Kurs za knjigovesca

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: procesom i tehnikama povezivanja i koričanja knjiga i drugog pisanog materijala; reparacijom oštećenih knjiga; materijalima koji se koriste.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 120 radnih sati

Pred polaznika se u ovom slučaju stavljaju zahtevi za upoznavanje sa svim tehnikama koje se koriste prilikom povezivanja, odnosno korišćenja kako knjiga, tako i svog ostalog pisanog materijala, ali će oni isto tako za vreme specijalizovane obuke da nauče da vrše reparaciju oštećenih knjiga, te sve ono što spada u domen rada knjigovesca.

Ukoliko neko želi da u okviru Akademije Oxford pohađa ovaj kurs, na prvom mestu mora znati da ga po njegovom završetku, očekuje sticanje sertifikata za knjigovesca, a što je dokument koji će moći da primenjuje zaista u bilo kojoj situaciji, budući da je on u potpunosti pravno važeći. Samim tim se podrazumeva i da polaznici koji budu postali vlasnici ovog sertifikata imaju pravo da ga upišu u svoju radni dosije, odnosno u dosije pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ali isključivo ukoliko se u tom trenutku nalaze na njenoj evidenciji, budući da od 01.01.2016. godine na teritoriji cele Republike Srbije samo ova služba ima pravo da upiše sertifikate polaznika. Iz tog razloga se preporučuje da svaka osoba koja stekne ovaj sertifikata, a koja u tom trenutku nije prijavljena na evidenciju ove službe, njega nesmetano koristi kako bi dokazala da je kvalifikovana za obavljanje ovog posla, a da ipak sačeka sa njegovim upisivanjem sve do onog trenutka dok se ne nađe na evidenciji nezaposlenih lica.

Da bi polaznik bio u mogućnosti da stekne ovaj sertifikat, on mora da polaže završni ispit, a od njega se zahteva ne samo da izvrši prijavljivanje za polaganje tog ispita, već i da ispuni određene uslove. A pod tim se misli na dokaz o odrađenoj praksi u trajanju od 120 radnih sati, što mora apsolutno svako ko želi da polaže završni ispit da obezbedi, ali isto tako zainteresovani kandidati imaju mogućnost i da umesto toga dostave dokaz da su stekli radno iskustvo u oblasti koja se na završnom ispitu proverava.Inače, na samom ispitu kandidati odgovaraju na ukupno 15 pitanja, stim da je on podeljen na pismeni i usmeni deo, pa tako u okviru usmenog dela oni imaju obavezu da odgovore na samo tri pitanja, a na pismenom delu ima ukupno 12 zahteva.

Kurs i obuka za knjigovesca se odvijaju u dva segmenta, tako da svako ko se prijavi, treba najpre da pohađa individualnu, poluindividualnu ili grupnu, odnosno online nastavu u okviru teorijskog dela, a zatim i da odradi 120 radnih sati prakse u firmi koju on samostalno odabere.

Najpre da naglasimo da polaznici prilikom upisivanja koje se vrši cele godine u našim poslovnicama, treba da se odluče koji tip teorijskog dela nastave žele da pohađaju, odnosno da ovlašćenom licu u toj poslovnici navedu da li su zainteresovani da praksu pohađaju u kompanijama sa kojima smo mi sarađivali, to jest koje su naši poslovni partneri ili će oni vremenom samostalno da pronađu neku kompaniju u kojoj će da odrade praksu u predviđenom trajanju. Od svega ovoga zavisi i način pohađanja nastave, ali i cena, a polaznici koji odluče da praksu pohađaju u firmi sa kojom mi inače sarađujemo, imaju garancije o njenom kvalitetu, ali mi isto obezbeđujemo i informacije o ceni za te polaznike. Međutim, u drugoj situaciji, to jest ako neko praksu odluči da pohađa u bilo kojoj kompaniji sa kojom ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji mi nismo potpisali pre toga, on mora prvo nama da obezbedi informacije o toj kompaniji, a kako bismo potpisali pomenuti ugovor, te zatim i da se sa njenim predstavnikom dogovori o ceni, kao i o svim bitnim detaljima vezanim za pohađanje prakse.

Za teorijski deo se polaznicima nudi mogućnost da nastavu prate ili individualno ili u formi poluindividualne, odnosno grupne nastave, a organizuje se i obuka i kurs za knjigovesca online. Oni polaznici koji se odluče za tu opciju, uz računar moraju imati i stabilnu internet vezu, a da bi taj tip nastave tekao nesmetano, dok se ona organizuje prema principima individualne nastave, to jest kao i poluindividualna. A to znači da svaki pojedinačni polaznik treba da se o datumu početka, odnosno o terminima, te isto tako i o dinamici dogovori sa predavačem koji će ga voditi kroz teorijski deo obuke.

Kada je u pitanju grupni kurs i obuka za knjigovesca, tu se pred polaznike stavlja zahtev za poštovanje određenih termina, kao i dinamike. Ovaj tip nastave može da se organizuje samo u onim poslovnicama Akademije Oxford u kojima postoji dovoljan broj polaznika prijavljenih za njeno pohađanje, a uzevši u obzir da jedna grupa može da bude sastavljena od najviše osmoro, a najmanje četvoro polaznika, to znači da je uslov za njeno organizovanje prijavljivanje minimalnog broja osoba u toj poslovnici, odnosno 4 polaznika. Kada se taj uslov bude ispunio, svi koji su se prethodno prijavili će biti informisani o detaljima, a inače bilo koji tip teorijskog dela nastave, odnosno generalno ova obuka se sprovodi cele godine u svim poslovnicama i to prema jasno definisanom planu, a od prijavljenih polaznika se zahteva da imaju najmanje završenu osnovnu školu pre toga.

Oni mogu da se prijave lično u jednoj od poslovnica, odnosno da ostvare kontakt putem telefona ili mejla, stim da se od njih zahteva da upisu lično prisustvuju. A tada je potrebno da dostave obaveznu dokumentaciju, a koja uključuje kako fotokopiju diplome srednje škole ili svedočanstva osnovne škole, tako i fotokopiju uverenja o državljanstvu (koje nije starije od šest meseci) i izvoda iz matične knjige rođenih. Vrlo je važno da polaznici tada uz sebe imaju i ličnu kartu, kojom će da se identifikuju ili bilo koji drugi lični dokument sa fotografijom, a što podrazumeva na primer pasoš ili vozačku dozvolu. Svako ko ima čipovan lični dokument je dužan da ispoštuje pravilo vezano za njegovo korišćenje, a koje uključuje i posedovanje očitanog dokumenta.

Cena uključuje plaćanje i teorijskog i praktičnog dela odvojeno, a vrši se direktno u poslovnici gde polaznik pohađa teorijski deo ove obuke, to jest u onoj u kojoj se i prijavio.

U obavezi smo da naglasimo i to da teorijski deo ove obuke, osim što uključuje pohađanje odabrane vrste nastave, isto tako podrazumeva da polaznici dobijaju i literaturu koja je potrebna za pripremu polaganja završnog ispita. A u tu cenu je, isto tako uračunato i samo polaganje ovog ispita, odnosno izrada sertifikata, kao i dodatka sertifikatu, a koji će polaznik steći po uspešno položenom ispitu za proveru znanja.

Sa druge strane, na cenu praktičnog dela ove obuke isključivo utiče odluka svakog pojedinačnog kandidata gde će da pohađa praksu, to jest nju formira kompanija u kojoj je on pohađa.

Inače, Akademija Oxford organizuje i polaganje ispita za sve one polaznike koji nisu zainteresovani da pohađaju obuku i kurs za knjigovesca, uz uslov da ispunjavaju zahteve za odrađenom praksom, odnosno da imaju radno iskustvo u oblasti koja se na tom ispitu zvanično proverava.

Takođe, nudimo mogućnost svakome u čijem mestu stanovanja ne postoji naša poslovnica da izađe na polaganje ovog ispita, a što može da učini tek pošto bude ispunio sve navedene zahteve. Njemu se preporučuje da sasvim samostalno pronađe kompaniju u kojoj će pohađati praksu, a koja se nalazi u tom gradu. Ipak, ukoliko je zainteresovan, isto tako ima mogućnost i da teorijski deo prati preko interneta, a naravno polaganje završnog ispita će biti sprovedeno u onoj poslovnici organizatora koja je smeštena u gradu najbližem mestu stanovanja tog kandidata.

Kada kandidat bude položio završni ispit, te je potrebno da mu bude izrađen sertifikat, on je u obavezi da dostavi svu istu dokumentaciju koju dostavlja i prilikom upisa, ali se zahteva i da tada dostavi originalnu potvrdu da je savladao obuku i kurs za knjigovesca, odnosno da je pohađao praksu u trajanju od 120 radnih sati. Takođe, uz svu pomenutu dokumentaciju prilaže se i ugovor koji je potpisan sa Akademijom Oxford, a zatim i zapisnik sa polaganja završnog ispita i sam test.

Oni kandidati koji ne pohađaju ovu obuku kod nas, a polažu samo završni ispit, prilikom izrade sertifikata treba takođe da dostave svu obavezno dokumentaciju, kao i original potvrde o odrađenoj praksi ili dokaz o stečenom radnom iskustvu, a toj dokumentaciji se dodaje završni test i zapisnika da njegovog polaganja. Naravno, neophodno je da oni pre polaganja završnog ispita na navedeni način izvrše prijavu i za to plate određenu nadoknadu.Šta obuhvata kurs za knjigovesca?

Iako je knjigovezac najpre fokusiran na povezivanje novih štampanih materijala, činjenica je da u opis njegovog zanimanja spada i reparacija starih i oštećenih pisanih sadržaja, što znači da obuka i kurs za knjigovesca svakako moraju da se fokusiraju i na taj segment ovog zanimanja.

Predavači će sve polaznike u teorijskom delu upoznati najpre sa pojavom pisanih sadržaja, odnosno knjiga, tako da će oni naučiti kako su izgledale knjige u Staroj Grčkoj, odnosno u Starom Rimu, a odmah zatim će se usmeriti na različite vrste vezova koje se koriste u ovom zanatu. Polaznici će naučiti i šta su to jednostavni načini veza knjižnih listova, ali i koji su složeni tipovi veza, a upoznaće se i sa tvrdim i mekim vezom. Profesori će ih naučiti i na koji način se izrađuje knjižni blok, te kako funkcioniše šivenje koncem, odnosno kako se šije žicom.

Obuka i kurs za knjigovesca podrazumevaju i savladavanje znanja potrebnih za korišćenje lepljenja prilikom povezivanja knjižnih slogova, a polaznici koji žele da se bave ovim poslom moraće da nauče i koje su to osnovna svojstva papira, te koji se sve standardi koriste u njihovoj struci. Naravno, predavači će ih upoznati i sa korišćenjem različitih alata, a savladaće i znanja potrebna za ručno vezivanje knjiga, a tu će naučiti i kako se izrađuju višedelne tvrde korice.

Budući da je sve više i ovaj proces automatizovan, u okviru teorijskog dela ovog kursa se polaznici upoznaju i radom u kompjuterskim programima koji se koriste za prelom stranica, a zatim će se upoznati i sa postupkom šivenja i lepljenja.

Da bi oni po završetku ove obuke bili u mogućnosti da profesionalni i samostalno obavljaju poslove knjigovesca, moraće da nauče i koje su sve to greške koje mogu da se jave pri koričenju, a profesori će posebno da ih upoznaju i sa načinom njihovog izbegavanja.

Kako se odvija nastava tokom obuke za knjigovesca?

Ne samo da polaznik koji odluči da pohađa obuku i kurs za knjigovesca treba da prati teorijski deo nastave, već isto tako ima obavezu i da ukupno 120 radnih sati pohađa praksu i to u ma kojoj kompaniji.

Za teorijski deo je specifično to što svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost da odabere da li će da pohađa grupnu, online ili individualnu, odnosno poluindividualnu nastavu, a ovaj deo obuke se odvija isključivo u poslovnicama Akademije Oxford. Jedina situacija kada se teorijski deo nastave ne prati u odabranoj poslovnici, jeste ako polaznik odabere da je prati preko interneta. A u tom slučaju on je obavezan da obezbedi optimalne uslove za rad, koji osim posedovanja računara, uključuju i stabilnu internet konekciju, jer je to uslov za nesmetano sprovođenje ovog tipa kursa.

U slučaju da nekome odgovaraju napred određeni termini, odnosno jasno definisana dinamika po kojoj se nastava odvija, onda je grupni kurs i obuka za knjigovesca pravi izbor. Naravno, ovde se nastava odvija u našim poslovnicama, a sve prethodno navedeno određuje Akademija Oxford, koja je i organizator, stim da grupni kurs može da bude organizovan samo u poslovnici u kojoj se prijavi dovoljan broj zainteresovanih. A ovo se odnosi na minimum 4 osobe koje moraju da se prijave za njeno pohađanje, jer se tek tada može oformiti konkretna grupa, a u njoj može biti najviše osmoro polaznika, kako bi bio očuvan visok kvalitet nastave, koji je jedno od obeležja naše institucije. Ovde termini svakako ne mogu da se menjaju, mada postoje situacije kada koordinator za nastavu može da dozvoli promenu termina, ali su one izuzetno retke. Da bi do toga moglo uopšte da dođe, potrebno je da svaki polaznik koji se nalazi u okviru jedne grupe iznese zvaničan zahtev o promeni termina svom predavaču, a koji će to preneti ovlašćenom licu, odnosno koordinatoru za nastavu te poslovnice. Podrazumeva se da do promene neće doći sve do onog trenutka dok koordinator ne bude sa sigurnošću mogao da tvrdi da ona neće ugroziti ostale kurseve, a koji se u okviru te poslovnice odvijaju.

Kako obuka i kurs za knjigovesca online, tako i one koje se odvijaju prema pravilima poluindividualne i individualne nastave, podrazumevaju termine koji se isključivo usaglašavaju između svakog pojedinačnog polaznika i njegovog profesora. A osim o terminima, oni se dogovaraju i o dinamici, kao i o datumu kada ta vrsta nastave treba da počne.

Polaznici, isto tako biraju i u kojoj će firmi da pohađaju praksu, ali ona mora da traje 120 radnih sati. Akademija Oxford im omogućuje da to učine u okviru kompanije sa kojima je ona pre toga sarađivala, kada će ona preuzeti i svu odgovornost za kvalitet te prakse, te garantovati polaznicima da će ona biti sprovedena maksimalno kvalitetno.

Ali, ako polaznici odaberu da je pohađaju u nekoj drugoj kompaniji sa kojom pre toga organizator ovog kursa nije sarađivao, pa samim tim ne zna ni kako posluje, to jest kako organizuje praktičan deo, polaznici ne mogu očekivati da će dobiti bilo kakvu informaciju. Zapravo, tada mi od njih očekujemo informacije koje su vezane za tu kompaniju, jer se mora potpisati između nas i njih ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, da bi im bilo omogućeno da pohađaju praksu na taj način. O uslovima, kao i o ceni, ali i o svemu ostalom što je potrebno za pohađanje prakse u okviru određene kompanije, u tom slučaju se polaznici sami dogovaraju sa njenim predstavnikom. A tek kada mi budemo potpisali navedeni ugovor sa ovlašćenim licem te firme, polazniku će biti dozvoljeno da praksu pohađa, ali on mora da zna da mi u toj situaciji ne garantujemo da će ona biti sprovedena prema važećim pravilima.

Kome je namenjena obuka za knjigovesca?

Obuka i kurs za knjigovesca je namenjena svakoj punoletnoj osobi, a koja je zainteresovana da na taj način stekne zvanično priznat sertifikat za knjigovesca.

Iako se od svakog zainteresovanog polaznika ne zahteva prethodno predznanje vezano za oblast koja se izučava na ovom kursu, osnovni i ujedno jedini uslov koji on mora da ispoštuje je vezan za nivo obrazovanja koje je prethodno taj polaznik stekao. A to znači da on mora najmanje da završi osnovnu školu pre toga i da je dužan da dostavi dokaz o tome prilikom upisivanja.

Koliko traje obuka za knjigovesca?

Za 3 meseca bi trebalo polaznik da savlada obuku i kurs za knjigovesca, a ako ga bude pohađao u skladu sa predviđenim nastavnim planom, te u tom periodu on takođe ima obavezu i da ispoštuje pravilo vezano za pohađanje prakse, to jest da ukupno 120 radnih sati posveti tome.

U slučaju da neko ima potrebu da ovaj kurs završi u kraćem periodu, organizator mu omogućuje da to učini za samo dva meseca. A tada je neophodno da polaznik znatno intenzivnije pohađa praksu, to jest da svakog dana u periodu od ponedeljka do petka, po osam sati prisustvuje praksi, što zapravo podrazumeva da je potrebno da 40 radnih sati nedeljno pohađa praksu u okviru firme koju on lično odabere.

Koliko košta kurs i obuka za knjigovesca?

Potrebno je najpre da svako ko je zainteresovan da pohađa obuku i kurs za knjigovesca bude informisan da se oba dela od kojih je on sastavljam plaćaju odvojeno.

Međutim. Akademija Oxford nije u mogućnosti da navede tačno cenu za praktičan deo kursa, a ukoliko polaznik odluči da ga pohađa u nekoj firmi sa kojom mi pre toga nismo uspostavili saradnju. U takvim prilikama on mora sa predstavnikom odabrane kompanije da dogovori kako cenu, tako i sve ostalo što je bitno za pohađanje prakse.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se obuka za knjigovesca?

Teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za knjigovesca se odvija širom naše zemlje, odnosno u svakoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj postoji interesovanje polaznika, sem one obuke koja se odvija preko interneta, tako da polaznici mogu da je prate iz svog doma, odnosno sa bilo kog drugog mesta gde imaju pristup računaru. Primaran uslov za njeno sprovođenje, sem posedovanja računara jeste i stabilna internet veza kojom on mora da bude spojen na mrežu, a kako ne bi došlo do ometanja za vreme predavanja.

Sve ostale vrste teorijskog dela obuke, odnosno individualna, poluindividualna i grupna se odvijaju u prostorijama odabrane poslovnice organizatora. A da bi kurs i obuka za knjigovesca u formi grupne mogla da počne, zahteva se prijava najmanje četiri polaznika, budući da je to primaran uslov da se jedna grupa oformi, a u njima može biti najviše osmoro polaznika.

Termini su samo kod grupne nastave određeni od strane organizatora, a sve ostale vrste podrazumevaju da polaznici direktno sa predavačima dogovaraju sve detalja. A pod tim detaljima se misli kako na termine u kojima će se predavanja odvijati, tako i na dinamiku, ali isto tako i na datum kada će jedna od tih obuka da počne.

Kada je reč o drugom delu ove obuke, to jest o praksi, polaznici svakako moraju da je pohađaju u okviru kompanije koja posluje u ovoj oblasti, a koja je kvalifikovana da je organizuje. Njima se tu pruža izbor između firmi sa kojima smo mi prethodno već imali poslovno - tehničku saradnju i onih sa kojima nismo pre toga poslovali. Svaki polaznik koji bude odabrao prvu od ponuđenih opcija će od strane organizatora da dobije sve potrebne garancije da će se praksa sprovesti u skladu sa važećim pravilima i na najvišem nivou kvaliteta, a isto tako ćemo mi te polaznike informisati prvo o ceni, a zatim i o svim ostalim potrebnim detaljima, tako da oni neće imati apsolutno nikakvog razloga za brigu.

Podrazumeva se da polaznici imaju mogućnost i da odaberu drugu opciju od ponuđenih, ali tada moraju znati da im mi nećemo dati nikakve garancije da će praksa u odabranoj kompaniji biti odrađena prema pravilima, kao što nismo u mogućnosti ni da im damo podatke o ceni i to najpre zato što u nju nismo upućeni, jer isključivo taj polaznik mora da se sa zaposlenima, odnosno ovlašćenim licima te kompanije dogovori o svemu. A da bi on bio u prilici da praksu odradi u kompaniji koju samostalno odabere, dužan je da omogući ovlašćenom licu konkretne poslovnice Akademije Oxford nesmetan pristup svim njenim poslovnim podacima, kako bi bio što pre spremljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji koji mora da bude potpisan pre nego što polaznik započne sa pohađanjem prakse i to prema unapred određenim uslovima, koje je on usaglasio sa predstavnikom te kompanije.

Dodatne napomene:

 • zainteresovani polaznici prijavljivanje za pohađanje ove obuke vrše cele kalendarske godine i to ili putem telefona jedne od naših poslovnica ili preko mejla, a oni imaju pravo i da lično dođu u jednu od poslovnica organizatora i tako se prijave
 • svi prijavljeni su dužni da prilikom upisivanja lično budu prisutni i da dostave svu zahtevanu dokumentaciju
 • sva plaćanja se vrše direktno u poslovnici u kojoj se vrši upis, to jest u kojoj polaznik pohađa teorijski deo ove obuke i to prema odredbama ugovora koji je potpisan sa organizatorom, a prema ceni navedenoj u cenovniku koji je u trenutku plaćanja aktuealan
 • oba dela ove obuke (teorijski i praktični) se plaćaju odvojeno, a cena prakse se određuje isključivo na osnovu toga u kojoj od mnogih kompanija polaznik želi da je pohađa
 • uz pohađanje odabranog tipa teorijskog dela nastave, u cenu koja je navedena je uračunata i izrada i sertifikata i dodatka sertifikatu, kao i nadoknada za polaganje završnog ispita, a uz sve to polaznici tada dobijaju i literaturu, koju će koristiti prilikom pripremanja za polaganje pomenutog ispita
 • ako neko samo želi da polaže završni ispit, odnosno da stekne sertifikat za knjigovesca, on mora da se u propisanom roku prijavi za njegovo polaganje i da uz svu navedenu dokumentaciju obezbedi i dokaz da je savladao praksu koja je trajala 120 radnih sati, to jest da je radio u ovoj struci i istekao neophodno radno iskustvo

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite ispitna pitanjaIspitna pitanja - Kurs i obuka za knjigovesca - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs i obuka za knjigovesca - Akademija Oxford

 • Gde su se i kada pojavile prve knjige?
 • Opišite kakve su knjige imali stari Grci i Rimljani?
 • Navedite jednu ode definicija knjige?
 • Koje vrste vezova postoje?
 • U jednostavne načine veza knjižnih listova ubrajaju se?
 • Koji tipovi vez spadaju u složen tip veza?
 • Opisati meki vez?
 • Opisati tvrd vez?
 • Kako se izrađuje knjižni blok?
 • Kako se izrađuje knjižni blok šiven koncem?
 • Kako se izrađuje knjižni blok šiven žicom?
 • Kako se povezuju knjižni slogovi lepljenjem?
 • Kako se formiraju višedelne knjižne korice?
 • Kako se ele knjige prema upotrebnoj vrednosti?
 • Koja su svojstva papira?
 • Objasniti značaj sveckog standarda DIN?
 • Šta je brzorezač?
 • Koji su bitine tehnološke karakteristike brzorezača?
 • Kako se vrši programiranje brzorezača?
 • Od čega zavisi dubina rezanja noža-L?
 • Navesti koje su osnovne grupe ručnog vezivanja knjige?
 • Kako se vrši montaža arka?
 • Za izradu višedelnih tvrdih korica šta je potrebno?
 • Objasniti tehnološku šemu izrade višedelnih tvrdih korica?
 • U kom ptrogramu se radi idejno rešenje?
 • U kom programu se radi prelom stranica?
 • Objasniti postupak štampanja na digitalnoj mašini?
 • Objasniti postupak savijanja knjižnih araka?
 • Objasniti postupak presovanja KB i stavljanja papira pod teret?
 • Koji postupak se izvršava pre samog šivenja?
 • Koji konac se korisit za šivenje i objasniti sam postupak šivenja?
 • Objasniti postupak lepljenja?
 • Koja lepenkas e koristi za pravljenje tvrdih korica?
 • Objasniti proračun za oprimalno korišćenje A1 formata papira koji će se rezati na dimenzije 430x300 mm?
 • Kako se izračunava broj kupova papira?
 • Kako se računa dužina rezanja papira?
 • Navesti koje su moguće greške pri izradi?
 • Zbgo čega nastaju neravnine na papiru?
 • Koja je upotrebna vrednost tvrdo vezane knjige- knjižnih slogova sašijenim žicom sa strane hrpta u knjižni blok?
 • Objasniti kako se izračunava dužina presvlake za korice?

Cena kursa i obuke za knjigovesca je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za knjigovesce


Literatura za knjigovesce

Priručnik - Skripta - Knjiga za knjigovesce - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje