Kurs za metalorezača

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: obradom metala rezanjem; mašinama(cirkularima) za precizno rezanje; procesom rezanja, površinom u procesu rezanja, parametrima obrade; podelom alata u ovim radnjama ; vremenom obrade i brzinom rezanja u obradi oštrenjem i bušenjem; sredstvima hlađenja i podmazivanja (SHP), mehanizmom podmazivanja; osnovnim principima zaštite na radu i faktorima povrede na radu.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Da bi osoba koja je zainteresovana da se upozna sa obradom metala rezanjem to mogla i da učini na najbolji način, pobrinula se Akademija Oxford koja u svom redovnom programu ima i obuku i kurs za metalorezača.

U okviru nastave se svaki polaznik osposobljava za bavljenje ovim poslom, a kada završi teorijski i praktičan deo obuke, on treba da polaže završni ispit koji mu pruža mogućnost da postane vlasnik sertifikata za bavljenje poslovima metalorezača. Uzevši u obzir da su ovi sertifikati priznati i to od strane onih državnih institucija koje su za to nadležne, moguće je da svaki polaznik koji se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje odmah po sticanju i izvrši upisivanje ovog sertifikata u radni dosije, a prema trenutno važećim pravilima. Ta pravila od 01.01.2016. godine podrazumevaju da isključivo pomenuta služba vrši upisivanje sertifikata i to samo za one kandidate koji se u tom trenutku nalaze na njenoj evidenciji. Svakako, to ni u kom slučaju ne znači da osoba koja je trenutno zaposlena ne može da pohađa kurs i obuku za metalorezača. A ukoliko spadate u red zaposlenih lica, vi ćete morati da sačekate za upisivanje sertifikata, odnosno u onom trenutku kada iako se ponovo budete našli na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje možete da tražite upisivanje sertifikata, a do tada ste u mogućnosti da stečeni sertifikat priložite svom trenutnom poslodavcu.

Obuka i kurs za metalorezača podrazumeva i teorijski i praktični deo, a osnovni uslov koji se stavlja pred osobe zainteresovane za njeno pohađanje jeste minimalno stečeno osmogodišnje obrazovanje.

Prijavljivanje je moguće izvršiti cele godine lično u poslovnicama organizatora kursa ili prijavu možete da izvršite i putem telefona, kao i preko mejla.

U trenutku kada se upisujete za pohađanje ove obuke, u obavezi ste da donesete važeći lični dokument koji poseduje fotografiju, odnosno ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš, stim da ukoliko je u pitanju čipovan lični dokument morate doneti i taj dokument očitan. Isto tako treba da priložite i kopiju svedočanstva osnovne škole, to jest kopiju diplome srednje škole, a zatim i kopiju krštenice i kopiju uverenja o državljanstvu, ali koje nije starije od šest meseci. Tada i potpisujete ugovor sa Akademijom Oxford kao organizatorom ove obuke, a kada se završi kurs i obuka za metalorezača dobićete i priručnik, odnosno skriptu iz koje možete da se pripremite za polaganje završnog ispita.

Nadoknada za polaganje završnog ispita, kao i skripta je sve uračunato u ukupnu cenu teorijskog dela obuke, a takođe i izrada sertifikata. Dokumentacija koja je potrebna za izradu sertifikata, nakon što polaznik položi ovaj ispit podrazumeva svu onu dokumentaciju koja je navedena kao obavezna za upisivanje, kao i potvrdu o uspešno savladanoj praktičnoj obuci za stručno osposobljavanje i to originalan dokumentu, odnosno ugovor koji se potpisali sa organizatorom obuće. A tom prilikom se prilaže i završni test, kao i zapisnik, a nakon toga se pristupa izradi sertifikata.

Budući da Akademija Oxford onim kandidatima koji su obuku pohađali na nekom drugom mestu, a stekli su i praktična znanja, te o tome poseduju relevantan dokaz, omogućuje da se prijave samo za proveru znanja, tada je potrebno priložiti svu pomenutu dokumentaciju, ali i potvrdu o uspešno savladanoj praktičnoj obuci bez ugovora koji su kandidati potpisali sa nama.

Što se tiče teorijskog dela, on se odvija u poslovnicama organizatora ovog kursa i to na nekoliko načina. Polaznici imaju mogućnost da nastavu pohađaju ili individualno ili u vidu poluindividualne, odnosno u grupi, a isto tako im je na raspolaganju i pohađanje ovog kursa online. Svaki onaj polaznik koji se odluči za individualnu nastavu treba da zna da tu termini nisu tačno određeni, već isključivo on dogovara termine, kao i dinamiku prema kojoj će časovi da se održavaju sa profesorom. A to isto važi i za poluindividualnu nastavu, koja podrazumeva rad sa dvoje polaznika istovremeno. Online nastava se odvija takođe prema pravilima individualne nastave, tako da važi sve isto što je navedeno za nju, a uz to svaki polaznik treba da poseduje računar, ali se zahteva i da on bude na internet spojen isključivo vezom koja je stabilna, kako ne bi došlo do ometanja predavanja.

Za praktičnu nastavu važi pravilo da svaki polaznik pojedinačno bira gde će je pohađati, to jest da li želi da praksu odradi u onoj firmi koja je partner Akademije Oxford, budući da između njih postoji potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, ali isto tako svaki polaznik može i da sam odabere kompaniju u kojoj želi da pohađa praksu, ali tada mora da ispoštuje određene zahteve. Pod tim se misli da najpre treba da obavesti zvanično lice konkretne poslovnice organizatora ovog kursa o tome, kako bi mu bilo omogućeno u najkraćem roku obavljanje prakse u toj kompaniji, budući da se zahteva da Akademija Oxford prvo sklopi ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji sa tom firmom, što je ustvari uslov koji je obavezno ispuniti.

Od svakog polaznika koji želi da polaže završni ispit se zahteva da poseduje i potvrdu o obavljenoj praksi i to u trajanju od 240 i više sati, a koju će mu izdati kompanija u kojoj je odlučio da pohađa praktičan deo nastave. A za ove kandidate koji žele samo da polažu stručni ispit, a ne zanima ih obuka i kurs za metalorezača koji organizuje Akademija Oxford je uz to uslov za izlazak na ispit i potvrda o radnom iskustvu.

Završni ispit podrazumeva dva dela, to jest usmeni i pisani deo. Usmeni čine ukupno tri pitanja, a pismeni deo je sastavljen od 12.

Ako kandidat živi u mestu u kome ne postoji poslovnica Akademije Oxford, a želi da obavlja praktičnu obuku, to jest samo da polaže završni ispit, onda on ima mogućnost da samostalno pronađe kompaniju i ispoštuje sve što je prethodno navedeno. U takvim slučajevima, kandidat ispit polaže isključivo u našoj poslovnici i to u onoj koja mu je najbliža.

Moramo da naglasimo i to da svaki kandidat koji želi da pohađa praksu u okviru kompanije sa kojom mi nemamo saradnju, samostalno dogovara cenu praktične obuke. A mi u tom slučaju ne možemo da utičemo ni na cenu, ni na kvalitet obuke, budući da za kvalitet tako obaveljene prakse ne dajemo garancije.Šta obuhvata kurs i obuka za metalorezača?

Metalorezački zanat podrazumeva obradu metala pomoću rezanja, tako da će predavači najpre polaznike da upoznaju sa osnovama obrade metala na ovaj način, a zatim će ih uputiti i u način funkcionisanja mašina koje se tom prilikom najčešće koriste. A to podrazumeva upoznavanje najpre sa principom rada cirkulara za precizno rezanje.

Tokom trajanja nastave polaznici se upoznaju detaljno i sa procesom rezanja i to počev od obrade površina za ovaj proces, preko upoznavanja sa alatima koji se koriste, pa do podešavanja parametara obrade, odnosno sredstava koja se koriste za hlađenje i podmazivanje (SHP). Uz to, polaznici će da se upoznaju i sa različitim mehanizmima podmazivanja, a budući da je vrlo važan deo obavljanja ovog posla vezan i za principe zaštite na radu, predavači će nastojati da im približe sve ono što će im biti od koristi prilikom obavljanja ovog posla, a odnosi se na ovaj segment. Tako da će naučiti, ne samo kako se pravilno zaštiti, nego i koji su to sve faktori koji mogu da imaju uticaja na različite povrede na radu.

Obuka i kurs za metalorezača predviđa da se polaznici do detalja upoznaju sa postupkom koji podrazumeva svođenje konkretnog materijala na željeni oblik i dimenzije, a uz precizno uklanjanje viška materijala. Tako će im predavači do detalja predstaviti i različite vrste ovog rezanja, ali i sve one sile rezanja koje potrebno primeniti u različitim situacijama.

Uzevši u obzir da metalorezači tokom obavljanja svog posla imaju dodira i sa tehničko - tehnološkom dokumentacijom, to će polaznici tokom teorijskog dela nastave da se upoznaju i sa tumačenjem ovakvih tipova dokumentacija. A osim što će naučiti koji se sve alati koriste, to jest kako funkcionišu elektronske mašine koje se koriste u ovom poslu, oni će naučiti i kako se koristi takozvana geometrija reznog alata, odnosno na koji način se vrši kretanje alata i predmeta obrade.

Samim tim što se tokom obrade metala stvara i strugotina, a što predstavlja zapravo otpadni deo, polaznici će od strane predavača da dobiju informacije i o tome koje sve vrste strugotina postoje i kako se one formiraju. Pored svega toga, kurs i obuka za metalorezača podrazumeva da se polaznici upoznaju sa obradom oštrenjem ili bušenjem, kao i sa svim proizvodnim operacijama, geometrijskim parametrima i primenljivim alatom koji se tokom tih procesa koriste. Sem toga, savladaće i znanja koja su potrebna da bi se na što bolji način definisalo vreme obrade i brzine rezanja u obradi bušenjem i oštrenjem, a posebna pažnja se posvećuje upoznavanju polaznika sa različitim sredstvima hlađenja i podmazivanja, odnosno sa načinom funkcionisanja mehanizma podmazivanja, kao i sa ulogom koju ta sredstva imaju za rezanje metala. Podrazumeva se da će polaznici od profesora dobiti jasne smernice i na koji način da odaberu najbolje sredstvo za hlađenje i podmazivanje, jer će ih oni upoznati sa osnovnim vrstama ovih sredstava i razlikama između njih.

Kao što smo već naveli, zaštita na radu je vrlo bitna za obavljanje ovog posla, tako da će toj oblasti biti posvećen jedan deo obuke, gde će se polaznici upoznati sa svim detaljima koji se tiču bezbednosti i zaštite na radu.

Na završnom ispitu koji polažu svi polaznici ove obuke je neophodno da pripreme odgovore na različita pitanja, što mogu da učine iz skripte, odnosno priručnika koji će dobiti po završetku nastave, a čija cena je uračunata u cenu ovog kursa. Pored ostalog, od njih se očekuje da znaju odgovor na pitanje koji su to osnovni pojmovi koji se koriste tokom prerade metala rezanjem, te bi trebalo da znaju i koji su osnovni postupci obrade metala rezanjem, ali i šta podrazumeva proces rezanja. Trebalo bi da mogu da objasne koje su to takozvane osnovne površine koje se koriste u ovom procesu, ali i koji su osnovni parametri obrade, te koja su to osnovna kretanja alata i predmeta obrade, ali i da objasne šta podrazumeva osnovna geometrija reznog alata. Takođe će moći da nauče i koji su procesi primenjljivi u obradi rezanjem, na koji način se obrazuje strugotina i koje sve vrste strugotine postoje. A zatim slede pitanja vezana za obradu oštrenjem ili brušenjem, gde polaznici treba da objasne kako funkcionišu te proizvodne operacije, ali i koji se geometrijski parametri proizvodne operacije koriste tokom obrade oštrenjem.

Uz to polaznici treba da znaju i da odgovore na pitanje vezano za različite alate koji se koriste u ovim tipovima obrade, a zatim i kako se oni dele. Upoznavanje otpora rezanja i snage, kao i režima obrade u okviru procesa obrade oštrenjem i brušenjem su takođe pitanja na koja polaznici koji pohađaju kurs i obuku za metalorezača treba da imaju odgovor, a tu su i pitanja koja su vezana za takozvano glavno vreme obrade, brzinu rezanja u obradi oštrenjem i brušenjem, kao i poznavanje mašina koja se koristi u ovom tipu obrade.

Poseban segment pitanja je usmeren i na poznavanje sredstava hlađenja i podmazivanja, gde se očekuje da polaznici znaju kako funkcioniše mehanizam podmazivanja, a zatim koja je to zaštitna uloga koju imaju ova sredstva, ali bi trebalo i da objasni na koji način se vrši adekvatan izbor sredstava za hlađenje i podmazivanje.

Završni delovi ispita, kao i završni delovi nastavnog plana koji predviđa kurs i obuka za metalorezača su usmereni na ulogu i značaj bezbednosti i zdravlja na radu, gde polaznici treba da navedu faktore koji dovode do različitih povreda na radu, a trebalo bi da su upoznati i sa dužnostima koje imaju radnici i poslodavci u celokupnom sistemu zaštite zdravlja na radu. Pored toga, od njih se očekuje da poznaju faktore koji dovode do povreda na radnom mestu, a zatim i da znaju koji su mehanički faktori opasnosti, te koje su to ostale vrste faktora opasnosti (od električne energije, od požara i eksplozije, od padova i visinskih radova, od štetnih i otrovnih materija, od štetnih zračenja, od buke i vibracije, od nepovoljnih klimatskih uslova rada i drugi).

Takođe trebalo bi i da poznaju osnove prve pomoći, te da znaju da reafuju ukoliko dođe do određene povrede na radu, a zatim i da znaju koja se to lična zaštitna sredstva koriste, to jest šta treba preduzeti ukoliko zaposleni ne koristi ta sredstva koja su propisana zakonom.

Polaznici će steći znanja tokom trajanja ove obuke, a samim tim i biti u mogućnosti da odgovore na pitanja koja se odnose na ulogu inspekcije rada, te će biti upoznati i sa takozvanom tehničkom dokumentacijom, koju će u potpunosti moći samostalno da tumače. Naravno, svako ko se bavi poslom metalorezača treba da zna i šta su standardi, a o čemu će takođe biti reči tokom obuke, te čemu služe, odnosno kako se crta i tumači tehnički crtež, ali i kako funkcioniše rad sa mernim instrumentima, odnosno kako se radi kontrola i slični detalji.
Kako se odvija nastava tokom obuke za metalorezača?

Samim tim što se kurs i obuka za metalorezača sastoji od dva dela, to jest od teorijskog i praktičnog dela, to se i način njihovog odvijanja razlikuje.

Zapravo je stvar u tome da se teorijski deo isključivo odvija u poslovnicama organizatora obuke, to jest u sklopu bilo koji od preko 20 poslovnica koliko ih za sada ima Akademija Oxford. Tu svaki polaznik ima mogućnost da odabere da li će da pohađa nastavu u grupi, odnosno da li mu više odgovara da časove prati preko internet platforme ili, pak želi da je pohađa individualno, te poluindividualno.

Svaka od navedenih vrsta nastave je specifična, tako da recimo grupna nastava podrazumeva tačno definisane termine, te dinamiku po kojoj se časovi odvijaju, a grupe broje od najmanje četvoro do najviše osmoro polaznika, jer je to jedini način da se očuva visok kvalitet nastave koji je jedno od obeležja naše institucije. Moramo da naglasimo i to da u okviru grupne nastave obično ne dolazi do promene termina, mada nije nemoguće da se izvrši i to, ali samo onda kada se to iznese kao zahtev svih polaznika - članova jedne grupe i kada u određenoj poslovnici ima uslova da se ta promena izvrši i to bez ikakvih poteškoća, ali to ne spada u našu redovnu praksu.

Nastava online pred zainteresovanog polaznika stavlja naravno zahtev da poseduje računar, ali i zahtev da je on stabilnom vezom spojen sa internetom. Ovaj tip nastave se odvija kao individualna, odnosno poluindividualna, a u smislu da podrazumeva da se polaznici i profesori međusobno dogovaraju ne samo o tačnom datumu početka obuke, nego i o terminima, kao i o njihovoj dinamici.

Praktičan deo nastave se obično odvija pojedinačno, ali to sve zavisi isključivo od zahteva polaznika, kao i od uslova u kompaniji u kojoj žele da pohađaju praksu. Polaznici biraju da li žele da praktičan deo nastave pohađaju u firmama - partnerima Akademije Oxford ili žele da sami pronađu firmu u kojoj će pohađati ovaj deo obuke. Uslov za pohađanje praktičnog dela nastave u kompanijama koje nisu naši partneri jeste da sa njima bude sklopljen ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Iz tog razloga je polaznik koji se odluči za ovu opciju, dužan da o tome obavesti ovlašćeno lice Akademije Oxford u poslovnici u kojoj se prijavljuje, kako bi mu bila obezbeđena relevantna dokumentacija, to jest kako bi što pre bio potpisan ovaj ugovor.

Ko može da pohađa obuku i kurs za metalorezača?

Primaran uslov za svaku osobu koja želi da pohađa kurs i obuku za metalorezača jeste da poseduje minimalno osnovno obrazovanje.

Pohađanje ovog kursa je namenjeno svakome ko želi da se osposobi za posao metalorezača, to jest za onog ko ima želju da postane zvanično sertifikovan za obavljanje tog posla.

Koliko traje kurs i obuka za metalorezača?

Predviđeno je da obuka i kurs za metalorezača traju ukupno tri meseca. A u sklopu tog vremena svaki polaznik ima obavezu i da odradi praksu, a u trajanju od 240 radnih sati.

Takođe, polaznicima je data mogućnost i da stručnu obuku pohađaju svakoga dana u toku radne nedelje i to u trajanju od po 8 sati, pa u tom slučaju kurs i obuka za metalorezača traju ukupno dva meseca.

Koliko košta obuka za metalorezača?

Cena ove obuke varira u zavisnosti od toga za koji tip teorijskog dela nastave se polaznik odlučio. Isto tako i praktičan deo se plaća potpuno odvojeno od teorijskog, pa se i njegova cena razlikuje u zavisnosti od izbora svakog pojedinačnog polaznika.

Cene pogledajte u cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za metalorezača?

Kurs i obuka za metalorezača su sačinjeni iz dva dela, odnosno praktičnog i teorijskog, tako da se teorijski deo održava isključivo u poslovnicama Akademije Oxford, a polaznik odlučuje koji tip nastave želi da pohađa (nastavu u grupi, individualnu, online ili poluindividualnu).

Kada je u pitanju online nastava, ona se odvija iz polaznikovog doma, a uz uslov da on ima pristup računaru i da je on na internet vezan isključivo putem stabilne konekcije. Grupna obuka i kurs za metalorezača podrazumevaju rad u manjim grupama polaznika, a koje broje od četvoro do osmoro njih. Uslov za početak odvijanja ovog tipa nastave jeste prijavljivanje minimalno 4 polaznika u konkretnoj poslovnici organizatora, a kada bude taj uslov ispunjen svi prijavljeni se obaveštavaju o tačnom datumu kada počinje ova vrsta obuke, ali i o terminima, to jest o preciznoj dinamici.

Za poluindividualnu i individualnu nastavu, kao i online, termini i dinamika su isključivo stvar dogovora između jednog ili više polaznika i profesora, a isto tako oni dogovaraju i datum kada će početi ova vrsta kursa.

Praktični deo ove obuke se odvija ili u firmama koje su partneri Akademije Oxford, odnosno u onim kompanijama sa kojima postoji potpisan postignut ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji ili u firmama koje svaki polaznik ponaosob odabere. A u slučaju da se odluči za drugu varijantu, polaznik je u obavezi da ovlašćeno lice poslovnice u kojoj se prijavio obavesti o tome, a kako bi mu bilo omogućeno pohađanje praktičnog dela obuke u toj kompaniji. Radi se, zapravo o tome da je obavezno potpisivanje ugovora sa tom firmom, tako da će ovlašćeno lice organizatora obezbediti svu potrebnu dokumentaciju, a što se tiče kvaliteta i cene ove vrste praktične nastave Akademija Ooxford ne može da garantuje za to.

Dodatne napomene:

 • osim što mora da pohađa obuku i kurs za metalorezača ili da donese potvrdu o radnom iskustvu, kandidat koji je zainteresovan da polaže završni ispit mora da poseduje i dokaz o izvršenoj stručnoj praksi i to u trajanju od 240 i više sati, a tu potvrdu mu izdaje firma u kojoj je praksu obavio, bez obzira da li je to partner Akademije Oxford ili neka druga kompanija i to u skladu sa pomenutim zahtevima
 • u cenu je uračunato polaganje završnog ispita, kao i priručnik, odnosno skripta za njegovu pripremu, ali i izrada sertifikata i diplome
 • u cenu nije uračunato pohađanje prakse, a Akademija Oxford ne može da utiče na cenu prakse u onim firmama sa kojima nema potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, kao ni na nivo njenog kvaliteta
 • sva plaćanja polaznici vrše u okviru one poslovnice u kojoj se prijavljuju, to jest u kojoj pohađaju obuku, a u skladu sa odredbama ugovora, odnosno prema važećem cenovniku
 • prijavljivanje se vrši cele kalendarske godine direktno u poslovnicama Akademije Oxford ili putem telefona, kao i preko mejla, a polaznici su u obavezi da lično prisustvuju potpisivanju ugovora

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite PDF verzijuIspitna pitanja- Kurs i obuka za metalorezaca - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za metalorezaca - Akademija Oxford

 • Osnovni pojmovi prerade metala rezanjem.
 • Osnovni postupci obrade metala rezenjem.
 • Osnovi procesa rezanja.
 • Koje su osnovne površine u procesu rezanja? Objasni.
 • Koji su osnovni parametri obrade? Objasni.
 • Osnovna kretanja alata i predmeta obrade.
 • Osnovna geometrija reznog alata.
 • Procesi u obradi rezanjem.
 • Osnovna teorija u procesima obrade metala rezanjem.
 • Proces obrazovanja strugotine.
 • Nabroj I objasni vrste strugotine.
 • Objasni obradu oštrenjem ili brušenjem.
 • Objasni proizvodne operacije oštrenjem i brušenjem.
 • Objasni geometriske parametere u obradi oštrenjem.
 • Objasni proizvodne operacije u obradi oštrenjem.
 • Alati u obradi oštrenjem i brušenjem. Objasni osnovne pojmove.
 • Podela alata u obradi oštrenjem i brušenjem prema vrsti alatnog materijala.
 • Otpori rezanja I snaga. Objasni.
 • Režim obrade u obradi oštrenjem i brušenjem. Objasni.
 • Kako se definiše glavno vreme obrade.
 • Brzina rezanja u obradi oštrenjem i brušenjem. Objasni.
 • Mašine u obradi oštrenjem i brušenjem. Objasni..
 • Sredstva hladjenja i podmazivanja – SHP. Objasni osnovne pojmove.
 • Mehanizam podmazivanja. Objasni.
 • Zaštitna uloga SHP. Objasni.
 • Vrste sredstava hladjenja I podmazivanja – SHP. Objasni.
 • Izbor sredstava hladjenja i podmazivanja – SHP. Objasni.
 • Pojam zaštite na radu
 • Uloga I značaj bezbednosti I zdravlja na radu.
 • Navesti faktore povrede na radu.
 • Objasni pojam ZNR.
 • Navesti dužnosti poslodavca I dužnosti radnika u sistemu zaštite zdravlja na radu.
 • Navesti faktore povrede na random mestu.
 • Mehanički factor opasnosti.
 • Faktor opasnosti od električne energije.
 • Faktor opasnosti od požara I eksplozije.
 • Faktor opasnosti od padova I radova na visini.
 • Faktor opasnosti od štetnih I otrovnih materija.
 • Faktor opasnosti od štetnih zračenja.
 • Faktor opasnosti od buke I vibracije.
 • Faktor opasnosti od nepovoljnih klimatskih uslova rada.
 • Prva pomoć. Objasniti osnove prve pomoći u slučaju nastanka povreda na radu.
 • Lična zaštitna sredstva. Koje mere preduzeti za slučaj da zaposleni ne koristi propisana sredstva zaštite na radu.
 • Zadatak I uloga inspekcije rada.
 • Osnovna svojstva materijala.
 • Objasniti osnovne odlike I strukturu materijala.
 • Dobijanje čelika.
 • Šta je tehnička dokumentacija.
 • Vrste projekcija.
 • Objasniti pojam tehničko crtanje. Šta predstavlja I čemu služi.
 • Šta su standardi I čemu služe.
 • Koji formati tehničkih crteža postoje.
 • Objasniti sledeće pojmove: zaglavlje za crteže, sastavnica, razmera.
 • Koji tipovi linija postoje.
 • Objasniti šta su preseci I čemu služe.
 • Merenje mernim instrumentima. Osnovni pojmovi.
 • Kontrola. Objasni pojam kontrole. Objasni osnovna sredstva za kontrolu.
 • Objasniti univerzalna merna sredstva.
 • Objasniti kljunasto pomično merilo.
 • Mikrometar. Objasni.
 • Komparator. Objasni.
 • Objasni univerzalni mehanički uglomer.

Cena kursa i obuke za metalorezača je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za metalorezače


Literatura za Metalorezače

Priručnik - Skripta - Knjiga za metalorezače - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje