Kurs za vulkanizera

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: načinom rada mašina potrebnih za rad, njihovim vrstama i karakteristikama; dodatnom opremom; demontažom, montažom, balansiranjem i popravkom pneumatika; osnovnim asortimanom auto-industrije.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Onaj kandidat koji bude pohađao obuku i kurs za vulkanizera će se najpre upoznati sa načinom korišćenja različitih mašina koje se primenjuju prilikom obavljanja ovog posla, ali će naučiti i sve što je potrebno da bi se izvršila pravilna popravka pneumatika. Tako da će on po završetku praktičnog, odnosno teorijskog dela koji se nalaze u okviru ove obuke, biti u potpunosti osposobljen i kvalifikovan da se bavi ovim poslom, a koji se smatra na tržištu rada trenutno vrlo traženim.

Kurs i obuka za vulkanizera se odvija u svim poslovnicama Akademije Oxford i to u toku cele kalendarske godine, a da bi neko neko ko to želi mogao da ga pohađa, on mora da bude punoletan, te da ima validan dokaz da je završio najmanje osnovnu školu pre toga.

Svim zainteresovanim polaznicima na raspolaganju je lično prijavljivanje, ali isto tako prijavu mogu da izvrše i putem telefona bilo koje poslovnice, kao i da na zvaničan mejl organizatora pošalju sve bitne informacije i tako se prijave. A pod tim se misli ne samo na prezime, ime i datum rođenja, već i na podatak u kojoj tačno poslovnici žele da prisustvuju teorijskom delu kursa.Inače, i grupna i individualna, kao i poluindividualna obuka i kurs za vulkanizera se odvijaju u našim poslovnicama, ali je isto tako polaznicima za praćenje teorijskog dela na raspolaganju i kurs preko interneta. U tim situacijama, od njih se zahteva da imaju sopstveni računar preko koga će pratiti nastavu, ali je vrlo važno i da on bude stabilnom vezom spojen sa internetom, kako ne bi došlo do bilo kakvog ometanja tokom trajanja predavanja.

Za sve pomenute tipove nastave, osim za grupnu svaki polaznik ima slobodu da sa predavačem koji će mu i držati obuku, dogovori kako datum njenog početka, tako i termine u kojima će se predavanja odvijati, ali oni treba i da definišu po kojoj dinamici će se časovi sprovoditi. Za rad u grupama je sve što je prethodno pomenuto određeno od strane organizatora, tako da svaki polaznik koji bude odlučio da pohađa ovu vrstu nastave treba da se prilagodi svemu navedenom. A što se tiče datuma početka grupne obuke, to svakako ne zavisi od organizatora, uzevši u obzir da se ona odvija tek pošto se dovoljan broj polaznika prijavi u jednoj od poslovnica. Zapravo se čeka prijava najmanje četiri polaznika, budući da ih je toliko potrebno da bi se napravila jedna grupa, a u kojoj maksimalno može da bude prisutno osmoro polaznika.

Sa druge strane, kurs i obuka za vulkanizera predviđaju i pohađanje prakse, a nju polaznici treba da odrade u trajanju od 240 radnih sati, koliko je važećim nastavnim programom određeno i to u bilo kojoj kompaniji. Ali, kako Akademija Oxford ima saradnju sa mnogim firmama, to mi zainteresovanim polaznicima možemo da ponudimo i da praksu pohađaju kod naših poslovnih partnera. U takvim situacijama, oni će biti informisani o njenoj ceni, kao i o uslovima za pohađanje, a tada ćemo im dati i sve potrebne garancije, kako bi bili sigurni da će praksa biti sprovedena maksimalno kvalitetno.

Pored ove opcije, polaznici mogu i da praksu prate u nekoj drugoj firmi, pa čak i ako mi prethodno nismo sa njom sarađivali. Međutim, tada mi polaznicima ne možemo da damo garancije da će nastava biti sprovedena kvalitetno, ali samo zato što nismo upoznati sa načinom poslovanja konkretne firme. Takođe, ne možemo ni da ih informišemo o njenoj ceni, jer je u tim situacijama potrebno da polaznik lično sa predstavnikom odabrane firme dogovori cenu i uslove za pohađanje prakse. Ono što mora da zna svako ko se bude odlučio za ovu opciju, jeste da mora biti potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji ukoliko želi da pohađa praksu u okviru te kompanije, pa zato taj polaznik mora da nam dostavi sve potrebne informacije o određenoj firmi, a kako bi ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford moglo što pre da pripremi svu dokumentaciju koja je potrebna za potpisivanje ugovora, te odmah posle toga on će biti u prilici da počne sa pohađanjem prakse i to prema onim uslovima koji je dogovorio sa predstavnikom određene kompanije.

Kako se prilikom upisivanja potpisuje i ugovor između svakog pojedinačnog polaznika i organizatora navedenog kursa, to se i zahteva da oni budu prisutni lično, a vrlo je važno i da tom prilikom dostave svu dokumentaciju koja se zahteva. Osim izvoda iz matične knjige rođenih i ne starijeg od 6 meseci, uverenja o državljanstvu, od polaznika se tada zahteva i svedočanstvo osnovne škole ili diploma one srednje škole koju je završio, a podrazumeva se da on mora da dostavi ne originale, već fotokopije ovih dokumenata. Zarad identifikacije koja se u tom trenutku vrši, polaznik treba da donese i važeći lični dokument u kome se nalazi fotografija, a to podrazumeva kako ličnu kartu i vozačku dozvolu, tako i pasoš, stim da mora da dostavi i očitani konkretan lični dokument u slučaju da je on čipovan.

Kada se završi kurs i obuka za vulkanizera, to jest kada polaznik završi sa pohađanjem i teorijskog i praktičnog dela, on pristupa polaganju završnog ispita, jer je osnovni uslov za to posedovanje dokaza o pohađanju prakse u trajanju od 240 radnih sati.

Na završnom ispitu se nalazi ukupno 15 zahteva i to 12 njih se rešava pisanim putem, a na 3 pitanja polaznik treba da odgovori u usmenom delu ovog ispita.

Isto tako, mi pružamo mogućnost i onim osobama koje ne pohađaju navedeni kurs kod nas, da polažu ovaj ispit kako bi postali zvanični vlasnici sertifikata za vulkanizera. A tada je potrebno da oni dostave svu obaveznu dokumentaciju, koju dostavljaju i naši polaznici prilikom upisivanja, ali i da imaju dokaz da su odradili praksu u trajanju koje je precizno određeno ili da su stekli radno iskustvo u oblasti koja se na završnom ispitu proverava. A nakon što oni budu položili ispit za proveru znanja, u navedenu dokumentaciju će biti dodat i test sa polaganja, ali i zapisnik, posle čega može da se pristupi izradi sertifikata.

Za naše polaznike se dokumentacija potrebna za izradu sertifikata razlikuje, pa se u njihovom dosijeu, osim obavezne dokumentacije nalazi i ugovor, te originalna potvrda da su odradili praksu u tačno definisanom trajanju, odnosno da su sa uspehom prošli kroz stručnu obuku za vulkanizera, kao i završni test i zapisnik, dok se obavezna dokumentacija podrazumeva.

Inače, moramo da naglasimo da će polaznici koji budu pohađali obuku i kurs za vulkanizera i koji budu položili završni ispit da steknu sertifikat koji je validan, tako da će moći i da ga upišu u radni dosije, ukoliko to žele. Ali da bi zaista mogli da izvrše njegovo upisivanje, oni moraju da budu zvanično prijavljeni na evidenciju službe koja je od 01. januara 2016. godine jedina zadužena za to, to jest Nacionalne službe za zapošljavanje. U slučaju da je kandidat koji je stekao navedeni sertifikat u tom trenutku u radnom odnosu, on neće moći da upiše sertifikat u svoju radni dosije, ali će zato moći da ga koristi kad god ima potrebu za tim, jer je u pitanju dokument koji je sa zakonske tačke gledišta u potpunosti ispravan, te pomoću njega on može da svom trenutnom poslodavcu dokaže da se kvalifikovao za obavljanje posla vulkanizera, pa čak i da, ako to želi otvori sopstvenu vulkanizersku radnju. Ipak, za njegovo upisivanje u radni dosije će svakako morati da sačeka da se nađe na evidenciji navedene službe, budući da je upravo ona jedina zadužena za upisivanje i da tako nalaže trenutno važeći zakon.

Ukoliko osoba koja želi da stekne ovaj sertifikat, to jest da se prijavi za polaganje završnog ispita, živi u nekom gradu u kome nije otvorena naša poslovnica još uvek, mi ćemo mu to svakako omogućiti i to u ovoj našoj poslovnici u kojoj on želi da ga polaže, to jest koja je najbliža mestu u kome stanuje. A tim kandidatima se preporučuje da, ako žele, prate teorijski deo nastave preko interneta, kako ne bi gubili dragoceno vreme i dolazili do naše najbliže poslovnice. Kada je u pitanju praksa, oni mogu da u svom gradu sami pronađu odgovarajuću kompaniju u kojoj će da je pohađaju, ali je vrlo važno da tada ispoštuju sve što je prethodno navedeno za pohađanje prakse u okviru takvih kompanija.

Mmoramo da napomenemo i to da budući da kurs i obuka za vulkanizera imaju dva dela, to znači i da se njihovo plaćanje mora izvršiti odvojeno. Svi polaznici moraju znati još i to da u cenu za teorijski deo ovog kursa nije uračunato samo pohađanje jedne od pomenutih vrsta nastave, već i nadoknada za polaganje završnog ispita, kao i izrađivanje sertifikata i dodatka sertifikatu. Uz sve pomenuto, polaznik će od strane Akademije Oxford da dobije i literaturu koja će mu biti potrebna za pripremu završnog ispita.

Cena za praktični deo će biti formirana na osnovu odluke svakog pojedinačnog polaznika, te ona zavisi samo od firme u kojoj polaznik bude želeo da pohađa ovaj deo kursa.Šta obuhvata kurs za vulkanizera?

Osoba koja se kvalifikuje za obavljanje poslova vulkanizera mora da bude upoznata sa alatima i dodatnom opremom koja se koristi u vulkanizerskoj radionici, ali isto tako treba i da zna koje su to mašine i kako se oni koriste prilikom pružanja vulkanizerskih usluga.

Obuka i kurs za vulkanizera koji organizujemo cele godine u našim mnogobrojnim poslovnicama, u teorijskom delu sve polaznike će upoznati najpre sa pojmom pneumatika, ali i sa ulogom ventila na jednom točku, te će oni naučiti i koji su osnovni delovi svakog točka.

Profesori će polaznike uputiti i na različite mašine koje se koriste tokom obavljanja vulkanizerskih usluga, tako da će oni osim manometra i njegovih funkcija, naučiti i šta je kompresor i na koji način on funkcioniše. Posle toga će im predavači prezentovati i redosled postupaka koje treba izvršiti prilikom proveravanja pritiska u gumama, a naučiće i sve što je potrebno o šarama na gumama, to jest dobiće jasne smernice kada treba da bude zamenjen jedan pneumatik, a na osnovu dubine njegove šare.

Postupak balansiranja točkova takođe spada u domen rada vulkanizera, tako da će polaznici naučiti sve o njemu.

A jedan od možda i najbitnijih segmenata koji podrazumeva kurs i obuka za vulkanizera je vezan za zamenu točka na nekom vozilu, u okviru koga će polaznici da nauče tačan redosled poslova koji se moraju tom prilikom obaviti, te će se u tom delu upoznati i sa svim onim uređajima koji se tada koriste.

Naravno, vulkanizeri treba da znaju i kako se skidaju točkovi sa felne, odnosno kako se oni na felnu postavljaju, pa će i tome biti posvećen jedan deo nastave. Isto tako će ih predavači upoznati i sa svim fazama kroz koje treba proći kada se postavlja unutrašnja guma, a svaki polaznik će da nauči i na koji način se vrši lepljenje unutrašnje gume, to jest prethodno će ih predavači upoznati sa najlakšim načinom za pronalazak konkretnog oštećenja u okviru unutrašnje gume.

U završnom delu teorijskog dela ovog kursa će svi polaznici da budu upoznati sa odredbama zakona o bezbednosti i o zaštiti na radu, a gde će ne samo naučiti kako treba da reaguju u određenim situacijama, već će im predavači ukazati i na to u kojim situacijama najčešće dolazi do različitih povreda na radu, pa će im tom prilikom objasniti i koji je najbolji način da ih izbegnu.

Kako se odvija nastava u okviru kursa za vulkanizera?

Da bi neko ko želi da pohađa navedenu obuku, te da bi mogao da stekne validan sertifikat za obavljanje poslova vulkanizera, bio u mogućnosti da to učini, on mora da ispoštuje pravila koja podrazumeva pohađanje kako teorijskog, tako i praktičnog dela.

Nastava u teorijskom delu se odvija prema pravilima grupne, zatim individualne i poluindividualne, a polaznicima je na raspolaganju i mogućnost da taj deo kursa prate preko interneta. Primaran uslov za pohađanje onlajn obuke jeste posedovanje kako računara, isto tako i stabilne internet veze.

Ono što se smatra osnovnom karakteristikom rada u grupama jesu termini i dinamika, a koji su prethodno tačno određeni i to od strane organizatora.

U grupama može biti od minimalno četvoro do maksimalno osmoro polaznika, te se inače ovaj vid obuke odvija isključivo u poslovnici u kojoj se ostvare uslovi za to. A to podrazumeva da u njoj mora da se prijavi minimalan broj osoba, koji je potreban da bi se kreirala jedna grupa. Naglašavamo i to da samo u onim situacijama kada svi članovi konkretne grupe zajedno iznesu zahtev za promenom termina koji su, kao što smo već naglasili unapred određeni od strane Akademije Oxford, može da se dogodi da koordinator za nastavu odobri tu promenu, ali se to vrši isključivo onda kada je on potpuno siguran da navedena promena ne može ugroziti ostale kurseve i obuke koji se u konkretnoj poslovnici odvijaju.

Što se tiče svih ostalih vrsta teorijskog dela koje smo pomenuli, princip njihove organizacije je potpuno drugačiji i to ne samo zato što se nastava odvija za jednog ili dva polaznika, već i zato što oni imaju dozvolu da se prvo o datumu početka, a zatim i o terminima i na kraju o dinamici dogovore sa predavačem koji će im i držati nastavu.

Naredni deo koji podrazumeva kurs i obuka za vulkanizera se odnosi na praksu, a predviđeno je da svaki polaznik pohađa ukupno 240 radnih sati u ovom delu. Inače, njemu se ovde pruža prilika da samostalno donese odluku gde će praksu da pohađa, tako da osim što može da je prati u kompanijama koje su naši poslovni partneri, on isto tako ima dozvolu i da praksu pohađa u bilo kojoj drugoj kompaniji, pa čak i ako Akademija Oxford, kao organizator obuke sa njom nema potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Ipak, moramo da naglasimo da je sigurnija varijanta pohađanja prakse kod naših poslovnih partnera i to najpre zato što polaznici od nas tada dobijaju sve relevantne podatke vezano za cenu, ali isto tako i garanciju da će taj deo nastave biti sproveden u skladu sa pravilima. Podrazumeva se da organizator ne može dati garancije i za praksu koju polaznik želi da pohađa u nekoj firmi sa kojom prethodno nije ostvarena saradnja i to jednostavno zato što nije upoznat sa načinom njenog poslovanja, to jest sa načinom kako se sprovodi praksa. Polaznik je tada dužan da ovlašćenom licu u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford blagovremeno dostavi sve potrebne informacije o odabranoj kompaniji, jer je tada neophodno da se potpiše ugovor između nje i organizatora, te polaznik tek posle toga ima pravo da počne sa pohađanjem prakse i to prema uslovima koje prethodno definisao sa ovlašćenim licem odabrane firme.

Kome je kurs za vulkanizera namenjen?

Da bi nekome bilo omogućeno da upiše ovu obuku, te da nakon polaganja završnog ispita postane vlasnik zvanično priznatog sertifikata za vulkanizera, on mora da ima najmanje završenu osnovnu školu, tako da je jedini uslov koji kurs i obuka za vulkanizera stavlja pred polaznike posedovanje minimum svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, ali se u svakom slučaju od zainteresovanih očekuje ne samo interesovanje za materiju, već i spretnost.

Najvažnije je to da polaznici koji su zainteresovani za pohađanje ovog kursa nema potrebe da imaju nikakvo predznanje iz oblasti koja se izučava tokom pomenutog kursa.

Koliko traje obuka za vulkanizera?

Kako je navedeno zvaničnim planom, a po kome se odvija kurs i obuka za vulkanizera, ona traje ukupno tri meseca. Isto tako postoji i odrednica da svaki polaznik mora u tom periodu na pohađa praksu, a jasno je određeno i da to bude ukupno 240 radnih sati.

Budući da postoje i one osobe koje žele da ovaj kurs završe u kraćem periodu od navedenog, to svima njima Akademija Oxford omogućuje da to bude za dva meseca. Da bi zainteresovani polaznik mogao zaista da završi kurs i obuku za vulkanizera u tom periodu, on treba da intenzivnije, to jest drugačijom dinamikom pohađa praksu. A pod tim se misli na svakodnevno pohađanje praktičnog dela ove obuke i to u trajanju od po 8 sati od ponedeljka do petka, a što je zapravo 40 radnih sati praktičnog dela kursa na nedeljnom nivou.

Koliko košta kurs za vulkanizera?

Kada polaznik bude platio teorijski deo ovog kursa, dobiće automatski i mogućnost da polaže završni ispit, odnosno biće mu izrađen sertifikat, kao i dodatak sertifikatu kada ga stekne, a organizator će da mu pribavi i potrebnu literaturu iz koje će da se priprema za polaganje ispita za proveru znanja, uzevši u obzir da je sve to uračunato u cenu teorijskog dela ove obuke.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za vulkanizera?

Samim tim što se nastava za vreme ovog kursa odvija u dva dela, to jest svaki polaznik treba da pohađa i teorijski, ali isto tako i praktični deo koji je predviđen nastavnim planom, to se i mesto i vreme njihovog održavanja razlikuje. Ipak, svaki polaznik ima veliku mogućnost izbora i to kako za kompaniju u kojoj će da pohađa praktičan deo, tako i za vrstu teorijskog dela koji želi da prati.

Stvar je u tome da Akademija Oxford omogućuje svakom pojedinačnom polazniku da odabere da li će praktičan deo da pohađa u firmama sa kojima ona sarađuje ili će, pak da se odluči za neku drugu, a sa kojom prethodno nije ostvarena saradnja. Ono što mora da zna svaki polaznik u ovom slučaju, jeste da mi pružamo garancije isključivo za kvalitet prakse koja se sprovodi u kompanijama sa kojima sarađujemo, a tada polaznike informišemo i o uslovima za pohađanje, kao i o ceni. A u ostalim situacijama oni moraju biti svesni činjenice da mi ne znamo kako kompanija koju su odabrali vrši praksu, budući da sa njom nismo imali prilike prethodno da sarađujemo. Isto tako ne znamo ni koliko će koštati praksa u toj firmi, jer polaznik treba da se sa njenim ovlašćenim licem dogovori oko uslova. Važno je i da nam polaznik, a koji odabere ovu opciju dostavi informacije o odabranoj firmi, jer je neophodno da pripremimo svu dokumentaciju koja se zahteva, kako bismo sa tom firmom potpisali na vreme ugovor o saradnji, to jest kako bi polazniku bilo dopušteno da u njoj pohađa praksu.

Svaki pojedničani polaznik treba, takođe da odluči da li će da prati teorijski deo nastave individualno, odnosno u grupi, ili će se ipak odlučiti za varijantu da ga prati online, te u paru, to jest u skladu sa pravilima koje nalaže poluindividualna nastava, uzevši u obzir da su to sve tipovi teorijskog dela obuke koje nudimo polaznicima.

Ali, da bi oni uopšte bili u mogućnosti da donesu ovu odluku, moramo ih najpre informisati o osnovnim karakteristikama svake od pomenutih vrsta nastave. Dakle, jedino kod grupne nastave polaznici unapred dobijaju jasne odrednice vezano za termine i dinamiku, a za sve ostale im je dozvoljeno da se dogovaraju o tome sa predavačem, koji je zadužen za sprovođenje nastave u njihovom slučaju.

Isto tako je bitno i da znaju da se grupna nastava sprovodi isključivo onda kada se ispuni uslov za formiranje grupe, to jest kada se u toj poslovnici bude prijavilo najmanje četvoro ljudi koje žele da je pohađaju. A u slučaju da neko želi da nastavu prati preko interneta, treba da zna da se ona odvija prema svim pravilima koja navodi individualna nastava, a kada je on u obavezi najpre da ima računar, te zatim i da obezbedi stabilnu internet konekciju, jer je to ujedno i osnovni uslov za sprovođenje kvalitetne obuke preko interneta.

Dodatne napomene:

 • cele godine je otvorena mogućnost za prijavljivanje, a zainteresovani polaznici mogu da kontaktiraju odabranu poslovnicu preko telefona ili da na mejl Akademije Oxford pošalju svoje podatke i tako izvrše prijavu, a isto tako imaju mogućnost i da dođu lično u prostorije odabrane poslovnice i prijave se
 • u slučaju da neko želi da samo polaže završni ispit, pošto mu je potreban sertifikat, on treba da izvrši prijavu, kao i da dostavi svu dokumentaciju koja je navedena, a koja pored ostalog podrazumeva i dokaz o odrađenoj praksi u predviđenom trajanju, odnosno dokaz o stečenom radnom iskustvu
 • upisivanje se vrši isključivo u prisustvu polaznika, jer se tada potpisuje ugovor, a on je obavezan i da dostavi navedenu dokumentaciju
 • plaćanja koja su obavezna po ugovoru se vrše u svakoj poslovnici direktno, odnosno u onoj u kojoj se polaznik upisuje ili pohađa teorijski deo ove obuke
 • kako obuka i kurs za vulkanizera imaju dva dela, to znači da se teorijski deo plaća odvojeno od praktičnog, a cena prakse se formira na osnovu odluke svakog polaznika o tome u kojoj kompaniji želi da je pohađa
 • cena teorijskog dela, pored pohađanja konkretne vrste nastave uključuje i polaganje završnog ispita, kao izradu sertifikata i dodatka sertifikatu, a svaki polaznik od strane organizatora dobija i literaturu potrebnu za pripremanje ovog ispita

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja- Kurs i obuka za vulkanizera - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za vulkanizera - Akademija Oxford

 • Šta je pneumatik?
 • Koja je funkcija ventila na točku?
 • Koji su osnovni delovi točka?
 • Koje su najčešće posledice nesreće na radu u vulkanizerskoj radionici?
 • Šta je manometar?
 • Šta je kompresor?
 • Da li se sve gume duvaju na istu vrednost pritiska?
 • Da li je ispravno proveriti pritisak u gumi kada je ona zagrejana?
 • Nabrojati redosled postupaka za proveru pritiska u pneumatiku.
 • Šta predstavlja dubina šare?
 • Kolika iznosi dubina šare kod novog pneumatika?
 • Ispod koje vrednosti dubine šare treba zameniti pneumatik?
 • Koliko iznosi minimalna dubina šare za letnje a koliko za zimske pneumatike?
 • Šta se postiže balansiranjem točka?
 • Zašto se na felnu postavljaju olovni ili čelični tegovi?
 • Koji su osnovni delovi uređaja za balansiranje?
 • Čime je točak pričvršćen za vozilo?
 • Kakvog je najčešćeg oblika glava vijka (zavrtnja)?
 • Koji se sve ključevi mogu koristiti za odvrtanje vijka (zavrtnja)?
 • Kada se koristi dizalica za vozila?
 • Nabrojati redosled faza kod zamene točka na vozilu.
 • Koji su osnovni delovi mašine za montaži i demontažu pneumatika?
 • Nabroj redosled faza prilikom skidanja pneumatika sa felne.
 • Nabroj redosled faza pri postavljanju pneumatika na felnu.
 • Da li se postavljanjem unutrašnje gume u pneumatik može produžiti upotreba pneumatika?
 • Na kojoj mašini se vrši postavljanje unutrašnje gume u pneumatik?
 • Nabrojati faze pri postavljanju unutrašnje gume u pneumatik.
 • Čemu služi vulkanizerska presa?
 • Kako se pronalazi oštećenje na unutrašnjoj gumi?
 • Nabroj faze pri lepljenju unutrašnje gume.
 • Šta znači reč tubeles?
 • Da li je tubeles guma bezbednija od obične gume?
 • U čemu se ogleda bezbednost tubeles gume?
 • Na koji način se može izvršiti poravka tubeles gume?

Cena kursa i obuke za vulkanizera je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za vulkanizere


Literatura za vulkanizere

Priručnik - Skripta - Knjiga za vulkanizera - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje