Kurs za pećara

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: tehnikama izgradnje peći; materijalima i strukturom materijala koji se koriste za izgradnju peći; zaštitom na radu.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Jedno od možda ne u tolikoj meri zastupljenih zanimanja svakako je i pećar, a što je zapravo osoba koja je zadužena, na prvom mestu za izgradnju različitih tipova peći, ali čini se da se ovo zanimanje sve više vraća u modu, budući da su u mnogim domovima kaljeve peći i kamini sve više u upotrebi.

Neko ko želi da se bavi ovim poslom, u svakom slučaju mora da ima adekvatne kvalifikacije, a koje može da stekne ukoliko odluči da pohađa obuku i kurs za pećara. Ovu obuku cele kalendarske godine za sve zainteresovane polaznike i to na preko 20 lokacija u zemlji organizuje Akademija Oxford.

Da bi neko mogao da se upiše, odnosno da pohađa ovaj kurs ne treba da ima nikakvo predznanje, već samo da poseduje važeći dokaz da je završio minimum osnovnu školu. Zainteresovani polaznici mogu prijavu da izvrše, takođe cele godine i to ili lično u jednoj od poslovnica organizatora ili da na mejl ove institucije pošalju svoje podatke, a mogu i da kontakt, odnosno prijavljivanje izvrše na najjednostavniji način, to jest preko telefona.Vrlo je važno da naglasiti da je svaki prijavljeni polaznik dužan da prisustvuje lično upisivanju, budući da tada on treba da potpiše ugovor sa organizatorom. A da bi proces upisa protekao u najboljem redu, polaznik je dužan da obezbedi i adekvatnu dokumentaciju, kao i da poseduje važeći lični dokument sa fotografijom, a to se odnosi kako na ličnu kartu, prvenstveno, tako i na vozačku dozvolu ili pasoš. Uz to, od svakog polaznika čiji lični dokument je čipovan se zahteva i dostavljanje očitanog dokumenta. U obaveznu dokumentaciju koju treba da priloži prilikom upisivanja, osim fotokopije uverenja o državljanstvu, a koje ne sme biti starije od 6 meseci i fotokopije krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, takođe spada i kopija dokumenta kojim dokazuje nivo obrazovanja koje je stekao, a što uključuje ili kopiju diplome srednje škole ili svedočanstva osnovne škole.

Posle upisivanje se pristupa obuci, stim da svaki polaznik mora da zna da kurs i obuka za pećara podrazumeva dva dela, tako da on treba da pohađa i teorijski i praktični deo. Što se tiče teorijskog dela, on se organizuje u našim poslovnicama, a prema pravilima kako individualne i grupne nastave, tako isto i poluindividualne, ali i obuke online.

Svaki pojedinačni polaznik treba da u trenutku upisa navede koji tip obuke ga zanima, a kako bi tada od ovlašćenog lica u konkretnoj poslovnici dobio sve adekvatne podatke. Inače, individualna i poluindividualna, kao i grupna obuka se odvijaju u prostorijama odabrane poslovnice, a polaznici koje zanima online kurs i obuka za pećara mogu ovaj deo da prate ili iz ovog doma ili sa nekog drugog mesta, ali gde imaju pristup računaru, uz uslov da je taj računar stabilnom vezom spojen sa internetom, kako bi nastava tekla bez ikakvih teškoća.

Termini za sve tipove nastave, osim grupne su samo stvar dogovora profesora i polaznika, a to isto se odnosi na dinamiku i na datum početka ovih tipova nastave. Kod grupne nastave su oni fiksno određeni i odvijaju se prema jasno definisanoj dinamici, dok se kurs i obuka za pećara u okviru grupne nastave odvija samo u poslovnicama u kojima se prijavi dovoljan broj polaznika. A pod tim se misli na prijavljivanje najmanje četiri osobe, jer je to osnovni uslov za formiranje jedne grupe, a tek onda svi ostali bivaju obavešteni o tome kada počinje kurs, te dobijaju i jasne informacije o terminima.

Da bi zainteresovani polaznici sa uspehom pohađali ovaj kurs, oni moraju da prođu i kroz praksu, a to mogu da učine u bilo kojoj kompaniji, nevezano za to da li Akademija Oxford ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa tom firmom ili nema.

U slučaju da se odluče da praksu pohađaju kod naših poslovnih partnera, pružamo in garancije za njen kvalitet, a informišemo ih i o ceni. Ako im više odgovara druga varijanta, to jest da oni samostalno nađu kompaniju u kojoj će pohađati praksu, oni se moraju dogovoriti sa predstavnikom odabrane firme o svim detaljima, tako da mi ne utičemo na cenu i ne pružamo garancije da će praktična obuka biti sprovedena u skladu sa predviđenim pravilima. A polaznik koji se bude odlučio za ovu varijantu pohađanja prakse, takođe ima obavezu da ovlašćenom licu poslovnice Akademije Oxford u kojoj se upisuje, dostavi podatke o toj kompaniji, ne bi li što pre bilo omogućeno potpisivanje ugovora o saradnji i samim tim tom polazniku bilo omogućeno pohađanje prakse.

Da bi neko mogao da polaže završni ispit, odnosno da bi po njegovom uspešnom polaganju mogao da dobije sertifikat, svakako mora da priloži i svu obaveznu dokumentaciju, ali i dokaz da je odradio praksu i to u trajanju od 300 radnih sati.

Inače, dokumentacija koja je potrebna za polaganje ispita i izradu sertifikata se razlikuje isključivo od toga da li polaznik obuku i kurs za pećara pogađa kod nas ili ne, tako se od svih naših polaznika osim obavezne dokumentacije zahteva i originalna potvrda o uspešno savladanoj obuci za stručno osposobljavanje, te ugovor, test za polaganje završnog ispita, kao i zapisnik. A svi oni kandidati koji ovu obuku ne prate kod nas treba da, uz obaveznu dokumentaciju dostave i original potvrde da su uspešno savladali ovu obuku, ali bez ugovora sa Akademijom Oxford, kao i dokaz da su prošli kroz praktični deo ili da imaju radno iskustvo u obavljanju ovog posla, te je neophodno da izvrše i prijavu za polaganje, a nakon što to učine i polože ispit, toj dokumentaciji se dodaje i završni test i zvanični zapisnik sa polaganja.

Naglašavamo i to da se završni ispit sastoji od usmenog i pismenog dela, a svaki kandidat koji ga polaže treba da u okviru usmenog dela pruži odgovor na ukupno tri pitanj,a dok je na pismenom delu prisutno njih 12.

Kada zainteresovani kandidat ispuni sve uslove i položi ovaj ispit, on će u propisanom roku postati i vlasnik sertifikata koji je zvanično priznat od strane svih relevantnih državnih institucija.

Što se tiče upisivanja tog sertifikata u dosije, odnosno u radni dosije, kandidati moraju znati da od 01. januara 2016. godine to čini isključivo Nacionalna služba za zapošljavanje i to elektronski, ali samo za one osobe koje su nezaposlene, te su zvanično evidentirani u ovoj službi. A svaki onaj kandidat koji polaže ovaj ispit i postane vlasnik sertifikata, ali nije na evidenciji ove službe, to jest nalazi se u statusu zaposlenog lica, neće moći odmah da izvrši njegovo upisivanje u svoj dosije, te će biti prinuđen da sačeka da se ponovo prijavi na evidenciju ove službe. Dok se to ne dogodi, on pomenuti sertifikat može da koristi kao i svaki originalan dokumenta, te ako je potrebno može i da ga preda poslodavcu, a kako bi dokazao da je stekao potrebne kvalifikacije za obavljanje ovog posla.

Svi oni kandidati koji žive u nekom gradu u kome nije otvorena poslovnica Akademije Oxford, te žele da steknu ovaj sertifikat, imaju mogućnost da teorijski deo pohađaju preko interneta, a da se za pronalaženje firme u kojoj će pohađati praksu pobrinu sami, te da obezbede sve potrebne podatke kako bi sa tom firmom bio u što kraćem roku potpisan ugovor o saradnji. Kada je u pitanju polaganje ispita za proveru znanja za te kandidate, taj ispit se organizuje u našoj najbližoj poslovnici.

Inače, teorijski i praktični deo se odvojeno plaćaju, stim da cena za praktičan deo varira samo u zavisnosti od toga gde je polaznik želi da pohađa praksu, a organizator ovog kursa ne može da navede koliko košta praksa u kompanijama sa kojima ne sarađuje, kao što ne može polaznicima koji se odluče za tu varijantu da garantuje ni za cenu. Ali zato, ako se oni odluče da to učine kod naših poslovnih partnera, ne samo da ćemo im dati sve neophodne garancije za kvalitet prakse, nego ćemo ih i informisati o ceni.

Osim što je u teorijski deo uračunato pohađanje odabrane vrste nastave, polaznicima se obezbeđuje i priručnik, to jest skripta koja je potrebna za polaganje završnog ispita. A uz sve to, polaznici u sklopu ove cene dobijaju i sertifikat i dodatak certificate, kao i priručnik za polaganje ispita za proveru znanja.
Od čega se sastoje obuka i kurs za pećara?

U sklopu teorijskog dela obuke, polaznici se najpre upoznaju sa samim postupkom zidanja opekom, te ih predavači upućuju u pravilnu organizaciju radnog prostora osobe koja se kvalifikuje za zanimanje pećar.

Takođe će se upoznati sa vrstama opeka, odnosno sa svim elementima zida, a naučiće i opšta pravila koja su vezana za zidanje opekom. Ne samo da nastavni plan i program koji predviđa kurs i obuka za pećara podrazumeva upoznavanje polaznika sa postupkom zidanja zidova opekom koji se ukrštaju, nego će oni da nauče i princip zidanja kada se zidovi sutiču i sučeljavaju.

A osim toga naučiće i kako se izrađuju otvori u zidovima koji su izrađeni od opeke, ali i na koji način se od tog materijala zidaju stubovi i stupci, te će naučiti i kako se zidaju udubljenja i istureni delovi u takvim zidovima.

Poseban segment u toku teorijskog dela nastave je usmeren na savladavanje znanja potrebnih za pravilno zidanje dimnjaka od navedenog materijala, a zatim polaznici uče koje sve vrste grejnih uređaja se koriste za grejanje zgrada. Takođe, upoznaće se i sa osnovnim elementima sistema za centralno grejanje, a predavači će ih upoznati i sa onim osnovnim kriterijumima koji se koriste prilikom procene kvaliteta jednog grejnog uređaja. Naučiće i koje su prednosti, ali i koje su mane kod sistema centralnog grejanja, a zatim i kako se vrši zvanična podela grejnih uređaja i to primarno prema vrsti energije koju koriste, te prema vrsti goriva.

Sem toga, obuka i kurs za pećara podrazumeva i da će polaznici biti upućeni u osnovnu podelu peći na čvrsto gorivo, te će se fokusirati i na princip izgradnje takozvanih otvorenih, to jest zatvorenih kamina. A uz to, upoznaće se i sa takozvanim bio kaminima, odnosno naučiće koje su to prednosti etanolskih kamina.

Svaki polaznik koji bude savladao ovu obuku će znati i koji se pribor koristi za održavanje kamina, kao i čime je najbolje ložiti vatru u njima. Podrazumeva se da će naučiti i kolika treba da bude visina dimnjaka od podnožja kamina do samog vrha dimnjaka, a biće upoznati i sa takozvanom dimnjačkom kapom i sa njenom ulogom.

Vrlo bitan deo koji izučava obuka i kurs za pećara je usmeren na upoznavanje polaznika sa šamotom, ali i sa principom rada kaljevih peći. A tu će oni da nauče kako se grade i kolikih su dimenzija kaljeve peći, to jest koja cirkulacija je bolja (vertikalna ili horizontalna). Osim kaljevih, upoznaće i takozvane krušne peći, a dobiće i sve potrebne informacije o njihovim prednostima i manama, ali i sa osnovnim principima gradnje.

Svaki polaznik će tokom teorijskog dela ovog kursa da se upozna i sa sistemom zaštite na radu, odnosno sa pravilima zakona o bezbednosti, a predavači će ih predočiti i koji su to različiti faktori, koji mogu da dovedu do povrede na radu. Nastojaće i da im objasne na koji način se ti faktori mogu izbeći, a kako bi posao pećara bio obavljen u skladu sa odredbama zakona o bezbednosti i zaštiti na radu.

Kako se odvija nastava za vreme kursa za pećara?

Kako teorijski, tako i praktični deo čine obuku i kurs za pećara, a svi zainteresovani polaznici imaju mogućnost izbora i to ne samo vrste teorijskog dela nastave, veći kompanije u kojoj žele da pohađaju praksu.

Osim što im je dopušteno da praksu u trajanju od 300 radnih sati, koliko je predviđeno pohađaju u kompanijama sa kojima Akademija Oxford ima već potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, oni mogu i da samostalno odluče da praksu pohađaju u nekoj drugoj firmi, čak i ako mi nismo pomenuti ugovor sa njom još uvek sklopili. Važno je samo da budu informisani da im se za praksu koju obavljaju kod naših poslovnih partnera daju ne samo garancije, nego i informacije o ceni, a što se ne radi kada polaznik praksu pohađa u kompanijama sa kojima do tada nije ostvarena saradnja. A ukoliko neki polaznici ipak odluče da praksu pohađaju u takvim firmama, treba da nam dostave u što kraćem roku sve njene poslovne podatke, jer je potrebno da bi bio potpisan navedeni ugovor, to jest da bi taj polaznik mogao da počne sa pohađanjem prakse.

U okviru teorijskog dela se vrši izbor između poluindividualne, online, grupne i individualne nastave, a svaka od njih ima specifične karakteristike. Tako, na primer grupna nastava podrazumevane ne samo tačno definisane termine, nego i dinamiku, a ona se organizuje u poslovnicama u kojima postoji interesovanje. Ustvari je neophodno da se u jednoj od poslovnica formira grupa od najmanje četiri polaznika, dok ih najviše u grupama može biti osmoro. Svi ostali tipovi nastave, koji su prethodno pomenuti se odvijaju prema dogovoru koji polaznik ima sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u jednoj od naših poslovnica, ali je uslov da se kurs i obuka za pećara prate online isključivo posedovanje računara i stabilne internet veze.

Isto tako je bitno i da svaki polaznik koga zanima grupna obuka zna da u pojedinim situacijama može doći do promene termina, ali isključivo ako to budu zahtevali svi polaznici u toj grupi i kada koordinator za nastavu u poslovnici donese odluku o tome, jer prvo mora da bude sasvim uveren da promena termina neće imati uticaja na ostale obuke koje se u njoj sprovode.

Kome je kurs za pećara namenjen?

Svaki punoletni kandidat koji je prethodno završio osnovnu školu, najmanje, te o tome poseduje relevantan dokaz, a sada želi da se kvalifikuje za ovo zanimanje, može da pohađa obuku i kurs za pećara.

Inače, prilikom upisa su polaznici dužni da dostave, uz svu ostalu obaveznu dokumentaciju i validan dokaz o prethodno stečenom nivou obrazovanja, a kada treba ili da dostave ili fotokopiju svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole koju su stekli.

Koliko traje obuka za pećara?

Obuka i kurs za pećara predviđaju ukupno trajanje od 3 meseca, a to je 300 radnih sati praktičnog dela.

Svim zainteresovanim polaznicima se nudi i mogućnost da nastavu pohađaju nešto kraće, to jest da završe obuku za dva meseca, a ukoliko im tako više odgovara. Oni tada mogu praktičan deo da pohađaju svakog dana u toku radne nedelje (od ponedeljka do petka) i to u trajanju od 40 sati za celu nedelju, a što je podrazumeva po 8 sati dnevno prakse.

Koja je cena kursa za pećara?

Da bi svako koga zanima koliko košta obuka i kurs za pećara to mogao da zna, neophodno je najpre da navede koji tip teorijskog dela nastave želi da pohađa, a zatim i da odluči da li će praksu da odradi u kompanijama sa kojima sarađujemo ili će samoinicijativno da pronađe neku kompaniju, a sa kojom još uvek nismo ostvarili saradnju.

Ono što svaki zainteresovani polaznik treba da zna, jeste da se ova dva dela obuke plaćaju odvojeno jedan od drugog, a da cena za teorijski deo ne uključuje samo pohađanje nastave, nego i priručnik ili skriptu, ali i polaganje završnog ispita, kao i sertifikat i dodatak sertifikatu.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za pećara?

Kurs i obuka za pećara, kao što je pomenuto podrazumeva dva segmenta, pa se teorijski deo odvija u poslovnicama Akademije Oxford, praksu polaznik pohađa u odabranoj kompaniji.

Teorijski deo može da se pohađa ili individualno ili online, a polaznici imaju mogućnost i da ovu obuku pohađaju u grupi, kao i prema principima poluindividualne nastave.

Individualna i online, kao i poluindividualna obuka i kurs za pećara se organizuju u terminima koje dogovori polaznik sa profesorom, a kada oni treba da preciziraju i dinamiku, kao i datum početka nastave, dok se grupni kurs odvija u prethodno određenim terminima. Zapravo, za rad u grupama se podrazumeva da svaki prijavljeni polaznik treba da sačeka da se u odabranoj poslovnici takođe prijavi najmanje četiri osobe koje žele da pohađaju taj vid obuke, a kako bi nastava mogla da bude organizovana. Svi oni, vrlo brzo posle toga dobijaju i podatak o datumu početka, terminima i dinamici.

Svaki polaznik koji se odluči da ovaj kurs prati online, mora da obezbedi i računar i stabilnu internet vezu, a kako bi mogao da ga pohađa.

Postoji mogućnost da se praktičan deo pohađa u kompanijama sa kojima sarađuje Akademija Oxford, kada se tačno zna koliko košta praksa, te se polaznicima daju i garancije za visok kvalitet nastave. Isto tako, oni mogu i da praksu koju predviđa kurs i obuka za pećara pohađaju u firmama sa kojima ne postoji još uvek poslovna saradnja, ali tada oni od nas ne dobijaju podatke o ceni, kao što im ne dajemo ni garancije za kvalitet takve nastave. U ovom slučaju polaznik mora da nam da sve relevantne podatke, kako bismo u najkraćem mogućem roku potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa tom kompanijom, pa on odmah posle toga ima mogućnost da počne da pohađa praksu.

Dodatne napomene:

 • polaznici koje zanima obuka i kurs za pećara mogu da se prijave za pohađanje cele godine, direktno u svim poslovnicama Akademije Oxford, kao i putem telefona ili preko mejla
 • neophodno je da se prilikom upisa prisustvuje lično, kao i da se dostavi važeći lični dokument sa fotografijom, odnosno sva navedena obavezna dokumentacija (fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, ne starijeg od 6 meseci, kao i kopije ili svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole)
 • kandidati koji žele samo da polažu završni ispit, jer im je potrebno da steknu validan sertifikat, treba da izvrše i prijavu na naveden način i da dostave ne samo dokaz o pohađanju prakse ili o radnom iskustvu, već i svu ostalu dokumentaciju koja se smatra obaveznom
 • plaćanje se vrši direktno u poslovnici u kojoj se pohađa obuka ili vrši upisivanje i to prema važećem cenovniku, a u roku koji je definisan ugovorom
 • teorijski deo se plaća odvojeno od praktičnog i uključuje, pored pohađanja odabrane vrste nastave i izradu sertifikata i dodatka sertifikatu, kao i priručnik ili skriptu, te polaganje završnog ispita
 • cena praktičnog dela koji podrazumeva kurs i obuka za pećara varira samo u zavisnosti od odluke polaznika gde želi da pohađa taj deo nastave

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite ispitna pitanjaIspitna pitanja - Kurs i obuka za pećara - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs i obuka za pećara - Akademija Oxford

 • Navesti opšte postupke zidanja opekom.
 • Objasniti pravilnu organizaciju radnog prostora zidara.
 • Naesti vrste i delove opeka, i elemente zida.
 • Objasniti opšta pravila zidanja opekom.
 • Objasniti i nacrtati šemu zidanja zidova opekom koji se sučeljavaju.
 • Objasniti i nacrtati šemu zidanja zidova opekom koji se sutiču.
 • Objasniti i nacrtati šemu zidanja zidova opekom koji se ukrštaju.
 • Izrada otvora u zidovima od opeke.
 • Zidanje stubova i stubaca od opeke.
 • Zidanje udubljenja i isturenih delova u zidovima.
 • Nacrtati šeme pravilnog zidanja dimnjaka od opeke.
 • Koja je osnovna podela grejnih uređaja za grejanje zgrada?
 • Navesti osnovne elemente sistema za centralno grejanje
 • Navesti kriterijume na osnovu kojih se ocenjuje kvalitet grejnog uređaja
 • Koje su prednosti centralnog grejanja?
 • Koji su nedostaci centralnog grejanja?
 • Osnovna podela grejnih uređaja prema vrsti goriva/energije
 • Peći na čvrsto gorivo – podela
 • Koja je osnovna karakteristika otvorenih kamina?
 • Zbog čega odnos površine preseka dimnjaka i površine otvora kamina ne sme da bude veci od 1: 11, pri visini dimnjaka 6 metara od priključenja kamina?
 • Koje je osnovno obeležje zatvorenih kamina?
 • Prednosti etanolskih ili bio kamina
 • Navesti pribor za kamin
 • Koja drva su najbolja za loženje u kaminu?
 • Ukupna visina dimnjaka od podnožja kamina do vrha dimnjaka iznosi koliko?
 • Da li je dozvoljeno da se dva otvorena kamina priključe na jedan dimnjak i kolika je tada potrebna visina dimnjaka?
 • Koja je uloga dimnjačke kape?
 • Funkcionalni deo kamina
 • Kakav je materijal šamot?
 • Od kojih materijala može biti napravljeno ložište?
 • Kako radi kaljeva peć?
 • Od čega se sastoji kaljeva peć?
 • Koliko velike kaljeve peći mogu biti?
 • Kako se gubi toplota jedne prostorije?
 • Navesti načine izrade cirkulacija kod kaljevih peći.
 • Da li je bolja horizonalna ili vertikalna cirkulacija kod kaljevih peći i zašto?
 • Opisati krušne peći
 • Koje su prednosti krušne peći?
 • U trenutku pečenja, na koje načine krušna peć daje toplotu?
 • Navesti faktore koji utiču na uspeh prigušivanja buke kao neželjenog zvuka.
 • Navesti tri bitna faktora zbog kojih dolazi do povrede nečijom greškom.
 • Šta je zadatak zaštite na radu?
 • Navesti neke od faktora zbog čega dolazi do povrede na radu

Cena kursa i obuke za pećara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za pećare

Literatura za pećare

Priručnik - Skripta - Knjiga za pećare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje