Kurs i obuka - Scratch za decu (osnovni nivo) - škola programiranja za decu

U slučaju da roditelji primete naročito interesovanje deteta za programiranje, odnosno za rad sa računarima, valjalo bi da ga u tom pravcu i usmere. Naravno da to uopšte ne znači da će se dete u budućnosti baviti baš programiranjem, ali će sasvim sigurno imati značajnu korist ukoliko nauči određeni programski jezik.

Jedan od prvih jezika, koji je namenjen programiranju, a koji je tako koncipiran da ga mogu koristiti deca starosti od 8 do 16 godina jeste takozvani Scratch. Pre tek nešto više od 10 godina je razvijen ovaj programski jezik i to od strane studenata Tehnološkog instituta u Masačusetsu, u Sjedinjenim Američkim Državama.

Uzevši u obzir da je u pitanju programski jezik, koji ima podršku i na srpskom jeziku, ali i na mnogim drugim svetskim jezicima, to mališani iz naše zemlje imaju mogućnost da u okviru bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford pohađaju nastavu i nauče da kreiraju različite igre, animacije i uopšteno sve ono što pomenuti programski jezik dozvoljava.

Najpre da naglasimo da je u pitanju kurs i obuka - Scratch za decu (osnovni nivo) koji može biti organizovan kako u formi grupne nastave, tako isto i kroz individualnu, odnosno poluindividualnu.


Svakako je obaveza roditelja ili staratelja zainteresovanog deteta da se obrati nadležnima u okviru bilo koje poslovnice pomenute institucije u našoj zemlji, te da izvrši prijavljivanje. A to podrazumeva da bi trebalo da navede tom prilikom ime i prezime deteta, potom datum njegovog rođenja, te u svakom slučaju da ostavi broj telefona za dalji kontakt.

Pravilnikom je definisano da bi upisu morao da prisustvuje polaznik, a uzevši u obzir da je u pitanju maloletno lice, upis se organizuje uz lično prisustvo roditelja, odnosno staratelja prijavljenog deteta. Prethodno će biti svaki klijent obavešten o tome koja dokumenta ima obavezu u trenutku upisa da dostavi.

A pored toga što mora biti lično prisutan i doneti odgovarajuća dokumenta, očekuje se da roditelj prijavljenog deteta, odnosno njegov zakonski staratelj navede i da li mališan želi da pohađa specijalizovani seminar - Scratch za decu (osnovni nivo) u formi grupne nastave ili će se opredeliti za varijantu praćenja poluindividualne obuke, odnosno individualne.

TESTOVI


U principu se razlikuje nastavni fond i način organizacije grupne nastave sa jedne strane, te sa druge strane poluindividualne i individualne, a koje podrazumevaju potpuno isti nastavni fond i istovetna pravila organizacije, dok je različit broj polaznika, koji bi trebalo da pohađaju predavanja.

Da napomenemo odmah da se 16 školskih časova nalazi u nastavnom programu, a u skladu sa čim pravilima će biti organizovan i individualni tip edukacije i poluindividualni. Pravilo je da se tada ili jedan kandidat ili dvoje njih, što sve isključivo zavisi od toga da li je u pitanju nastava jedan na jedan ili nastava u paru, precizno dogovoraju sa predstavnikom institucije organizatora, to jest odabrane poslovnice i sa profesorom, koji bi trebalo nastavu da vodi i to oko apsolutno svih detalja. U suštini ti detalji podrazumevaju prvo definisanje datuma početka nastave, a zatim i određivanje termina, u kojima bi trebalo da bude organizovana ili individualna obuka i kurs - Scratch za decu (osnovni nivo) ili poluindividualna nastava. Sem toga, njihova je dužnost da se usaglase i oko rasporeda časova, to jest da definišu na koliko dana će da bude prethodno određeni nastavni fond raspoređen. Samim tim će oni zajedno da se dogovore i oko toga koliko bi trebalo konkretni tip nastave da traje.

Svakako se edukacija za grupu polaznika, a kada časove treba od četvoro do osmoro mališana da pohađaju, organizuje prema nešto drugačijem principu. Jednostavno, u jednoj grupi će biti prisutno najmanje četvoro polaznika, a najviše osmoro njih tada imaju pravo predavanja da pohađaju, kako bi kvalitet edukacije bio na propisanom nivou. Kako je od strane pomenute obrazovne institucije definisano koliko tačno polaznika treba časove da pohađaju, to je samim tim i određeno da prvo najmanji broj njih moraju prijavu izvršiti, pa će tek posle toga biti organizovana prema tom principu edukacija. Uopšteno govoreći, od strane institucije organizatora je definisano da nastava u tom slučaju treba da traje tri meseca, a da će biti ukupno 12 dva časa biti zastupljeno u nastavnom programu. Upravo taj broj časova će biti raspoređen na 3 meseca i to tako da đaci imaju predavanja jednom u toku sedmice, a u trajanju od po90 minuta, što su zapravo po 2 časa na nedeljnom nivou. Iako će dobiti informacije o trajanju i o dinamici sprovođenja časova već u trenutku prijavljivanja, polaznici će naknadno saznati i kog datuma bi trebalo da počne u tom slučaju stručni kurs i obuka - Scratch za decu (osnovni nivo), odnosno u kojim će terminima da budu održani časovi. Naime, sve to će definisati isključivo koordinator za nastavu i to samo u okviru onog predstavništva navedene obrazovne institucije, u kome bude pomenuti zahtev bio ostvaren, odnosno u kome 4 osobe minimum budu prijavu zvanično izvršile. Svakako kod grupne nastave ne dolazi u obzir da budu vršene izmene na zahtev polaznika, odnosno njihovih roditelja ili zakonskih staratelja, već se očekuje da svako od njih u potpunosti prihvati sve ono što bude definisao prethodno koordinator, odnosno nadležni u okviru konkretne poslovnice.

Inače je pravilo da nastava treba da bude organizovana na klasičan način, a što podrazumeva prisustvo polaznika u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Ovde je izuzetno značajno da naglasimo i to da se na više od 35 lokacija nalaze poslovnice te obrazovne institucije, te ne bi trebalo apsolutno nikakav problem da imaju polaznici da pronađu predstavništvo koje im je i fizički najbliže.

U određenim situacijama može biti ostvaren zahtev polaznika, to jest njegovih staratelja ili roditelja, da bude organizovan stručni seminar - Scratch za decu (osnovni nivo) online. A u tom slučaju će koristiti sopstveni računar kandidat kako bi pristupao predavanjima, s tim što će biti naglašeno da se za kvalitet edukacije u tom slučaju ne može garantovati od strane organizatora. Naime, čak i ako konkretni kompjuter budi ima odgovarajuće performanse, organizator u svakom slučaju nema pravo da pruži garancije za kvalitet edukacije, kao što to čini onda kada nastavu polaznik pohađa na klasičan način, odnosno kada praktični deo ove edukacije bude pratio na računaru, koji je visokog kvaliteta i dostupan je u okviru svih poslovnica pomenute obrazovne institucije. Naravno da će to svakako da bude napomenuto polaznicima, koji budu izrazili želju za takav pristup nastavi.

Šta izučava kurs i obuka - Scratch za decu (osnovni nivo)?

Od svakog polaznika se očekuje da ima osnovna znanja u vezi sa korišćenjem računara. Praktično govoreći, svako ko želi da pohađa specijalizovani seminar - Scratch za decu (osnovni nivo) bi trebalo i da ima osnovnu računarsku pismenost.

U toku uvodnog predavanja će profesor objasniti polaznicima koje su osnovne karakteristike konkretnog programa i šta podrazumeva pojam programiranja. Takođe će biti govora i o Scratch vizuelnom programskom jeziku, te o tome u kojim situacijama se on koristi. Podrazumeva se da je nastavni program prilagođen uzrastu dece, ali i nivou njihovog znanja.

Uz to će prisutni dobiti informacije i o tome zbog čega se preporučuje u tako ranom uzrastu upoznavanje sa ovim programskim jezikom, te koje će benefite da imaju deca, koja savladaju osnovne funkcije koje taj programski jezik podrazumeva.

A s obzirom na to da je u pitanju programski jezik, koji je visokog nivoa, te koji je istovremeno prilagođen uzrastu polaznika, to ne bi trebalo nikakvu smetnju da imaju polaznici ove edukacije prilikom upoznavanja sa njegovim osnovnim karakteristikama.

Dobiće informacije prisutni i o tome da Scratch sadrži određene elemente takozvanog objektno - orijentisanog programiranja, te da se prvenstveno koristi za formiranje zadataka, odnosno takozvanih niti, koje se posle moraju sinhronizovati i međusobno komunicirati, da bi ono što je dizajnirano moglo da funkcioniše.

Predviđeno je nastavnim programom, a u skladu sa čim smernicama će da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - Scratch za decu (osnovni nivo) da prvo prisutni treba da dobiju sve informacije teoretski, pa da posle toga pristupe izvršavanju nekih jednostavnijih zadataka.

Između ostalog, profesor će objasniti i kako funkcioniše sintaksa u tom programu, te zbog čega je praktično gotovo nemoguće da se napravi greška u sintaksi prilikom rada u pomenutom programu. Vizuelno predstavljeni blokovi se tom prilikom koriste, a zatim se uklapaju. Kako se uklapanje prvenstveno vrši prema obliku blokova, to podrazumeva da će predavači prvo objasniti o čemu bi trebalo voditi računa prilikom uklapanja, te će svakako prisutni saznati i da konkretni programski jezik daje povratnu informaciju, ukoliko blokovi nisu dobro uklopljeni.

Ističemo da je tek određeni deo sintakse vezan za nazive promenljivih, zatim za brojeve ili liste, te je i taj segment prilagođen uzrastu budućih korisnika.

A da bi mališani uzrasta od osam do 16 godina što bolje savladali programiranje, odnosno rad u programu Scratch, autori tog programskog jezika su se potrudili da maksimalno pojednostave sintaksu. U tom smislu ističemo i da nije u tom slučaju u pitanju tekst, već da se koriste blokovi, pa će upoznati prisutne profesori upravo sa osnovnim karakteristikama blokova.

Nakon što budu upoznali osnovne karakteristike ovog vizuelno programskog jezika sa određenim elementima objektno - orijentisanog programiranja, biće dozvoljeno prisutnima da postave pitanja predavaču. Tom prilikom bi trebalo da im bude razjašnjeno baš sve što eventualno do tog momenta nisu razumeli, a kako bi nakon toga mogli da izvrše zadatke, koji su propisani programom ovog stručnog seminara.

Predviđeno je da nakon završenog teorijskog dela, specijalizovani kurs i obuka - Scratch za decu (osnovni nivo) bude usmeren na praktičan rad. A tom prilikom će profesor dati jasne smernice prisutnima o tome šta bi trebalo od zadataka da izvrše. Nakon što to budu učinili, predviđeno je da se izvrši analiza urađenih zadataka, te da tom prilikom učestvuju svi koji kurs pohađaju. Trebalo bi da svako od prisutnih iznese svoje mišljenje o radu drugog kandidata, te da eventualno primeti greške i ukaže na njih. Očekuje se i da svaki kandidat navede kako bi on postupio, a da bi određene greške ispravio.

Napominjemo da je ova edukacija u osnovi interaktivna, pa se baš iz tog razloga očekuje da svaki polaznik uzme učešće tokom predavanja, odnosno da pita profesora sve što mu možda nije jasno od gradiva, koje je predviđeno programom.

Kada i gde se održava seminar - Scratch za decu (osnovni nivo)?

Da bi roditelji zainteresovanog deteta, odnosno njegovi zakonski staratelji dobili informacije o tome u kojim će terminima da bude organizovana stručna obuka i kurs - Scratch za decu (osnovni nivo), odnosno kog datuma će početi i na kojoj će lokaciji biti nastava održana, potrebno je da najpre odluče da li žele da njihovo dete pohađa nastavu u formi poluindividualne, odnosno individualne ili grupne.

Najpre moramo napomenuti da, kada je u pitanju mesto održavanja nastave, to podrazumeva organizaciju časova u prostorijama svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford. A ona se nalaze na više od 35 lokacija u celoj našoj zemlji, tako da su u principu svima lako dostupna. Svakako je najbitnije da kandidat pronađe upravo onu poslovnicu, koja se nalazi ili u mestu njegovog stanovanja ili koja mu je najbliža u fizičkom smislu.

Isto tako je dostupna mogućnost i da nastava bude organizovana za mališane online. Ali smo u obavezi i da napomenemo da u tom slučaju organizator ne može da sigura, odnosno da garantuje za kvalitet edukacije. Jednostavan je razlog za to, pošto će polaznici biti u obavezi da predavanja pohađaju preko sopstvenog računara, a čak i ukoliko budu zadovoljene u potpunosti karakteristike izabranog uređaja, odnosno zahtevi organizatora u tom smislu, to ne znači da sme biti garantovano za kvalitet nastave, kao što može kada polaznik predavanja pohađa u okviru jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije, te nastavu prati preko adekvatnih uređaja. U svakom slučaju, roditelji ili staratelji deteta, koji odluče predavanja na taj način da prate će biti u obavezi da obezbede kvalitet internet veze za sve vreme trajanja nastave, kao i da instaliraju odgovarajući program na izabrani uređaj. S obzirom na to da u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije postoji i tim stručnjaka, čija je dužnost da pružaju tehničku podršku kandidatima, to će svaki problem polaznika biti rešen u najkraćem mogućem roku.

Potpuno je svejedno za koju opciju se polaznik bude odlučio, odnosno njegov roditelj ili staratelj, jer u oba slučaja važi pravilo da specijalizovani kurs i obuka - Scratch za decu (osnovni nivo) može da bude održan kako u formi individualne nastave, tako isto i u paru, odnosno kroz takozvanu poluindividualnu, ali isto tako i u grupi. Iz tog razloga napominjemo da bi svako dete, to jest njegov zakonski staratelj trebalo da se opredeli između jedne od tih varijanti.

Mališani koji budu želeli da nastavu pohađaju u formi grupne će to učiniti u društvu tačno određenog broja polaznika, uzevši u obzir da pomenuta obrazovna institucija vodi računa o kvalitetu edukacije, pa je iz tog razloga definisano da od četvoro do osmoro kandidata nastavu u tom slučaju treba da pohađaju. Naveden je i zvaničan uslov organizatora za početak edukacije tog tipa i podrazumeva prijavljivanje četiri osobe najmanje u okviru konkretnog predstavništva. Dakle, sve do tog trenutka nastava ne može biti organizovana, jer prvo mora konkretni uslov da bude ispunjen. Podrazumeva se da će prilikom prijavljivanja o tome biti informisani roditelji deteta, odnosno njegovi zakonski staratelji, pošto nadležni u okviru konkretnog predsedništva ne mogu navesti kada će taj uslov biti ostvaren, pa samim tim ni ne mogu informisati zainteresovane o datumu početka edukacije u grupi. Svakako je u pitanju vrlo strog princip organizacije nastave, jer isključivo ovlašćeno lice predstavništva, u kome četiri osobe minimum prijavu budu izvršile, odlučuje o načinu organizacije časova. Jedino što prethodno mogu saznati prijavljeni jeste koliko će ukupno u tom slučaju da traje specijalizovani seminar - Scratch za decu (osnovni nivo). A nakon što grupa od minimum 4 člana u toj poslovnici bude zvanično formirana, svako od prijavljenih će da dobije informaciju i o datumu početka nastave u grupi. Zatim će biti informisani o terminima održavanja časova, kao i o tome kakva će dinamika biti primenjivana prilikom sprovođenja predavanja. Inače, pravilnikom navedene obrazovne institucije je određeno da nema mesta promenama niti jednog segmenta, što znači da zahtevi polaznika ne smeju biti ispunjeni u konkretnom slučaju.

Kako je u pitanju strog princip organizacije nastave, tako ova obrazovna institucija nudi mogućnost deci i da pohađaju časove potpuno samostalno. Tada će biti primenjena vrlo slobodno pravila organizacije, jer bi trebalo staratelj deteta u tom slučaju precizira sa nadležnim u konkretnoj poslovnici kako će biti časovi organizovani. Jednostavno govoreći, roditelj ili staratelj prijavljenog kandidata bi trebalo tom prilikom da zajedno sa koordinatorom za nastavu, na prvom mestu, a zatim i sa predavačem, koji će biti zadužen za vođenje individualne nastave, odredi kog datuma će obuka početi. Posle toga će oni da se usaglase i oko termina, u kojima će časovi da budu organizovani i naravno definisaće njihov raspored. Baš zato što je pravilnikom predviđen takav princip organizacije, podrazumeva se da će se oni zajedno dogovoriti i oko trajanja nastave poznate kao jedan na jedan, to jest takozvane individualne.

Biće primenjena potpuno ista pravila i kada dete želi da pohađa nastavu u paru, to jest u društvu još jednog kandidata. Naime, poluindividualna obuka i kurs - Scratch za decu (osnovni nivo) podrazumeva potpuno isti način organizacije kao i kada nastavi pristupa jedan polaznik, ali je razlika samo u tome što će roditelji i jednog i drugog kandidata, to jest njihovi zakonski staratelji, biti u obavezi da se sa pomenutim licima oko svih detalja dogovore.

Koliko traje obuka i kurs - Scratch za decu (osnovni nivo)?

Različit je broj časova predviđen za poluindividualnu i individualnu nastavu, sa jedne strane, odnosno za grupni seminar - Scratch za decu (osnovni nivo), sa druge strane. Samim tim što se primenjuju i drugačija pravila prilikom njihove organizacije, to njihovo trajanje može da bude i u većini slučajeva i jeste različito.

Odmah da napomenemo da ukupno 12 dvočasa podrazumeva nastavni program, prema kome će biti organizovana edukacija za grupu kandidata. A dinamika sprovođenja predavanja u tom slučaju podrazumeva da će učenici pohađati nastavu jednom u toku sedmice i to u trajanju od po 90 minuta, odnosno imaće po jedan dvočas. Samim tim je određeno da nastava u grupi traje ukupno tri meseca, s tim što će sve detalje dobiti polaznici nakon što bude bio zvaničan zahtev za početak nastave tog tipa ostvaren, to jest pošto u okviru određenog predsedništva grupa od četiri osobe najmanje bude zvanično bila formirana.

A kada je u pitanju poluindividualna nastava ili individualni kurs i obuka - Scratch za decu (osnovni nivo), nastavni program obuhvata 16 školskih časova. Uzevši u obzir da se primenjuju fleksibilna pravila organizacije, te da se dozvoljava kandidatu, to jest njegovim roditeljima ili starateljima, da preciziraju sa predstavnicima institucije organizatora kako će časovi biti organizovani, to znači i da individualni ili poluindividualni tip edukacije može trajati kraće ili duže nego nastava u grupi. Naime, oni će se usaglasiti, između ostalog i oko tačnog rasporeda časova, to jest oko toga kakva će dinamika da bude primenjivana prilikom sprovođenja predavanja, pa će samim tim odlučiti i koliko bi nastava trebalo ukupno da traje.

Koliko će ukupno da košta specijalizovani kurs i obuka - Scratch za decu (osnovni nivo)?

Samim tim što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost organizacije nastave na tri načina, to je i različita cena za svaki tip edukacije. Zapravo se u ponudi nalazi kako poluindividualni i individualni seminar - Scratch za decu (osnovni nivo), tako isto i grupni tip nastave.

Odmah da naglasimo da je potrebno izdvojiti ukupno 8,400 dinara, a ako dete odluči da nastavu pohađa u grupi. A tom prilikom, ova obrazovna institucija dozvoljava mogućnost plaćanja na tri rate, tako da je na mesečnom nivou potrebno izdvojiti po 2,800 dinara. U svakom slučaju će roditelji ili staratelji deteta dobiti sve neophodne informacije i o ceni i o načinu plaćanja, a nakon što budu izvršili prijavu.

Treba napomenuti i da cena poluindividualne nastave iznosi 10,000 dinara. A taj iznos se odnosi na svakog polaznika pojedinačno.

Što se tiče edukacije, koju bi trebalo samo jedno lice da pohađa, cena je 12,800 dinara.

Podrazumeva se da će u trenutku prijavljivanja svaki kandidat, to jest njegov zakonski staratelj, odnosno roditelj, da dobije detaljne informacije i o uslovima, odnosno o načinu plaćanja.

Spisak gradova za školu programiranja za decu, kurs i obuka "Scratch za decu (osnovni nivo)"

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje