Kurs za putara

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: izgradnjom puteva, mostova, železnica; rekonstrukcijom deonica na putevima; raščišćavanjem kolovoza u slučaju smetnji na putevima; poslovima koje putari obavljaju u toku zimskog perioda; zaštitom na radu.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Obuka i kurs za putara je namenjena svakome ko želi da se kvalifikuje za konkretno zanimanje, te da se bave kako izgradnjom puteva, odnosno železnica, mostova i trotoara, tako i njihovom rekonstrukcijom kada je to potrebno. Isto tako, putari su zaduženi za raščišćavanje puteva različite kategorizacije, a u onim situacijama kada se jave smetnje na njima.

Svaki polaznik koji želi da se kvalifikuje za ovo zanimanje, to jest ko želi da pohađa navedenu obuku, treba da ima najmanje završeno osnovno obrazovanje, a prijavu može da izvrši cele kalendarske godine na nekoliko načina. Tako da, osim mogućnosti ličnog prijavljivanja u jednoj od poslovnica, on isto tako može i da se prijavi putem telefona odabrane poslovnice, odnosno da na zvaničan mejl Akademije Oxford, koja je i organizator kursa, pošalje sve važne informacije. A pod tim se misli ne samo na lične podatke, to jest ime, prezime i datum rođenja, već i na kontakt telefon, odnosno informaciju o tome u kojoj poslovnici žele da prate ovaj kurs, a zatim i koji tip teorijskog dela nastave su zainteresovani da pohađaju i slične informacije.

Inače, kurs i obuka za putara se odvija u toku cele godine i to prema tačno utvrđenom nastavnom planu, a to podrazumeva da polaznik treba da pohađa i teorijski i praktični deo. U sklopu teorijskog dela obuke mu se nudi mogućnost odabira između individualne, grupne i poluindividualne nastave, te online, a za praksu je specifično to da polaznik može da je pohađa u firmi u kojoj želi, bez obzira da li organizator ovog kursa ima sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa njom ili ne.

Nastava u teorijskom delu se organizuje u odabranoj u poslovnici Akademije Oxford i to prema jasno definisanim pravilima, a kada je u pitanju grupna nastava, tako da termini i dinamika nisu podložni promeni, te grupe broje od četvoro do osmoro polaznika. Ovde moramo da naglasimo da se grupni kurs odvija samo u poslovnici u kojoj se prijavi dovoljno zainteresovanih polaznika, a što znači da mora da bude prijavljeno minimalno četvoro njih da bi se formirala grupa, posle čega se svima prosleđuju informacije o datumu početka, kao i o terminima.

Kada je u pitanju individualna i poluindividualna nastava, oni se takođe odvijaju u našim poslovnicama, ali svaki polaznik ponaosob ima pravo da precizira detalje sa svojim profesorom, to jest da se sa njim dogovori, kako o terminima, tako i o datumu početka nastave, odnosno o tome kojom dinamikom će se predavanja odvijati u ovom slučaju.

Za online obuku je važno naglasiti da ona funkcioniše prema pravilima individualne, to jest poluindividualne obuke, ali je polaznik prati preko svog računara, te se od njega zahteva da obezbedi i stabilnu internet konekciju, kako bi mogao da prati predavanja bez ikakvih poteškoća.

Polaznici praksu odrađuju u trajanju od 240 radnih sati i to ili u kompanijama sa kojima imamo saradnju ili u onima sa kojima nismo imali još uvek prilike da sarađujemo. A u slučaju da im više odgovara prva varijanta, biće jasno definisane cene, ali i garantovan visok kvalitet ove obuke, a što u drugom slučaju ne važi i to samo zato jer organizator kursa nije imao prilike da sarađuje sa konkretnom kompanijom. Važno je da polaznici znaju da tada moraju da nam dostave sve informacije koje su bitne za pripremu dokumenata za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, pošto oni tek nakon toga mogu da počnu sa pohađanjem prakse, a takođe treba da znaju i da oni sa predstavnikom odabrane kompanije dogovaraju detalje vezano za cenu i za organizaciju praktičnog dela nastave.

Oba dela ove obuke se plaćaju odvojeno, a u cenu teorijskog dela je uračunato na prvom mestu pohađanje odabrane vrste nastave, a zatim i priručnik, to jest skripta iz koje se polaznik priprema za polaganje završnog ispita, te samo polaganje, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu.

Svaki polaznik koji želi da pohađa obuku i kurs za putara mora da prisustvuje lično upisivanju u onoj poslovnici koju odabere, a kada je dužan da donese i validan lični dokument sa fotografijom, te da priloži svu obaveznu dokumentaciju. Što se tiče ličnog dokumenta, to može biti ili lična karta ili pasoš, a identifikacija može da se izvrši i uz vozačku dozvolu, ali ako je u pitanju čipovani lični dokument, polaznici imaju obavezu da ga u tom slučaju dostave očitanog, a kako bi prošli kroz postupak identifikacije u skladu sa predviđenim pravilima. Sem fotokopije svedočanstva osnovne škole ili fotokopije diplome srednje škole, u obaveznu dokumentaciju spada i kopija uverenja o državljanstvu, a uz uslov da nije starije od šest meseci, kao i fotokopija krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih.

Svako ko završi obuku, to jest ko bude pohađao i njen teorijski i praktični deo, može da izađe na polaganje ispita za proveru znanja, a tada je svakako u obavezi da dostavi i originalnu potvrdu da je pohađao praksu u odabranoj kompaniji. Takođe, dokumentacija koju je potrebno priložiti prilikom izrade sertifikata uključuje, na prvom mestu originalnu potvrdu o savladanoj obuci, zatim ugovor koji je potpisan sa organizatorom, kao i obavezna dokumentacija, te se dodaje i završni test, to jest zapisnik sa njegovog polaganja.

Uzevši u obzir da postoji mogućnost i da osobe koje ne pohađaju ovu obuku koju organizuje Akademija Oxford, jednostavno izvrše samo prijavu za polaganje završnog ispita, od njih se očekuje, uz svu pomenutu dokumentaciju da izvrše i prijavu završnog ispita na tačno na definisan način, a tada je potrebno i da prilože potvrdu da su savladali obuku bez ugovora sa nama, te se po završetku polaganja navedenoj dokumentaciji mora dodati i završni test, odnosno zapisnik sa polaganja tog ispita.

Na završnom ispitu polaznik odgovara na 12 pitanja u pismenom delu i na 3 u usmenom, a nakon toga on postaje vlasnik sertifikata za putara. U pitanju je sertifikat koji je zvanično priznat na teritoriji Republike Srbije i to od svih kompetentnih nadležnih institucija, pa je kao takav u potpunosti validan dokument, tako da svaki polaznik ima mogućnost da ga primenjuje u praksi. Međutim, ako želi da ga upiše u radni dosije, on mora da zna da je zakon koji je to određivao od 01. januara 2016. godine promenjen, pa tako upisivanje sertifikata u radni dosije vrši samo Nacionalna služba za zapošljavanje i to elektronskim putem, a samo za osobe koje su nezaposlene, odnosno za sve one koji su na njenoj evidenciji. Zato svi oni kandidati koji steknu sertifikat, a zaposleni su, to jest nisu prijavljeni na evidenciju ove službe, imaju mogućnost da ga upišu u svoju radni dosije tek kada se ponovo budu prijavili na evidenciju NSZ - a, a do tada mogu da ga prilože kao dokaz o kvalifikovanosti za ovo zanimanje svom trenutnom poslodavcu.

Što se tiče mogućnosti za polaganje ispita za sve one kandidate koji žive u bilo kom mestu u našoj zemlji u kome ne postoji naša poslovnica, oni će bez ikakvih poteškoća moći da prisustvuju polaganju i to u prostorijama one poslovnice Akademije Oxford koja je najbliža mestu njihovog stanovanja. Njima se preporučuje da sami pronađu neku firmu u svom gradu u kojoj žele da pohađaju praksu i da obezbede svu potrebnu dokumentaciju. A što se tiče teorijskog dela obuke, ukoliko su zainteresovani da ga pohađaju, nudi im se mogućnost da kurs i obuka za putara bude praćena putem interneta.


Šta obuhvata obuka za putara?

Lice koje je kvalifikovano da izrađuje puteve, kao i trotoare i mostove se bavi poslovima putara, a da bi on mogao da obavlja ovaj posao, mora prvo da bude upoznat sa samom definicijom puta, kao i sa podelom puteva. Isto tako, u opis navedenog zanimanja spada i rekonstrukcija deonica puteva, odnosno mostova i trotoara, a koje su uništene ili oštećene, pa će se on za vreme trajanja teorijskog dela koji predviđa kurs i obuka za putara upoznati i sa tim segmentom.

Pored toga, predavači će skrenuti pažnju polaznicima i na ulogu koju ima drumski saobraćaj, te će naučiti kako se vrši klasifikacija puteva i to prvenstveno prema veličini i geopolitičkim kriterijumima. A predavači će uputiti polaznike i u tehničke kriterijume po kojima se vrši podela puteva, te će naučiti i koji su to sve materijali koji se koriste ne samo za izgradnju puteva, već i za njihovo održavanje.

Obuka i kurs za putara predviđaju i upoznavanje polaznika sa takozvanim vezanim i nevezanim materijalima, a koji se koriste za izgradnju puteva. Naučiće i kako se vrši stabilizacija materijala i to kako mehanička, tako stabilizacija uz primenu cementa.

Da bi neko ko je kvalifikovan za posao putara mogao da radi sve što se od njega na tom radnom mestu zahteva, on mora da bude upoznat i sa osobinama maltera i betona, a takođe treba da zna i šta je bitno za ugrađivanje asfaltnog betona. Uz to, predavači će polaznicima predstaviti i osobine koje ima liveni asfalt, kao i karakteristike takozvanih mikro zastora. Upoznaće se i sa kolovoznim konstrukcijama, odnosno sa slojevima koji su u njima prisutni, tako da će naučiti koje su karakteristike posteljice, zatim donje i gornje podloge, kao i zastora od betona i asfalta. Isto tako će se upoznati i sa osnovnim osobinama zastora koji se izrađuju od prefabrikovanih betonskih elemenata.

Budući da putari brinu i o rekonstrukciji oštećenih delova kolovoza, to iziskuje da polaznici koji pohađaju kurs i obuku za putara budu upoznati i sa time koja su to oštećenja kolovoza koja se najčešće javljaju u praksi, tako da će naučiti i na koji način se vrši zaptivanje i ispunjavanje pukotina. Predavači će ih upoznati i sa postupkom koji dovodi do odluke da se uopšte pristupi ispunjavanju konkretnih pukotina, a polaznici će da nauče i koji se materijali koriste prilikom popravljanja puteva, te na koji način se oni biraju, a objasniće im i na koji način se bira tehnika za popravku konkretne pukotine. Podrazumeva se da će oni naučiti i koje se još tehnike koriste kada je potrebno izvršiti određene popravke na putevima, trotoarima, mostovima i sličnim mestima, a naučiće i kako se vrši obrada uz pomoć rizle.

Posebna pažnja tokom nastave će biti posvećena i bezbednosti, odnosno zaštiti na radu, a kurs i obuka za putara podrazumeva i upoznavanje polaznika sa faktorima koji mogu da dovedu do određenih povreda na radu. Tu će oni da nauče kako se može uticati na te faktore, a kako ne bi došlo do povrede, te će se upoznati i sa time na koji način funkcioniše, generalno sistem bezbednosti i zaštite na radnom mestu za koje se kvalifikuju.

Kako se odvija nastava za vreme kursa za putara?

Polaznik koji želi da pohađa obuku i kurs za putara mora da prođe i kroz teorijski i kroz praktičan deo, a tačno je određeno da mora pohađati praksu i to u trajanju od 240 radnih sati. Inače, on ovaj segment nastave može da odradi u onim firmama sa kojima organizator obuke ima saradnju, pa će tada dobiti sve potrebne informacije vezano za cenu, to jest može da bude potpuno siguran da će se praksa tada odvijati u skladu sa prihvaćenim pravilima.

Isto tako, postoji mogućnost i da on praksu pohađa u nekoj kompaniji koja nije poslovni partner Akademije Oxford, ali tada mora da zna da od nas neće dobiti podatke o ceni, kao što neće dobiti ni garancije da će nastava biti izvršena u skladu sa pravilima, a njih ne dajemo samo zato što nismo prethodno sarađivali da konkretnom kompanijom. Važno je da on tada precizira sve potrebne detalje sa ovlašćenim licem konkretne firme, ali i da nama dostavi njene poslovne podatke, kako bismo obezbedili potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji što je brže moguće, jer je to primaran uslov da on počne da pohađa praksu.

Kada je u pitanju teorijski segment, polaznici imaju mogućnost izbora između individualne i grupne, kao i poluindividualne, te obuke preko interneta. Ako nastavu pohađaju u grupi, moraju znati da su termini i dinamika prethodno jasno definisani od strane Akademije Oxford, ali je bitno i da znaju da se ova vrsta obuke odvija isključivo u onim našim poslovnicama u kojima postoji dovoljan broj prijavljenih polaznika, to jest u kojoj se bude minimalno prijavilo njih četvoro, jer grupe i broje od četvoro do osmoro kandidata najviše. Kao što smo pomenuli, termini su u ovom slučaju već određeni, a oni se mogu promeniti samo onda kada za to postoji zvaničan zahtev iznet od strane svih polaznika u jednoj grupi i kada koordinator za nastavu u toj poslovnici bude bio siguran da ta promena neće ugroziti ostale obuke.

Svi ostali tipovi teorijskog dela nastave koji su navedeni, dozvoljavaju polaznicima da se dogovore o terminima, kao i o dinamici, odnosno o datumu kada počinje odabrana obuka i kurs za putara sa svojim profesorima i koordinatorom za nastavu u odabranoj poslovnici. Osnovni uslov za pohađanje ove obuke putem interneta jeste posedovanje računara, ali isto tako zainteresovani polaznici moraju da imaju i stabilnu internet konekciju, kojom je on spojen sa mrežom, jer je to primaran uslov za održavanje ove vrste kursa.

Kome je kurs za putara namenjen?

Obuka i kurs za putara je namenjena svakom punoletnom polazniku koji želi da postane zvanično sertifikovan za obavljanje posla putara.

Osnovni uslov koji on mora da ispuni se odnosi na prethodno stečeno obrazovanje, a koje mora biti minimalno osnovno. U trenutku upisa, svaki polaznik dostavlja i važeći dokaz o tome, to jest fotokopiju svedočanstva osnovne škole, stim da on ima mogućnost i da dostavi, takođe kopiju diplome srednje škole, a u slučaju da je to nivo obrazovanja koji je dostigao do tada.

Koliko traje obuka za putara?

Ukupno tri meseca traje obuka i kurs za putara, a svaki polaznik je za to vreme dužan da pohađa praktičan deo i to u trajanju od 240 radnih sati.

Sa druge strane, postoji mogućnost i da kurs i obuka za putara traje dva meseca, ali to iziskuje svakodnevno pohađanje prakse i to u trajanju od po 8 sati. Zapravo, polaznik koji praksu pohađa u navedenom trajanju i to svakog dana za vreme radne nedelje, to jest od ponedeljka do petka će završiti ovaj kurs znatno brže.

Koliko košta kurs za putara?

Kada polaznik plati teorijski deo, koji je samo jedan segment u sklopu ovo kursa, on najpre dobija mogućnost da pohađa odabranu vrstu nastave, a u tu cenu je uračunata i nadoknada za polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata, odnosno dodatka sertifikatu i priručnik koji je potreban za polaganje.

Nadoknada za polaganje završnog ispita za sve one kandidate koji žele da ga polažu, a kako bi na taj način postali zvanični vlasnici sertifikata za putara, iznosi _______ RSD, ali je neophodno da ispune navedene uslove, kako bi im bilo omogućeno njegovo polaganje.

Što se tiče cene prakse koju polaznik odluči da pohađa u nekoj novoj kompaniji, odnosno u onoj sa kojom mi nismo imali saradnju, on će se samostalno sa njenim predstavnikom dogovoriti o svim detaljima, te precizirati i cenu, a mi ne možemo imati uticaja na nju, te isto tako ne možemo dati ni garancije za njen kvalitet.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za putara?

Isključivo u poslovnicama Akademije Oxford se odvija obuka i kurs za putara u teorijskom delu, a praksu polaznik pohađa u firmi koju odabere.

Jedina situacija kada polaznik teorijski deo ne pohađa u našim poslovnicama jeste onda kada on odluči da nastavu pohađa preko interneta. A u tim situacijama je obavezan da obezbedi i računar i isključivo stabilnu internet konekciju, tako da nastavu prate ili od svoje kuće ili sa bilo kog drugog mesta gde im je omogućen pristup računaru, to jest gde imaju stabilnu vezu.

Ne samo online, već i poluindividualna, kao i individualna obuka i kurs za putara se odvija u onim terminima i tačno onom dinamikom koju preciziraju međusobno polaznik i profesor, a počinje takođe onda kada se oni dogovore.

Specifičnost grupne nastave leži u činjenici da je pohađa od četvoro do osmoro polaznika i da su ne samo termini, nego i dinamika jasno definisani od strane organizatora. Inače, ovaj vid nastave se odvija samo u onim našim poslovnicama u kojima se bude prijavio dovoljan broj kandidata, to jest upravo u onoj u kojoj se bude oformila grupa koja broji minimum četvoro polaznika.

Isto tako, svi polaznici samostalno odlučuju gde će da pohađaju praksu, a nudimo i mogućnost da to bude u onim kompanijama sa kojima mi imamo uspostavljenu poslovno - tehničku saradnju ili mogu da odaberu bilo koju drugu kompaniju. Ako se odluče za tu varijantu, oni će morati da nam obezbede dokumentaciju, to jest podatke konkretne kompanije koju su odabrali, a samo zato da bismo mi sa njom potpisali ugovor o saradnji, što omogućuje da praksu pohađa upravo tu gde želi. Ipak, u obavezi smo da svakog polaznika obavestimo da mi pružamo garancija za kvalitet i dajemo informacije o ceni, ali samo za onu praktičnu nastavu koju pohađaju kod naših poslovnih partnera, a u ostalim situacijama ne utičemo na cenu i ne možemo da budemo odgovorni za kvalitet prakse.

Dodatne napomene:

 • mogućnost prijavljivanja za obuku i kurs za putara je otvorena u toku cele kalendarske godine, a prijava može da bude izvršena preko mejla, telefona ili lično u jednoj od poslovnica Akademije Oxford
 • prilikom upisivanja je svaki polaznik obavezan da bude lično prisutan i da dostavi svu obaveznu dokumentaciju, ali i da uz sebe ima i validan lični dokument sa fotografijom
 • ako neko želi samo da polaže završni ispit, on mora uz ostalu dokumentaciju da dostavi i dokaz o radnom iskustvu ili potvrdu o pohađanju prakse u trajanju od 240 radnih sati, kao i da izvrši prijavu za polaganje
 • uz pohađanje odabrane vrste teorijskog dela kursa, u cenu je uračunato i polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata, odnosno skripta ili priručnik koju polaznik koristi za pripremu
 • praktična nastava se plaća odvojeno od teorijske, a ona isključivo zavisi od toga u kojoj firmi polaznik odluči da je pohađa
 • direktno u poslovnici u kojoj pohađa teorijski deo nastave ili se upisuje, polaznik treba da izvrši plaćanja koja su obavezna prema ugovoru i to u tačno definisanim rokovima, a po ceni navedenoj u tada validnom cenovniku

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja- Kurs i obuka za putara - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za putara - Akademija Oxford

 • Definicija puta
 • Prema primeni, izgledu i dozvoljenoj brzini, kako se dele putevi?
 • Koja je uloga drumskog saobraćaja?
 • Uobičajena klasifikacija puteva se zasniva na kojim kroterijumima?
 • Prema geopolitičkom kriterijumu, kako se dele putevi?
 • Prema aksploatacionom kriterijumu, kako se dele putevi?
 • Prema kojoj veličini se putevi klasiraju u razrede?
 • Šta znači skraćenica PGDS?
 • Po kojim karakteristikama se dele putevi po tehničkom kriterijumu?
 • Koje su osnovne vrste materijala za izvođenje i održavanje puteva?
 • Nevezani materijali za izradu puteva – prirodni i veštački
 • Vezani materijali za izradu puteva – vrste
 • Šta je stabilizacija materijala i koji su osnovni tipovi stabilizacije?
 • Opisati postupak mehaničke stabilizacije
 • Opisati postupak stabilizacije cementom
 • Jednostruke površinske obrade – kada se primenjuju, koja se oprema i materijali koriste....
 • Višestruke obrade – izvođenje
 • Navesti vrste maltera
 • Betoni – sastav, vrste dodataka, nega betona
 • Šta je najbitnije kod ugrađivanja asfaltnog betona?
 • Za šta se koriste liveni asfalti, kako se i zašto vrši ohrapavljivanje površine sloja livenog betona?
 • Šta su mikro-zastori, oprema za razastiranje, postavljanje mikro-zastora.
 • Koja su dva osnovna tipa kolovoznih konstrukcija?
 • Navesti slojeve u kolovoznoj konstrukciji, redosledom po ugradnji.
 • Osnovne karakteristike posteljice
 • Osnovne karakteristike donje podloge – tampon sloja
 • Osnovne karakteristike gornje podloge
 • Osnovne karakteristike zastora od betona i asfalta
 • Osnovne karakteristike zastora od prefabrikovanih betonskih elemenata
 • Koja su najčešća oštećenja kolovoza?
 • Koji su ciljevi zaptivanja i ispunjavanja pukotina?
 • Koji su kriterijumi za odlučivanje kada zaptivati ili ispunjavati pukotinu?
 • Koje su tri osnovne grupe materijala za popravku puteva?
 • Koja su najvažnija svojstva materijala pri izboru istog za popravku?
 • Koje su četiri osnovne tehnike popravke pukotina?
 • Koji su osnovni parametri pri izboru tehnike popravki pukotina?
 • Čime se vrši opsecanje pukotina i koji je cilj samog opsecanja?
 • Koji materiajli se koriste pri popravci rupa u asfaltnim kolovozima?
 • Navesti tehnike popravki oštećenja na kolovozu
 • Opisati postupak popravke „baci i izvaljaj“
 • Opisati postupak polu-stalni pri popravci kolovoza.
 • Opisati postupak injektiranja pri popravci oštećenja kolovoza
 • Kod krutih kolovoznih konstrukcija, oštećenja su grupisana po vrstama. Navedite ih.
 • Koji su postupci popravke oštećenja krutih kolovoznih konstrukcija?
 • Opisati obradu agregatom – rizlom
 • Navesti tri bitna faktora zbog kojih dolazi do povrede nečijom greškom
 • Šta je zadatak zaštite na radu?
 • Navesti neke od faktora zbog čega dolazi do povrede na radu

Cena kursa i obuke za putara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za putare


Literatura za putare

Priručnik - Skripta - Knjiga za Putare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje