Kurs za montera TT mreže

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: osnovima elektronike i telekomunikacione tehnike; materijalima i elementima telekomunikacione mreže; održavanjem TT mreže.

Opšte informacije

Cena: 15,000 RSD | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Sa ciljem da svakome ko želi da se kvalifikuje za jedno od vrlo perspektivnih zanimanja na savremenom tržištu rada, Akademija Oxford organizuje specijalizovani kurs i obuku za montera TT mreže. Budući da je predviđeno da se nastava odvija u dva segmenta, polaznici će u teorijskom delu da se upoznaju ne samo sa osnovama telekomunikacione tehnike i elektronike, već i sa svim onim elementima telekomunikacione mreže, ali i sa načinom njihovog pravilnog održavanja, pa će ta znanja da primene tokom prakse koju budu pohađali u konkretnoj kompaniji.

Nakon što budu prošli kroz praktičan i teorijski deo u okviru ove obuke, polaznici će i zvanično da steknu sertifikat za montera TT mreže i posle toga će moći da ga, ne samo upišu u radnu knjižicu pod određenim uslovima, već i da njime dokažu da su u potpunosti kvalifikovani za obavljanje ovog posla, tako da će vrlo brzo moći da pronađu i posao u struci. Što se tiče samog upisivanja ovog sertifikata u njihovu radnu knjižicu, u obavezi smo da naglasimo da iako je u pitanju zvanično priznat sertifikat neće moći svi kandidati da ga upišu. Da ne bi bilo zabune, ovo je vezano isključivo za novinu koja je uvedena 01.01.2016. godine, a ta novina podrazumeva da isključivo upisivanje sertifikata može da izvrši Nacionalna služba za zapošljavanje. Ali, ono što jeste dodatna prepreka se odnosi na činjenicu da ova služba vrši upisivanje isključivo za osobe koje se smatraju nezaposlenima, to jest za one koje su zvanično prijavljene na njenu eidenciju. Samo iz tog razloga se preporučuje svakome ko bude stekao ovaj sertifikat, a ko ipak nije prijavljen na evidenciju pomenute službe, da koristi taj dokument kad god ima potrebu za tim, odnosno da njime dokaže svom trenutnom ili potencijalnom poslodavcu da je kvalifikovan za posao montera TT mreže. Taj kandidat će biti u prilici da upiše navedeni sertifikat tek kada bude bio ponovo nezaposlen, to jest onda kada se bude zvanično prijavio na evidenciju NSZ - a.

Inače, svako ko želi da pohađa obuku i kurs za montera TT mreže ima mogućnost da se cele kalendarske godine za to prijavi ili putem telefona jedne od poslovnica Akademije Oxford ili lično i to u ma kojoj poslovnici, a pored svega toga zainteresovanim polaznicima je pružena mogućnost i da na mejl te institucije pošalju sve relevantne informacije. A to podrazumeva, osim datuma rođenja, te imena i prezimena i podataka za kontakt, svakako i informaciju u kojoj tačno od preko 20 poslovnica želi da pohađa teorijski deo, to jest u kojoj mu najviše odgovara da izvrši upisivanje.

Što se samog postupka upisivanja tiče, polaznici su dužni da tada lično budu prisutni, jer je neophodno da prođu kroz proces identifikacije. Da bi taj proces bio izvršen u skladu sa predviđenim pravilima, od njih se zahteva da na prvom mestu dostave važeći lični dokument u kome se nalazi i fotografija, ali isto tako oni moraju imati na umu i da ako taj dokument, odnosno lična karta, pasoš ili vozačka dozvola poseduju čip, imaju obavezu da ga očitanog imaju uz sebe u trenutku upisivanja. Pored ličnog dokumenta, polaznici moraju da dostave i obaveznu dokumentaciju, a u nju osim svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, spada i uverenje o državljanstvu (ne sme da bude starije od 6 meseci) i izvod iz matične knjige rođenih. Za sva ova dokumenta je polaznik dužan da obezbedi kopije koje dostavlja nama u trenutku upisa, a tada on treba da potpiše ugovor sa organizatorom.

Svi oni polaznici koje zanima kurs i obuka za montera treba da pohađaju kako praksu, tako isto i teorijski deo, stim da praksu pohađaju u nekoj firmi koju samostalno odaberu, dok je teorijski deo organizovan u našim poslovnicama širom zemlje.

Moramo da naglasimo i to da polaznici treba prilikom upisa da tačno navedu u kojoj kompaniji žele da pohađaju praksu, a koja predviđa 300 radnih sati. Od mogućnosti imaju da je pohađaju u kompanijama koje su naši poslovni partneri i u svim ostalim. Svima onima koji budu odabrali da praksu odrade kod nekog od naših poslovnih partnera ćemo obezbediti podatke o ceni, a i za njen kvalitet će dobiti sve neophodne garancije, budući da smo mi upoznati sa načinom funkcionisanja te firme i to najpre zato što sa njom imamo potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Ali onim polaznicima koji se odluče da praksu prate u nekoj firmi sa kojom mi pre toga nismo ostvarili saradnju, sigurno ne možemo dati informacije o ceni, jer se ona uvek dogovora između tog polaznika i predstavnika odabrane firme. A bitno je da naglasimo i to da polaznici u tom slučaju od nas ne mogu da dobiju ni garancije da će praksa biti odrađena kvalitetno i pravilno.Kada je u pitanju prvi deo koji se nalazi u okviru ovog kursa, odnosno pohađanje teorijskog dela, polaznici u tom slučaju na raspolaganju imaju mogućnost da nastavu pohađaju ili prema principima individualne i poluindividualne ili online, a isto tako mogu i da kurs i obuku za montera TT mreže prate u okviru grupe.

Prilikom odabira individualne, online i poluindividualne obuke, polaznik treba da zna da se termini i dinamika, ali isto tako i početak tog tipa obuke dogovaraju između svakog pojedinačnog polaznika i profesora koji je za njegovu obuku zadužen. Sa druge strane, rad u grupama je organizovan na potpuno drugačiji način i to podrazumeva da polaznici prihvataju jasno definisanu dinamiku i termine, a kada je pitanju datum početka, on ne zavisi od organizatora, već samo od broja prijavljenih polaznika u jednoj od poslovnica. Naime, radi se o tome da tek kada se najmanje četvoro polaznika bude u njoj prijavilo može da se pristupi organizovanju nastave u grupi, a najviše osmoro polaznika može da bude u jednoj grupi.

Online obuka je ona koja se odvija preko interneta, a da bi nekome ko je za nju zainteresovan bila pružena prilika da je pohađa, taj polaznik je dužan da obezbedi najpre računar, a potom i stabilnu internet konekciju kojom je on povezan, kako ne bi došlo ni do kakvog ometanja predavanja.

Onaj polaznik koji bude pohađao oba dela ove nastave će biti u mogućnosti da polaže završni ispit na kome treba da odgovori na 12 pitanja pisanim put, te na ukupno 3 u usmenom delu.

Inače, da bi on mogao da izađe na polaganje ovog ispita koji mu omogućuje da postane vlasnik sertifikata za montera TT mreže, on mora da poseduje dokaz da je pohađao praktičan deo obuke u tačno definisanom trajanju.

Svi oni kandidati koji ne žele da pohađaju kurs i obuku za montera TT mreže u našim poslovnicama, moraju da dostave svakako ovaj ili dokaz da su stekli radno iskustvo u konkretnoj oblasti. A što se tiče dokumenata, od naših polaznika koji budu želeli da polažu ovaj ispit, to jest da bi mogao da im bude izrađen sertifikat, se zahteva da dostave svu obaveznu dokumentaciju, kao i prilikom upisa, te originalnu potvrdu da su uspešno savladali obuku za stručno osposobljavanje. Naravno, potreban je i validan dokaz o odrađenoj praksi, stim da se u njihovu dokumentaciju dodaje i ugovor, kao i test sa polaganja i zapisnik.

Kandidati koji samo polažu završni ispit, tom prilikom treba svakako da dostave i obaveznu dokumentaciju, ali i pomenutu potvrdu, te da izvrše prijavljivanje za polaganje. A nakon što budu položili taj ispit, navedenim dokumentima se dodaje i sam test i zapisnik sa polaganja.

Minimum završeno osnovno obrazovanje je osnovni zahtev za pohađanje ove obuke koju organizujemo u toku cele godine, a polaznici odvojeno plaćaju teorijski deo od praktičnog. Osim mogućnosti da pohađaju odabranu vrstu teorijskog dela, u pomenutu cenu je uračunat i priručnik iz koga će se pripremati za polaganje završnog ispita, kao i njegovo polaganje, te izrađivanje i sertifikata, ali isto tako i dodatka sertifikatu.

Svim onim polaznicima koji žele da steknu sertifikat za montera TT mreže, ali u mestu u kome oni stanuju ne postoji naša poslovnica u tom trenutku, pružamo mogućnost da preko interneta prate teorijski deo ovog kursa, a da se samostalno pobrinu za sprovođenje prakse, to jest da pronađu kompaniju u tom gradu u kojoj će da je pohađaju, te da u potpunosti ispoštuju sve što je navedeno za takve situacije. Polaganje završnog ispita koji predviđa kurs i obuka za montera TT mreže za ove kandidate će biti organizovano u mestu u kome postoji naša poslovnica, a koje je najbliže gradu u kome oni stanuju.Šta podrazumeva kurs za montera TT mreže?

Pre nego što se pređe na samu srž oblasti koju obrađuje obuka i kurs za montera TT mreže, svi polaznici moraju da se u teorijskom delu upoznaju sa različitim telekomunikacionim sistemima koji su danas prisutni, ali i da nauče šta je to telefonija i telegraf. Isto tako, oni će u ovom delu kursa da nauče i šta je to telefonski sistem i koji su njegovi sastavni delovi, odnosno na koji način se vrši klasičan prenos podataka. Podrazumeva se da će savladati znanja vezana za ISDN, a gde će pored ostalog saznati i koje su to prednosti ovakvog sistema.

Predavači će polaznike upoznati i sa pojmom radio difuzije, tako da će oni naučiti i šta je stereo signal, odnosno šta je RDS u FM radio difuziji. Naravno, naučiće i šta je mobilna telefonija, prema definiciji, ali i koje su njene osnovne karakteristike, te na koji način funkcioniše.

U okviru teorijskog dela obuke će polaznici da se upoznaju i sa pojmom mreže, gde će steći znanja koja su potrebna da razumeju šta je to konverzacija govornog signala u takozvani modulisani signal. Takođe će da nauče i na koji način se vrši polaganje i montaža kablova i to kako polaganje kablova izravno u zemlju, tako i polaganje kablova izvan reka i potoka. A tu će ih predavači upoznati i sa time kako se postavljaju kablovi izvan naseljenog mesta, a gde će se oni saznati i sa time koje su to sve mere propisane za montažu kablova u tom slučaju.

Uzevši u obzir da je to u opisu njihovog budućeg radnog mesta, to kurs i obuka za montera TT mreže predviđa i da polaznici nauče na koji način se vrši uvlačenje kablova, ali i kako se crta šema poprečnog preseka rova u zemlji. Zatim će da nauče i kako se vrši polaganje kablova u kanalizaciju, ali i na koji način funkcioniše polaganje instalacionih kablova u okviru jedne zgrade. Naravno, oni će da saznaju i kako se postavljaju montažni kablovi, te kako se kablovi nastavljaju, ali i kako se treba pristupiti nastavljanju armiranih kablova.

A uz sve pomenuto, polaznici će da nauče i na koji način se vrši instalacija vodova u jednoj zgradi, gde će im predavači objasniti i kako se crta šema kućnih telefonskih vodova. Svako ko bude pohađao obuku i kurs za montera TT mreže će naučiti i šta je to javna fiksna telefonska mreža i čemu ona služi, ali isto tako i šta je kablovska hibridna i optička pristupna mreža i koje su njene karakteristike. U tom segmentu teorijskog dela nastave polaznici uče i šta šta je GSM sistem i koje su njegove primarne karakteristike, ali će biti upućeni i u to koja je uloga fiksnog bežičnog pristupa.

Podrazumeva se da će svaki polaznik za vreme teorijskog dela nastave da se upozna i sa odredbama zakona o bezbednosti, kao i zakona o zaštiti na radu, a kako bi mogao da ih se u potpunosti pridržava i na taj način omogući kvalitetan i nesmetan rad na poslovima montera TT mreže.Kako se odvija nastava tokom obuke za montera TT mreže?

Svako ko odluči da pohađa specijalizovanu obuku i kurs za montera TT mreže treba da u navedenom periodu prati teorijski i praktični deo nastave.

Organizator pomenute obuke, Akademija Oxford svim polaznicima pruža mogućnost izbora i to kako o vrsti nastave u teorijskom delu, tako isto i njima prepušta i izbor kompanije u kojoj žele da pohađaju praktičan deo koji predviđa kurs i obuka za montera TT mreže.

Što se tiče teorijskog dela, nastava se odvija u svim našim poslovnicama i to cele godine, a prema pravilima individualne, poluindividualne, grupne i online nastave. Polaznik koji bude odlučio da ovu obuku, to jest njen teorijski deo pohađa individualno, treba da sa ovlašćenim profesorom dogovori kako oko datuma njenog početka, tako i oko svih ostalih detalja, a koji uključuju preciziranje termina u kojima se nastava odvija, kao i dinamike. Isto ovo se odnosi i na online, kao i na poluindividualnu nastavu.

Što se tiče onih polaznika koji žele da kurs i obuku za montera TT mreže prate preko interneta, za njih se navodi osnovni zahtev koji se odnosi na posedovanje računara, a svakako se zahteva da on sa globalnom mrežom bude spojen preko stabilne konekcije, kako bi se obezbedilo kvalitetno odvijanje nastave.

Ona obuka koja se odvija u skladu sa pravilima grupne nastave, pred kandidate stavlja zahtev da maksimalno ispoštuju prethodno određenu dinamiku i termine. Radi se u grupama od 4 do 8 polaznika maksimalno, pa se iz tog razloga za početak ove vrste kursa uvek čeka formiranje grupe u jednoj od poslovnica, to jest prijava najmanje četvoro polaznika. Kao što smo već pomenuli prethodno, termini su ovde određeni unapred od strane organizatora, ali oni u pojedinim situacijama mogu i da se promene. A da bi bila omogućena promena termina kod ove vrste nastave, potrebno je da svi polaznici koji se nalaze u jednoj grupi to zahtevaju od profesora. Tek pošto koordinator za nastavu te poslovnice proceni situaciju, on će i da odluči da li će tim polaznicima da dozvoli izmenu termina.

Kada je reč o drugom delu koji podrazumeva kurs i obuka za montera TT mreže predviđeno je 300 radnih sati prakse, stim da svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost da odabere gde će da je pohađa. Uzevši u obzir da mi ostvarujemo saradnju sa mnogobrojnim kompanijama, na prvom mestu polaznicima nudimo mogućnost da praksu pohađaju kod njih, a kada ćemo im dati sve potrebne informacije i garancije kvaliteta. U slučaju da nekome ne odgovara ta opcija, njemu je dozvoljeno da sam pronađe kompaniju u kojoj može da obavi praksu. A ako je to odluka naših polaznika, mi ne možemo da im damo garancije o njenom kvalitetu, jer sa tom firmom nismo prethodno ostvarili saradnju, pa samim tim i ne znamo na koji način ona posluje i kako se, generalno organizuje praktičan deo u okviru nje. Da bi taj polaznik mogao da ostvari svoju želju i da praksu zaista pohađa u firmi koju odabere, on je dužan da nama na vreme dostavi sve njene podatke, jer je potrebno da ovlašćeno lice u jednoj poslovnica Akademije Oxford na vreme pripremi svu onu dokumentaciju koja je potrebna da bi se potpisao ugovor između nas i te kompanije o poslovno - tehničkoj saradnji, a posle čega on ima dozvolu da počne sa pohađanjem prakse. Uslove za njeno pohađanje, koje svakako trena da ispoštuje, kao i cenu, polaznk će da dogovori direktno sa zvaničnim predstavnikom te firme, a mi nismo u prilici da na to utičemo.

Kome je kurs za montera TT mreže namenjen?

Mogli bismo slobodno reći da je obuka i kurs za montera TT mreže namenjen apsolutno svakome ko je punoletan, a budući da se od zainteresovanih polaznika ne zahteva zaista nikakvo prethodno znanje u oblasti za koju žele da se kvalifikuju.

Postoji jedan jedini uslov koji oni moraju da ispune ukoliko žele da steknu navedene kvalifikacije, a on se odnosi samo na nivo obrazovanja koji je prethodno polaznik stekao, te se od njega očekuje da to bude minimum završena osnovna škola. Isto tako se podrazumeva i da će polaznik u trenutku upisivanja morati da dostavi, uz svu ostalu dokumentaciju i dokaz o nivou obrazovanja koje je stekao, što se prvenstveno odnosi na kopiju svedočanstva osnovne škole, ali on isto tako ima mogućnost i da umesto toga dostavi fotokopiju diplome srednje škole, naravno ukoliko je imao prilike da taj nivo obrazovanja stekne.

Koliko traje obuka za montera TT mreže?

Mada prihvaćeni nastavni plan, a po kome se sprovodi kurs i obuka za montera TT mreže podrazumeva nastavu u trajanju od tri meseca, to jest praktičan deo koji se sastoji od 300 radnih sati, mi nudimo mogućnost svakome ko je zainteresovan da ovu obuku završi za dva meseca.

A da bi to moglo da se sprovede u delo, od svakog pojedinačnog polaznika se zahteva da određenom dinamikom pohađa praksu, odnosno da joj prisustvuje svakog radnog dana (od ponedeljka do petka). U tom periodu ni on trebalo da praksu pohađa u trajanju od 40 radnih sati za nedelju dana, što znači da bi svakog dana trebalo da bude prisutan 8 sati u okviru praktičnog dela pomenute obuke.

Koliko košta kurs za montera TT mreže?

Polaznik koji bude pohađao ovu obuku treba da odvojeno plati teorijski deo od praktičnog, ali isto tako mora da bude informisan i da cena teorijski deo ne obuhvata samo pohađanje jedne od ponuđenih vrsta nastave. Zapravo, osim toga u nju je uračunat i priručnik, a koji je namenjen pripremi za polaganje završnog ispita, te se uračunava i samo polaganje tog ispita, kao i izrađivanje sertifikata, to jest dodatka sertifikatu.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za montera TT mreže?

Kako je poznato da kurs i obuka za montera TT mreže pred polaznike stavljaju zahtev za pohađanje dva dela obuke, to zapravo znači da se oni odvijaju na različitim mestima, ali isto tako i u različitim terminima.

Kako se praksa odvija u bilo kojoj firmi koju pojedinačni polaznik odabere i to kako u onoj sa kojom Akademija Oxford prethodno ostvaruje saradnju, tako i u onoj sa kojom do tada nije sarađivala, u ova dva slučaja se svakako razlikuju uslovi za njeno pohađanje. A pritom mislimo na činjenicu da oni polaznici koji odaberu da praksu odrade kod naših poslovnih partnera imaju sve neophodne garancije vezane za njen kvalitet, a oni koji sami pronađu neku kompaniju to neće dobiti. Isto tako, polaznici koji se odluče za prvu varijantu, od nas dobijaju informacije o ceni, dok oni koji ipak odaberu drugu opciju sami dogovaraju uslove za pohađanje prakse i to sa ovlašćenim licem konkretne kompanije.

A pored svega navedenog, vrlo je važno da polaznici budu informisani da su oni obavezni da ovlašćenom licu u jednoj od poslovnica organizatora obezbede sve relevantne informacije, a koje su vezane za odabranu kompaniju sa kojom prethodno nije ostvarena saradnja, jer je to potrebno za pripremu dokumentacije za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji.

Da ne bude zabune, iako je polaznicima dozvoljeno da praksu pohađaju u firmi sa kojom organizator nije imao prilike da sarađuje, svakako je neophodno da se prvo potpiše zvaničan ugovor o poslovnoj saradnji, pa tek se onda njemu omogućuje da pohađa praksu u toj firmi.

Dodatne napomene:

 • ukoliko neko želi samo da polaže završni ispit, jer mu je potrebno da stekne sertifikat za montera za TT mreže, a pritom ispunjava uslove koji su navedeni, on je obavezan da izvrši prijavu na vreme
 • svako ko želi da pohađa obuku i kurs za montera TT mreže može da se bilo kog dana u toku godine, a u radno vreme odabrane poslovnice prijavi lično za pohađanje ove obuke, ali isto tako ima mogućnost i da prijavu izvrši elektronskim putem, odnosno preko mejla, kao i putem telefona
 • polaznik je dužan da bude lično prisutan u trenutku upisa u konkretnoj poslovnici i da tada dostavi zahtevanu dokumentaciju
 • u poslovnici u kojoj se prijavljuje, to jest u kojoj pohađa teorijski deo navedene obuke, polaznik je obavezan i da vrši sva plaćanja koja ima prema ugovoru i to u skladu sa aktuelnim cenovnikom
 • praktični i teorijski deo se plaćaju odvojeno, stim da je u cenu teorijskog dela uračunato prvenstveno pohađanje izabrane vrste nastave, a zatim i polaganje završnog ispita, literatura koja je potrebna za pripremu, kao i izrađivanje sertifikata i dodatka sertifikatu
 • na cenu praktičnog dela utiče izbor svakog pojedinačnog polaznika u kojoj firmi želi da ga pohađa

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite ispitna pitanjaIspitna pitanja- Kurs i obuka za monter TT mreze - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za autotapetara - Akademija Oxford

 • Navesti koji sutelekomunikacioni sistemi današnjice?
 • Šta je Telegrafija?
 • Šta je Telefonija?
 • Na koliko se satavnih delova može podeliti telefonski sistem?
 • Koji su to Klasični prenos podataka?
 • Šta je ISDN?
 • Navesti koje su prednosti ISDN nad ostalim sistemima?
 • Šta obuhvata Radio difuzija?
 • Objasniti ulogu stereo signala i RDS u FM radio difuziji?
 • Šta je TV difuzija i koja je njena uloga i značaj?
 • Šta je Mobilna telefonija i koja je njena uloga i značaj?
 • Navesti koj as u tri osnovna podsistema sa različitim veoma složenim funkcijama sa aspekta GSM sistema?
 • Navesti dva osnovna dela mreže?
 • Objasniti šta je to konverzacija govornog signala u modulisani signal?
 • Navesti sedam slojeva OSI modela?
 • Objasniti hijerarhiski nivo SDH?
 • Navesti osnovne načine polaganja I montaža kablova?
 • Objasniti polaganje kablova izravno u zemlju?
 • Objasniti način polaganja kablova izvan reka i potoka?
 • Za pravac izvan naseljenog mesta propisane su različite minimalne horizontalne udaljenosti kablova, navesti koji su to propisi?
 • Objasniti načine uvlačenja kablova u kablosku ?
 • Objasniti šta je to distributivna telekomunikaciona kanalizacija?
 • Nacrtati šemu poprečnog preseka rova u zemlji?
 • Objasniti kako se vrši polaganje kablova u kanalizaciji?
 • Kako se vrši polaganje instalacionih kablova po zgradi?
 • Kako se obavlja postavljanje montažnih kablova?
 • Kako se nastavljaju kablovi a kako vodiči?
 • Kako se nastavljaju armirani kablovi?
 • Nacrtati šemu preseka spojnice na kablu sa kovinskim plašetem?
 • Objasniti polaganje TK vodova u zgradama?
 • Navesti osnovne načine instalacije vodova po zgradi?
 • Nacrtati šemu kućnih telefonskih vodova?
 • Navesti koji tipovi telekomunikacionih pristipnih mreža postoje?
 • Šta je to javna fiksna telefonska mrežai koja je njena uloga?
 • Objasniti koja je uloga kablovske, hibridne I optičke pristupne mreže?
 • Šta su to niskonaponski FDB mreža kao telekomunikaciona pristupna mreža?
 • Navesti karakteristike GSM sistema?
 • Objasniti ulogu Javne mobilne telefonske mreže?
 • Objasniti značaj i ulogu fiksnog bežičnog pristupa ?
 • Koje su osnovne merez bezbednosti i zaštite na radu?

Cena kursa i obuke za montera TT mreže je 15,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za montere TT mreže


Literatura za montere TT mreže

Priručnik - Skripta - Knjiga za montere TT mreže - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • Cambridge English - Ispitni centar
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje