svega toga on može da odabere i onu obuku koja se prati preko interneta. Naravno, od njega se tada zahteva da ima računar, kako bi uopšte mogao da prati ovaj tip nastave, ali je prisutan još jedan zahtev koji je vezan za posedovanje stabilne internet veze, a sve sa ciljem besprekornog odvijanja nastave.

Ne samo online obuka i kurs za izrađivača kože i krzna, nego i poluindividualna, kao i individualna podrazumevaju takav način organizovanja da je prisutan jedan ili najviše dva kandidata prilikom predavanja, a da oni imaju svu slobodu da odluče i to na prvom mestu kada će taj kurs početi, a potom i u kojim tačno terminima će se odvijati predavanja, te isto tako treba sa profesorom da se usaglase i oko tačne dinamike prema kojoj će nastavu i pratiti. Ali zato sve što smo pomenuli za te vrste nastave ne važi kod grupne i to ne samo zato što je prisutno više polaznika u isto vreme (od 4 do 8 polaznika), već i zato što ovaj vid obuke podrazumeva dinamiku i termine koji su pre toga određeni od strane organizatora ove obuke. A jedino što ne zavisi od Akademije Oxford, nego samo od broja prijavljenih polaznika, jeste datum kada počinje kurs i obuka za izrađivača kože i krzna u okviru konkretne poslovnice. Iz tog razloga mi svakom pojedinačnom polazniku naglašavamo da je prinuđen da sačeka formiranje jedne grupe u poslovnici u kojoj se i sam prijavljuje, budući da za njeno pohađanje mora da bude prijavljeno 4 polaznika najmanje, a kako bi bila formirana grupa u njoj, nakon čega počinje ovaj tip teorijskog dela nastave.

Prijavljeni polaznici uz teoriju moraju i da u trajanju od 300 radnih sati pohađa praktičan segment nastave, ali je u prilici i da odluči potpuno samostalno u kojoj će tačno firmi on da odradi praksu. Kada se uzme u obzir činjenica da institucija koja i organizuje kurs i obuku za izrađivača kože i krzna ima dugačak spisak kompanija sa kojima sarađuje, to jest sa kojima je potpisala ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, trebalo bi da je jasno zbog čega se polaznicima uvek preporučuje da odaberu neku od njih za pohađanje prakse. Stvar je u tome da oni u tom slučaju nisu opterećeni brigom oko cene i uslova za pohađanje nastave, jer o svemu tome brine upravo organizator koji ih i obaveštava o svim potrebnim detaljima, ali pored svega toga onaj polaznik koji se odluči za tu opciju pohađanja prakse dobija i potrebne garancije, a koje se odnose na njen kvalitet, budući da je Akademija Oxford potpuno uverena da će firma sa kojom sarađuje praksu da sprovede prema predviđenim pravilima.

Takođe, svaki polaznik ima pravo da ne prihvati ovu sugestiju, te da se samostalno pobrine za pronalaženje firme u kojoj će da pohađa predviđenih 300 radnih sati praktičnog dela, ali pre nego što donese odluku o tome, mora da zna da od nas tada svakako ne dobija garancije vezane za kvalitet prakse, kao što mi tog polaznika ne možemo da informišemo ni o njenoj ceni, budući da je on dužan da je dogovori sa ovlašćenim licem odabrane firme. A pored svega navedenog, on mora da zna i da organizator ovog kursa od njega očekuje informacije koje se tiču konkretne kompanije, pošto mora da se prvo potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, pa tek onda on može da počne sa pohađanjem prakse i to prema dogovoru koji je postigao sa njenim predstavnikom.


Neko ko je zainteresovan da pohađa obuku i kurs za izrađivača kože i krzna, a pritom zadovoljava pomenute uslove, ima otvorenu mogućnost tokom cele kalendarske godine da se lično prijavi u prostorijama jedne od poslovnica organizatora. U slučaju da mu taj način prijavljivanja ne odgovara, može i da se prijavi putem telefona, to jest da na zvaničan mejl organizatora pošalje podatke za prijavu (ime, prezime i datum rođenja, informacije za kontakt, u kom gradu želi da se upiše i pohađa obuku).

Kada bude bio organizovan upis, od prijavljenog polaznika se očekuje lično prisustvo, uzevši u obzir da tada treba da potpiše ugovor sa organizatorom, te je bitno i da donese obaveznu dokumentaciju. Da naglasimo, najpre da se pre potpisivanja ugovora mora izvršiti identifikacija svakog pojedinačnog polaznika, te iz tog razloga se zahteva da on poseduje važeći lični dokument sa fotografijom (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš), kao i da ispoštuje pravilo vezano za korišćenje čipovanih dokumenata ukoliko ih poseduju, to jest da imaju očitan taj dokument. Pored dokaza o prethodno stečenom nivou obrazovanja, odnosno fotokopije svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, u obaveznu dokumentaciju spada i fotokopija uverenja o državljanstvu, ali koja ne sme da bude starija od 6 meseci, kao i kopija izvoda iz matične knjige rođenih tog kandidata.

Da bi neko mogao da polaže završni, odnosno ispit za proveru znanja, a što je ujedno i direktan put za sticanje validnog sertifikata za pomenuto zanimanje, on mora da ima važeći dokaz o pohađanju prakse, čije trajanje je precizno određeno i podrazumeva 300 radnih sati. Samim tim što dopuštamo i onim osobama, koje ne zanima obuka i kurs za izrađivača kože i krzna u našoj organizaciji da samo polažu pomenuti ispit, to znači da se dokumentacija koja se od njih zahteva prilikom njegovog polaganja, odnosno izrade sertifikata razlikuje u odnosu na zahtevanu dokumentaciju za sve polaznike Akademije Oxford. A ti kandidati su, na prvom mestu dužni da se na tačno određen način prijave za polaganje ovog ispita, ali i da dostave potvrdu da su odradili praksu u trajanju od 300 radnih sati, koju mora da izda relevantna kompanija u kojoj su je oni i pohađali. Isto tako, od njih se zahteva i originalna potvrda da su pohađali stručnu obuku za izrađivača kože i krzna, ali u ovom slučaju bez ugovora sa nama, te svakako obavezna dokumentacija (kopija svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, kopija krštenice i uverenja o državljanstvu, koje nije starije od 6 meseci). A nakon što taj kandidat bude položio završni ispit, svoj već pomenutoj dokumentaciji će biti dodat i taj test, odnosno zapisnik sa njegovog polaganja. Moramo, takođe da naglasimo i da osobe koje se samo prijavljuju za polaganje ovog ispita imaju mogućnost da dostave umesto potvrde o odrađenoj praksi i dokaz da su stekli radno iskustvo u oblasti koja se na ispitu proverava. A kada su u pitanju polaznici našeg kursa, oni svakako dostavljaju istu dokumentaciju kao i prilikom upisivanja koja je pomenuta kao obavezna, ali moraju da dostave i dokaz da su pohađali obuku i kurs za izrađivača kože i krzna, odnosno moraju da dostave i ugovor koji je potpisan sa Akademijom Oxford. Pošto ovi kandidati budu položili pomenuti ispit, svemu se dodaje i zapisnik sa njegovog polaganja, kao i test.

Što se tiče samog ispita, pred polaznike se stavlja zahtev za polaganje dva dela, to jest pismenog i usmenog. Na pismenom delu on treba da odgovori na ukupno 12 pitanja, te ih u okviru usmenog ima 3.

Trebalo bi da znate i to da ukoliko u mestu vašeg stanovanja ne postoji naša poslovnica, mi ćemo vam rado izaći u susret i polaganje završnog ispita organizovati u onoj koja vam je najbliža. Ukoliko ste zainteresovani za teorijski segment koji podrazumeva kurs i obuka za izrađivača kože i krzna, ponudićemo vam da nastavu pohađate preko interneta. Uz to vam svakako preporučujemo da se za kompaniju u kojoj ćete odraditi praktičan deo sami pobrinete, te da je pronađete u gradu u kome živite, a mi ćemo svakako u najkraćem mogućem roku, pošto nam dostavite relevantne podatke omogućiti potpisivanja ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, da bi ste mogli da počnete sa pohađanjem prakse.

Nakon što polaznik bude završio sa uspehom polaganje ispita za proveru znanja, on će postati vlasnik sertifikata, a koji je zvanično priznat na teritoriji kako naše zemlje, tako i pojedinih država u okruženju. Taj sertifikat, on može da priloži kao dokaz kvalifikovanosti za ovo zanimanje, ali on ipak neće biti u mogućnosti da ga upiše u svoju radnu knjižicu odmah, osim ako nije prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Da ne bi bilo zabune, ovo isključivo zavisi od zakonskih odredbi koje su od 01. januara 2016. godine promenjene, pa je procedura za upisivanje sertifikata u radnu knjižicu, to jest u dosije kandidata promenjena, budući da je samo može izvršiti pomenuta služba i to isključivo za one kandidate koji su nezaposleni i koji su prijavljeni na njenu evidenciju. Inače, upisivanje u dosije svakog pojedinačnog kandidata se vrši elektronski, pa zato svi oni koji su zaposleni, odnosno koji nisu prijavljeni na evidenciju te službe u trenutku kada ga steknu, mogu da zahtevaju upisivanje tek kada budu bili ponovo prijavljeni. Podrazumeva se da sve što smo pomenuli svakako ne znači da oni ne mogu stečeni sertifikat da koriste u svakoj situaciji.

A moramo da naglasimo i to da samim tim što kurs i obuka za izrađivača kože i krzna sadrže dva dela, to znači i da se oni plaćaju jedan od drugog potpuno odvojeno. Cenu za praktičan segment formira ona firma u kojoj polaznik praksu i pohađa, tako da ona u zavisnosti od toga i varira. Kada je reč o ceni za praćenje teorijskog dela nastave, ona zavisi od izbora svakog pojedinačnog polaznika, ali on treba da zna da je u navedenu cenu uračunato prvo pohađanje konkretne vrste nastave, a zatim i literatura potrebna za pripremu polaganja ispita za proveru znanja. Osim toga, u tu cenu se uračunava i nadoknada za polaganje završnog ispita, te nakon toga i izrada sertifikata, to jest izrađivanje dodatka sertifikata.Šta obuhvata kurs za izrađivača kože i krzna?

Ona osoba koja je kvalifikovana za izrađivača kože i krzna je podjednako dobro upoznata sa osobinama oba ova materijala, kao i sa načinom njihove obrade. U principu trebalo bi da se on čak bavi i otkupom ovih materijala u sirovom stanju, a kako bi mogli da ih obrađuju.

Kurs i obuka za izrađivača kože i krzna u svom teorijskom delu predviđa da se svaki polaznik upozna prvenstveno sa načinom odabira kvalitetnih materijala, a potom i sa postupkom njihovog čišćenja, kao i sa primenom adekvatne zaštite, a kako bi proizvodi koji će od njih biti izrađeni što duže trajali. Iz tog razloga će predavači prvo upoznati sve polaznike sa definicijom takozvane sirove kože, ali i sa svim onim oštećenjima koja mogu da se jave na njima. Takođe će da im predoče koje su sve to faze u obradi sirove kože, pa će im predstaviti i postupak štavljenja kože.

Profesori će ih naučiti i koji su to sve mehanički postupci koji se tom prilikom koriste, a potom će ih usmeriti i na postupak razvrstavanja kože, pa će se polaznici upoznati i sa tim kako se gotove kože dele.

Budući da oni izrađuju različite proizvode od kože, očekuje se da svako ko pohađa obuku i kurs za izrađivača kože i krzna tokom predavanja nauči koji su to sve proizvodi, te koje su njihove osnovne osobine, ali bi trebalo da nauče i za šta sve sve koristi koža. Naravno, naučićete i kako se koža održava, odnosno na koji način se kroji, te kako se šije.

Pored svega navedenog, upoznaće se i sa osnovama izrade nameštaja od kože, to jest sa svim onim fazama koje se u tom procesu sprovode.

A kako je u pitanju kurs i obuka za izrađivača kože i krzna, to se očekuje i da svaki polaznik nauči i kako se obrađuje krzno, odnosno na koji način se ono može održavati, te kako se vrši krojenje i šivenje različitih proizvoda od krzna. Polaznici će da dobiju i informacije o vrstama krzna, odnosno naučiće i šta je to veštačko krzno i kako se ona obrađuje.

Uz to, svi polaznici od predavača dobijaju i informacije o merama zaštite na radu, odnosno o bezbednosti, te se takođe upoznaju i sa svim kako alatima, tako i mašinama sa kojima se izrađivač kože i krzna na svom radnom mestu svakako susreće. A profesori će im ukazati i na različite vrste povreda koje mogu da se dogode prilikom obavljanja ovog posla, pa će im objasniti i šta tačno treba da rade da bi ih izbegli.
Kako se organizuje kurs i obuka za izrađivača kože i krzna?

Obuka i kurs za izrađivača kože i krzna sačinjeni su od dva dela, te svaki pojedinačni polaznik upisivanjem prihvata obavezu da pohađa individualnu, grupnu, poluindividualnu ili online nastavu, u sklopu teorijskog dela, odnosno da praksu pohađa u trajanju od 300 radnih sati. Svakako se očekuje da on u trenutku upisa i navede za koji tip nastave je prvenstveno zainteresovan u teorijskom delu, kao što se očekuje i da naglasi gde će pohađati praksu.

Koji će tačno od svih ponuđenih tipova nastave u teorijskom delu odabrati, zavisi samo od želja i potreba svakog pojedinačnog polaznika. Neko ko želi da nastavu prati sa više polaznika u isto vreme može da se odluči za grupni kurs i obuku za izrađivača kože i krzna. A u tim slučajevima od polaznika se očekuje i da u potpunosti ispoštuje pravilo, koje podrazumeva u ovom slučaju dinamiku i termine precizno određene od strane organizatora. Ovaj tip obuke može da bude organizovan samo u onim poslovnicama u kojima prijavu izvrši dovoljan broj osoba, to jest njih četvoro, budući da se tek nakon toga može formirati i jedna grupa, te u njoj maksimalno može biti osmoro ljudi. Mada smo pomenuli da termini u okviru ovog tipa nastave nisu podložni promeni, postoji isključivo jedna jedina situacija kada organizator ovog kursa može to da dozvoli. Zapravo samo onda kada baš svi polaznici, a koji čine konkretnu grupu budu od svog profesora zahtevali promenu zakazanih termina, koordinator te poslovnice može da je dozvoli, ali isključivo ukoliko on bude potpuno siguran da promenom termina u okviru te grupe neće uticati na bilo koji kurs ili obuku koja se u tom trenutku organizuje u okviru konkretne poslovnice.

Svi oni polaznici koji ne mogu da se uklope u tačno definisane termine ili im, jednostavno ne odgovara dinamika u okviru grupne obuke, mogu da odaberu pohađanje poluindividualne ili individualne, a na raspolaganju im je obuka i kurs za izrađivača kože i krzna. Ono što je karakteristično za pomenute vrste nastave jeste princip organizovanja, a koji podrazumeva da svaki od prijavljenih polaznika ima dozvolu da se sa profesorom koji će voditi taj kurs dogovori oko svih detalja. A pod tim detaljima se prvenstveno podrazumeva datum početka nastave koju su odabrali da pohađaju, kao i termini u kojima im odgovara da je prate, ali isto tako i dinamika. Jedino ograničenje se odnosi na one polaznike kojima najviše odgovara učenje na daljinu, uzevši u obzir da organizator tada pred njih iznosi zahtev da obezbede sve uslove za njeno besprekorno odvijanje. Osim računara, to podrazumeva i internet konekciju, a koja u ovom slučaju mora da bude stabilna.

Kod drugog segmenta u okviru ovog kursa je prisutno pravilo da svaki pojedinačni polaznik treba da odabere i to potpuno samostalno, u kojoj će tačno kompaniji da odradi praksu, a za koju je navedeno da mora da traje 300 radnih sati, o čemu je on po njenom završetku dužan da dostavi relevantan dokaz, da bi mu bilo dozvoljeno da polaže završni ispit. Organizator ovog kursa polaznicima, na prvom mestu nudi mogućnost da praksu pohađaju u ma kojoj kompaniji sa kojom je on pre toga imao prilike da sarađuje, te je i sklopio ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. A to se prvenstveno preporučuje zato što ti polaznici uopšte neće morati da imaju obavezu da dogovaraju detalje sa predstavnikom te firme, kao što jeste slučaj ukoliko se odluče za drugu varijantu, te žele da praksu pohađaju u firmama sa kojima organizator nije imao prilike pre toga da sarađuje. Mi ćemo polaznicima koji praksu budu pohađali kod naših poslovnih partnera pružiti prvo podatke o ceni, ali i sve ostale informacije koje su bitne za pohađanje prakse, a isto tako odmah će dobiti i podatke koji se odnose na cenu prakse. Kod druge opcije, oni će se sa zvaničnim predstavnikom firme koju odaberu dogovarati oko svega pomenutog, a moraju znati da mi uopšte nemamo uticaja na cenu prakse u tim situacijama, te budući da nismo upoznati sa načinom poslovanja, odnosno sprovođenja prakse u njoj, nećemo biti u prilici ni da im damo informacije o ceni. A ono što takođe jeste obaveza svakog pojedinačnog polaznika u ovoj varijanti, podrazumeva da on mora da dostavi informacije o konkretnoj kompaniji, uzevši u obzir da pre nego što počne da pohađa praksu, mi moramo potpisati ugovor o poslovnoj saradnji sa njom, jer to predstavlja primaran uslov za početak prakse.

Kome je kurs za izrađivača kože i krzna namenjen?

Primarno je pohađanje pomenute obuke namenjeno svakom punoletnom kandidatu, a koji ima želju da stekne zvanično priznat sertifikat za ovo zanimanje, dok se drugi uslov koji oni moraju da ispune odnosi isključivo na obrazovanje koje su stekli.

Zapravo, od prijavljenih polaznika se očekuje samo da su pre toga završili osnovnu školu, a što je ujedno i minimalan nivo obrazovanja koji mora da ima svako ko je zainteresovan da pohađa obuku i kurs za izrađivača kože i krzna. Baš iz tog razloga, onaj ko se prijavi za pohađanje mora da dostavi i važeći dokaz o nivou obrazovanja, a koji je pre toga stekao, to jest ili diplomu neke srednje škole ili kopiju svedočanstva osnovne škole.

Koliko traje obuka za izrađivača kože i krzna?

Tačno je definisano zvaničnim nastavnim programom, a prema kome se i obuka i kurs za izrađivača kože i krzna i organizuje da nastava traje ukupno tri meseca. Uz to se podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik, sem pohađanja teorijskog dela treba da pohađa i praksu, a za nju je određeno trajanje od ukupno 300 radnih sati.

Svako ko želi da navedeni kurs završi za dva meseca bi trebalo da prihvati drugačiji način pohađanja prakse. A pod tim se podrazumeva da on mora tada praktičan deo da pohađa svakoga dana za vreme trajanja radne nedelje, a što je period od ponedeljka do petka, tako da na nedeljnom nivou treba da odradi 40 radnih sati prakse, odnosno po 8 sati u toku jednog dana.

Koliko košta kurs i obuka za izrađivača kože i krzna?

Kada je u pitanju cena, a budući da obuka i kurs za izrađivača kože i krzna podrazumevaju dva dela, to takođe znači i da je svaki polaznik obavezan da potpuno odvojeno plati pohađanje teorijskog i praktičnog segmenta.

U okviru one cene koja je navedena za teorijski deo, on će na prvom mestu dobiti mogućnost pohađanja kako individualne i online, odnosno grupne, tako i poluindividualne nastave, ali isto tako od strane Akademije Oxford polaznik dobija i priručnik koji će koristiti prilikom pripreme za polaganje završnog ispita. Ali, pored svega toga, u cenu ovog segmenta je uračunato i polaganje ispita, kao i sama izrada sertifikata, a koji će polaznik dobiti nakon njegovog uspešnog polaganja.

Svaki polazni koji bude želeo da praksu pohađa u bilo kojoj drugoj firmi, informacije o ceni će dobiti od njenog ovlašćenog predstavnika.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za izrađivača kože i krzna?

Princip odvijanja nastave koju predviđa kurs i obuka predviđa da shvatim polaznik treba da pohađa, sa jedne strane praktičan deo, a sa druge i teorijski. A o tome bi prilikom upisivanja trebalo svaki polaznik da se izjasni, odnosno da definiše da li želi da nastavu u teorijskom delu prati u grupi ili mu više odgovara da to učini online, odnosno prema pravilima individualne ili poluindividualne nastave. Osim toga bi trebalo i da tada obavesti ovlašćeno lice konkretne poslovnice u kojoj kompaniji je zainteresovan da predviđenih 300 radnih sati prakse odradi.

Prvo moramo da naglasimo da se sve navedene vrste nastave, osim online odvijaju u sklopu konkretne poslovnice Akademije Oxford i to prema tačno definisanim principima, a to znači da svaki onaj polaznik koji odabere rad u grupama prihvata i termine, to jest dinamiku koja se određuje isključivo od strane organizatora ove obuke. A budući da u grupama ima od četvoro do osmoro polaznika, najviše to se ova vrsta obuk ne može organizovati odmah pošto se jedan polaznik prijavi. Zapravo, kurs i obuka za izrađivača kože i krzna u grupi se organizuje tek kada se osnovni uslov za to ispuni, a što znači da se najmanje četiri osobe u jednoj od poslovnica prijave za njeno pohađanje.

Poluindividualna, individualna i online nastava počinju odmah pošto polaznik bude sa predavačem usaglasio datum početka. A ovde je vrlo važno naglasiti i da oni, osim datuma dogovaraju i dinamiku, to jest termine održavanja odabranog tipa obuke. Svako ko je zainteresovan da pomenuti kurs prati putem interneta će biti u obavezi da obezbedi zahtevane uslove, to jest da računar preko koga će da prati ovaj tip nastave mora biti stabilnom konekcijom spojen sa mrežom, uzevši u obzir da je to osnovni uslov da ne dođe do ometanja nastave.

Pored teorijskog dela, svako koga zanima obuka i kurs za izrađivača kože i krzna ima obavezu da prihvati pravila, a koja podrazumevaju i da on mora da pohađa i praksu, a nastavnim planom je određeno da to bude u trajanju od ukupno 300 radnih sati. Ono o čemu može svaki polaznik da odluči, u ovom slućaju se odnosi na mesto pohađanja prakse, to jest on lično bira firmu u kojoj želi da je pohađa. A na prvom mestu mu se nudi da praksu u ovom trajanju pohađa u kompaniji sa kojom Akademija Oxford ima uspostavljenu poslovnu saradnju, jer je tada polazniku sve znatno olakšano, budući da mu mi dajemo sve potrebne informacije, kao i garancije kvaliteta tako odrađene prakse. A to, naravno ni u kom slučaju ne znači da on ipak ne može da se odluči za drugu ponuđenu opciju, koja uključuje pohađanje prakse u okviru one kompanije koja posluje u zahtevanoj oblasti, te je kompetentna za njeno organizovanje, ali mi sa njom nismo pre toga sarađivali. Ukoliko je to odluka polaznika, on mora da prihvati i svoje obaveze, to jest prvo da dogovori detalje vezano za pohađanje prakse sa predstavnikom odabrane kompanije, a posle toga i da nama omogući pristup svim onim informacijama koje se moraju uneti u ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Zapravo, primaran uslov da on pohađa praksu u firmi koju samostalno izabere jeste potpisivanje ovog ugovora, ali u svakom slučaju polazniku nećemo dati garancije vezano za kvalitet tako organizovane prakse, uzevši u obzir da nismo sarađivali sa tom firmom ranije, tako da ni ne znamo na koji način ona praksu organizuje. Osim toga, moramo da naglasimo i da nismo u mogućnosti ni da ga informišemo o ceni prakse, pošto on mora sam da se dogovori i o ceni, ali i o svemu ostalom sa predstavnikom te firme.

Dodatne napomene:

 • od kandidata koji želi samo da stekne sertifikat za izrađivača kože i krzna se očekuje da se na tačno određen način prijavi za polaganje završnog ispita, te da dostavi svu obaveznu dokumentaciju, a koja svakako mora da uključuje i potvrdu o odrađenoj praksi u navedenom trajanju ili dokaz o radnom iskustvu u ovoj oblasti
 • polaznici sva ona plaćanja na koja su se prilikom potpisivanja ugovora obavezali, moraju da vrše u poslovnici Akademije Oxford u kojoj pohađaju teorijski segment u okviru ove obuke ili u onoj u kojoj se upisuju
 • upisu je svaki polaznik dužan da lično prisustvuje i da tada mora da ima ne samo validan lični dokument sa fotografijom, već i da dostavi svu dokumentaciju koja je pomenuta kao obavezna
 • prijavljivanje može da bude izvršeno cele godine ili putem telefona ili preko mejla organizatora, a polaznici mogu da dođu i lično u konkretnu poslovnicu i prijave se
 • svaki polaznik u okviru cene koja je pomenuta za teorijski deo nastave dobija od organizatora priručnik, a koji će koristiti za pripremanje polaganje ispita za proveru znanja, te je u nju uračunato i polaganje tog ispita, kao i izrađivanje sertifikata idodatka sertifikata
 • praksa koju predviđa obuka i kurs za izrađivača kože i krzna se plaća odvojeno od teorijskog dela, ali o njenoj ceni odlučuje firma u kojoj će polaznik pohađati taj deo obuke

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja - Kurs za izrađivača kože i krzna - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs za izrađivača kože i krzna - Akademija Oxford

 • 1. Šta se smatra sirovim kožama?
 • 2. Koja oštećenja na sirovim kžama može biti?
 • 3. Koje su tehnološke faze preade sirove kože da bi se dobila gotova koža?
 • 4. Šta je štavljenje?
 • 5. Moji su mehanički postupci obrade kože?
 • 6. Šta obuhvata dorada štavljene kože?
 • 7. Na osnovu čega se razvrstva gotova koža?
 • 8. Prema veličini gotove kože se dela na?
 • 9. Navesti koji su to osnovni proizvodi od kože?
 • 10. Opisati karakteristike obuće kao jedan od proizvoda kože?
 • 11. Šta je to galanterijski proizvod?
 • 12. Šta obuhvata kožna konfekcija?
 • 13. Za šta sve upotrebljavamo kožu?
 • 14. Koja se sve ispitivanja obavljaju na koži?
 • 15. Zbog čega je koža specifičan materijal?
 • 16. Navesti I objasniti kako se vrši održavanje kože?
 • 17. Navesti kako se klasira koža?
 • 18. Objasniti postupak krojenja kože ?
 • 19. Objasniti tehnologiju šivenje kože?
 • 20. Objasniti postupak tapaciranja kožom?
 • 21. Kolika je prosečna količina sunđera koja se ugrađuje po granituri?
 • 22. Šta je elastična gurtna?
 • 23. Objasniti postupak završne obrade, kontrole I pakovanje?
 • 24. Objasniti načine modeliranja kožne i tekstilene galanterije?
 • 25. Svrha torbe?
 • 26. Objasniti teorije nastanka I upotrebe torbi?
 • 27. Objasniti ukratko istoriju kesa i torbi?
 • 28. Koji su osnovni oblici torbi?
 • 29. Opisati izgled torbe iz 15 veka?
 • 30. Koja je osnovna inspiracija nastanka torbi?
 • 31. Koji su osnovni oblici tašni?
 • 32. Opisati postupak Izgradnje, modeliranja prototipa torb?
 • 33. Navesti pojašnjenja o izradi krojeva i modala torbe?
 • 34. Obajsniti koji su osnovni oblici novčanika ?
 • 35. Objasniti koje su osnovne mere zaštite na radu?
 • 36. Značaj Koja je uloga bezbednosti i zaštite zdravlja na radu?
 • 37. Kako se primenjuju mere i sredstava zaštite na radu?
 • 38. Kojie su dužnosti poslodavca?
 • 39. Koje su dužnosti radnika?
 • 40. Navesti faktore povreda na radu?

Cena kursa i obuke za izrađivača kože i krzna je 15,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za izrađivače kože i krzna


Literatura za izrađivače kože i krzna

Priručnik - Skripta - Knjiga za izrađivače kože i krzna - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • Cambridge English - Ispitni centar
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje