Kurs za pečatoresca

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: tehnikama izrade pečata; osnovnom razlikom između oblika i namene pojedinih vrsta pečata.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 120 radnih sati

Tehnika izrađivanja pečata je osnov izučavanja ove obuke, koja se širom Srbije i to u svim poslovnicama Akademije Oxford organizuje u toku cele godine, a prema jasno definisanom nastavnom programu.

Svako koga zanima kurs i obuka za pečatoresca ima mogućnost da se bilo kog dana tokom godine, a u radno vreme jedne od poslovnica organizatora za pohađanje. Isto tako, zainteresovani imaju mogućnost i da odabranu poslovnicu kontaktiraju preko telefona ili da na zvaničan mejl organizatora pošalju informacije relevantne za upis. A pod tim se misli najpre na ime i prezime polaznika, a zatim i na datum njegovog rođenja, te kontakt informacije, kao i podatak o poslovnici u kojoj je on zainteresovan da prati teorijski deo ove obuke.

Predviđeno je da se nastava prati u 2 segmenta, tako da svako ko se prijavi mora da pohađa najpre teorijski deo i to onu vrstu nastave koju lično odabere, ali isto tako i da odradi ukupno 120 radnih sati u sklopu praktičnog dela.

Da napomenemo prvo da je svakom prijavljenom polazniku na raspolaganju mogućnost da teorijski deo nastave prati direktno u prostorijama odabrane poslovnice i to kako u formi individualne i poluindividualne, tako isto on ima i mogućnost da pohađa grupnu obuku i kurs za pečatoresca, ali i preko interneta.Što se tiče rada u grupama, pred svakog polaznika koji je zainteresovan isključivo za tu vrstu nastave se stavlja zahtev da prihvati termine, odnosno dinamiku koja se, od strane organizatora uvek unapred određuje i koja nije pogodna za izmene, sem u izuzetno retkim situacijama, ali i tada ne često. Da bi ovu obuku pohađali preko interneta, neophodno je da osim posedovanja računara, polaznici obezbede i sigurnu, to jest stabilnu vezu sa internetom, a kako bi se ta vrsta kursa mogla sprovesti bez ikakvih teškoća. Kod poluindividualne i individualne nastave, kao i kod obuke online, polaznici dobijaju mogućnost da se sa profesorom dogovore o tačnom datumu kada će ta obuka da počne, ali isto tako i o terminima u kojima će se nastava odvijati, te treba da preciziraju i dinamiku.

Kada je reč o pohađanju praktičnog dela ovog kursa, svaki polaznik odlučuje samostalno gde će da je prati, to jest u kojoj tačno firmi. Zapravo, on može da odluči da praksu prati u ma kojoj kompaniji sa kojom Akademija Oxford ima i zvanično potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, te tada može očekivati i naše garancije vezano za njen kvalitet. Ali, isto tako mu omogućujemo i sve potrebne informacije i to kako o ceni, tako i o uslovima za pohađanje ove vrste prakse. Pored ove mogućnosti, polaznicima je na raspolaganju i ona koja podrazumeva da oni potpuno samostalno pronađu neku kompaniju koja zadovoljava zahteve i da u njoj pohađaju praksu, stim da tada mi ne možemo da ih informišemo o ceni, kao što nismo u mogućnosti ni da im pružimo garancije vezano za njen kvalitet, a prvenstveno zato što uopšte sa tom firmom nismo sarađivali, pa nismo upoznati ni sa načinom odvijanja prakse u okviru nje. A polaznici imaju dužnost da se sa ovlašćenim licem odabrane firme dogovore kako o ceni, tako i o svemu ostalom što je vezano za pohađanje prakse. Istovremeno imaju obavezu i da ovlašćeno lice u odabranoj poslovnici organizatora obaveste o tome i omoguće mu pristup poslovnim podacima odabrane kompanije, a kako bi se u što kraćem roku ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji između nas i njih potpisao, te im bilo omogućeno i da nastavu pohađaju onako kako su se dogovorili sa predstavnikom te kompanije.

Svi polaznici koji žele da pohađaju ovu obuku moraju da imaju najmanje završenu osnovnu školu, a nakon što budu izvršili prijavljivanje, oni bi trebalo da pristupe i zvaničnom upisivanju. Uzevši u obzir da se tom prilikom potpisuje ugovor između svakog pojedinačnog polaznika i organizatora ovog kursa, to znači da oni moraju lično da prisustvuju upisu, te je vrlo važno i da ispoštuju pravilo vezano za dostavljanje dokumentacije. A u obaveznu dokumentaciju, u tom slučaju spadaju fotokopije kako svedočanstva završene osnovne škole ili, pak diplome srednje škole koju je polaznik završio, tako i kopije izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu. Jedino ograničenje vezano za sva ova dokumenta se odnosi na pomenuto uverenje, a za koje se zahteva da ne bude starije od 6 meseci. Takođe, prilikom potpisivanja ugovora polaznik mora da se identifikuje, pa se iz tog razloga od njega zahteva i da poseduje važeći lični dokument sa fotografijom, tako da on identifikaciji može da pristupi uz pomoć lične karte ili pasoša, a dozvoljeno je da to učini i pomoću vozačke dozvole, uz uslov da nije u pitanju dokument kome je istekao rok važenja. Oni polaznici koji se upisuju, a čiji dokument je biometrijski, odnosno poseduje čip su dužni da se pridržavaju pravila vezanog za njegovo korišćenje, tako da se od njih očekuje da imaju i konkretan dokument očitan.


Nakon što se završi kurs i obuka za pečatoresca, odnosno pošto polaznik završi sa pohađanjem teorijskog, to jest praktičnog dela, on će imati mogućnost da polaže završni ispit, a po čijem uspešnom polaganju postaje vlasnik sertifikata za pečatoresca. Da bi on bio u prilici da pristupi polaganju mora da poseduje relevantan dokaz da je odradio praksu u trajanju od 120 radnih sati, a pod uslovom da je pohađao obuku i kurs za pečatoresca u našoj organizaciji.

Od svih onih kandidata koji su ovu obuku pohađali na nekom drugom mestu ili stekli radno iskustvo u oblasti koja se na tom ispitu proverava se zahteva nešto drugačije dokumentacija, tako da oni imaju obavezu da dostave svu onu dokumentaciju koja je pomenuta prethodno kao obavezna, a zatim i da izvrše prijavu za polaganje završnog ispita na tačno propisan način, odnosno treba da dostave potvrdu da su odradili praksu ili da su stekli radno iskustvo, te se po završetku polaganja svemu pomenutom dodaje i završni test, odnosno zapisnik sa njegovog polaganja.

Naši polaznici, koji polože ovaj ispit, u svakom slučaju dostavljaju u obaveznu dokumentaciju, kao i potvrdu da su savladali stručnu obuku za pečatoresca, a kada završe sa polaganjem ispita dodaćemo test i zapisnik sa polaganja. Neophodno je i da u pomenutu dokumentaciju bude uvršten i ugovor koji smo mi sa njima potpisali prilikom upisa, te original potvrde o odrađenoj praksi u predviđenom trajanju, a što je dokument koji izdaje siključivo firma u kojoj su je i pohađali.

A na samom završnom ispitu, kandidati se susreću sa ukupno 15 zahteva. Budući da je ovaj ispit podeljen na dva dela, to znači da će oni imati obavezu da odgovore na 12 pitanja pismeno, kao i na ukupno tri, u okviru usmenog dela.

Što se tiče cene, u obavezi smo da naglasimo da svi oni kandidati koji ne pohađaju ovu obuku kod nas imaju obavezu da plate nadoknadu za polaganje završnog ispita i to prema zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, dok naši polaznici treba da znaju da se praktični i teorijski deo plaćaju odvojeno. A na cenu prakse utiče samo njihova odluka gde će da je pohađaju, te im mi možemo dati informacije o ceni isključivo za onu praksu koju polaznici žele da pohađaju u kompaniji sa kojom mi imamo sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. A u svim ostalim situacijama će se svaki pojedinačni polaznik o ceni dogovoriti sa ovlašćenim licem te kompanije.

Kada je u pitanju cena za teorijski deo, svako ko bude izvršio plaćanje, osim mogućnosti da pohađa konkretnu vrstu nastave će dobiti i priručnik, odnosno skriptu od strane organizatora. A u cenu za ovaj deo je, između ostalog uračunata i nadoknada za polaganje završnog ispita, ali i izrada sertifikata, to jest dodatka sertifikatu.

Ukoliko vas zanima da li sertifikat koji tom prilikom steknete možete da upišete u radni dosije, moramo da vas obavestimo da iako su svi sertifikati koje Akademija Oxford izdaje, u potpunosti validni, te su priznati od svih kompetentnih državnih institucija, zakon je od 01. januara 2016. godine promenjen, tako da se upisivanje sertifikata vrši isključivo elektronski i to samo preko Nacionalne službe za zapošljavanje. A ono što predstavlja dodatnu poteškoću jeste činjenica da ova služba upisuje sertifikate isključivo za kandidate koji se nalaze na njenoj zvaničnoj evidenciji, dok svi ostali jednostavno imaju mogućnost da ih koriste dok se ne prijave ponovo na njenu zvaničnu evidenciju.

Svako ko želi da stekne navedeni sertifikat, ali u mestu u kome stanuje ne postoji naša poslovnica, ima mogućnost da ispit polaže u onoj koja mu je ujedno i najbliža. Što se tiče pohađanja teorijskog dela koji podrazumeva kurs i obuka za pečatoresca, tim kandidatima se pruža mogućnost da nastavu pohađaju preko interneta, a za praktičan deo bi trebalo da oni pronađu kompaniju u tom gradu, u kojoj će praksu i odraditi i to prema jasno definisanim pravilima.

Šta obuhvata kurs i obuka za pečatoresca?

Čini se da je svaki deo vezan za administraciju u savremenom poslovanju donekle automatizovan, osim izrade pečata, koja i dalje istrajava, te se vrlo često pečati izrađuju bez pomoći različitih savremenih alata. A kako za izradom pečata uvek postoji potreba, tako će i osoba koja se kvalifikuje za zanimanje pečatorezac sigurno moći da nađe zaposlenje i to u vrlo kratkom roku.

Za vreme pohađanja teorijskog dela koji podrazumeva obuka i kurs za pečatoresca, polaznici će imati mogućnost na prvom mestu da se upoznaju sa nekim bitnim činjenicama, kao što je na primer vreme pojavljivanja prve forme pečata, a profesori će ih upoznati i sa materijalima od kojih je taj prvi pečat bio izrađen. Takođe će naučiti i šta je cilindričan pečat, a zatim i šta su pečetnjaci, kao i u koje vreme se pojavilo graviranje.

Kratka istorija pečata je tema samo početka ove obuke, a podrazumeva se da će svaki polaznik da nauči definiciju ne samo pečata, već i takozvanog štambilja, te će isto tako naučiti i šta se podrazumeva pod suvim žigom i kada se on koristi. U ovom delu kursa oni uče i šta se koristi za izradu suvog žiga, to jest koja klešta tačno se primenjuju. Isto tako se upoznaju i sa pojmom vodenog žiga, a savladaće i znanja vezana za umetničke vodene žigove.

Zatim se prelazi na savladavanje znanja koja su potrebna za izradu pečata, a predavači koji drže obuku i kurs za pečatoresca će objasniti svim polaznicima šta moraju da označavaju znak i zapis na jednom pečatu, a potom će da korak po korak da pređu kroz čitav proces njegove izrade. A tu će da nauče i koji se materijali koriste prilikom izrade pečata, ali i kako je potrebno da se sa njima postupa, da ne bi eventualno došlo do različitih deformacija i promena.

Vrlo je važno i da svaki polaznik koji pohađa kurs i obuku za pečatoresca nauči i na koji način treba izrađivati pečate da bi oni bili trajno kvalitetni, a pored toga će da se upoznaju i sa različitim vrstama pečata, odnosno temeljno će da nauče kako se oni izrađuju.

Budući da se u praksi sve češće primenjuje i takozvano lasersko graviranje, to će se i polaznici svakako upoznati i sa njegovim osnovama, te će da nauče i kako se vrši gravura ploče.

Kako se odvija nastava tokom kursa za pečatoresca?

Osobe koje zadovoljavaju navedene uslove i zainteresovane su da pohađaju obuku i kurs za pečatoresca moraju takođe da budu informisane i da nastava podrazumeva kako praćenje predavanja u teorijskom delu, tako isto i praktičnu nastavu. Nju polaznici moraju da pohađaju u odabranoj kompaniji, u ukupnom trajanju od 120 radnih sati, budući da to jeste osnovni uslov za izlazak na ispit za proveru znanja, koji je ujedno i direktan put svakog polaznika do sertifikata za ovo zanimanje.

Ipak, postoje znatne olakšice u pohađanju prakse, jer svaki pojedinačni polaznik od strane organizatora ima dozvolu da odabere gde će da je pohađa, to jest ili u nekoj kompaniji koju će on samostalno da pronađe i sa njenim zaposlenima da dogovori detalje ili kod poslovnih partnera organizatora ovog kursa.

Ako neko bude odabrao prvu od pomenutih varijanti, on će imati obavezu ne samo da se dogovori sa predstavnikom te firme o detaljima vezanim za praćenje prakse, kao i o ceni, već i da ovlašćenom licu u konkretnoj poslovnici organizatora dostavi podatke koji su bitni za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji. Ovaj ugovor se zahteva pre nego što svaki pojedinačni polaznik uopšte počne da pohađa praksu, a one osobe koje budu odabrale drugu varijantu od ponuđenih, odnosno da praktičan deo pohađaju u kompanijama koje su naši poslovni partneri, će dobiti od nas i garanciju da će se praksa sprovesti prema pravilima, što nije slučaj za prethodno pomenutu opciju. Sem toga, mi polaznicima pružamo i sve detalje koji su bitni za pohađanje prakse, ali ih informišemo i o njenoj ceni, tako da je u tom slučaju polaznik rasterećen obaveza koje bi imao da je odabrao prvu opciju.

Uz praksu, dužnost svakog polaznika je da pohađa i teorijski deo, a nastava se odvija u našim poslovnicama, odnosno preko interneta. Naime, obuka i kurs za pečatoresca predviđa kako individualnu i poluindividualnu nastavu, tako i rad u grupama, te praćenje predavanja preko interneta.

Od svakog pojedinačnog polaznika koji bude odabrao opciju online obuke se, na prvom mestu zahteva da poseduje računar, a zatim i da na njemu postoji stabilna internet veza, pošto je neophodno da se obezbedi nesmetano praćenje ove vrste nastave. A što se tiče samog principa organizovanja online, ali i individualne i poluindividualne obuke, sve one polaznicima pružaju mogućnost izbora termina i dogovor sa profesorom oko dinamike održavanja nastave, te oko preciznog datuma kada će odabrana nastava da počne.

Nešto je drugačiji je način organizovanja grupne nastave, jer se tada od svih prijavljenih polaznika očekuje maksimalno poštovanje termina, odnosno dinamike koju određuje organizator ove obuke, a u ovom slučaju kurs može da počne tek kada se najmanji broj polaznika koji je potreban za formiranje jedne grupe bude prijavio u jednoj od poslovnica Akademije Oxford. U grupama ih može biti najviše osmoro, a ova vrsta nastave počinje tek kada se u toj poslovnici bude oformila grupa od minimum četiri polaznika. Isto tako smo u obavezi da naglasimo da samo u pojedinim situacijama možemo dozvoliti izmenu termina kod ovog tipa obuke, ali to nije praksa koju rado i često primenjujemo. Zapravo je stvar u tome da koordinator za nastavu u jednoj od naših poslovnica može da izađe u susret ovakvom zahtevu polaznika, ali samo onda kada su sa tim saglasni svi članovi u okviru konkretne grupe i ako postoji realna mogućnost da se promena termina u toj poslovnici dozvoli.Kome je namenjena obuka za pečatoresca?

Osnovni zahtev koji se stavlja pred svakoga ko želi da pohađa obuku i kurs za pečatoresca je da bude punoletno lice.

A odmah zatim se zahteva i da je osoba koja želi da se prijavi pre toga imala prilike da najmanje završi osnovnu školu. Upravo iz tog razloga se od prijavljenih polaznika i zahteva da, pored sve ostale dokumentacije dostave i dokaz o prethodno završenoj osnovnoj školi (fotokopija svedočanstva osnovne škole), a ako su završili i neku srednju školu, tada umesto pomenutog dokumenta treba da dostave kopiju diplome te srednje škole.

Što se tiče stručnih znanja, naglašavamo da ne postoje apsolutno nikakvi zahtevi koji su za njih vezani.

Koliko traje kurs i obuka za pečatoresca?

Prema odredbama zvaničnog nastavnog programa, a prema kome se obuka i kurs za pečatoresca organizuje, nastava traje 3 meseca. Od svakog se polaznika u tom periodu očekuje i da pohađa praksu, a zvanično je predviđeno da praksa traje 120 radnih sati.

Takođe, Akademija Oxford onim osobama koje žele da pomenutu obuku završe u kraćem periodu od navedenog, pruža i tu mogućnost. A da bi to moglo da bude izvedeno, neophodno je da polaznik u potpunosti prihvati pravilo koje je vezano za drugačiju dinamiku pohađanja praktičnog dela, to jest da svakoga dana u periodu od ponedeljka do petka i to u trajanju od dva meseca, pohađa praksu po 8 sati svakoga dana, to jest 40 radnih sati nedeljno.

Koliko košta kurs za pečatoresca?

Plaćanje pomenute obuke se, kao i nastava odvija u dva segmenta, uzevši u obzir da svaki polaznik ima obavezu da pohađanje prakse plati odvojeno od pohađanja teorijskog dela.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za pečatoresca?

Nastava koju predviđa kurs i obuka za pečatoresca se odvija u prostorijama bilo koje od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, ali to se odnosi samo na njen teorijski deo. Sa druge strane, praksu polaznik mora da odradi u onoj kompaniji koju bude odabrao, a isključivo od njega zavisi da li će da je pohađa kod poslovnih partnera organizatora ili u nekoj drugoj firmi.

Svaki polaznik koji bude odabrao prvu ponuđenu varijantu, od organizatora ovog kursa dobija podatke vezane za pohađanje prakse, te sve potrebne garancije da će taj deo nastave da se sprovede maksimalno profesionalno, budući da organizator ovog kursa u potpunosti poznaje način poslovanja te kompanije, jer je sa njom pre toga i potpisao ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Ali, zato ako polaznici budu doneli odluku da praksu pohađaju u nekoj firmi sa kojom takva vrsta ugovora još uvek nije potpisana, njima se ne pružaju garancije za njen kvalitet, te isto tako od nas ne dobijaju ni informaciju o ceni. A razlog za to jeste što se u ovom slučaju od svakog pojedinačnog polaznika očekuje da u okviru konkretne firme dobije sve bitne podatke, koji naravno uključuju i informaciju o ceni. Takođe je bitno da zna i da on ima obavezu prema nama, budući da se zahteva da nam dostavi poslovne informacije, koje ćemo mi uneti u ugovor, jer da bi on mogao da uopšte pohađa praksu u konkretnoj kompaniji, mi moramo da potpišemo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njenim ovlašćenim licem nakon, čega će on moći da počne sa pohađanjem ovog dela obuke.

Kada je reč o drugom segmentu, naglašavamo da teorijski deo polaznici mogu da pohađaju u grupi ili individualno, to jest da se odluče za nastavu online ili poluindividualnu.

U slučaju da je njihov izbor online obuka i kurs za pečatoresca, podrazumeva se da oni moraju da poseduju kako računar, tako isto on mora i da bude spojen sa internetom preko stabilne veze, jer to i jeste uslov za odvijanje ovog tipa obuke bez ikakvih smetnji. Termini su, kako kod ove, tako i kod poluindividualne i individualne nastave, vezani za dogovor koji svaki pojedinačni polaznik bude imao sa profesorom. A neophodno je i da se oni tada dogovore o datumu kada će ta vrsta nastave da počnete, kao i da preciziraju kojom dinamikom će predavanja da se odvijaju u tom slučaju.

Ipak, sve što je pomenuto za ove vrste nastave, ne važi kada je u pitanju grupni kurs i obuka za pečatoresca, uzevši u obzir da se ona organizuje prema tačno definisanim terminima i onom dinamikom koju određuje organizator. Naravno, polaznici će se maksimalno prilagoditi svemu pomenutom, a grupni kurs može da počne tek onog trenutka kada se grupa u odabranoj poslovnici bude oformila, što iziskuje prijavljivanje minimum 4 osobe. U ovom slučaju termini se ne menjaju, sem u izuzetno retkim situacijama, odnosno onda kada se to zahteva od strane svih polaznika u jednoj grupi i kada postoje realni uslovi za promenu termina u okviru te poslovnice.

Dodatne napomene:

 • zainteresovani polaznici prijavu za pohađanje navedenog kursa vrše u radno vreme poslovnice i to cele godine, lično, ali mogu i da se prijave preko telefona ili mejla
 • svako ko je prijavljen je dužan da u trenutku upisivanja bude lično prisutan i da tada dostavi svu zahtevanu dokumentaciju, odnosno da potpiše ugovor sa organizatorom
 • kurs i obuka za pečatoresca se sprovode u dva segmenta, tako da se teorijski i praktični deo odvojeno i plaćaju
 • cena teorijskog dela uključuje pohađanje jedne od navedenih vrsta nastave, kao i priručnik za pripremu polaganja završnog ispita, a zatim i samo polaganje i izradu sertifikata i dodatka sertifikatu
 • visina nadoknade za praksu zavisi od toga gde polaznik želi da je pohađa, jer nju definiše konkretna kompanija
 • direktno u poslovnici u kojoj pohađa teorijski deo obuke, to jest u koje vrši upis, polaznik treba da izvrši i sva plaćanja koja ima prema ugovoru, a u skladu sa cenom koja je tada navedena u cenovniku
 • ko želi da polaže samo završni ispit, mora da zadovolji sve navedene zahteve, a koji između ostalog uključuju i dostavljanje potvrde o odrađenoj praksi ili potvrde o stečenom radnom iskustvu u konkretnoj oblasti

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja- Kurs i obuka za pecatoresca - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za pecatoresca - Akademija Oxford

 • 1. Kada se i ge prvi put pojavljuje forma pečata i od kog materijala je bio naapravljen?
 • 2. Kada je izumljen cilindričan pečat?
 • 3. Kada se pojavilo graviranje?
 • 4. Šta su pečetnjaci?
 • 5. Objasniti kratak istorijat pojave pečata kod Grka?
 • 6. Koje su najvažnije vrste pečata?
 • 7. Od čega su se pečati izrađivali u XVI veku i na ačemu su bili pričvršćeni?
 • 8. Šta je štambilj?
 • 9. Šta je pečat?
 • 10. Šta je žig?
 • 11. Gde se ostavljao otisak štambilja?
 • 12. Šta je smisao korišćenja pečata?
 • 13. Šta označava ostavljanje traga pečačta na nekom dokumentu?
 • 14. Šta je suvi žig i kada se koristi?
 • 15. Kada se i kako primenjuju klešta za suvi žig?
 • 16. Šta je vodene žig?
 • 17. Kada se pojavio prvi vodeni žig?
 • 18. Kada se primenjivao umetnički vodeni žig?
 • 19. Kako počinje izrada pečata?
 • 20. Šta znak i zapis na pečatu mora označavati?
 • 21. Objasniti kompletan proces izrade pečata korak po korak?
 • 22. Šta su polimeri?
 • 23. Šta su modifikovani prirodni polimeri?
 • 24. Šta su sintetizovani polimeri?
 • 25. Tabelarnim prikazom navesti podelu polimera, Polimeri i oznaka?
 • 26. Navesti podelu plimernih materijala?
 • 27. Akoji se polimeri koriste za izradu ambalažnih matreijala?
 • 28. Kod strukture polimera razlikuje se molekulska i nadmolekulska struktura. Molekulska struktura podrazumeva?
 • 29. Čime je uslivljen sastav makromolekula?
 • 30. Ponavljajuće jedinice ili grupe ponavljajućih jedinica u kopolimeru mogu biti složen (nizane) na različite načine pa se razlikuju?
 • 31. U pogledu razgranatosti makromolekuli (homopolimeri i kopolimeri) se dele na?
 • 32. Čime je uslovljena deformacija polimera?
 • 33. Šta se podrazumeva pod degradacijom polimera?
 • 34. Degradacione promene polimera mogu biti prouzrokovane delovanjem (navesti kojim)?
 • 35. Čega je posledica termičke degradacije?
 • 36. Čime je uslovljena fotohemijska degradacija?
 • 37. Objasniti mehaničku degradaciju?
 • 38. Objasniti nastajanje makromolekula?
 • 39. Šta se podrazumeva pod pojmom polimerni materijali?
 • 40. Šta se podrazumeva pod kompaunidima?
 • 41. Kako se postiže trajni visok kvalitet?
 • 42. Koja je najbrža izrada ploča od plimera dosada?
 • 43. Navesti razne vrste namene pečata?
 • 44. Šta je gravura?
 • 45. Kako se može izraditi gravura ploče?
 • 46. Navesti koji se materijali koriste kod laserskog graviranja?

Cena kursa i obuke za pečatoresca je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za pečatorezce


Literatura za pečatoresce

Priručnik - Skripta - Knjiga za pečatoresce - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje