Kurs za mehaničara građevinske mehanizacije

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: radnim mašinama (građevinskom mehanizacijom) koje se koriste u pojedinim fazama izgradnje objekata, njihovom popravkom i redovnim održavanjem, zamenom rezervnih delova, kontrolom.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Osim što će se svaki polaznik koji odluči da pohađa kurs i obuku za mehaničara građevinske mehanizacije upoznati sa različitim tipovima radnih mašina koje se primenjuju u određenim fazama tokom izgradnje objekata, oni će savladati i sva znanja potrebna za njihovo redovno održavanje, odnosno kontrolu i popravku, ali i sve ostale segmente koji spadaju u radna zaduženja osobe koja je zaposlena na ovoj poziciji.

A da bi onome ko je zainteresovan da pohađa ovu obuku to i bilo dozvoljeno u skladu sa važećim zakonskim odredbama, on mora da dostavi relevantan dokaz o nivou obrazovanja koje je prethodno stekao, što podrazumeva minimalno osnovno obrazovanje.

U cenu koja je navedena je uračunato pohađanje teorijskog dela kursa, jer on podrazumeva i praktičan deo, a koji se plaća odvojeno, zatim nadoknada za polaganje završnog ispita, kao i priručnik iz koga se polaznik može spremiti za to polaganje, odnosno izrada sertifikata i dodatka sertifikatu.

Osim što mogu da pošalju mejl i to na adresu koja je navedena na zvaničnom sajtu organizatora i tako se prijave za pohađanje ove obuke, polaznici imaju mogućnost i da dođu lično u bilo koju od brojnih poslovnica Akademije Oxford širom zemlje, kao i da prijavu izvrše telefonski. Međutim, bitno je da znate da se zahteva lično prisustvo svakog pojedinačnog polaznika prilikom upisivanja, a tada je vrlo važno i da bude dostavljena obavezna dokumentacija, budući da se potpisuje ugovor sa organizatorom. U obaveznu dokumentaciju, sem lične karte, to jest bilo kog važećeg ličnog dokumenta sa fotografijom, poput recimo pasoša ili vozačke dozvole, spada i kopija kako izvoda iz matične knjige rođenih (krštenica), tako i uverenja o državljanstvu, ali je neophodno da to uverenje ne bude starije od 6 meseci. Polaznici tada imaju obavezu da dostave i dokaz o nivou obrazovanja koje su prethodno stekli, a što se odnosi ili na kopiju diplome srednje škole ili na kopiju svedočanstva osnovne škole. Svi oni polaznici čiji je lični dokument biometrijski i poseduje čip, imaju obavezu da ga dostave očitanog.Nakon što budu završili pohađanje nastave i to kako teorijskog, tako i njenog praktičnog dela, polaznici pristupaju polaganju završnog ispita, a koji takođe podrazumeva dva dela, odnosno pismeni i usmeni. Na pismenom delu je prisutno 12 pitanja, a usmeni deo je sačinjen od ukupno 3 pitanja.

Po uspešnom polaganju ovog ispita, polaznici stiču sertifikat koji je pravno validan, to jest priznat, ali u radni dosije mogu da ga upišu isključivo oni kandidati koji su u tom trenutku nezaposleni, to jest svi oni koji se nalaze na zvaničnoj evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a koja od 01. 01. 2016. godine jedina vrši elektronsko upisivanje sertifikata u radni dosije. Iz tog razloga, svako ko je zaposlen, a stekne pomenuti sertifikat može jedino da ga preda trenutnom poslodavcu, a da njegov upis izvrši onog trenutka kada se bude ponovo našao na evidenciji NSZ - a.

Svako ko poseduje potvrdu o radnom iskustvu ili relevantnu potvrdu da je obavio stručnu praksu u firmi koja se bavi delatnošću koji je predmet ispitivanja može da pristupi samo polaganju završnog ispita, a taj kandidat je obavezan svakako da priloži i svu dokumentaciju koja je pomenuta kao obavezna, kao i da izvrši prijavu za polaganje, nakon čega se prilaže i završni test, odnosno zapisnik i izdaje mu se sertifikat u skladu sa važećim pravilima.

One osobe koje su pohađale kurs i obuku za mehaničara građevinske mehanizacije su dužne nakon položenog ispita da dostave i pomenutu obaveznu dokumentaciju, a neophodno je priložiti i ugovor, odnosno originalnu potvrdu o uspešno savladanoj obući za stručno osposobljavanje, zatim završni test, kao i zapisnik sa polaganja ispita.

Ako kandidat koji želi da se prijavi za polaganje završnog ispita živi u nekom gradu u kome nije još uvek otvorena naša poslovnica, on će svakako taj ispit polagati u prostorijama upravo one poslovnice Akademije Oxford koja je najbliža tom gradu, a uz uslov da ispuni sve navedene zahteve, te ima mogućnost da pohađa praktičan deo u odabranoj firmi u tom gradu.

Važno je da naglasimo i to da svi polaznici koje zanima kurs i obuka za mehaničara građevinske mehanizacije pohađaju i teorijski i praktični deo, a sve u skladu sa važećim pravilima.

Nastava u okviru teorijskog dela se odvija kao grupna, poluindividualna i individualna, a zainteresovani polaznici imaju mogućnost i da je prate preko interneta.

Rad u grupama podrazumeva tačno definisane termine i njihovu dinamiku, a od četvoro do osmoro polaznika čine jednu grupu. U slučaju da se javi zahtev za promenom termina u okviru ovog vida nastave, Akademija Oxford će nastojati da taj zahtev ispuni, ali samo ako promena termina ne utiče na ostale kurseve koji se sprovode u konkretnoj poslovnici.

Dogovor između profesora i polaznika o terminima kada se časovi u okviru teorijskog dela nastave održavaju, a zatim i o dinamici i datumu kada bi trebalo da počne kurs i obuka za mehaničara građevinske mehanizacije, su osnovna karakteristika individualne, poluindividualne i nastave online, stim tim što se za pohađanje obuke preko interneta od svakog pojedinačnog polaznika uz računar, zahteva i stabilna internet veza.

Uz mogućnost da praksu pohađaju u firmama sa kojima organizator ovog kursa ima sklopljen ugovor o saradnji, a kada mi potpuno garantujemo za kvalitet prakse, svim polaznicima je na raspolaganju i mogućnost da sami pronađu kompaniji u kojoj će da pohađaju ovaj deo nastave. Ali, moraju da znaju da se u takvim situacijama ni u kom slučaju ne garantuje za kvalitet prakse, kao i da mi isto tako ne možemo reći koja je cena za pohađanje praktičnog dela u toj kompaniji, jer se vi sa ovlašćenim licem dogovarate o svim detaljima. Jedino što je bitno, jeste da nas na vreme informišete o tome, kao i da nam na predviđen način dostavite informacije o toj firmi, a kako bismo pripremili sva dokumenta koja su neophodna za potpisivanje ugovora, budući da je to uslov da bi ste praksu mogli da pohađate upravo u kompaniji koju ste i odabrali.
Šta obuhvata kurs za mehaničara građevinske mehanizacije?

U domen posla osobe koja je zaposlena na radnoj poziciji mehaničar građevinske mehanizacije svakako spada ne samo korišćenje različitih građevinskih mašina, već isto tako i njihovo održavanje, odnosno sve one popravke koje se smatraju redovnim i uobičajenim.

Tokom trajanja nastave, polaznici će se upoznati sa mnogobrojnim mašinama koje se koriste tokom izgradnje različitih objekata, te će najpre predavači da im predstave princip održavanja svake od njih, a potom i će ih upoznati i sa načinom utvrđivanja kvara na konkretnoj mašini i njegovom popravkom.

Svaki polaznik koji bude pohađao obuku i kurs za mehaničara građevinske mehanizacije će biti u potpunosti sposoban da izvrši sva podešavanja različitih mašina, a u skladu sa zadatim uslovima, te će naučiti i na koji način se vrši ne samo popravka delova koji su u kvaru, već i njihova zamena. Isto tako će profesori poseban deo nastave usmeriti i na način probe određene mašine, to jest njenog konkrentnog dela nakon popravke i to za svaku pojedinačnu mašinu, a kako bi polaznici bili sigurni da su svoj posao uradili kako treba.

Uzevši u obzir da se ovo zanimanje može smatrati i rizičnim, to nastavni plan i program po kome se odvija obuka i kurs za mehaničara građevinske mehanizacije podrazumevaju i upoznavanje polaznika sa odredbama zakona o bezbednosti i zaštite na radu, tako da će oni naučiti na koji način se odredbe tog zakona primenjuju u praksi, a kako bi svoj posao obavljali što sigurnije.

Mehaničar građevinske mehanizacije može biti zaposlen ne samo u takozvanoj niskoj gradnji, već može biti angažovan i prilikom izgradnje puteva, odnosno svugde gde postoji potreba za korišćenjem građevinske mehanizacije, tako da će polaznici imati prilike da po sticanju sertifikata konkurišu na veliki broj radnih mesta, te će nesumljivo vrlo brzo biti u poziciji i da se zaposle na radnoj poziciji za koju su se obučavali.

Obuka i kurs za mehaničara građevinske mehanizacije podrazumevaju i savladavanje svih znanja koja se odnose na segment provere bezbednosti konkretne mašine, a pre nego što ona počne sa radom, ali i na sve one svakodnevne poslove, poput recimo podmazivanja i čišćenja, odnosno svakodnevnog održavanja.

Kako se odvija nastava tokom obuke za mehaničara građevinske mehanizacije?

Moramo da naglasimo da kurs i obuka za mehaničara građevinske mehanizacije podrazumeva kako teorijski, tako i praktični deo, tako da svaki polaznik bira najpre koji tip nastave u okviru teorijskog dela želi da pohađa, a isto tako i gde će da odradi praktičan deo.

Stvar je u tome da teorijski deo kursa predviđa četiri vrste nastave i to kako individualnu i poluindividualnu, tako i obuku online, odnosno grupnu. Svaka od tih vrsta nastave se razlikuje, tako da polaznik treba da zna da je za nastavu online neophodno posedovanje kako računara, tako i stabilne internet veze, a da i za ovaj vid nastave, kao i za poluindividualnu i individualnu, važi maksimalna fleksibilnost. A to znači da se polaznik dogovara o terminima, dinamici i tačnom početku nastave sa koordinatorom za nastavu u toj poslovnici, odnosno sa profesorom.

Rad u malim grupama, koje broje od 4 do 8 polaznika je osnov grupne nastave, kao i tačni termini, to jest dinamika prema kojoj se ova vrsta kursa odvija. Međutim, Akademija Oxford u potpunosti izlazi u susret zahtevima svojih polaznika kad god je to moguće, pa tako kada svi članovi jedne grupe zahtevaju da se izmeni termin u okviru grupne nastave, ona će izaći u susret, ali isključivo u onim prilikama kada postoji mogućnost da ta promena u konkretnoj poslovnici bude izvršena, a da to nema negativan uticaj na ostale kurseve koji se tu odvijaju. Svakako, polaznici moraju znati da ovo ne treba shvatiti kao redovnu praksu, budući da to zaista nije uobičajeno, niti poželjno.

Kod praktičnog dela nastave, polaznici imaju izbor između dve mogućnosti, a tom prilikom oni odlučuju da li će praksu da obave u kompanijama koje su naši poslovni saradnici, što znači da sa njima imamo sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, kada mi u potpunosti dajemo garancije za kvalitet prakse i informišemo polaznike o ceni koju treba da plate, budući da se pohađanje teorijskog i praktičnog dela plaćaju odvojeno. Druga mogućnost jeste da se praktičan deo koji podrazumeva kurs i obuka za mehaničara građevinske mehanizacije pohađa u okviru bilo koje druge firme sa kojom mi nemamo sklopljen ugovor o saradnji. Tada polaznik treba da nam pruži poslovne podatke te firme, kako bi ovlašćeno lice Akademije Oxford u konkretnoj poslovnici moglo da pripremi svu dokumentaciju koja je potrebna za potpisivanje ugovora. Razlog zbog čega se ugovor potpisuje, leži u činjenici da tako propisuje zakon, pa odmah nakon potpisivanja ugovora polaznik može da pohađa praktičan deo obuke u odabranoj kompaniji.

Kome je kurs za mehaničara građevinske mehanizacije namenjen?

Da bi polaznik koga zanima obuka i kurs za mehaničara građevinske mehanizacije mogao da pohađa nastavu, on mora da dostavi, pored ostalih dokumenata i dokaz o stečenom obrazovanju.

A osnovni uslov za upisivanje ove obuke jeste da minimalno ima završenu osnovnu školu, dok se u principu od zainteresovanih polaznika ne zahteva ništa drugo, mada se smatra prednošću ukoliko su upoznati sa građevinskom mehanizacijom.

Koliko traje obuka za mehaničara građevinske mehanizacije?

Prema zvaničnom nastavnom programu, koga se pridržava obuka i kurs za mehaničara građevinske mehanizacije, podrazumeva se da polaznik pohađa nastavu u ukupnom trajanju od tri meseca.

Predviđeno je da za to vreme on ima obavezu da pohađa i praktičan deo nastave i to u trajanju od 300 radnih sati.

Svaki polaznik koji želi da ovaj kurs završi u nešto kraćem roku, to može da učini za dva meseca, ali tada bi trebalo da praksu pohađa svakodnevno, to jest od ponedeljka do petka i to svakog dana u trajanju od po 8 sati.

Koliko košta kurs za mehaničara građevinske mehanizacije?

U zavisnosti od izbora svakog pojedinačnog kandidata o tome koju vrstu teorijskog dela nastave želi da pohađa, odnosno o tome gde želi da pohađa praksu, zavisi i cena.

Onaj polaznik koji praktičan deo ove obuke želi da pohađa u bilo kojoj firmi sa kojom mi nismo sklopili ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji je dužan da pribavi svu potrebnu dokumentaciju, odnosno informacije o toj firmi, kako bismo mogli da potpišemo ugovor i kako bi on mogao da počne da pohađa praksu. Cena ovako odrađene praktične nastave ni u kom slučaju ne zavisi od nas, tako da ne možemo ni navesti koliko košta, jer nju dogovaraju predstavnik te kompanije i polaznik, a isto tako moramo da naglasimo i to da za kvalitet prakse obavljene u okviru onih firmi sa kojima nismo u partnerskim odnosima nije naša odgovornost.

Cene pogledajte u cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za mehaničara građevinske mehanizacije?

Sobzirom na to da kurs i obuka za mehaničara građevinske mehanizacije podrazumevaju dva dela, odnosno teorijski i praktični deo, to se i mesto i vreme njihovog održavanja razlikuje.

Da počnemo najpre od teorijskog dela, a koji se uvek odvija u poslovnicama Akademije Oxford. Svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost izbora tipa nastave koji želi da pohađa, to jest odlučuje da li želi da ovu obuku pohađa u formi grupne nastave ili poluindividualne, te individualne, kao i online.

Da bi u konkretnoj poslovnici grupna obuka i kurs za mehaničara građevinske mehanizacije mogao da se održi, u njoj se mora prijaviti najmanje četvoro zainteresovanih polaznika, uzevši u obzir da je to primaran uslov za formiranje konkretne grupe, to jest za organizovanje ove vrste nastave. Naglašavamo i to da su termini ovde striktno određeni, a isto tako je utvrđena precizno i dinamika po kojoj se časovi održavaju.

Onaj polaznik koji želi da ovu obuku pohađa preko interneta, to jest online mora da poseduje najpre računar, a zatim i stabilnu internet vezu, kako bi obuka funkcionisala besprekorno.

Kod individualne, online i poluindividualne obuke se polaznici sa predavačima precizno dogovaraju o dinamici, kao i o trajanju, ali isto tako i o datumu početka održavanja ove nastave.

Za praksu važi pravilo da polaznik potpuno samostalno odlučuje da li želi da je pohađa u nekoj firmi koju odabere ili želi da to bude u kompaniji sa kojom mi imamo potpisan ugovor o ovoj vrsti saradnje. Moramo da naglasimo da se praksa obično obavlja pojedinačno, mada to zavisi, sa jedne strane od uslova koje nudi konkretna kompanija, a sa druge strane od zahteva svakog pojedinačnog kandidata.

Kod one praktične nastave koju polaznici pohađaju u firmama sa kojima nismo sklopili ugovor, ne možemo da im pružimo garancije ni za kvalitet, a ni za cenu usluga. Osnovni uslov koji mora da ispuni polaznik koji želi da pohađa praksu na taj način, jeste da nam obezbedi sve poslovne podatke te kompanije, a kako bismo pripremili dokumentaciju za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji.

Dodatne napomene:

  • bilo kog dana u toku cele godine, a u radno vreme bilo koje poslovnice Akademije Oxford, zainteresovani polaznici mogu da se prijave za pohađanje ove obuke lično, ali isto tako i ds to učine preko telefona ili mejla, stim što su dužni da potpisivanju ugovora prilikom upisivanja prisustvuju isključivo lično i da tada ponesu svu potrebnu dokumentaciju koja se svrstava u obaveznu
  • u cenu koja je navedena je uračunato najpre pohađanje teorijskog dela kursa, a zatim i skripta, kao i nadoknada za polaganje završnog ispita i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu
  • nadoknada za pohađanje praktične obuke nije uračunata u cenu koja je navedena
  • svaki polaznik plaćanja po ugovoru vrši prema aktuelnom cenovniku i to direktno u poslovnici u kojoj pohađa kurs i obuku za mehaničara građevinske mehanizacije, to jest u onoj u kojoj se prijavio
  • ukoliko polaznik zadovoljava sve uslove koji su navedeni, a želi samo da izađe na polaganje završnog ispita, dužan je i da tom prilikom dostavi potvrdu o uspešno obavljenoj praksi i to u trajanju od 300 i više radnih sati, a koju mu izdaje kompanija u kojoj je praksu i obavljao, pod uslovom da se bavi zahtevanom delatnošću ili da tom prilikom priloži potvrdu o radnom iskustvu u oblasti provere

Cena kursa i obuke za mehaničara građevinske mehanizacije je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

  • Priručnik
  • Polaganje završnog ispita
  • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

  • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
  • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja - Kurs za mehaničara građevinskih mašina - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs za mehaničara građevinskih mašina - Akademija Oxford

  1. Šta su to motorna vozila?
  2. Koji su uslovi za odvijanje automobilskog saobraćaja?
  3. Koje su osnove tehničke eksploatacije i održavanja motornih vozila?
  4. Koji su osnovni uticaji na vek upotrebe motornog vozila?
  5. Podela vozila, klasifikacija i kategorizacija?
  6. Zahtevi koje postavljamo pred vozila?
  7. Zahtev o zadovoljenju zakonskih propisa za korišćenje vozila?
  8. Eksploataciono-tehničke karakteristike vozila?
  9. Kako se određuje ekonomičnost vozila?
  10. Kako se određije dinamičnost vozila ?
  11. Kako se proverava pouzdanost vozila ?
  12. Kako se izračunava vek trajanja vozila?
  13. Mogućnosti smeštaja tereta ili putnika u vozilo (Kapacitet vozila)?
  14. Opisati udobnost korišćenja vozila?
  15. Pogodnost konstrukcije vozila za održavanje ?
  16. Izbor vozila na osnovu eksploataciono-tehničkih karakteristika?
  17. Uzroci pojave neispravnosti vozila?
  18. Vozni park, održavanje i remont?
  19. Parametri rada transportne jedinice (automobila)?
  20. Osnovi o hidrauličnim čekićima?
  21. Koje je područje primene hidrauličnog čekića?
  22. Izgled i osnovni delovi hidrauličnog čekića?
  23. Objasniti princip rada hidrauličnog čekića?
  24. Karakteristike povezivanja hidrauličnog čekića i bagera?
  25. Instalacija za hidraulični čekić?
  26. Koji je postojeći sistemi održavanja hidraulučnih čekića?
  27. Projektovanje sistema održavanja hidrauličnih čekića?
  28. Koji su uticajni faktori na rad i održavanje hidrauličnih čekića?
  29. Karakteristične vrste otkaza, kvarova i problema?
  30. Politike održavanja hidrauličnih čekića?
  31. Definisanje potreba za održavanjem graševinskih mašina?
  32. Izbor sistema održavanja hidrauličnih čekića?
  33. Kako se vrši podmazivanje bagera sa jednim radnim elementom?
  34. Kako se vrši održavanje bagera sa jednim radnim elementom?
  35. Koje su merer sigurnosti pri eksplotacii bagera sa jednim radnim elementom?
  36. Navesti koja su preventina održavanja hidrauličnog čekića?
  37. Navesti i opisati postupak nekanadnog održavanja hidrauličnog čekiča?
  38. Opisati postupak korektivnog održavanja hidrauličnog čekića?
  39. Koje zahteve treba da zadovolji pogonski motor vozila da bi vozilo bilo ispravno?
  40. Objasniti postupak održavanja pneumatika kod građevinske mehanizacije?

Spisak gradova za kurs i obuku za mehaničare građevinske mehanizacije


Literatura za mehaničare građevinske mehanizacije

Priručnik - Skripta - Knjiga za mehaničara građevinske mehanizacije - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje