Kurs i obuka - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda

PAŽNJA!
Za ovaj kurs je potrebno prethodno savladati
Python za decu od petog do osmog razreda
Python za decu od petog do osmog razreda

Sa umetnošću dizajniranja različitih igara, ali i njihovog programiranja ima pravo da se upozna apsolutno svako dete, koje pohađa VII ili VIII razred osnovne škole, te ima osnovnu računarsku pismenost. U principu poznavanje rada na računaru se smatra prvim zahtevom, koji mora da bude ispunjen, a da bi učeniku završnih razreda osnovne škole bilo omogućeno da pohađa specijalizovani seminar - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda. Izuzev toga bi dete trebalo da je savladalo rad u programu Python i to makar na osnovnom nivou. Kandidat koji ima adekvatna znanja i korišćenja račuanra uopšte i pomenutog programa će biti u prilici da stečena znanja na najbolji mogući način nadogradi, te da tako upozna i pomenuti program, odnosno da unapredi svoje znanje u vezi sa programiranjem.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko mogućnosti za praćenje časova, jer se u ponudi nalazi i grupna i individualna i poluindividualna nastava, iznet je zahtev pred sve zainteresovane, odnosno njihove roditelje ili staratelje da nadležnima u samoj poslovnici prilikom prijavljivanja navedu kako žele predavanja da pohađaju.

Bitno je napomenuti da u jednoj grupi treba da bude prisutno najmanje četvoro dece, a predviđeno je da u tom slučaju časove treba da pohađa najviše osmoro kandidata, budući da jedino na taj način pomenuta obrazovna institucija uspeva da organizuje nastavu na zahtevanom nivou kvaliteta. Podrazumeva se da će prilikom zvaničnog prijavljivanja svaki kandidat dobiti informaciju o tome da mora sačekati formiranje grupe u toj poslovnici, budući da je upravo to navedeno kao jedini zahtev i uslov za početak nastave tog tipa. Dakle, tek kada najmanje četvoro polaznika zvanično bude prijavljivanje izvršilo, biće oformljena grupa, pa će vrlo brzo posle toga da bude i organizovana na taj način nastava. Međutim, s obzirom na to da se mora pričekati prvo oformljenje grupe u tom predstavništvu, nije moguće da organizator navede kog datuma će da počne specijalizovani kurs i obuka - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda u toj formi. Zato se zahteva od svakog polaznika da bude strpljiv i da sačeka prvo kreiranje grupe, a posle toga će dobiti i sve neophodne informacije. Zapravo će podatak o trajanju nastave u grupi biti dostupan svakom polazniku, to jest njegovom zakonskom staratelju već kada bude vršio zvanično prijavu, budući da se to definiše od strane nadležnih u ovoj obrazovnoj instituciji i važi za svaku poslovnicu na području Republike Srbije. A koordinator konkretnog predstavništva posle toga odlučuje o svim ostalim detaljima, koji se odnose na sprovođenje predavanja u konkretnom slučaju. Zapravo on definiše kog datuma bi trebalo da počne nastava, odnosno u kojim terminima će članovi određene grupe da pohađaju predavanja i kakvom će dinamikom da bude održan nastavni fond, koji je predviđen aktuelnim programom. Zatim će sve te informacije da budu saopštene polaznicima, a naročito će biti istaknuto da se ne dozvoljava vršenje izmena po njihovom zahtevu. Zapravo se očekuje da svaki član jedne grupe u potpunosti prihvati ono što pre toga bude nadležno lice u toj poslovnici odredilo, budući da tako predviđaju pravila organizacije nastave u grupi.


Postoji mogućnost i da kandidat odabere nastavu da pohađa u društvu još jedne osobe, a u kom slučaju će da bude organizovan poluindividualni tip edukacije. Kako se primenjuju sasvim drugačija pravila nego kada se organizuje nastava u grupi, to je i data mogućnost svakom polazniku, to jest njegovom zakonskom staratelju da se nadležnima u konkretnoj poslovnici precizira i kako će u tom slučaju da budu organizovani časovi. Jednostavno rečeno, oni bi trebalo da se usaglase sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa onim stručnjakom, koji će da vodi poluindividualni tip edukacije, kog datuma bi trebalo da počne specijalizovana obuka i kurs - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda. Zatim će definisati i u kojim terminima će biti organizovani časovi, a svakako se podrazumeva da su u obavezi i da se dogovore oko rasporeda. Samim tim je njihova obaveza i da definišu koliko će ukupno da traje nastava u paru.

Kako se u ponudi nalazi i individualni tip edukacije, a kada jedno lice treba da pohađa predavanja, to će biti primenjena potpuno istovetna pravila organizacije, kao i kada je u pitanju poluindividualna nastava. Dakle, neophodno je da jedan polaznik, to jest njegov roditelj ili staratelj preciziraju sa nadležnima u toj poslovnici direktno i kako će časovi biti organizovani, odnosno kog datuma će da počne nastava poznata kao jedan na jedan, a kojoj bi trebalo da pristupi samo jedan kandidat.

Istakli bismo i to da ova obrazovna institucija praktikuje da nastavu organizuje prema klasičnom principu, to jest u okviru prostorija jedne od poslovnica.

TESTOVI


Međutim, ako postoji naročiti zahtev od strane klijenta da njegovo dete pohađa nastavu onlajn, može biti siguran da će ova obrazovna institucija to dozvoliti. Ali, u tom slučaju neće biti date nikakve garancije za kvalitet nastave, zato što preko sopstvenog računara dete tada treba predavanja da pohađa. Iako će svaki kandidat da dobije precizne informacije o karakteristikama, koje bi trebalo taj uređaj da zadovolji, nije moguće da organizator pruži garancije za kvalitet, kao kada polaznici časove pohađaju u poslovnicama navedene obrazovne institucije, a prema klasičnom principu.

Još moramo napomenuti i to da bi zakonski staratelj deteta, koje želi da pohađa edukaciju, trebalo i da ispoštuje pravilo, te da prijavi učenika za pohađanje nastave. U tom slučaju će klijent odabrati da li želi sve potrebne podatke da izdiktira nadležnima te poslovnice preko telefona, odnosno lično ili mu više odgovara da ih pošalje na zvaničnu mejl adresu institucije organizatora. U suštini je sasvim svejedno na koji način će prijavu izvršiti, jer u svakom slučaju ima obavezu da navede kako prezime i ime polaznika, tako isto i datum njegovog rođenja. A podrazumeva se i da će ostaviti nadležnima broj svog telefona za kontakt.

A u skladu je sa aktuelnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije da se upisivanje kandidata mora izvršiti uz lično prisustvo njihovih zakonskih staratelja. Dakle ili roditelj ili staratelj svakog deteta je u obavezi da bude prisutan u jednoj od poslovnica u momentu upisa, kao i da dostavi svu propisanu dokumentaciju. Prethodno će da bude informisan svako od njih o tome koja dokumenta je u obavezi da dostavi u trenutku upisa.

Kojim temama se bavi specijalizovani kurs i obuka - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda?

Podrazumeva se da svako dete, koje bude iz nekog razloga odlučilo da pohađa stručni seminar - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda ima i interesovanje da nauči samostalno da izrađuje video igre, te da se upozna sa osnovama programiranja, to jest sa korišćenjem brojnih funkcija ovog jezika. Baš iz tog razloga će profesor za vreme uvodnog predavanja da predstavi svim prisutnima osnovne karakteristike ovog programskog jezika i njegov kratki istorijat. A tom prilikom će kandidati, između ostalog saznati i da je u oktobru 2002. prvi put pušten u opticaj Python Pygame. Naravno da će profesor govoriti i o tome koja je verzija trenutno aktuelna, te u koju svrhu se koristi konkretni program i ko ga je dizajnirao. Takođe će biti reči i o njegovim osnovnim karakteristikama, a prvenstveno vezano za sintaksu, zatim za grafiku i biblioteke koje koristi, te će svakako da bude predstavljena i arhitektura konkretnog programa.

Vrlo je važno da napomenemo i to da bi dete, koje želi da pohađa ovu specijalizovanu edukaciju svakako trebalo da bude računarski pismeno i da poseduje adekvatna znanja rada sa programom Python. Ipak, iako to jeste od strane Obrazovnog centra Akademije Oxford navedeno kao uslov za pohađanje ove edukacije, profesor bi trebalo u toku uvodnog predavanja sasvim sigurno ukratko i da se osvrne na osnovne karakteristike tog programskog jezika.

Koje sve module podrazumeva Python Pygame je tema, koja će biti izuzetno interesantna svakom polazniku, pa se podrazumeva da će specijalizovana obuka i kurs - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda naročitu pažnju da usmeri na obradu te teme. Saznaće u tom segmentu kandidati i na kom operativnom sistemu, odnosno na kojoj platformi može da funkcioniše taj program, te će svako od njih i da dobije preciznu informaciju o tome kako funkcioniše postupak njegove instalacije i koje funkcije obuhvata.

Uzevši u obzir da korišćenje Python Pygame ne spada u zahtevne procese, to nijedan kandidat ne bi trebalo da brine o tome da li će u potpunosti savladati taj program ili ne. A tome treba dodati i činjenicu da specijalizovana obuka i kurs - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda uključuje kako teoretski deo, tako isto i praktičan rad. Naime, nakon što profesor bude kroz predavanja predstavio celokupan nastavni program, svaki polaznik će imati obavezu i da izvrši zadatak, koji će od njega dobiti. Uglavnom će to biti neki jednostavniji zadatak, a sve sa ciljem da bi profesor mogao da izvrši procenu da li su kandidati razumeli tematiku, kojom se u osnovni bavi ovaj specijalizovani seminar. Zapravo je kao osnovni cilj pohađanja konkretne obuke navedeno razumevanje korišćenja konkretnog programu, odnosno izrada igrica i to potpuno samostalno. Iz tog razloga se i podrazumeva da je obaveza svakog polaznika da izvrši u potpunosti sve zahteve predavača, to jest da izradi zadatak na osnovu smernica, koje će prethodno da dobije.

A tokom diskusije, koja je predviđena u završnom delu ove stručne edukacije, odnosno nakon urađenih zadataka, bi trebalo svaki pojedinačni polaznik da iznese svoje mišljenje o radu drugog polaznika, ali i o svom ličnom. Očekuje se tom prilikom i da reaguje na greške, odnosno da ih uvidi i objasni profesoru na koji način bi on postupio u konkretnom slučaju, a kako do takvih grešaka ne bi uopšte dolazilo.

Naravno da ima pravo svaki pojedinačni kandidat i da pita predavača ako nešto ne razume, što će mu svakako biti omogućeno praktično u toku svakog predavanja, a prvenstveno u toku završnog, koje će da bude interaktivno, pa se u tom smislu i očekuje učešće svakog pojedinačnog polaznika.

Kada i na kojoj lokaciji će da bude organizovan stručni seminar - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda?

Potrebno je da svaki pojedinačni učenik, to jest njegov roditelji li staratelj ima na umu to da specijalizovana obuka i kurs - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda može biti organizovana na tri načina. Samim tim bi trebalo i da u trenutku prijavljivanja svako od njih navede kako želi nastavu da pohađa, kako bi u skladu sa time i mogao da dobije sve neophodne informacije.

Ističemo da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost polaznicima da nastavu pohađaju kako u okviru grupne i individualne, tako isto i prema pravilima takozvane poluindividualne, to jest takozvane nastave u paru.

Prema aktuelnom pravilniku pomenute obrazovne institucije je predviđeno da grupu čini od četvoro do najviše osmoro polaznika. Takođe je određeno i da prvo mora biti kreirana grupa, što znači da najmanje četiri osobe prijavu moraju da izvrše, jer taj uslov mora biti ostvaren da bi bila uopšte organizovana na taj način nastava. Svakako da će nadležni u okviru konkretnog predstavništva informisati svakog prijavljenog kandidata o tome da mora pričekati formiranje grupe, jer tek posle toga može prema tom principu biti obuka i organizovana. Sledeće što moraju znati polaznici jeste da se ne dozvoljava vršenje izmena kod nastave u grupi. A to znači da čak i ako neko od njih bude izneo zahtev za promenom, na primer termina održavanja časova, on jednostavno ne sme da bude ostvaren, pošto je to u suprotnosti sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije. U principu se nastava u grupi organizuje tako što ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici, a nedugo nakon formiranja grupe, treba da donese odluku kako o datumu početka kursa, tako isto i o terminima održavanja časova. Podrazumeva se, isto tako da će on precizirati i kako će biti raspoređen celokupan nastavni fond u tom slučaju, a nakon toga će svaki pojedinačni polaznik dobiti informacije o svemu pomenutom.

Ako roditelji ili staratelji polaznika smatraju da je za dete bolja opcija da pohađa nastavu samostalno, biće informisani o tome da se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi i individualni kurs i obuka - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda. U tom slučaju će biti primenjena potpuno drugačija pravila organizacije, a koja u velikoj meri idu na ruku svakom pojedinačnom kandidatu. Naime, biće dopušteno polazniku, to jest njegovom zakonskom staratelju da se direktno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i predavačem, dogovori oko načina sprovođenja časova. Najjednostavnije rečeno, oni bi trebalo da se usaglase prvo oko datuma početka individualnog tipa edukacije. A nakon toga će precizirati i u kojim terminima će da budu organizovana predavanja, kao i prema kakvoj dinamici će definisani nastavni fond u konkretnom slučaju da bude sproveden. Kako je pravilnikom pomenute obrazovne institucije predviđeno da se oni usaglasavaju i o rasporedu časova, to je jasno i da će se dogovoriti o trajanju nastave poznate kao jedan na jedan, to jest individualne.

A u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije se nalazi i poluindividualni tip edukacije, u kom slučaju bi trebalo istovremeno dve osobe predavanja da pohađaju. Zvaničnim pravilnikom je precizno određeno da će biti primenjena potpuno ista pravila, kao i kada časove pohađa jedno lice, to jest kada se organizuje individualni tip edukacije. U suštini bi tada trebalo zakonski staratelji dvoje polaznika da se usaglase sa predstavnicima institucije organizatora oko svih detalja, koji su vezani za sprovođenje predavanja.

Što se tiče mesta održavanja nastave, pomenuta obrazovna institucija praktikuje da časove organizuje u skladu sa klasičnim principom. Jednostavno rečeno, to znači da će predavanja biti održana u jednoj od poslovnica te obrazovne institucije, a koje se nalaze na više od 35 lokacija u celoj zemlji.

U zvaničnoj ponudi institucije organizatora je i mogućnost da specijalizovani seminar - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda bude održan u formi učenja na daljinu, to jest onlajn. Trebalo bi da sopstveni računar koristi u tom slučaju polaznik za pristup časovima, s tim da moramo naglasiti da organizator nije u prilici u tom slučaju da pruži propisane garancije za kvalitet nastave. S obzirom na to da će za pristup predavanjima koristiti sopstveni računar, pa čak i ako taj uređaj bude ima odgovarajuće performanse, organizator nema ni mogućnost ni pravo da pruži propisane garancije za kvalitet nastave, kao što to čini kada se ona organizuje na klasičan način. Biće informisan svaki polaznik, to jest njegov zakonski staratelj o tome da je u obavezi kao prvo da osigura stabilnost internet veze za sve vreme trajanja nastave, a zatim i da mora samostalno da instalira tačno definisanu vrstu programa, kako bi bez ikakvih smetnji časove pohađao.

Koliko prema planu treba da traje specijalizovana obuka i kurs - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda?

Različito je trajanje nastave, jer se u ponudi nalazi kako individualni i poluindividualni, tako isto i grupni kurs i obuka - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda. Ustvari je definisan drugačiji nastavni fond za svaki tip edukacije, kao i različit princip organizacije.

Jedino kada Obrazovni centar Akademije Oxford unapred obaveštava zainteresovane o tome koliko će nastava da traje jeste kada se ona organizuje u formi grupne. Predviđeno je ukupno 12 dvočasa aktuelnim nastavnim programom u tom slučaju. A na nivou celokupne obrazovne institucije, to jest predstavništva u bilo kom gradu je definisano da će jednom u toku sedmice kandidati imati obavezu da pohađaju predavanja u trajanju od 90 minuta, to jest od po 2 školska casa. A to znači da će grupni tip edukacije trajati ukupno 3 meseca. Podrazumeva se da će posle formiranja grupe u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije svaki polaznik da dobije i detaljne informacije kako o tačno datumu početka nastave tog tipa, tako isto i o terminima održavanja časova i naravno o njihovom rasporedu.

Međutim, u ponudi ove obrazovne institucije se nalazi i mogućnost pohađanja individualne i poluindividualne nastave. A za oba tipa edukacije je predviđeno 16 školskih časova prema programu. Ali samim tim što važe drugačija pravila organizacije, nego kada je u pitanju nastava za grupu kandidat, to ustvari znači da će upravo polaznici definisati koliko bi ukupno trebalo da traje poluindividualni ili individualni seminar - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda i to direktno sa predstavnicima konkretne poslovnice institucije organizatora. Naime, oni će se sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovoriti i oko toga na koji način će da bude raspoređen celokupan nastavni fond, koji je zvaničnim programom predviđen, a što dalje znači da će se usaglasiti i oko trajanja konkretnog tipa edukacije.

Koja je cena specijalizovane obuke - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda?

U zavisnosti od toga da li polaznik odluči nastavu da pohađa u paru ili samostalno, odnosno da li se opredeli da specijalizovani seminar - Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda pohađa u grupi će biti definisana i cena.

Potrebno je da izdvoji 12,800 dinara svako, ko se opredeli da nastavu pohađa sasvim samostalno, to jest u okviru takozvane individualne ili nastave poznate kao jedan na jedan.

Poluindividualni kurs košta ukupno 10,000 dinara. A konkretni iznosi je u obavezi da plati svaki polaznik u tom slučaju, koji bude želeo prema takvom principu nastavu da pohađa.

A kada je u pitanju edukacija, koju bi trebalo grupa kandidata da pohađa, ona košta ukupno 8,400 dinara i taj iznos važi za svakog polaznika. Pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost zainteresovanima i da konkretni iznos plate na tri jednake mesečne rate, a što znači da na mesečnom nivou svako od njih treba da plati po 2,800 dinara.

Prilikom prijavljivanja, odnosno kada bude vršio zvaničan upis, svaki polaznik, to jest njegov zakonski staratelj će da dobije od strane nadležnih u izabranom predstavništvu navedene obrazovne institucije precizne informisan ne samo o ceni, nego isto tako i o načinu plaćanja i uopšteno o principu organizacije predavanja u konkretnom slučaju.

Spisak gradova za školu programiranja za decu, kurs i obuka "Python Pygame za decu od sedmog do osmog razreda"

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje