Kurs za šumara

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: svojstvima drveta; karakteristikama debla; organizacijom šumarstva; poslovima koje šumar obavlja (zaštita, podmlađivanje šuma; briga o životinjama).

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Obuka i kurs za šumara upoznaje polaznike u teorijskom delu sa osnovnim svojstvima drveta i sa principom organizacije šumarstva, ali i sa svim onim poslovima koji spadaju u oblast rada osobe koja je kvalifikovana za ovo zanimanje.

Nastava se organizuje u dva segmenta, te polaznici biraju koji tip nastave u teorijskom delu će da pohađaju, ali i u kojoj tačno kompaniji će da odrade praksu, za koju je predviđeno da mora da traje ukupno 240 radnih sati.

Oni imaju mogućnost da predavanja prate ili online ili u paru, to jest kroz poluindividualnu nastavu, te se isto tako organizujete i grupna obuka i kurs za šumara, kao i individualna. A samo je kod grupne nastave precizno definisano sve unapred, tako da polaznici tu samo prihvataju dinamiku i termine koje precizira organizator. A datum njenog početka zavisi od broja prijavljenih, uzevši u obzir da se uvek mora sačekati oformljene grupe, to jest najmanje četiri prijavljene osobe u jednoj poslovnici.

Za online, poluindividualni i individualni kurs je karakteristično to da sasvim samostalno polaznici mogu da odaberu termine u kojima će nastavu da pohađaju, odnosno da se sa nadležnim profesorom dogovore oko datuma početka i dinamike.

Nikakvi zahtevi nisu postavljeni pred polaznike koji žele da pohađaju pomenute vrste nastave, osim ako oni odluče da ovu obuku prate preko interneta. A u tim situacijama se od njih zahteva da imaju kako računar, tako i da on bude spojen sa internetom isključivo stabilnom vezom.

Praktičan deo koji obuhvata kurs i obuka za šumara se organizuje kako kod poslovnih partnera organizatora, tako i u svim ostalim kompanijama koje posluju u okviru ove oblasti. U boljoj poziciji su oni polaznici koji odluče da praksu odrade u firmama sa kojima je Akademija Oxford pre toga sarađivala, te sa njima i sklopila ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, jer jednostavno njima omogućujemo sve relevantne informacije. Uz to im pružamo i garancije da će nastava biti maksimalno kvalitetno odrađena, a sa druge strane svaki polaznik koji samostalno pronađe neku kompaniju i odluči da u njoj pohađa praksu će morati da precizira detalje vezane za pohađanje isključivo sa predstavnikom te kompanije. On će nama, isto tako morati da dostavi relevantne podatke, a kako bismo što pre pripremili ugovor koji mora da bude potpisan, ako on zaista želi da u toj kompaniji praksu pohađa.


Kurs i obuka za šumara se organizuje u toku cele godine i to u celoj zemlji, to jest u svakom gradu u kome postoji naša poslovnica. Primaran uslov za upis na ovu obuku jeste minimum završena osnovna škola, a prijavu polaznici mogu da izvrše direktno u jednoj od poslovnica, te da na zvaničan mejl organizatora pošalju kako kontakt podatke, tako ime i prezime, odnosno datum rođenja, ali treba da navedu i podatak u kojoj tačno poslovnici nastavu hoće da pohađaju.

A što se tiče upisa, potrebno je da polaznik dostavi fotokopiju ili svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, a u obaveznu dokumentaciju spada i kopija izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno kopija uverenja o državljanstvu, ali se uslovljava da taj dokument ne bude stariji od šest meseci. Budući da polaznik u trenutku upisa mora da potpiše zvaničan ugovor sa organizatorom ovog kursa, to se od njega zahteva da ima validan lični dokument, te da on poseduje fotografiju (pasoš, lična karta ili vozačka dozvola). Takođe je bitno i da onaj polaznik koji poseduje biometrijski čipovan lični dokument, tada svakako ima i očitam konkretan dokument.

Polaznici treba da plate odvojeno pohađanje predavanja od pohađanja prakse, ali moramo da naglasimo da isključivo kompanija u kojoj polaznik pohađa praksu određuje koja je njena cena. A sem što je u cenu teorijskog dela uključeno pohađanje online, grupne, poluindividualne ili individualne nastave, tu je uračunato i polaganje završnog ispita, te se podrazumeva i izrada kako sertifikata za šumara, tako i dodatka sertifikatu. Pored toga, svaki pojedinačni polaznik će za tu cenu dobiti i priručnik, to jest skriptu, a koju mu obezbeđuje u ovom slučaju organizator.

Uslov za izlazak na polaganje završnog ispita za proveru znanja jeste potvrda o obavljenoj stručnoj praksi koja je trajala 240 radnih sati, to jest dokaz o radnom iskustvu, a uzevši u obzir da čak i oni kandidati koji ne pohađaju obuku i kurs za šumara u našoj organizaciji imaju moguće jednostavno samo da polažu ovaj ispit. U okviru tog ispita postoji ukupno 15 zahteva, a kako je on podeljen na usmeni i pismeni deo, tako polaznik odgovara na 12 pitanja pisanim putem, to jest na 3 u usmenom delu.

Nakon što on bude položio ovaj ispit, pristupa se izradi sertifikata, a tada je dužan da dostavi uz svu onu obaveznu dokumentaciju, koju inače mora da dostavi i prilikom upisa, takođe i original potvrde da je savladao ovaj kurs i da je odradio praksu u predviđenom trajanju, te svoj pomenutoj dokumentaciji treba dodati i ugovor koji smo sa tim polaznikom mi potpisali, kao i test sa polaganja, odnosno zapisnik.

Svaki onaj kandidat koji samo polaže završni ispit, najpre vrši prijavljivanje i plaća nadoknadu koja je predviđena, te je i on obavezan da dostavi svu dokumentaciju koja je prethodno pomenuta kao obavezna. Uz to, treba da dostavi potvrdu da je savladao kako praksu, tako i stručnu obuku, a potrebno je i da bude priložen test, to jest zapisnik sa polaganje završnog ispita.

Neko u čijem gradu nema naše poslovnice, a želi da stekne pomenuti sertifikat, može da teorijski deo koji obuhvata kurs i obuka za šumara pohađa preko interneta, a da potpuno samostalno obezbedi pohađanje prakse, to jest da u tom gradu pronađe adekvatnu kompaniju i nama dostavi sve informacije, a kako bismo u najkraćem mogućem roku potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Što se tiče organizovanja završnog ispita u ovom slučaju, njemu se pristupa u onoj poslovnici koja je najbliža tom gradu.

Inače, svaki polaznik koji bude stekao sertifikat za šumara, a pod uslovom da se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, može odmah da ga upiše u svoj dosije. Osnovni razlog zbog čega se ovo navodi jeste važeći zakon, a koji je od 01. januara 2016. godine zvanično promenjen, tako da isključivo ova služba ima ovlašćenje da vrši upis sertifikata, a to radi samo za nezaposlena lica koja su prijavljena na njeu evidenciju. Sasvim očekivano, oni kandidati koji su zaposleni neće moći da ga upiše onog trenutka dok se ne prijave na evidenciju pomenute službe, ali do tada svakako mogu da ga koriste apsolutno u svakoj situaciji, jer je u pitanju potpuno važeći dokument kojim se dokazuje da su oni sertifikovani za obavljanje poslova šumara.Šta obuhvata kurs za šumara?

Obično se navodi da se od osoba koje zanima obuka i kurs za šumara očekuje da se dobro snalaze u prirodi, te da žele da rade na otvorenom, budući da to spada u opis ovog zanimanja.

Za vreme trajanja predavanja tokom teorijskog dela, polaznici će da nauče prvo kako funkcioniše organizacija šuma na teritoriji naše zemlje, a zatim i kako se šumarstvo kod nas razvija. Profesori će im govoriti i o istoriji šumarstva na našim prostorima, a zatim će se fokusirati i na organizaciju državne uprave u oblasti šumarstva, te će im ukazat i na postojanje privatnih i društvenih šuma.

Takođe će da nauče i kako izgleda struktura šumskih resursa, odnosno koje su strukturne karakteristike kako privatnih, tako i društvenih šuma. Izuzetno bitan segment koji predviđa kurs i obuka za šumara je usmeren i na zakonodavni okvir koji se primenjuje u okviru organizacije šumarstva, a polaznici će biti upoznati i sa osnovnim odredbama zakona o šumarstvu.

Svojstva drveta i to kako mehanička, tako i fizičko - hemijska se takođe izučavaju za vreme trajanja predavanja, a polaznici između ostalog uče i koji su to osnovni delovi stabala, te koje su njihove osobine, ali isto tako i koje sve modifikacije stabla su prisutne u praksi. Potom se upoznaju i sa pojmom debla, te sa njegovim osnovnim karakteristikama, a zatim uče i koje su to sve greške drva koje postoje, kao i koje su greške u građi i koji je njima uzrok.

Centralni i periferni trulež je isto tema predavanja, a uz to polaznici će naučiti i na koji način treba štititi određeno drvo od insekata, a kako bi svoj posao radili što kvalitetnije, budući da su dužnosti koje šumar u praksi ima prilično obimne. Osnove zakona o bezbednosti i zaštiti na radu se takođe izučavaju za vreme trajanja ove obuke, tako da će svaki polaznik da nauči kako bi trebalo da se ponaša na svom radnom mestu.

Kako se odvija kurs za šumara?

Grupna, poluindividualna, individualna i online obuka i kurs za šumara su sve opcije koje su dostupne polaznicima u okviru teorijskog dela. A samim tim što se od njih očekuje da jasno navedu u trenutku upisa koju od pomenutih vrsta nastave žele da pohađaju, vrlo je važno i da znaju na koji način se one organizuju.

Naglašavamo da grupni kurs podrazumeva prisustvo od četvoro do osmoro polaznika istovremeno, a da se kako termini, tako i dinamika isključivo određuju od strane organizatora. Tek kada se u jednoj od naših poslovnica bude prijavilo dovoljno polaznika za formiranje konkretne grupe, to jest njih četvoro, mi možemo sve prijavljene da obavestimo o tačnom datumu početka.

Sa druge strane, individualna i poluindividualna, kao i online nastava podrazumevaju potpuno drugačiji način organizacije, a to znači da će polaznici imati potpuno odrešene ruke da se o datumu početka, te o dinamici i terminima u kojima će se predavanja odvijati, dogovore sa onim profesorom koji će biti dužan da sprovede ovu obuku. A jedino ograničenje, odnosno zahtev koji se stavlja pred polaznike ako žele da pohađaju ovu obuku preko interneta, jeste posedovanje stabilne internet konekcije, uz naravno posedovanje računara koje je u svakom slučaju obavezno, a budući da oni u tom slučaju nastavu i prate putem tog uređaja.

Mada je činjenica da način organizovanja grupne nastave zapravo podrazumeva sve striktno definisano, u vrlo retkim situacijama koordinator za nastavu konkretne poslovnice može da dopusti promenu termina i kod ovog tipa nastave. Zapravo se radi o tome da je potrebno da zaista svako ko čini jednu grupu iznese zvaničan zahtev da želi da se pristupi promeni termina, a da bi to bilo dozvoljeno neophodno je da koordinator za nastavu u toj poslovnici bude potpuno siguran da ostale obuke koje se tu sprovode neće trpeti zbog te promene, te se ponekad može desiti i da ne dopusti promenu, a ako sa sigurnošću utvrdi da ona može da ima loš uticaj na ostale kurseve.

Polaznik koji je zainteresovan da pohađa kurs i obuku za šumara je obavezan da u trajanju od 240 radnih sati pohađa i praksu. A osim što može da je odradi u kompanijama koje se nalaze na zvaničnoj listi poslovnih partnera organizatora ovog kursa, polaznik ima mogućnost i da to učini u svakoj drugoj firmi. U slučaju da odabere prvu od ponuđenih varijanti, on od strane organizatora dobija i sve podatke koji su bitni, a što uključuje između ostalog i informaciju o ceni. Takođe, tom prilikom dobija i apsolutnu garanciju da će praksa da bude sprovedena prema važećim pravilima. Neko ko bude odabrao drugu od ponuđenih opcija će, na prvom mestu imati obavezu da sve potrebne detalje precizira sa zvanično ovlašćenim lice u konkretnoj kompaniji. Međutim nije samo to obaveza polaznika u ovom slučaju, nego on treba i da predstavniku konkretne poslovnice organizatora dostavi sve informacije koje su vezane za tu kompaniju, a kako bi što brže bio pripremljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji koji neizostavno mora da bude potpisan, kako bi taj polaznik mogao da počne sa pohađanjem prakse. Naša je obaveza da naglasimo da svakome ko bude odabrao ovu opciju za pohađanje prakse, mi nećemo dati garancije da će ona da bude sprovedena u skladu sa pravilima, ali najpre zato što ne poznajemo dovoljno način poslovanja konkretne kompanije, to jest ne znamo na koji način ona obično organizuje praktičan deo ove nastave.

Kome je namenjen kurs za šumara?

Jedini uslov koji mora da ispuni svako koga zanima kurs i obuka za šumara jeste minimum stečeno osnovno obrazovanje pre toga.

Naravno, podrazumeva se da svaki prijavljeni kandidat neizostavno mora da bude punoletan, a ako je on ipak završio neku srednju školu, prilikom upisa neće da dostavi fotokopiju svedočanstva osnovne škole, već diplome konkretne srednje škole.

Koliko traje obuka za šumara?

Kako jasno definiše zvaničan program, a po kome se obuka i kurs za šumara organizuje, nastava traje tri meseca, te se od svakog polaznika očekuje da u navedenom periodu pohađa kako predavanja, tako isto i 240 radnih sati prakse.

A ukoliko on želi da ovu obuku završi za svega dva meseca, od njega se zahteva i da ispoštuje dinamiku pohađanja prakse, a koja je u tom slučaju drugačija i jasno definisana. Tačnije, da bi taj polaznik mogao da pomenuti kurs završi za to vreme, trebalo bi da od ponedeljka do petka pohađa praksu, ali svakoga dana i to u trajanju od po 8 sati, to jest 40 radnih sati na nedeljnom nivo.

Koliko košta obuka i kurs za šumara?

Cena prakse, ako on želi da pohađa u nekoj firmi sa kojom Akademija Oxford pre toga nije imala prilike da ostvari saradnju, a ona zavisi samo od dogovora koji će polaznik imati sa njenim predstavnikom.

Naglašavamo i to da je u cenu za teorijski deo, a koji predviđa kurs i obuka za šumara na prvom mestu uračunato pohađanje jedne od ponuđenih vrsta nastava, a zatim i polaganje završnog ispita, te isto tako i izrada sertifikata, to jest izrađivanje dodatka sertifikatu, ali i pored svega što smo već pomenuli, polaznici će tu dobiti i literaturu koju treba da koriste kada se budu pripremali za polaganje ispita za proveru znanja.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs i obuka za šumara?

Svako ko se bude prijavio da pohađa obuku i kurs za šumara treba da ispoštuje pravilo, a ono podrazumeva da se mora pohađati teorijski deo, ali isto tako i da se ukupno 240 radnih sati mora pohađati praksa, a u sklopu firme koja posluje u zahtevanoj oblasti.

Svaki pojedinačni polaznik će da odabere, te da u trenutku upisivanja tačno navede da li će predavanja da prati u formi individualne ili poluindividualne nastave, a na raspolaganju mu je takođe i obuka i kurs za šumara online, odnosno grupna. Samo od njegovih potreba, odnosno zahteva isključivo zavisi koju od svih ponuđenih će da pohađa, a za sve vrste nastave koje smo prethodno pomenuli, osim za grupnu je prisutno pravilo da svaki polaznik u dogovoru sa onim profesorom koji je zadužen za njegovu obuku precizira apsolutno sve detalje, a to osim dogovora vezanog za datum pohađanja nastave podrazumeva isto tako i dogovor koji se odnosi na termine. Mada pored svega toga oni treba da se usaglase i oko tačne dinamike prema kojoj će ovaj kurs da bude organizovan.

Osnovna razlika između svih pomenutih vrsta nastave i grupne jeste prvo broj polaznika, budući da u okviru konkretne grupe može biti od četvoro do najviše osmoro, a pritom je sve unapred određeno od strane organizatora, dok je kod svih ostalih tipova nastave koje smo pomenuli princip organizovanja potpuno drugačiji. Trebalo bi da znate i to da se grupni kurs i obuka za šumara može organizovati samo u okviru one naše poslovnice u kojoj se dovoljan broj polaznika bude prijavio. A u tom slučaju dovoljan broj podrazumeva minimum 4 osobe, uzevši u obzir da je baš toliko potrebno da bi jedna grupa mogla da se formira. Inače, ovde nije dozvoljeno menjanje termina, osim u vrlo retkim slučajevima, a čak i tada se posebno vodi računa da ostale obuke koje se tu odvijaju nemaju posledice zbog toga.

Kako je neophodno da svaki polaznik pohađa i praksu, Akademija Oxford nudi mogućnost i da on potpuno samostalno odabere u kojoj tačno firmi će da je pohađa. A ovde je stvar u u tome da se svakom polazniku pruža mogućnost da bira između kompanija sa kojima mi već sarađujemo i onih sa kojima još uvek nije zvanično sklopila ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Ukoliko polaznik odabere da nastavu prati kod naših poslovnih partnera, tačnije u onim kompanijama sa kojima imamo saradnju, on će dobiti značajne olakšice jer će imati sve relevantne informacije odmah, budući da ih mi obezbeđujemo, tako da će znati i koliko košta praksa u tom slučaju. Pored svega toga mi ćemo tom polazniku dati i sve potrebne garancije kada je u pitanju kvalitet prakse, ali sve navedeno ne možemo reći da važi u onoj situaciji kada polaznik želi da praksu pohađa u nekoj kompaniji sa kojom nismo prethodno sarađivali ni po kakvom osnovu. Razlog zbog čega ne možemo pružiti garancije tim polaznicima treba isključivo tražiti u činjenici da ne posedujemo saznanja koja su vezana za način njeno poslovanja, a samim tim ni za način organizovanja prakse u toj kompaniji. Inače, potrebno da znate i to da ako se odlučite za ovu opciju vi imate obavezu da se sa predstavnikom te firme dogovorite kako o ceni, tako i o svim ostalim detaljima koji su bitni za pohađanje prakse, a pored svega toga ste dužni i da nama obezbedite sve informacije koje su potrebne da bismo mi u što kraćem roku potpisali ugovor o poslovnoj saradnji sa kompanijom koju ste vi odabrali, budući da tek nakon što taj ugovor bude bio potpisan dobijate mogućnost da počnete sa pohađanjem prakse.

Dodatne napomene:

 • svaka osoba koja se prijavi da pohađa ovu obuku treba da prisustvuje lično upisivanju, kada je neophodno i da priloži svu potrebnu dokumentaciju, kao i da ima validan lični dokument za identifikaciju
 • prijava je omogućena cele kalendarske godine u svim poslovnicama Akademije Oxford, a tada zainteresovani polaznici mogu lično da se prijave, te imaju mogućnost da to učine i preko telefona, ali i mejla
 • oni kandidati koji su zainteresovani samo za polaganje završnog ispita treba da obezbede zahtevanu dokumentaciju, a koja mora da sadrži i dokaz o odrađenom praktičnom delu obuke, to jest o stečenom radnom iskustvu, te je isto tako neophodno i da na propisan način izvrše prijavu za polaganje tog ispita
 • oba dela koja obuhvata kurs i obuka za šumara se plaćaju odvojeno, a polaznik od strane Akademije Oxford dobija potrebnu literaturu kada plati teorijski deo, dok je u tu cenu takođe uračunato i polaganje završnog ispita, odnosno izrada i to kako sertifikata, tako i dodatka sertifikatu
 • isključivo kompanija u kojoj polaznik odabere da pohađa praktičan deo u okviru ove obuke odlučuje o ceni, pa iz tog razloga ona i varira
 • polaznik je dužan da u tačno određeno vreme izvrši sva plaćanja na koja se ugovorom obavezao i to u okviru poslovnice u kojoj prati predavanja, to jest u kojoj je bilo organizovano upisivanje

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja - Kurs za šumara - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs za šumara - Akademija Oxford

 • Kakva je organizacija šuma u Srbiji?
 • Objasniti principe razvoja organizacije šumarstva u srbiji?
 • Kakva je razvoj prava vlasništva šuma?
 • Opisati razvoj prava vlasništva šuma u periodu II svetskog rada?
 • Objasniti razvoj organizacije državne uprave u šumarstvu?
 • Objasniti razvoj organizacije gazdovanja privatnim šumama?
 • Objasniti strukturu šumskih resursa?
 • Objasniti strukturne karakteristike privatnih šuma?
 • Koji su strateški okviri organizacije šumarstva?
 • Koji su zakonodavni okviri organizacije šumarstva?
 • Koji se preduslovi stvaraju donošenjem Nacrta zakona o šumarstvu?
 • Kakva je organizacije šumarstva javnog sektora?
 • Na koim nivoima se organizuju poslovi javne uprave u oblasti šumarstva u Srbiji?
 • Objasniti osnovne karakteristike anatomije i tehnologije drveta?
 • Koja su svojstva drveta?
 • Objasniti sve karakteristike mehaničkij svojstava drveta?
 • Koji su faktori mehaničkih svojstava drveta?
 • Objasniti fizičko-hemijska svojstva drveta?
 • Koji su osnovni delovi stabal?
 • Koje su osnovne dimenzije stabla?
 • Koje modifikacije stabla postoje?
 • Navesti spoljne osobine debla?
 • Koje su karakteristike čistoće debla?
 • Koje su karakteristike pravosti debla?
 • Koje su karakteristike jedrine debla?
 • Koje greške drva postoje?
 • Koje su greške građe drva?
 • Koje greške nastaju ge je uzrok fizičke prirode?
 • Kakve su greške koje i konzistencije drveta?
 • Opisati karakteristike centralog truleža?
 • Opisati karakteristike perifernog truleža?
 • Opisati karkateristike grešaka od insekata?
 • Koje su karakteistike uzgajanja šuma
 • Šuma kao tip vegetacije?
 • Objasniti pojam šume?
 • Objasniti princip merenja prečnika drveta?
 • Koji se instrumenti koriste za merenje prečnika stabla?
 • Objasniti princip merenja nedohvatnih prečnik stabala?
 • Navesti koji se instrumenti koriste za merenje opsega stabla?
 • Koje greške nastaju pri merenju prečnika i opsega stabla?

Cena kursa i obuke za šumara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za šumare


Literatura za šumare

Priručnik - Skripta - Knjiga za šumare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje