Kurs i obuka - Python za decu od petog do osmog razreda - škola programiranja za decu

PAŽNJA!
Za ovaj kurs je potrebno prethodno savladati
Python za decu od petog do osmog razreda
Scratch za decu (napredni nivo)

S obzirom na to da je danas sve više mališana koji imaju interesovanje za rad sa računarima i programiranje, to smo sasvim slobodni da navedemo da je specijalizovana obuka i kurs - Python za decu od petog do osmog razreda namenjena upravo onim učenicima, koji su spremni da uče od vrhunskih stručnjaka i savladaju umeće programiranja. U principu, jedino ograničenje koje navodi Obrazovni centar Akademije Oxford u ovom slučaju jeste vezano za uzrast, uzevši u obzir da je ova edukacija namenjena učenicima viših razreda osnovne škole. Naravno da se očekuje da svako od njih zna da koristi računar, odnosno da poseduje osnovnu računarsku pismenost, ali i da je prethodno imao prilike da se upozna sa osnovama korišćenja Scratch programskog jezika.

Važno je da roditelji zainteresovane dece, to jest njihovi zakonski staratelji izvrše najpre prijavu, a uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora. Zahteva se da tom prilikom dostave osnovne informacije o detetu, a koje moraju uključivati njegovo ime i prezime, kao i datum rođenja, te se podrazumeva i da će ostaviti broj svog telefona, kako bi ih nadležni u toj poslovnici kasnije kontaktirali i obavestili o postupku upisivanja.

Naime, moramo naglasiti da je od strane institucije organizatora navedena obaveza da zakonski staratelj prijavljenog deteta bude prisutan u trenutku zvaničnog upisa. Tom prilikom bi on trebalo da priloži i svu potrebnu dokumentaciju, a informacije o tome će dobiti svako od njih pojedinačno već prilikom prijavljivanja.


Inače je data sloboda svakom klijentu da odabere na koji način želi svoje dete da prijavi za pohađanje ove edukacije. U principu, sve navedene informacije može da pošalje na mejl, odnosno da ih nadležnima u okviru izabranog predstavništva izdiktira i to ili lično ili putem telefona.

Posebno moramo istaći informaciju da ova obrazovna institucija nudi mogućnost svakom pojedinačnom kandidatu da nastavu pohađa, praktično govoreći, onako kako želi i kako mu najviše odgovara. Jednostavno rečeno, dostupan je individualni kurs i obuka - Python za decu od petog do osmog razreda, kao i grupna nastava i takozvana poluindividualna, a koja uključuje prisustvo dve osobe u isto vreme. Baš zato što se te tri opcije nalaze u ponudi institucije organizatora, podrazumeva se da prilikom zvaničnog prijavljivanja treba polaznik, odnosno njegov roditelj ili staratelj da navede nadležnima koji princip organizacije nastave mu najviše odgovara, a na osnovu čega će dobiti i sve potrebne informacije.

Sem toga, nastava se organizuje prema klasičnom principu, to jest u prostorijama jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije. Istakli bismo i to da konkretna obrazovna institucija u ovom momentu posluje na više od 35 lokacija u celoj našoj zemlji. Dakle, ne bi trebalo da predstavlja problem nijednom polazniku da pronađe predstavništvo, koje mu je u fizičkom smislu najbliže, pa čak i ono koje se nalazi u mestu njegovog stanovanja.

TESTOVI


Iako to nije praksa, postoji mogućnost i da specijalizovani seminar - Python za decu od petog do osmog razreda bude organizovan onlajn. U principu se nastava na taj način organizuje isključivo ako klijent, odnosno njegov roditelj ili staratelj zahteva. Jednostavan je razlog za to, pošto navedena obrazovna institucija u tom slučaju nije u mogućnosti da klijentu pruži garancije za kvalitet nastave, pošto će on časove da prati preko sopstvenog računara. Naravno da će pre toga dobiti informacije o karakteristikama, koje bi trebalo da ima određeni uređaj, ali i pored toga organizator nema prava da pruži potpune garancije za kvalitet nastave, koja će biti na taj način organizovana. Nadležni u okviru konkretne poslovnice će obavestiti svakog prijavljenog kandidata u tom slučaju da je njegova obaveza i da izvrši instalaciju tačno određene vrste programa na taj kompjuter, kao i da za sve vreme trajanja nastave osigura stabilnost internet konekcije. Još moramo naglasiti i to da IT sektor postoji u okviru svakog predstavništva institucije organizatora, te da su ti stručnjaci na raspolaganju svakom kandidatu, koji bude imao potrebu za njihovom pomoći, odnosno koji se ne snađe ili u toku praćenje nastave prema tom principu ili za vreme instalacije softvera.

Svakako za oba tipa edukacije važi pravilo da prijavljeni biraju da li će predavanja da pohađaju u paru, samostalno ili u grupi. Ono što moraju znati jeste da važe različita pravila organizacije, te da treba da bude prisutan i različiti broj polaznika.

Naime, poluindividualna nastava, koja je inače poznata kao nastava u paru, uključuje prisustvo dve osobe u isto vreme. A kada je u pitanju individualna obuka i kurs - Python za decu od petog do osmog razreda, to podrazumeva da samo jedan kandidat predavanja pohađa, te od četvoro do osmoro ljudi treba da pristupe predavanjima, kada je u pitanju grupni tip edukacije.

Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo naglasiti da iako je u suštini razlika u broju polaznika osnovna između njih, primetna je isto tako i razlika u načinu organizacije časova.

Nastava koju treba da pohađa grupa polaznika podrazumeva i najstrožije definisana pravila. A kordinator za nastavu u okviru bilo koje poslovnice je u obavezi ta pravila da definiše, odnosno da odluči kako o datumu početka edukacije, tako isto i o terminima u kojima će časovi da budu organizovani, kao i o njihovom rasporedu. Najbitnije je naglasiti da grupa od četiri osobe minimalno mora da bude formirana u okviru same poslovnice. Dakle, onog momenta kada četiri osobe najmanje budu prijavu izvršile, nadležno lice u tom predstavništvu će biti u obavezi da sve prethodno pomenuto precizira. Međutim, na nivou celokupne institucije organizatora je navedeno unapred koliko će ukupno da traje nastava u grupi, tako da će taj podatak prijavljeni ranije i dobiti. U svakom slučaju je važno da svaki član konkretne grupe ima na umu da nije dozvoljeno vršiti promene onoga, što koordinator za nastavu pre toga bude odredio. Podrazumeva se da će to biti naglašeno svakom prijavljenom kandidatu na vreme.

Još postoji opcija i da bude organizovana edukacija u formi individualne nastave, odnosno kroz takozvanu nastavu u paru. Biće primenjen potpuno istovetan princip organizacije u oba slučaja, a postoji samo razlika u broju osoba, koje treba predavanja da pohađaju. Stvar je vrlo jednostavna, jer se jedan kandidat ili dvoje njih, odnosno roditelji ili staratelji prijavljenog deteta moraju tom prilikom direktno sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom dogovoriti oko načina organizacije časova. A to znači da će se oni usaglasiti kako oko datuma početka individualne nastave ili poluindividualne, tako isto i oko toga u kojim će terminima da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka - Python za decu od petog do osmog razreda. A prema pravilniku institucije organizatora je predviđeno da je njihova obaveza i da se usaglase oko rasporeda predviđenog broja časova, pa će zahvaljujući tome da definišu i koliko bi ukupno trebalo konkretni tip edukacije da traje.

Šta izučava stručna obuka i kurs - Python za decu od petog do osmog razreda?

Vrlo je važno da deca, koja budu izrazila želju da pohađaju specijalizovani seminar - Python za decu od petog do osmog razreda, prethodno imaju adekvatno znanje vezano za rad u programskom jeziku Scratch. Podrazumeva se, sasvim logično da svako od njih ima i osnovnu računarska pismenost, te uopšteno da želi da se upozna sa radom u programskom jeziku Python i da iskoristi sve prednosti, koje on može da ponudi.

Profesor će se potruditi da upozna svakog prijavljenog najpre sa osnovnim karakteristikama ovog programskog jezika. A podrazumeva se da će u toku uvodnog predavanja biti govora i o istoriji njegovog razvoja, te o objašnjenju zbog čega se on karakteriše kao programski jezik koji ima opštu namenu. Takođe će profesor objasniti i zbog čega se on često označava kao programski jezik visokog nivoa i u koji meri su zastupljeni funkcionalni, zatim imperativni i objektno - orijentisani stil programiranja. Naravno da će biti predočene i osnovne karakteristike svakog tog stila, a polaznici će saznati i u kojim slučajevima je najbolje koristiti taj programski jezik. Takođe će ukratko profesor objasniti kada je nastao Pythton, zatim ko je njegov tvorac, kao i uopšteno u kojim slučajevima bi on trebalo da bude korišćen. Biće reči i o tome odakle potiče naziv ovog programskog jezika i sa čime se dovodi u vezu.

Svakako će biti polaznicima objašnjeno i kako je tekao razvoj jezika kroz istoriju, a zatim će predavač da se fokusira i na osnovne karakteristike tog programskog jezika, odnosno na princip njegovog funkcionisanja.

A podrazumeva se i da će biti predočeno koje su standardne biblioteke, koje Python koristi, s tim da će specijalizovani kurs i obuka - Python za decu od petog do osmog razreda omogućiti svakom kandidatu da sazna i na kojim platformama se mogu koristiti te biblioteke.

Koji sve moduli postoje, ali i na koji način se predstavljaju podaci je sledeće tema, sa kojom se svako ko bude pohađao ovaj stručni kurs da bude upoznat. Naravno da će biti govora i o tome kako se predstavljaju promenljive u tom programskom jeziku, te će prisutni saznati i da li je Python vezan ili nije za određenu promenljivu. A sem toga, predavači će govoriti i o tipovima podataka, zatim o svim onim objektima, koji su u konkretni programski jezik ugrađeni i o njihovim osnovnim karakteristikama.

Dobiće informacije polaznici i o tome na koji način se interpretiraju brojevi u tom programskom jeziku, te kako se dodeljuje vrednost, a naučiće prisutni i kako bi trebalo da rade sa listama i skupovima.

Biće predstavljene i funkcije, koje ovaj programski jezik nudi, a zatim će biti govora o klasama, kao i o modulima.

Vrlo važan segment, koji će svakako specijalizovana obuka i kurs - Python za decu od petog do osmog razreda da obuhvati jeste polje primene konkretnog programskog jezika. Pored toga što će teorijski biti objašnjeno u kojim slučajevima je najbolje primenjivati ga, biće prikazani i različiti primeri iz prakse, a kako bi prisutni mnogo lakše razumeli tematiku, kojom se ova specijalizovana obuka u osnovi bavi.

Trebalo bi da profesor govori i o tome kako uopšteno funkcioniše konkretni programski jezik, zatim koje su osnovne karakteristike grafičkog korisničkog interfejsa, a kao osnovni cilj ove edukacije jeste navedeno da svaki polaznik nauči da jednostavniju video igru izrađuje u 2 D tehnologiji. Upravo o tome će biti reci prvo u teoretskom modelu, a posle toga će pred svakog polaznika biti postavljen zadatak. Nakon što bude svako od njih taj zadatak izvršio, biće organizovana diskusija o urađenim radovima. A tom prilikom bi trebalo da svako od njih da učestvuje u razgovoru, te da navede i gde smatra da je drugi učesnik pogrešio, odnosno šta je potrebno da učini, da bi bilo koju načinjenu grešku on tom prilikom na najbolji mogući način ispravio.

Osnovni cilj ove stručne obuke jeste da svaki polaznik bude osposobljen da koristi prednosti konkretnog programskog jezika i da može samostalno da izradi igricu ili neku drugu animaciju. Zato i napominjemo da je primarno završno predavanje interaktivno, pa bi u tom smislu trebalo svaki kandidat u tom slučaju da uzme učešće, a očekuje se i da pitanja u vezi sa prethodno obrađenim temama postavi svako, kome nešto od gradiva nije bilo u potpunosti jasno. Podrazumeva se da će se predavač potruditi da na što jednostavniji način sve to objasni i da pomogne polazniku da bolje razume tematiku edukacije, to jest da samostalno može da koristi različite funkcije, koje taj programski jezik ima u ponudi.

Na kojoj lokaciji i u kojim terminima će da bude održan specijalizovani seminar - Python za decu od petog do osmog razreda?

Sama činjenica da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi tri mogućnosti, odnosno tri različita načina za organizaciju nastave je vrlo bitna i sa njom će biti upoznat svaki kandidat, to jest njegov zakonski staratelj. Radi se o tome da specijalizovani kurs i obuka - Python za decu od petog do osmog razreda može da bude organizovan u okviru grupne nastave, ali je ponudom obuhvaćena isto tako i poluindividualna i individualna edukacija.

Svakako će detalji u vezi sa organizacijom nastave biti predstavljeni svakom klijentu, a da bi on mogao da izabere kako mu najviše odgovara da njegovo dete pristupi predavanjima.

Najbitnije je napomenuti da se polaznicima, koji odluče da nastavu pohađaju sasvim samostalno, daje automatski i značajan nivo slobode u donošenju odluke o načinu organizacije časova. Naime, reč je o tome da individualni tip edukacije podrazumeva i posebno slobodno definisana pravila. Zato se dozvoljava svakom polazniku da u dogovoru sa predavačem i sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije definiše sve detalje. Podrazumeva se da tom dogovoru mora prisustvovati i zakonski staratelj polaznika, tako da će se oni usaglasiti ne samo oko datuma početka individualne nastave, nego i oko svega drugog što je važno za organizaciju u tom slučaju. Preciziraće i u kojim terminima će predavanja da budu organizovana, ali i koliko će ukupno da traje individualna obuka i kurs - Python za decu od petog do osmog razreda. Naime, njihova je obaveza da odluče i kako će predviđeni nastavni fond da u konkretnom slučaju bude raspoređen.

Sva ta ista pravila važe i kada je u pitanju nastava u paru, odnosno takozvana poluindividualna. U tom slučaju će dvoje kandidata da pohađaju časove, pa će se njihovi roditelji, to jest zakonski staratelji i usaglasiti se nadležnima oko svih potrebnih detalja.

A kada je u pitanju nastava namenjena grupi kandidata, moraju biti primenjena sasvim drugačija pravila organizacije, jer je tako predviđeno od strane pomenute specijalizovane obrazovne institucije. U jednoj grupi bi trebalo nastavu da prati četvoro ljudi najmanje, s tim da najviše osmoro njih u tom slučaju sme prisustvovati predavanjima. Uzevši u obzir da je jasno definisan broj kandidata, to se i zahteva da u okviru same poslovnice bude oformljena grupa od minimalnog broja članova najpre, kako bi nastava prema takvom principu uopšte i mogla da bude organizovana. Sve dok se to ne dogodi, specijalizovani seminar - Python za decu od petog do osmog razreda za grupu polaznika ne može da bude sproveden. Naravno da će to biti naglašeno svakom prijavljenom kandidatu, jer nadležni ne znaju kog datuma tačno će početi nastava, uzevši u obzir da to isključivo zavisi od broja prijavljenih, odnosno zainteresovanih kandidata. Već u trenutku prijavljivanja će svima njima biti na raspolaganju informacija o tome koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u grupi, pošto to definišu nadležni i taj podatak važi za svako predstavništvo pomenute obrazovne institucije. Važno je naglasiti da tek nakon oformljena grupe od minimum 4 člana, ovlašćeno lice određene poslovnice ima pravo i obavezu da precizira kako će časovi da budu organizovani. A to znači da će koordinator za nastava u okviru konkretnog predstavništva odlučiti prvo o datumu početka nastave u grupi, a zatim će odrediti i u kojim će terminima časovi da budu organizovani, kao i na koji način će da bude nastavni fond, koji je predviđen programom, u tom slučaju raspoređen. Napominjemo da nije dozvoljeno vršiti apsolutno nikakve izmene onoga, što nadležno lice bude u tom slučaju odredilo.

Osnovno što moraju znati svi prijavljeni jeste da se ova edukacija organizuje prema klasičnom principu, što podrazumeva sprovođenje časova u okviru jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije.

U slučaju da postoji izričit zahtev roditelja ili staratelja deteta da nastavu kandidat pohađa online, to će naravno da bude omogućeno, ali organizator ne pruža garancije za kvalitet nastave u tom slučaju i sa time će na vreme svaki klijent pojedinačno i da bude upoznat. S obzirom na to da polaznik u tom slučaju treba da koristi lični računar, a da institucija organizatora ne zna u kojoj meri taj uređaj zadovoljava zahteve organizatora, to praktično i nije moguće da polaznik dobije garancije za kvalitet nastave, kao kada predavanja pohađa na klasičan način. Napominjemo još jednom da će sve to biti na vreme navedeno svakom polazniku, to jest njegovom roditelji ili zakonskom staratelju, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica. Naravno da će svaki polaznik biti informisan i o obavezi instalacije softvera na konkretni računar, a kako bi mogao predavanja na taj način da pohađa. Isto tako će nadležni u okviru izabranog predstavništva obavestiti svakog polaznika o tome da je njegova obaveza da u toku trajanja nastave osigura optimalne uslove za rad, a što se prvenstveno odnosi na kvalitet veze sa internetom, koja mora da bude stabilna u toku svakog predavanja.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka - Python za decu od petog do osmog razreda?

Definisano je od strane organizatora koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs - Python za decu od petog do osmog razreda, samo kada nastavu treba grupa polaznika da pohađa. U suštini je razlog za to vrlo jednostavan, pošto informacije o trajanju nastave dobijaju polaznici već prilikom prijavljivanja, jer se taj podatak određuje na nivou celokupne institucije organizatora i važi za apsolutno svako predstavništvo.

Ukupno 4 meseca će pohađati članovi jedne grupe nastavu, a u programu za taj tip edukacije je navedeno 12 dvočasa. Takođe je unapred definisana i dinamika, u skladu sa kojom će biti predviđeni nastavni fond sproveden. Naime, svake sedmice u toku ta tri meseca će polaznici pohađati predavanja jednom u toku sedmice, a u trajanju od po dva školska časa, odnosno po 90 minuta.

Kada je u pitanju individualna nastava, ali i poluindividualna, predviđen je potpuno istovetan nastavni fond, a koji obuhvata 16 školskih časova. Međutim, kako se primenjuje fleksibilan princip organizacije, te se dozvoljava svakom kandidatu u tom slučaju da direktno sa predstavnicima institucije organizatora precizira, između ostalog i kako će programom određeni nastavni fond da bude raspoređen, to nije moguće praktično reći koliko će tom prilikom da traje specijalizovani seminar - Python za decu od petog do osmog razreda. Lako se može dogoditi da to bude i kraće od tri meseca, ali isto tako i duže nego što traje nastava za grupu polaznika.

Koliko košta specijalizovani seminar - Python za decu od petog do osmog razreda?

Samim tim što je različit princip organizacije nastave, odnosno nastavni fond, različita je i cena.

Najpre da naglasimo da grupni tip edukacije košta ukupno 8,400 RSD. A Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost svakom kandidatu u tom slučaju da plaćanje izvrši na tri jednake mesečne rate, tako da svaka rata iznosi po 2,800 RSD.

Takozvana nastava u paru ili poluindividualna košta ukupno 10,000 dinara, a navedena cena se odnosi na svakog pojedinačnog polaznika.

A ako nekome odgovara da pohađa individualni tip edukacije, onda je potrebno i da izdvoji ukupno 12,800 dinara.

Napominjemo da se podrazumeva da će nadležni u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora na vreme da informišu svakog polaznika, odnosno njegovog zakonskog staratelja o uslovima plaćanja i o svim ostalim detaljima u vezi sa cenom nastave.

Spisak gradova za školu programiranja za decu, kurs i obuka "Python za decu od petog do osmog razreda"

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje