Kurs za fotografa

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: postupkom fotografisanja, vrstama aparata, sredstima i mašinama koje se koriste u izradi fotografija; obradom, razvijanjem i izradom fotografija.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Punoletne osobe koje žele da se kvalifikuju za zanimanje fotograf, te da se detaljno upoznaju sa načinom fotografisanja, odnosno sa različitim vrstama kako fotoaparata, tako i sa svim onom dodatnom opremom koja se koristi tom prilikom, ali i sa obradom fotografija, te njihovim razvijanjem i izradom, imaju mogućnost da u toku cele kalendarske godine i to u celoj našoj zemlji, to jest u svakom gradu u kome postoji poslovnica Akademije Oxford, prate kurs i obuku za fotografa.

A kako se nastava odvija cele godine, tako isto se i zainteresovanim polaznicima nudi mogućnost da se bilo kog dana kada je otvorena konkretna poslovnica organizatora, prijave za pohađanje ovog kursa i to lično, a mogu i da prijavu izvrše na drugačiji način. Pod tim se misli na slanje podataka za prijavu preko mejla ili na kontakt koji mogu da ostvare telefonskim putem.

Ma koji način od pomenutih za prijavu da odaberete, morate znati da je vaša obaveza da lično prisustvujete upisivanju, jer se tada potpisuje i zvaničan ugovor sa organizatorom ovog kursa. Baš iz tog razloga se i zahteva da dostavite obaveznu dokumentaciju, a u nju osim fotokopije uverenja o državljanstvu (da ne bude starije od šest meseci), odnosno fotokopije krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, spadaju i fotokopija svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, a što zavisi samo od toga koji ste nivo obrazovanja pre toga dostigli. Samim tim što se potpisuje zvaničan ugovor sa organizatorom pomenute obuke, potrebno je da se svaki pojedinačni kandidati identifikuje, pa se baš zato i zahteva da on ima tada i validan lični dokument, a koji mora da poseduje fotografiju (lična karta, vozačka dozvola ili pasoša). U slučaju da je vaš dokument sa čipom, morate da ga imate očitanog u trenutku upisivanja, a sva plaćanja na koja se budete obavezali ovim ugovorom se vrše prema jasno definisanim pravilima i direktno u poslovnici u kojoj ćete i pristupiti upisu, odnosno u onoj u kojoj ćete pohađati jedan od pomenutih tipova teorijskog dela nastave.Imajte na umu da se podrazumeva odvojeno plaćanje oba dela nastave, a da nadoknada za pohađanje prakse zavisi od toga u kojoj kompaniji vi lično budete odlučili da je pohađate. Kada je reč o nadoknadi za pohađanje teorijskog dela ove obuke, obaveštavamo vas da ona, osim pohađanja individualne ili poluindividualne, odnosno grupne ili online nastave, uključuje i polaganje završnog ispita, kao i izradu sertifikata i dodatka sertifikatu, kao i onu literaturu koja će vam biti neophodna kada se budete pripremali za polaganje ovog ispita.

Moramo da naglasimo i to da svaki polaznik može samostalno da odluči u kojoj kompaniji će da odradi predviđenih 240 sati prakse, ali isto tako bi trebalo da znate da mi dajemo garancije za kvalitet prakse samo ako je on pohađa kod naših poslovnih partnera, to jest u onim firmama sa kojima smo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji potpisali pre toga. U tim situacijama ćete odmah dobiti sve potrebne informacije, a koje podrazumevaju i podatak vezan za cenu prakse, ali isto tako imate mogućnost i da je pohađate u okviru one kompanije sa kojom mi nismo potpisali pomenuti ugovor i koju ćete vi samostalno da pronađete. Ukoliko se budete odlučili za tu opciju, imate obavezu ne samo da se o svim detaljima dogovorite sa njenim zvaničnim predstavnikom, nego i da nama što pre omogućite sve informacije koje su potrebne za potpisivanje ugovora o poslovnoj saradnji, uzevši u obzir da tek nakon toga vi zaista imate mogućnost da počnete sa praćenjem praktičnog dela nastave. Podrazumeva se i da organizator ovog kursa neće dati garancije za kvalitet prakse koja se odvija u takvim kompanijama i to najpre zato što ne poseduje dovoljno podataka o načinu na koji ona posluje i organizuje praksu.

U slučaju da neko želi da se kvalifikuje za pomenuto zanimanje, odnosno da pohađa kurs i obuku za fotografa, a u gradu u kome taj kandidat stanuje mi još uvek nismo otvorili našu poslovnicu, omogućićemo mu da završni ispit polaže u prostorijama poslovnice koja je fizički najbliža gradu u kome on živi. Njemu se savetuje i da samostalno pronađe kompaniju u kojoj će da pohađa praksu i to prema jasno definisanim uslovima, a kada je u pitanju teorijski deo u okviru ovog kursa, svakako je najbolja opcija da se odluči za nastavu preko interneta.


Isto tako, trebalo bi da naglasimo i da u teorijijskom delu svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost izbora i to između online, individualne, poluindividualne i grupne obuke, a za koju od njih će se odlučiti zavisi samo od njegovih potreba. Onaj polaznik koji želi da obuku i kurs za fotografa pohađa u grupi, trebalo bi da zna da to podrazumeva termine i dinamiku koji se definišu od strane organizatora, da ovaj vid nastave ne može, kao ostali da bude odmah nakon prijavljivanja organizovan. Zapravo se mora sačekati prijava minimum 4 polaznika u jednoj poslovnici, pa se nakon toga formira grupa i tek onda prijavljeni dobijaju informacije o datumu njenog početka, odnosno o terminima, to jest dinamici. Svi ostali tipovi nastave koje smo prethodno pomenuli su mnogo fleksibilniji od grupne, jer u okviru njih svaki pojedinačni polaznik ima dozvolu da profesoru koji će biti dužan da vodi njegovu obuku, jasno navede u kojim terminima želi da pohađa nastavu i kojom dinamikom, ali i kada mu najviše odgovara da odabrani kurs počne.

Na završnom ispitu će polaznici da odgovaraju u pisanoj formi i usmeno, a očekuje ih ukupno 12 pitanja u pismenom, te 3 pitanja u usmenom delu ovog ispita. Nakon što odgovori na ove zahteve, to jest položi ovaj ispit, kandidat će steći sertifikat koji je zvanično priznata, a postoji mogućnost da on bude upisan u njegovu radni dosije. Budući da je od 01.01.2016. godine promenjen zakon koji to reguliše, to se zahteva da polaznici budu zvanično prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, a koja je od tada jedina institucija zadužena za upisivanje sertifikata. U slučaju da kandidat, koji postane vlasnik pomenutog sertifikata nije na evidenciji ove službe, to jest nalazi se u statusu zaposlenog lica, on će moći nesmetano da ga koristi u praksi, ali ipak neće moći da ga zvanično upiše u svoju radni dosije, jer će morati da sačeka da bude prijavljen na evidenciju ove službe, kako bi mogao da zahteva zvanično upisivanje sertifikata.

Svaki kandidat koji želi da polaže ovaj ispit, odnosno da stekne sertifikat za fotografa mora da ispuni osnovni zahtev za njegovo polaganje, a koji se odnosi na posedovanje dokaza o radnom iskustvu ili dokaza o odrađenom praktičnom delu ove obuke i to u trajanju od 240 radnih sati.

Dokumentacija koju treba da priloži svaki polaznik obuke koju organizuje Akademija Oxford, a nakon što bude položio ovaj ispit, te pre nego što se pristupi izrađivanju njegovog sertifikata, osim one obavezne uključuje i ugovor koji je potpisan sa organizatorom, kao i originalnu potvrdu da je sa uspehom savladao stručnu obuku i odradio praksu u pomenutom trajanju, te se dodaje i zapisnik sa polaganja završnog ispita i sam test.

A što se tiče onih osoba koje ne pohađaju obuku i kurs za fotografa u našoj organizaciji, ali žele da se prijave samo za polaganje ispita za proveru znanja, kako bi na taj način došli do sertifikata za to zanimanje, od njih se zahteva takođe da dostave svu dokumentaciju koja je prethodno navedena kao obavezna i koja uključuje kako uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci) i izvod iz matične knjige rođenih i to fotokopije tih dokumenata, tako isto i kopiju ili svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole. Bitno je i da dostave validan dokaz da su stekli radno iskustvo u oblasti provere, to jest da su pohađali praktičan deo u trajanju od 240 radnih sati, a svoj njihovoj dokumentaciji, po završetku polaganja ovog ispita treba da bude dodat i test, to jest zapisnik sa polaganja, kako bi mogao da bude izrađen sertifikat za zanimanje fotograf.

Šta obuhvata kurs za fotografa?

Iako je osnovna definicija vezana za zanimanje fotograf usmerena na fotografisanje u studiju, neosporna je činjenica da je sve veći broj profesionalnih fotografa koji svoje usluge pružaju van studija, tako da vrlo često oni fotografišu različite manifestacije ili svečanosti, bez obzira da li su one javne ili privatne. Uz to, mnogi od njih se fokusiraju i na umetničku fotografiju, te iz tog razloga obuka i kurs za fotografa koju organizuje Akademija Oxford, u teorijskom delu pred kandidate stavlja sva ona znanja koja su na prvom mestu vezana za istoriju fotografije i fotografisanja.

Nakon toga će oni biti upoznati, na prvom mestu sa korišćenjem različitih vrsta savremenih digitalnih aparata, a profesori će im posebno ukazati i na njihove osobenosti, kako bi ih uputili na to kako da na najbolji mogući način odaberu što kvalitetniji foto aparat. Podrazumeva se da će oni u ovom segmentu obuke naučiti i šta je takozvani CCD senzor, ali i šta se podrazumeva pod Pikselom, te na koji način se koristi opcija za zumiranje. Zahvaljujući savremenim trendovima, očekuje se i da polaznici budu upoznati sa pojmom i osobinama memorijske kartice, tako da će ih profesori upoznati i sa načinom prebacivanja fotografija na nju.

Isto tako će ih naučiti i koji su to faktori koji mogu da utiču na poboljšanje ili pogoršanje kvaliteta jedne fotografije, a upoznaće se i sa aparatima koji imaju takozvani LCD ekran, te sa njihovim prednostima, ali i eventualnim manama.

Neko ko je kvalifikovan za fotografa mora znati i šta je to stabilizacija slike, te na koji način se vrši digitalna stabilizacija, odnosno šta je ekspozicija. A pored toga, kurs i obuka za fotografa u ovom delu podrazumevaju i upoznavanje polaznika sa optičkim, ali i sa digitalnim zumom, gde će naučiti i koje su prednosti i mane i jednog i drugog. Makro fotografije i panorama slike su, takođe tema teorijskog dela ovog kursa, a polaznici se upoznaju i sa korišćenjem različitih efekata, poput crno - belih fotografija ili sefija.

Svako ko želi da se bavi ovim poslom, mora da zna i kako se vrši snimanje u video režimu, ali treba da zna i šta je takozvana žižna daljina, te koliko je ona bitna za izradu kvalitetne fotografije. Uz sve pomenuto, polaznici će upoznati i osnove izrade, ali i razvijanja fotografija, tako da će po sticanju sertifikata biti u potpunosti kompetentni da se bave ovim poslom, te će ga kroz praksu definitivno usavršiti.

Kako se odvija nastava za vreme kursa za fotografa?

Samim tim što zvaničan nastavni plan po kome se i organizuje kurs i obuka za fotografa predviđa sa jedne strane teorijski deo, a sa druge praktični, se očekuje da svaki polaznik već prilikom upisa jasno iznese stav o tome gde će pohađati praksu, odnosno koju vrstu u okviru teorijskog dela nastave želi da prati.

U ponudi je, osim individualne i grupne obuke, isto tako i nastava online, kao i ona koja je namenjena za dva polaznika u isto vreme, to jest poluindividualna.

Onaj polaznik koji bude odabrao da pohađa ili individualnu ili poluindividualnu, odnosno online obuku, trebalo bi da zna i to da on dobija veliku slobodu od strane organizatora, a vezano za izbor kako dinamike, tako i termina u kojima će se predavanja održavati, pa čak i datuma početka te vrste kursa. Zapravo, on se o svim pomenutim segmentima mora dogovoriti sa onim profesorom koji je zadužen da mu drži obuku.

A princip organizovanja kod grupne obuke je potpuno drugačiji, jer tu i dinamiku, ali i termine definiše isključivo Akademija Oxford, koja je organizator, a polaznici samo moraju da ih prihvate. Od njih se, takođe očekuje i da sačekaju prijavljivanje najmanje četiri osobe u jednoj od poslovnica, a kako bi grupni kurs i obuka za fotografa uopšte mogla i da počne. Kao što je već pomenuto, u ovom slučaju su termini definisani i nisu podložni promeni, izuzev u retkim situacijama, a koje podrazumevaju da zaista svaki polaznik u okviru konkretne grupe navede da mu ti termini ne odgovaraju, te da želi da ih promeni. Nakon što svi polaznici upute zvaničan zahtev koordinatoru za nastavu te poslovnice, on je dužan da prvo izvrši procenu, pa da tek onda odluči da li će im biti dozvoljena promena termina ili neće.

Svako ko želi da stekne sertifikat za ovo zanimanje, osim pohađanja teorijskog dela, a prema zvanično prihvaćenom nastavnom programu ima dužnost da pohađa i praktičan deo, te je određeno da praksa mora da traje ukupno 240 radnih sati. Polaznicima je dozvoljeno da biraju u kojoj firmi će da odrade praksu, a što se tiče mogućnosti koje im se nude, oni mogu da je pohađaju u kompaniji koju sami odaberu, ali isto tako mogu i da se odluče da ovaj deo obuke pohađaju u jednoj od kompanija sa kojima je organizator već ostvario poslovno - tehničku saradnju.

Sve informacije o uslovima za pohađanje prakse, kao i o ceni će dobiti samo oni polaznici koji se budu odlučili da je odrade u firmama koje se nalaze na zvaničnoj listi naših poslovnih partnera, a u ostalim situacijama mi sasvim sigurno nismo u mogućnosti da im damo nikakve informacije, budući da sa poslovanjem konkretne kompanije koju su oni odabrali, mi nismo upoznati, što znači da ne smemo da damo ni garancije da će praksa biti sprovedena prema pravilima. A kako o ceni, tako i o svim ostalim bitnim stvarima vezano za organizovanje prakse se svaki pojedinačni polaznik, u ovom slučaju mora dogovoriti sa zvaničnim licem u toj kompaniji. Od njega se očekuje i da sve poslovne podatke firme u kojoj je odabrao da pohađa praksu dostavi ovlašćenom licu naše poslovnice, jer se pre nego što počne da pohađa praksu zahteva da između nas i te kompanije bude potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji.

Kome je obuka za fotografa namenjena?

Svaka osoba koja je, na prvom mestu punoletna, a želi da stekne zvanično priznat sertifikat za navedeno zanimanje, ima mogućnost da pohađa i specijalizovani kurs i obuku za fotografa.

Iako se pred zainteresovane polaznike ne stavljaju zahtevi koji su vezani za znanje iz konkretne oblasti koja se tom prilikom izučava, neophodno je da oni pre upisivanja ovog kursa završe minimalno osnovnu školu. A u trenutku upisivanja se, zato i zahteva da uz ostalu dokumentaciju, dostave i validan dokaz o prethodno stečenom nivou obrazovanja, što zapravo podrazumeva ili kopiju svedočanstva osnovne škole ili fotokopiju diplome srednje škole (u zavisnosti od toga koji nivo obrazovanja su oni stekli do tada).

Koliko traje kurs i obuka za fotografa?

Ukupno tri meseca je određeno da obuka i kurs za fotografa traje, stim da svako ko odluči da ga pohađa, osim teorijskog dela nastave ima obavezu i da pohađa praksu u kompaniji koju odabere i to u ukupnom trajanju od 240 radnih sati.

Koliko košta obuka i kurs za fotografa?

Polaznici koji odluče da pohađaju pomenutu obuku moraju da znaju da se oba dela koja ona predviđa plaćaju sasvim odvojeno jedan od drugog.

Teorijski deo koji podrazumeva zvaničan nastavni plan po kome se sprovodi kurs i obuka za fotografa na prvom mestu uključuje pohađanje grupne, poluindividualne, online i individualne nastave, ali i polaganje završnog ispita. A pored svega toga, u navedenu cenu je uračunata i izrada najpre sertifikata, a potom i dodatka sertifikatu, kao i literatura koja je svakom pojedinačnom polazniku potrebna za pripremu polaganja završnog ispita.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za fotografa?

U svim poslovnicama Akademije Oxford se sprovodi teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za fotografa, dok se praktični deo pohađa u različitim kompanijama koje posluju u ovoj oblasti.

Najpre moramo da naglasimo da svaki pojedinačni polaznik treba da lično odabere i koju će vrstu nastave pratiti u teorijskom delu i gde će da pohađa praksu. A stvar je u tome da teroijski deo uključuje pohađanje kako online i individualne, tako i poluindividualne nastave, te se organizuje i rad u grupama, a u njima se može naći od četvoro do osmoro polaznika istovremeno.

Sve pomenute vrste nastave se odvijaju u prostorijama one poslovnice koju svaki pojedinačni polaznik bude odabrao, osim obuke online koja predviđa da je polaznik prati preko računara, to jest putem internet platforme koja je specijalno za tu svrhu namenjena. Da bi on mogao da pohađa kurs na taj način, osim računara mora obezbediti i stabilnu internet vezu, budući da je neophodno da budemo sigurni da neće doći ni do kakvog ometanja tokom predavanja. Ova vrsta nastave se odvija isto kao i poluindividualna, odnosno individualna, a u smislu da svaki pojedinačni polaznik treba da se sa profesorom dogovori kako oko datuma početka, tako i oko dinamime kojom će pratiti kurs i obuku za fotografa, te da precizira tačne termine u kojima će se nastava odvijati. A kod grupne obuke se nastava organizuje na drugačiji način, to jest pred polaznike se stavlja odluka organizatora o precizno određenim terminima i o jasno definisanoj dinamici, a od polaznika se očekuje najpre da se prijave za njeno pohađanje u jednoj od poslovnica, a zatim i da sačekaju da se u njoj formira konkretna grupa. Da bi to moglo da se sprovede u delo, neophodno je prijavljivanje najmanje četiri polaznika u konkretnoj poslovnici, budući da je to primaran uslov za očuvanje visokog kvaliteta nastave. Jedina situacija kada bi možda i moglo da dođe do promene termina kod grupnog kursa, podrazumeva da navedeni termini ni u okom slučaju ne odgovaraju baš ni jednom polazniku, ali i tada se prvo moraju proveriti svi uslovi za promenu konkretnog termina. Koordinator za nastavu, tek nakon što bude sasvim siguran da oni ne mogu ugroziti ostale obuke koje se tu organizuju, može da donose odluku o promeni termina, ali to svakako ne treba smatrati čestom praksom, jer se njoj pribegava samo u retkim slučajevima.

Dodatne napomene:

 • teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za fotografa se plaćaju odvojeno, dok cena prakse varira samo u zavisnosti od odabira svakog pojedinačnog kandidata u kojoj tačno firmi želi da je pohađa
 • osim mogućnosti da pohađa jednu od pomenutih vrsta nastave, polaznik u okviru cene za teorijski deo od organizatora ove obuke dobija i skriptu iz koje će se pripremati za polaganje završnog ispita, a u nju je uračunata i nadoknada za polaganje tog ispita, kao i izrađivanje sertifikata i dodatka sertifikatu
 • polaznik je dužan da u skladu sa odredbama potpisanog ugovora vrši sva plaćanja i to u poslovnici u kojoj pohađa teorijski deo obuke direktno, to jest u onoj u kojoj se upisuje, a prema cenovniku koji je tada na snazi
 • prijavljivanje se vrši u toku cele kalendarske godine putem telefona jedne od poslovnica ili direktno u njenim prostorijama, odnosno preko mejla
 • svako ko se prijavi je dužan da dođe lično i izvrši upis, te da tom prilikom potpiše i zvaničan ugovor sa Akademijom Oxford, a uz uslov da dostavi svu zahtevanu dokumentaciju
 • ako neko želi samo da stekne sertifikat za ovo zanimanje, to jest da polaže završni ispit, on mora da priloži obaveznu dokumentaciju koja između ostalog podrazumeva i dostavljanje potvrde o obavljenoj praksi, odnosno dokaz o stečenom radnom iskustvu na radnom mestu fotograf


.

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja- Kurs i obuka za fotografa - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za fotografa - Akademija Oxford

 • 1. Objasniti značenje izreke „Slika vredi više od hiljadu reči“?
 • 2. Objasniti razvoj fotografije i fotografisanja kroz istoriju?
 • 3. Kako radi digitalni fotoaparat?
 • 4. Nacrtati šemu filmskog fotoaparata.
 • 5. Nacrtati šemu digitalnog fotoaparata.
 • 6. Šta je CCD senzor?
 • 7. Objasnite reč PIKSEL?
 • 8. Na šta reba obratiti pažnju prilikom kupovine digitalnog fotoaparata?
 • 9. Sa kakvim karakteristikama digitalnog fotoaparata treba da tražite?
 • 10. Šta dobijate na fotografiji priliko različitog položaja zuma?
 • 11. Koja faktori utiču na kvalitet slike?
 • 12. Kakva je uloga objektiva na digitalnom fotoaparatu?
 • 13. Nacrtati šematski prikaz objektiva filmskog fotoaparata.
 • 14. Nacrtati šematski prikaz objektiva digitalnog fotoaparata.
 • 15. Da li se mogu ostavljati slike na memorijskoj kartici?
 • 16. Da li se dešavaju neke promene na digitalnom fotoaparatu kada se ne koristi duže vreme
 • 17. Koje su prednosti LCD ekrana?
 • 18. Objasniti način rada A i način rada B pune funkcije fokusera fotoaparata?
 • 19. Da li digitalni fotoaparati moraju da se održavaju u servisu?
 • 20. Koji izvor napajanja fotoaparata njaviše odgovara aparatu i doprinosi boljem radu?
 • 21. Šta fotoaparat meri kako bi vam pomogao da napravite optimalno dobre slike?
 • 22. Koji postoje sistemi za kontrolu ekspozicije’
 • 23. Kako radi autofokus?
 • 24. Šta je balans belog?
 • 25. Objasniti Kelvinovu skalu?
 • 26. Šta je osvetljenost?
 • 27. Šta treba raditi kada prizor nije dovoljno osvetljen?
 • 28. Šta je šum i kako ga možete izbeći?
 • 29. Objasniti tehnologiju stabilizacije slike?
 • 30. Šta je digitalna stabilizacija slike i kako se postiže?
 • 31. Kako se uređuje digitalna stabilizacija slike?
 • 32. Objasniti mehaničku satabilizaciju slike?
 • 33. Šta su programi za snimanje prizora?
 • 34. Koje su prednosti manuelne kontrole ekspozicije?
 • 35. Kakav je efekat otvora blenda?
 • 36. Kakav je efekat brzine zatvarača?
 • 37. Šta birati optički ili digitalni zum i objasniti zašto?
 • 38. O čemu treba voditi računa kada pravite Makro fotografije?
 • 39. Šta su panorama slike?
 • 40. Šta je snimanje u sekvenci?
 • 41. Kako fotografisati samog sebe?
 • 42. Da li se digitalnim fotoaparatom mogu napraviti crno-bele slike i sepia slike?
 • 43. Kako se fotografiše tekst?
 • 44. Šta sve može da se radi u video režimu?
 • 45. Da li je moguće snimiti sliku i zvuk?
 • 46. Da li se fotoaparat može nositi u vodu?
 • 47. O čemu se sve mora voditi računa prilikom fotografisanja?
 • 48. Šta su objektivi i koliko su bitini za fotografisanje?
 • 49. Koje vrste objektiva postoje? Navesti i objasniti svaki pojedinačno.
 • 50. Nacrtati šemu žižne daljine.

Cena kursa i obuke za fotografa je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za fotografe


Literatura za fotografe

Priručnik - Skripta - Knjiga za fotografe - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje