Kurs za metalobrusača

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: istorijatom tehnike brušenja, postupcima brušenja, proizvodnim operacijama kružnog i ravnog brušenja, šemama brušenja i crtanjem istih, korišćenjem alata, glačanjem, sredstvima za hlađenje i podmazivanje, zaštitom na radu.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Ona osoba koja je angažovana na procesu obrade metala i zadužena je kako za izradu otvora i rupa, a uz primenu različitih mašina, tako i za njihovu završnu obradu, se zapravo bavi poslom metalobrusača. A svako ko je zaposlen na toj radnoj poziciji ili ko želi da se zaposli, mora da bude adekvatno kvalifikovan za obavljanje ovog posla, kao i da bude upoznat sa svim detaljima koji spadaju u opis ovog zanimanja. Upravo to im omogućuje obuka i kurs za metalobrusača, a nju na preko 20 lokacija u našoj zemlji organizuje Akademija Oxford.

Nakon što svaki polaznik bude prošao kroz teorijski deo, te odradi praksu u trajanju koje je tačno odrećeno, on će polagati završni ispit. A kada bude položio taj ispit, postaće i vlasnik zvanično priznatog sertifikata za metalobrusača, što će mu značajno poboljšati šanse da pronađe posao u ovoj branši.

Na završnom ispitu, polaznik treba da odgovori na ukupno 12 pitanja pismeno, odnosno na 3 pitanja u usmenom delu, a posle čega se pristupa izradi sertifikata.Najpre da napomenemo da se ova obuka održava u toku cele godine, a da polaznici kad god žele mogu da se prijave za njeno pohađanje i to na nekoliko načina. Uz mogućnost da prijavu izvrše lično u jednoj od poslovnica, nudi im se isto tako i mogućnost da putem telefona to učine, odnosno da na mejl Akademije Oxford pošalju sve podatke koji su bitni za prijavu, to jest ne samo ime, prezime i informacije za kontakt, te i podatak u kojoj poslovnici tačno žele da prate teorijski deo nastave, a zatim i koja vrsta nastave ih zanima i slični detalji.

Da bi bilo ko koga zanima kurs i obuka za metalobrusača bio u mogućnosti da je i pohađa, ne samo da je potrebno da se prijavi, odnosno upiše, već i da poseduje minimalno završenu osnovnu školu, to jest da prilikom upisa dostavi relevantnu dokumentaciju. A u tu dokumentaciju, pored fotokopije svedočanstva završene osnovne škole, odnosno diplome srednje škole koju je polaznik imao prilike da prethodno završi, on treba da dostavi, takođe kopije izvoda iz matične knjige rođenih, kao i uverenja o državljanstvu (da nije starije od 6 meseci).

Vrlo je važno da naglasimo i to da je svaki polaznik obavezan u trenutku upisivanja da lično bude prisutan u jednoj od poslovnica, jer se tada potpisuje i zvaničan ugovor između polaznika i Akademije Oxford. Uz svu dokumentaciju koja je navedena kao obavezna, oni su dužni da dostave i važeći lični dokument koji ima i fotografiju, a kako bi bila izvršena njihova identifikacija, što mogu da učine uz pomoc ličine karte ili, pak vozačke dozvole, odnosno pasoša. Podrazumeva se i to da oni polaznici čiji lični dokument je čipovan, u svakom slučaju moraju da tom prilikom dostave i očitan dokument.

Što se tiče same nastave, ona se sastoji od dva dela, to jest od teorijskog i praktičnog. Svaki polaznik u okviru prakse ima obavezu da odradi 240 radnih sati, a on u ovom slučaj ima mogućnost da odabere gde želi da je pohađa. Od toga zavisi i cena, ali i svi ostali detalji, a pod tim se najpre misli na kvalitet prakse. Zapravo je stvar u tome da Akademija Oxford omogućuje polaznicima da praktičan deo koji predviđa obuka i kurs za metalobrusača pohađaju u onim kompanijama koje su njeni poslovni partneri, a kada se apsolutno daju sve potrebne garancije za njegov kvalitet, te se svaki polaznik ponaosob informiše i o ceni.

Sa druge strane, oni isto tako imaju mogućnost i da praksu odrade u bilo kojoj kompaniji koju samostalno odaberu, pa čak i ukoliko organizator obuke nije imao prilike da potpiše ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom. Tada je postupak nešto drugačiji, jer polaznik mora da dostavi informacije vezane za odabranu kompaniju i to ovlašćenom licu u jednoj od poslovnica organizatora, a sve to da bi se moglo pristupiti potpisivanju pomenutog ugovora i to u što kraćem roku, jer tek nakon toga polaznik može i da počne da pohađa praksu. U slučaju da se neko odluči za ovu opciju, on mora da zna da je njegova dužnost da se dogovori oko cene sa ovlašćenim licem u toj kompaniji, ali se isto tako dogovara i oko svih ostalih bitnih detalja, dok tada od nas neće dobiti garancije da će praksa biti održana u skladu sa pravilima, a što znači da mi nećemo garantovati za njen kvalitet.

Osim prakse, polaznici tokom ove obuke moraju da prate i teorijski deo i to u predviđenom trajanju, ali isključivo od njih zavisi da li će da pohađaju nastavu u grupi ili, pak samostalno, kao i da li će da se odluče za poluindividualnu ili obuku i kurs za metalobrusača koji se odvija preko interneta.

Svaka od navedenih vrsta nastave ima svoje specifičnosti, pa tako recimo polaznici koji odluče da pohađaju teorijski deo u okviru grupne nastave, treba da nakon prijave sačekaju da se u toj poslovnici oformi grupa zainteresovanih polaznika, a kako bi ovaj vid nastave mogao da počne. U tim situacijama je potrebno da se najmanje četiri polaznika prijavi za pohađanje ove nastave, a posle čega će svi oni dobiti i to u najkraćem mogućem roku kako informacije o datumu početka nastave, tako i podatke o tačnim terminima, koji su u ovom slučaju u napred određeni i uglavnom nisu podložni promeni. Kako grupna, tako i individualna i poluindividualna obuka i kurs za metalobrusača se, u svakom slučaju sprovode u prostorijama odabrane poslovnice, ali to ne važi za online obuku, koju polaznik prati preko računara. Ipak, vrlo je važno da on ima i stabilnu internet vezu, da bi mogao predavanja da prati online bez ikakvih poteškoća.

Inače, za sve ostale tipove nastave, osim grupne je prisutno pravilo da se predavači i polaznici dogovaraju oko svih detalja i to ne samo oko datuma kada žele da počne odabrani kurs, već i oko tačnog termina, odnosno oni treba da usklade i dinamiku prema sopstvenim potrebama.

Cena praktičnog dela nastave isključivo zavisi od odluke svakog pojedinačnog polaznika, odnosno od toga gde želi da pohađa praksu. A cena teorijskog dela je jasno definisana, ali polaznici moraju da znaju da je u tu cenu uračunata skripta, odnosno priručnik, koji je potreban za polaganje završnog ispita, a zatim i nadoknada za polaganje tog ispita, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, odnosno pohađanje odabrane vrste obuke.

Naglašavamo i to da svaki polaznik koji položi završni ispit treba da, pre izrade sertifikata dostavi i originalnu potvrdu da je pohađao praksu u trajanju od 240 radnih sati, a zatim se u tu dokumentaciju prilaže i ugovor koji je potpisan između polaznika i organizatora, kao i test sa završnog ispita, te zapisnik sa polaganja i naravno, sva ona dokumentacija koja je navedena kao obavezna.

Podrazumeva se da je osnovni uslov za polaganje završnog ispita odrađena praksa u trajanju od ukupno 240 radnih sati. A kada kandidat bude položio taj ispit i stekao sertifikat, ukoliko se nalazi u tom trenutku na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, on ima mogućnost da odmah po njegovom sticanju izvrši i upisivanje u radni dosije. Ovde se radi, zapravo o tome da je od 01. januara 2016. isključivo Nacionalna služba za zapošljavanje zadužena za upisivanje sertifikata u radne knjižice kandidata i ona to vrši elektronski, ali samo za one koji se nalaze na njenoj evidenciji. A to znači da, ako neko ko stekne sertifikat za metalobrusača nije na evidenciji ove službe, to jest nalazi se u radnom odnosu, on ne može odmah da upiše sertifikat u svoj dosije, ali zato ima mogućnost da ga bez ikakvih prepreka preda svom poslodavcu ili koristi, onda kada je to potrebno, jer je u pitanju pravno važeći dokument. Tako oni, zapravo imaju mogućnost da upišu svoj sertifikat tek u onom trenutku kada se ponovo prijave na evidenciju navedene službe.

Kada su u pitanju oni kandidati koji ne žele da pohađaju obuku i kurs za metalobrusača koju organizuje Akademija Oxford, ali zato žele da steknu validan sertifikat, to jest žele da polažu završni ispit koji im to omogućuje, oni su u obavezi na prvom mestu da izvrše prijavljivanje za njegovo polaganje i to na tačno definisan način, kao i da ta da prilože svu dokumentaciju koja je navedena prethodno kao obavezna, to jest fotokopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, zatim fotokopiju uverenja o državljanstvo, a koje nije starije od 6 meseci i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Takođe je bitno da imaju i originalnu potvrdu da su pohađali praksu u određenom trajanju, odnosno da poseduju dokaz da su imali prilike da steknu radno iskustvo u oblasti koja je predmet proveravanja na ovom ispitu, a nakon toga oni, u zakazanom terminu polažu završni ispit. Da bi dobili izrađen sertifikat, u njihov dosije se tada prilaže i test sa polaganja, odnosno zapisnik.

Akademija Oxford izlazi u susret i svim onim kandidatima koji imaju želju da polažu završni ispit, a ne žive u gradu u kome postoji poslovnica ove institucije. Tada im se preporučuje da teorijski deo pohađaju preko interneta, a da samostalno pronađu firmu u kojoj žele da obave praktičnu nastavu i o tome nas obaveste, odnosno dostave svu potrebnu dokumentaciju i podatke, a kako bi ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji bio što pre potpisan. Što se tiče polaganja samog ispita, on se za ove kandidate organizuje isključivo u onoj poslovnici koja je najbliža mestu njegovog stanovanja.
Od čega se sastoji kurs i obuka za metalobrusača?

Prema zvanično prihvaćenom nastavnom programu, po kome se odvija obuka i kurs za metalobrusača, svaki polaznik će dobiti informacije koje su vezane za njegovo zanimanje, tako da se očekuje da svako ko bude pohađao teorijski deo može da, na najbolji mogući način to primeni u praksi koju će pohađati u odabranoj kompaniji.

Kako je posao metalobrusača vrlo važan u izradi finalnog proizvoda, predavači će polaznike najpre da ih upoznaju sa tumačenjem tehničke dokumentacije, jer je to osnov ovog posla, a zatim će da ih nauče i koje su to sve proizvodne operacije uključene u postupak kako bušenja, tako i obrade materijala.

Svi polaznici koji budu pohađali obuku i kurs za metalobrusača će biti upoznati i sa različitim alatima koji se koriste tokom procesa za koji se kvalifikuju, odnosno uče na koji način se ne samo izrađuju otvori i rupe različitih dimenzija na konkretnom proizvodu, već i kako se one obrađuju u skladu sa pravilima.

Vrlo je bitno da polaznici nauče koje sve mašine se koriste u ovom postupku, odnosno na koji način one funkcionišu, a kako bi mogli da svoj posao obavljaju bez ikakvih poteškoća. Obično metalobrusači koriste bušilice i to različitih vrsta, kao i mnoge druge uređaje čije je namena da precizno obrađuju metal. Iz tog razloga, naglašavamo da će polaznici da nauče kako se ti alati koriste, a budući da je u pitanju zanimanje za koje je vrlo bitno i poznavanje zakona o bezbednosti i zaštite na radu, to će profesori za vreme teorijskog dela koji predviđa kurs i obuka za metalobrusača da se fokusiraju posebno na upoznavanje polaznika sa njegovim odredbama. Tako će oni, između ostalog da nauče i koja je to zaštita koju moraju da nose tokom obavljanja svog posla, a kako bi ga obavljali potpuno bezbedno i iznad svega kvalitetno.

Kako se odvija nastava za vreme obuke za metalobrusača?

Predviđeno je da svako ko pohađa obuku i kurs za metalobrusača odradi praksu u odabranoj kompaniji i to u trajanju od ukupno 240 radnih sati. A svaki pojedinačni polaznik samostalno treba da odluči u kojoj firmi će da je pohađa.

Od mogućnosti ima na raspolaganju one firme koje su poslovni partneri Akademije Oxford, a tada dobija sve potrebne informacije o ceni, te mu se garantuje i visok kvalitet prakse. Isto tako, on može da odabere i neku drugu kompaniju, sa kojom mi nismo sarađivali. U tom slučaju, treba da sa ovlašćenim licem u okviru te kompanije dogovori sve detalje, a nama da dostavi potrebne informacije, da bismo pripremili sve što je neophodno za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji. Polaznik može da pohađa praksu u konkrernoj kompaniji odmah po potpisivanju ovog ugovora, a mi ne snosimo odgovornost za njen kvalitet i ne utičemo na cenu.

Kurs i obuka za metalobrusača predviđaju i obavezu pohađanja teorijskog dela. Ovde polaznici takođe biraju i to koju vrstu nastave od svih ponuđenih žele da pohađaju. A osim što im se nudi mogućnost da prate nastavu u grupi, oni isto tako mogu i da se odluče za obuku online, kao i za individualnu ili poluindividualnu obuku.

Ipak, oni moraju znati da svaka od navedenih vrsta ima neke specifičnosti, pa tako na primer ukoliko žele da prate obuku preko interneta, polaznici moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i naravno računar, a ovaj tip nastave se odvija prema svim pravilima koja navodi i individualna nastava, odnosno poluindividualna. A to znači da se nastava odvija u terminima koje usaglase svaki pojedinačni polaznik i predavač, te se isto tako sprovodi po dinamici koja je isključivo stvar dogovora između njih.

Rad u grupama je specifičan u tom smislu što polaznici moraju da nakon prijavljivanja sačekaju da se ispune uslovi za organizovanje ove vrste nastave, to jest da se u toj poslovnici prijavi minimalan broj polaznika da bi se grupa formirala. U ovom slučaju su termini, kao i njihovova dinamika jasno određeni od trane organizatora ovog kursa, tako da svaki polaznik treba da se u potpunosti tome prilagodi. Ipak, Akademija Oxford u pojedinim situacijama može da izađe u susret polaznicima koji se odluče da obuku i kurs za metalobrusača pohađaju u grupi, ipak žele da se termin promeni. Zapravo se radi o tome da to mora biti zahtev svih članova jedne grupe i da do promene može da dođe isključivo onda kada ona neće uticati na ostale kurseve koji se u toj poslovnici odvijaju, a o čemu će odluku da donese koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici.

Kome je kurs za metalobrusača namenjen?

Svaka osoba koje je minimum završila osnovnu školu i naravno koja je punoletna, ima pravo da se kvalifikuje za ovo zanimanje, to jest da pohađa obuka i kurs za metalobrusača.

Tako da, možemo slobodno da kažemo da je pohađanje ove obuke omogućeno za apsolutno svakoga ko ispunjava pomenute uslove, a ko želi da stekne validan sertifikat za bavljenje poslom metalobrusača.

Koliko traje obuka za metalobrusača?

Kada se ovaj kurs pohađa prema utvrđenim pravilima, onda je predviđeno da traje ukupno tri meseca, a za praktičan deo je određeno 240 radnih sati.

Ali, isto tako postoji mogućnost i da se nastava pohađa drugačijom dinamikom, a tada obuka i kurs za metalobrusača traje svega dva meseca. Ipak, to svakako iziskuje da polaznik praksu pohađa svakoga dana u toku radne nedelje, to jest od ponedeljka do petka i to u trajanju od 40 radnih sati na nedeljnom nivou , što znači da on treba svakodnevno da pohađa praksu u trajanju od 8 sati.

Koliko košta kurs za metalobrusača?

Najpre moramo da naglasimo da se praktični i teorijski deo, a koji predviđa kurs i obuka za metalobrusača plaćaju sasvim odvojeno.

Što se tiče prakse koju polaznici pohađaju u onim kompanijama koje su samostalno izabrali, mi ne možemo da navedemo cenu, jer je ona stvar dogovora između polaznika i te kompanije, odnosno njenog ovlašćenog lica, ali isto tako tada nismo odgovorni ni za kvalitet prakse.

U okviru teorijskog dela, osim pohađanja odabrane vrste nastave, polaznici dobijaju i skriptu ili priručnik iz kojeg se pripremaju za polaganje završnog ispita. Takođe je u cenu uračunato i samo polaganje ovog ispita, kao i izrada i sertifikata i dodatka sertifikatu.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za metalobrusača?

Kurs i obuka za metalobrusača se sprovode prema pravilima koja podrazumevaju pohađanje najpre teorijskog dela, a zatim i praktičnog i to u trajanju od ukupno 240 radnih sati.

Što se tiče mesta na kome se odvija praksa, polaznici treba da odluče da li žele da je pohađaju u firmama sa kojima Akademija Oxford već ostvaruje saradnju ili žele da oni pronađu neku kompaniju u koju će je pohađati.

Za prvu varijantu važi pravilo da polaznici dobijaju sve podatke o ceni, a tada im se apsolutno garantuje i za visok kvalitet prakse, što ne važi u drugom slučaju, jer oni imaju obavezu da se sa ovlašćenim licem konkretne kompanije dogovore i o ceni i o uslovima za pohađanje praktičnog dela ovog kursa. Naglašavamo i da je svaki polaznik koji odabere ovu varijantu pohađanja prakse, svakako dužan da nas o tome prvo informiše, a potom i da dostave poslovne podatke određene kompanije, kako bi bila pripremljena sva potrebna dokumentacija i u što kraćem roku potpisan ugovor o saradnji između Akademije Oxford i odabrane kompanije. A tek nakon što se to bude ispunilo, polaznik će moći da pohađa praksu i tako stekne uslov za polaganje završnog ispita, odnosno za sticanje sertifikata.

Kada je u pitanju teorijski deo koji podrazumeva kurs i obuka za metalobrusača, polaznici imaju na raspolaganju ne samo rad u grupama, već mogu da odaberu i nastavu online, ali i poluindividualnu i individualnu.

Grupe broje manje polaznika, kako bi bio održan visok kvalitet nastave, tako da ih ima u jednoj grupi od četvoro do osmoro. A ovde su i termini i dinamika tačno određeni, međutim trebalo bi da znate i to da se grupna obuka i kurs za metalobrusača odvijaju isključivo u poslovnici u kojoj se prijavi dovoljan broj polaznika, jer je neophodno da ima najmanje četiri prijavljena kako bi se oformila grupa i kako bi ovaj vid nastave počeo. Termini kod ove vrste obuke uglavnom ne mogu da se menjaju, osim u retkim situacijama kada to zahtevaju svi članovi u jednoj grupi i ako koordinator za nastavu u odabranoj poslovnici proceni da je to izvodljivo.

Sa druge strane, poluindividualna i individualna, te obuka online podrazumevaju potpuno drugačiju organizaciju, jer polaznici treba da se dogovore sa koordinatorom za nastavu i predavačem kako oko datuma početka odabrane vrste nastave, tako isto i oko dinamike i termina u kojima će časovi da budu održavani.

A podrazumeva se da se individualni i poluindividualni, ali i grupni kurs i obuka za metalobrusača organizuju u odabranoj poslovnici organizatora, a za online nastavu važi pravilo da polaznik može da je prati sa apsolutno bilo kog mesta i to uz uslov da njegov računar sa internetom bude povezan preko stabilne konekcije.

Dodatne napomene:

 • prijavljivanje za pohađanje ove obuke je moguće izvršiti u toku cele kalendarske godine putem telefona jedne od poslovnica, preko mejla ili lično u odabranoj poslovnici
 • u cenu je uračunato pohađanje odabrane vrste teorijskog dela nastave, zatim polaganje završnog ispita, kao i skripta i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, a on se plaća odvojeno od praktičnog
 • cena praktičnog dela zavisi samo od toga u kojoj kompaniji polaznik donese odluku da ga pohađa
 • u trenutku upisivanja, svaki polaznik je dužan da bude lično prisutan i da dostavi zahtevanu dokumentaciju
 • plaćanja na koja je obavezan potpisanim ugovorom, polaznik mora da izvrši u navedenom roku, direktno u poslovnici u kojoj prati nastavu ili u kojoj se upisuje, a prema tada važećem cenovniku
 • svaki kandidat koji se prijavljuje samo za polaganje završnog ispita, a da bi na taj način stekao sertifikat za metalobrusača, mora da uz svu potrebnu dokumentaciju dostavi i dokaz o radnom iskustvu ili potvrdu o pohađanju prakse u predviđenom trajanju

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite ispitna pitanjaIspitna pitanja - Kurs i obuka za metalobrusača - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs i obuka za metalobrusača - Akademija Oxford

 • Kada počinje moderna tehnika brušenja?
 • Kada je napravljen i gde prvi prototip nemačke brusilice?
 • Šta je postupak brušenja, definisati?
 • Koji se efekti ostvaruju prilikom brušenja?
 • U koje grupe se svrstava brušenje u zavisnisti od oblika površine koja se obrađuje?
 • U zavisnosti od veličine brzine rezanja razlikuju se postupci brušenja, navesti ih?
 • Šta obezbeđuje brušenje kao jedna od najznačajnih proizvodnih operacija završene obrade?
 • Objasniti proizvodne operacije kružnog i ravnog brušenja?
 • Objasniti šemu ukupnog dodatka za obradu brušenjem?
 • Navesti koje su osnovne proizvodne operacije brušenja su proizvodne operacije?
 • Objasniti šemu spoljašnje kružno aksijalno brušenje?
 • Objasniti šemu spoljašnje kružno radijlano brušenje?
 • Objasniti postupak unutrašnje i čeono brušenje?
 • Nacrtati i objasniti ravno brušenje koturastim tocilom?
 • Nacrtati i objassniti ravno brušenje lončastim tocilom?
 • Kako se razvrstavaju postupci spoljašnjeg i unutrašnjeg glačanja?
 • Nacrtati šemu unutrašnjeg glačanje-honovanje?
 • Objasniti izgled i nacrtati diskove za poliranje?
 • Kako je određen merodavni režim obrade brušenja?
 • Nacrtati šemu osnovnih parametara režima obrade kod kružnog brušenja?
 • Koja je svrha hlađenja predmeta u toku procesa obrade brušenjem?
 • Kako se vrši proces hlađenja predmeta obrade u toku procesa obrade brušenjem?
 • Koje su najvažnije osobine koje treba da poseduje sredstva za hlađenje i podmazivanje?
 • Koje su tri grupe na koje se dele sredstva za hlađenje i podmazivanje?
 • Kada se i kako koriste emulzije kao sredstvo za hlađenje i podmazivanje?
 • Koji su postupci u vezi korišćenja sredstvaza za hlađenje i podmazivanje kod bušenja, navesti i objasniti ih?
 • Navesti podelu alata –tocila?
 • Koji su osnovni oblici tocila?
 • Nacrtati šemu dijamantskih tocila?
 • Navesti karakteristike tocila?
 • Koja se dva osnovna mateijala koriste za izradu tocila?
 • Šta predstavljaju brusni materijali?
 • Nacrtati šemu tocila?
 • Koji su veštači abrazivni materijali?
 • Navesti karakteristike prirodnih abrazivnih materijala?
 • Navesti karakteristike veštačkih abrazivnih materijala?
 • Koje su međunarodne oznake tocila?
 • Kako dolazi do habanja tocila?
 • Koja su tri linearna parametra koja definišu habanje tocila, navesti i objasniti?
 • Šta su to brusne trake i kako se koriste?
 • Šta se koristi kao vezivno sredstvo?
 • Koji su vezivni sistemi?
 • Šta se primenjuje kao brusna zrna?
 • Objasniti način rada trakasti brusni papir?
 • Koje se mašine koriste u obradi brušenja i kako se dele prema nameni?Koje su osnovne eksploatacijske karakteristike mašina u obradi brušenja?

Cena kursa i obuke za metalobrusača je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za metalobrusače


Literatura za metalobušače

Priručnik - Skripta - Knjiga za metalobušače - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje