Kurs i obuka za zidara

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: planovima i nacrtima objekata, procesom zidanja, vrstama poslova koje zidar obavlja, materijalom koji se koristi.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 120 radnih sati

Cele kalendarske godine, svako ko je zainteresovan da pohađa obuku i kurs za zidara kako bi stekao sertifikat za bavljenje ovim poslom, ima mogućnost da se prijavi i to lično u odabranoj poslovnici Akademije Oxford. A zainteresovanim polaznicima je na raspolaganju i mogućnost da prijavu izvrše elektronskim putem, to jest da preko mejla pošalju podatke za prijavu, a što uključuje ne samo njihovo ime, odnosno prezime i podatke za kontakt, već i informacije koje se odnose na mesto u kome žele da pohađaju obuku, to jest na podatke vezane za vrstu teorijske nastave koji su zainteresovani da prate.

Inače, kurs i obuka za zidara se sprovode u toku cele godine i to u apsolutno svakoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se prijave polaznici. A što se tiče same nastave, ona podrazumeva da su svi prijavljeni dužni da pohađaju sa jedne strane teorijski, a sa druge praktični deo, stim da oni imaju mogućnost izbora. Taj izbor podrazumeva da svaki polaznik pojedinačno odlučuje u kojoj kompaniji će da pohađa praksu, odnosno koji tip nastave želi da prati, kada je u pitanju teorijski deo.

Za praksu se podrazumeva da polaznici biraju između onih kompanija sa kojima organizator ovog kursa ostvaruje saradnju, ali isto tako oni imaju pravo i da praksu pohađaju u bilo kojoj drugoj kompaniji, pa čak i ukoliko mi nemamo potpisan ugovor o saradnji sa njom. Ako se polaznik bude odlučio za tu varijantu, on je u obavezi da nas prvo o tome informiše, a zatim i da ovlašćenom licu u određenoj poslovnici organizatora dostavi sve potrebne podatke, kako bi on pripremio dokumentaciju za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, što i jeste osnovni uslov da bi se tom polazniku omogućilo pohađanje prakse upravo u toj firmi koju je odabrao. Ipak, polaznici moraju biti informisani i o tome da Akademija Oxford, kao organizator ove obuke svim onim polaznicima koji odluče da praksu pohađaju u kompanijama sa kojima prethodno nije ostvarena poslovna saradnja, ne pruža garancije za njen kvalitet, kao što ne može ni da odluči koliko košta ta vrsta prakse, uzevši u obzir da se praktični i teorijski deo plaćaju odvojeno jedan od drugog, a u ovom slučaju, polaznik treba da se dogovori sa predstavnikom odabrane kompanije o ceni. Sa druge strane, svi oni polaznici koji praksu žele da pohađaju u bilo kojoj kompaniji koja je poslovni partner organizatora dobijaju, na prvom mestu sve relevantne informacije u vezi sa cenom takve prakse, a zatim i sve potrebne garancije koje se odnose na njen kvalitet.Važno je naglasiti i to da je u cenu koja je navedena za teorijski deo, a koji podrazumeva kurs i obuka za zidara uračunato ne samo pohađanje odabranog tipa nastave, već i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, ali i nadoknada za polaganje završnog ispita, kao i literatura koja je potrebna svakom polazniku za pripremu tog ispita.

Što se tiče vrsta nastave, na raspolaganju su im kako grupna i individualna, tako i obuka online, ali i poluindividualna nastava. Svaki pojedinačni polaznik prilikom upisivanja treba da odabere koji vid obuke želi da pohađa, kako bi dobio informacije o ceni, odnosno o njenim karakteristikama. Radi se o tome da individualna i poluindividualna, kao i nastava koja se prati preko interneta, uvek podrazumevaju dogovor između pojedinačnog polaznika i koordinatora za nastavu, to jest profesora o svim potrebnim detaljima, a što uključuje dogovor kako o datumu kada počinje odabrana obuka i kurs za zidara, tako i dogovor o terminima u kojima će se časovi održavati, to jest o dinamici.

Za grupnu nastavu se podrazumevaju termini koji su unapred određeni, kao i dinamika, a datum početka ovog tipa kursa isključivo zavisi od prijavljenih polaznika. Stvar je u tome da se grupni kurs i obuka za zidara organizuje jedino u poslovnici u kojoj je prijavljeno minimalno 4 zainteresovana polaznika, uzevši u obzir da je to potrebno za formiranje određene grupe. A kada se bude ovaj uslov ispunio, polaznici će da dobiju informaciju o datumu kada počinje obuka, odnosno o tačnim terminima, koji se uglavnom ne mogu menjati, sem u nekim izuzetnim prilikama.Svaki polaznik prilikom upisivanja mora da bude lično prisutan u odabranoj poslovnici Akademije Oxford, kako bi tada bio potpisan ugovor. Tada je on, takođe u obavezi da nam dostavi i svu potrebnu dokumentaciju, a što se odnosi kako na fotokopiju uverenja o državljanstvu (da nije starije od šest meseci), tako i na fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Vrlo je važno i da svaki polaznik u trenutku upisa dostavi i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi i to kopiju, odnosno kopiju diplome završene srednje škole, a ako je prethodno stekao taj nivo obrazovanja. Ne samo da je on dužan da dostavi navedenu dokumentaciju, već mora i da poseduje validan lični dokument sa fotografijom, kako bi na propisan način bila izvršena njegova identifikacija. A osim lične karte, on identifikaciju može da izvrši i uz pomoć pasoša ili vozačke dozvole, ali je bitno da naglasimo da u slučaju posedovanja dokumenta sa čipom, polaznik ima obavezu da taj dokument dostavi i očitan.

Kako on po završetku pohađanja teorijskog, odnosno praktičnog dela ove obuke i to u trajanju od 120 radnih sati, polaže i završni ispit, to je vrlo važno i da tada dostavi svu navedenu obaveznu dokumentaciju, kao i potvrdu da je pohađao praksu i to originalan dokument.

Neophodno je i da prilikom izrade sertifikata, svakako uz ova dokumenta bude dostavljen i ugovor, a od strane Akademije Oxford se prilaže i završni test, kao i zapisnik sa polaganja.

Svi oni kandidati koji obuku i kurs za zidara ne pohađaju kod nas, a imaju želju da steknu sertifikat za navedeno zanimanje, mogu da se prijave na za polaganje završnog ispita i to na propisan način, ali je neophodno da dostave ili original potvrde o praksi ili dokaz da su stekli radno iskustvo u navedenoj oblasti. Isto se prilaže i obavezna dokumentacija, odnosno završni test i zapisnik, kako bi tom kandidatu bila omogućena izrada sertifikata.

Na završnom ispitu polaznik treba da odgovara i pismeno i usmeno, a tokom pismenog dela je prisutno 12 zahteva, odnosno pitanja, dok je na usmenom delu ukupno tri pitanja.

U slučaju da neko želi da stekne navedeni sertifikat, odnosno da pohađa obuku i kurs za zidara, a živi u mestu u kome ne postoje naše poslovnice, nudi mu se najpre mogućnost da teorijski deo prati preko interneta, a za kompaniju u kojoj želi da pohađa praktičnu nastavu bi trebalo samostalno da se odluči, te da nam obezbedi i sve podatke kako bi bila ispoštovana uobičajena procedura. Inače, za ove kandidate važi pravilo da ispit u svakom slučaju moraju da polažu u prostorijama naše poslovnice, ali se u tim situacijama bira upravo ona koja se fizički nalazi najbliže mestu u kome oni stanuju.

Što se tiče validnosti sertifikata, u obavezi smo da naglasimo da je on u potpunosti priznat i to od strane kompetentnih državnih institucija, tako da svaki onaj kandidat koji postane vlasnik ovog sertifikata ima mogućnost da ga bez ikakvih prepreka koristi u praksi. Ipak, ako ga zanima upisivanje sertifikata u radni dosije, moramo da naglasimo da je od 01.01. 2016. uvedena novina, tako da od tada sertifikate isključivo upisuje Nacionalna služba za zapošljavanje i to elektronskim putem. Međutim, ova služba upisivanje sertifikata vrši samo za one osobe koje se nalaze na njenoj evidenciji, a što znači da se oni nalaze u statusu nezaposlenih lica. Upravo iz tog razloga se svim onim kandidatima koji postanu vlasnici sertifikata za obavljanje poslova zidara, a u tom trenutku su zaposleni, to jest nisu na zvaničnoj evidenciji NSZ - a, da svakako svom poslodavcu predaju stečeni sertifikat, a kako bi na taj način dokazali da su se kvalifikovali za obavljanje poslova zidara, ali će oni morati da sačekaju ukoliko žele da ga zvanično upišu u svoju radni dosije, jer moraju da budu prijavljeni na evidenciju navedene službe.

Šta obuhvata obuka za zidara?

Uzevši u obzir da zanimanje zidar podrazumeva da on mora svakako da bude upoznat sa procesom gradnje, jer uzima aktivno učešće u čitavom ovom procesu, to kurs i obuka za zidara podrazumevaju na prvom mestu da se polaznici upoznaju sa tumačenjem plana gradnje, odnosno da uče na koji način se tumači nacrt određenog objekta.

Uz to, oni će se upoznati i sa različitim tipovima materijala koji se koriste u prilikom zidanja, odnosno sa načinima njihovog vezivanja. A osim što će naučiti šta je malter i na koji način se vrši podela maltera, oni će da savladaju i sva znanja koja su vezana za vrste maltera i to prema vrsti veziva.

Predavači će ih upoznati i sa principom zidanja opekom, odnosno naučiće koje sve vrste opeke postoje i koji su elementi jednog zida. Podrazumeva se da će oni biti upoznati i sa svim pravilima koja su vezana za zidanje opekom, tako da će profesori ovde biti fokusirani kako na učenje polaznika da nacrtaju šemu zidanja zidova opekom koje se ukrštaju, odnosno koje se sutiču, te sučeljavaju, a naučiće ih i na koji način može da se izradi otvori u zidovima koji su izgrađeni upravo od opeke.

Kurs i obuka za zidara uključuje i segment koji je vezan za upoznavanje polaznika sa načinom zidanja kako stubova, tako i stubaca od opeke, a oni će naučiti i na koji način se zidaju udubljenja, odnosno istureni delovi u okviru zida. Vrlo bitan segment u okviru svake građevine je i zidanje dimnjaka, tako da će polaznici da nauče kako se izrađuje šema prilikom zidanja dimnjaka od opeke, ali će isto tako znati i da to prikažu uz pomoć šeme.

Tokom trajanja ove obuke polaznici uče i koje su sve to vrste veza, ali i kada se koristi takozvano dekorativno zidanje. Takođe će se upoznati i sa zidanjem uz pomoć giter blokova, a profesori će ih naučiti i kako se izrađuje šema za zidanje pomoću giter blokova i to za ona zidove koji se sustiču, ukrštaju ili sučeljavaju. Isto tako će i naučiti kako se uz pomoć pomenutih blokova zidaju fasadni zidovi, a savladaće i znanja vezana za korišćenje šupljih blokova od pečene gline.

Pored toga će se upoznati i sa principom korišćenja betonskih blokova, odnosno naučiće kako se izrađuju kompleksni zidovi od opeke i to bez obzira da li se oni ukrštaju, sučeljavaju ili sutiču. Da bi osoba koja pohađa obuku i kurs za zidara bila kompetentna za obavljanje ovog posla, ona mora da nauči i kako se gradi zid od kamena, kao i od grubo lomljenog, odnosno pločastog i doteranog lomljenog kamena.

A podrazumeva se i da će svaki polaznik tokom ove obuke da nauči kako se vrši malterisanje i to najpre unutrašnjih zidova, a koji su izrađeni od opeke, zatim i onih zidova koji su izrađeni od kamena i od betona. Naravno, u ovom delu kursa će savladati i znanja potrebna za malterisanje plafona, ali i za malterisanje spoljašnjih zidova.

Predavači će ih upoznati i sa pravilima koja su prisutna u okviru zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, kako bi oni svoj posao mogli da obavljaju u skladu sa pravilima, te da bi uspeli da spreče sve eventualne nezgode koje mogu da se dese.

Kako se odvija nastava tokom obuke za zidara?

Obuka i kurs za zidara podrazumeva dva segmenta, tako da se pred svakog polaznika stavlja obaveza pohađanja i teorijskog, ali i praktičnog dela.

Što se tiče prakse, svaki polaznik navedene obuke je u obavezi da pohađa 120 radnih sati u ovom delu i to u bilo kojoj firmi koju odabere. A na raspolaganju mu je mogućnost da praksu ima u firmama sa kojima mi imamo potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, ali isto tako i da on lično pronađe neku kompaniju u kojoj želi da pohađa praksu. Ukoliko polazniku više odgovara ta varijanta, on mora prvo da zna da cena u tom slučaju nema nikakve veze sa organizatorom kursa, jer se polaznik dogovora i o ceni, ali i o svemu ostalom sa predstavnikom te firme, a nama dostavlja relevantne podatke kako bi što brže bio potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, to jest kako bi mu bilo omogućeno da u najkraćem mogućem roku počne sa pohađanjem prakse u firmi koju je lično odabrao.

Sa druge strane, ako se polaznik odluči da praksu odradi u ma kojoj kompaniji sa kojom Akademija Oxford ima uspostavljen poslovni odnos, on dobija garancije za njen kvalitet, ali isto tako i sve relevantne informacije o ceni.

Drugi deo nastave koji predviđa kurs i obuka za zidara je usmeren na savladavanje teorijskih znanja i tu takođe svaki polaznik ima mogućnost izbora, odnosno može da bira između individualne i poluindividualne, odnosno grupne ili obuke online. Samo u zavisnosti od njegovog izbora, zavisiće i naravno cena, kao i termini i dinamika, ali i mesto održavanja kursa.

Naime, ako se odluči za individualnu ili poluindividualnu, te za obuku online, on će nastavu da pohađa u terminima koji se dogovaraju između njega i profesora. A isto tako oni preciziraju ne samo dinamiku, već i datum početka vrste kursa koji odaberu. Jedini uslov koji je obavezan da ispuni svaki polaznik zainteresovan da obuku i kurs za zidara pohađa online, jeste da uz računar obezbedi i stabilnu internet vezu.

Što se tiče mesta odvijanja individualne i poluindividualne nastave, kao uostalom i grupne, naglašavamo da se one odvijaju isključivo u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj polaznik to želi. A ako je zainteresovan za obuku preko interneta, on ima mogućnost da je prati sa bilo kog mesta gde ima pristup stabilnoj internet vezi i računaru.

Grupna nastava se organizuje isključivo kada se oformi grupa, to jest kada se u konkretnoj poslovnici organizatora bude prijavio minimalan broj polaznika potrebnih za njeno formiranje, a što podrazumeva da je neophodno prijavljivanje najmanje četiri polaznika. Inače, grupe broje maksimalno osmoro polaznika, a ovde se unapred određuju kako termini, tako i dinamika održavanja nastave, te mahom ne može ništa da se menja. Tačnije, postoji jedna jedina mogućnost kada bi moglo da dođe do promene termina tokom grupne obuke, ali se mora imati na umu da to nije uobičajena praksa. Naime, ako svi polaznici koji su u sastavu jedne grupe zahtevaju da se termini promene, te upute zvaničan zahtev profesoru, odnosno koordinatoru za nastavu, odlučuje se da li bi ta promena ugrozila ostale obuke koje se odvijaju u toj poslovnici, pa tek na osnovu toga se i donosi odluka o promeni termina, ako je moguće.

Kome je namenjena obuka za zidara?

Najjednostavnije rečeno, obuka i kurs za zidara je namenjen svakoj osobi koja je prethodno stekla osnovno obrazovanje, a koja želi da se kvalifikuje za obavljanje ovog posla.

Napominjemo da je svaki polaznik dužan da u trenutku upisivanja, uz svu ostalu dokumentaciju dostavi i dokaz o prethodno stečenom nivou obrazovanja, a što uključuje ili kopiju svedočanstva osnovne škole ili kopiju diplome srednje škole, koju je prethodno završio.

Koliko traje kurs za zidara?

Svim zainteresovanim polaznicima se nudi mogućnost da obuku i kurs za zidara završe prema regularnom nastavnom planu i to za tri meseca.

Ali, isto tako svi zainteresovani mogu i da pohađaju ubrzanu varijantu, kada obuka traje mesec dana kraće. Uzevši u obzir da za to vreme oni treba da pohađaju praksu i to u trajanju od 120 radnih sati.

Koliko košta obuka za zidara?

Kada je u pitanju cena ovog kursa, polaznici na prvom mestu moraju da znaju da se teorijski deo plaća odvojeno od praktičnog, te da je u cenu za teorijski deo uračunata ne samo nastava koju žele da prate, nego i priručnik, to jest skripta iz koje se oni pripremaju za polaganje završnog ispita, ali je isto tako uračunato i samo polaganje tog ispita, te izrada sertifikata i dodatka sertifikatu.

Što se tiče cene za praksu koju polaznik pohađa u nekoj firmi sa kojom još uvek mi nismo potpisali ugovor o poslovnoj saradnji, ona se dogovara između polaznika i zvanično ovlašćenog lica te kompanije, ali tada mi nemamo nikakvog uticaja na formiranje cene, odnosno ne pružamo garancije za njen kvalitet.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za zidara?

Kako kurs i obuka za zidara podrazumeva dva segmenta, tako svaki polaznik treba da se odluči na prvom mestu koji tip teorijskog dela nastave želi da pohađa, a zatim i da navede gde će imati praktičan deo u okviru ove obuke.

U slučaju da mu najviše odgovara rad u grupama, on mora imati na umu da se ovaj vid nastave organizuje u prostorijama jedne od poslovnica Akademije Oxford, ali uz uslov da se u njoj prijavi najmanje četiri polaznika, a kako bi konkretna grupa bila formirana, te treba da zna i da su ovde termini, to jest dinamika precizno i unapred određeni.

Kod individualne i poluindividualne nastave, a koje se takođe odvijaju u našim poslovnicama, svaki polaznik ima pravo da se sa predavačem dogovori kako o datuma kada počinje odabrana obuka i kurs za zidara, isto tako i o terminima, kao i o dinamici po kojoj se nastava održava.

Za online obuku je karakteristično to što polaznik nju prati preko interneta, a mora da uz računar ima i stabilnu internet vezu, kako bi se predavanja odvijala bez ikakvih smetnji. Inače, online obuka se odvija prema pravilima individualne, a što znači takođe da se polaznik o svemu treba dogovoriti sa svojim profesorom.

Drugi deo koji podrazumeva kurs i obuka za zidara je vezan za sprovođenje prakse, gde isto tako svaki polaznik ima mogućnost izbora i to između njenog pohađanja u kompanijama sa kojima smo mi u poslovnom odnosu, ali i u onim firmama sa kojima nismo sklopili ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Za prvu varijantu je važno naglasiti da polaznici dobiju garancije za kvalitet prakse od strane Akademije Oxford, kao i sve potrebne podatke koji su vezani za njeno plaćanje. A kada je u pitanju druga opcija, svaki pojedinačni polaznik treda da se o svemu direktno dogovori sa osobom koja ovlašćena u konkretnoj kompaniji, te nama mora da dostavi zvanične informacije o odabranoj kompaniji, a kako bi u najkraćem mogućem roku bio potpisan ugovor o poslovnoj saradnji sa njom, te da bi taj polaznik bio u mogućnosti da praksu pohađa u skladu sa pravilima.

Dodatne napomene:

 • da bi zainteresovani kandidat mogao samo da polaže završni ispit i na taj način stekne sertifikat za zidara, on mora da izvrši prijavu na propisan način, odnosno da dostavi dokumentaciju, a što uz ou obaveznu, podrazumeva i dostavljanje dokaza o odrađenoj praksi, odnosno dostavljanje dokaza da je stekao radno iskustvo u ovoj oblasti
 • cena teorijskog dela nastave uključuje i polaganje ispita, kao i izradu sertifikata i dodatka sertifikatu, ali i potrebnu literaturu (skripta ili priručnik)
 • praktični deo koji podrazumeva kurs i obuka za zidara se plaća odvojeno od teorijskog i njegova cena isključivo zavisi od toga u kojoj firmi polaznik želi da pohađa praksu
 • sva plaćanja polaznici završe u navedenom roku i to direktno u poslovnici u kojoj se prijavljuju ili pohađaju nastavu
 • prijavljivanje je moguće izvršiti cele godine i to direktno u jedne od poslovnica, odnosno preko telefona ili mejla
 • za upis je važno dostaviti relevantnu dokumentaciju, kao što je neophodno i lično prisustvo svakog pojedinačnog polaznika

Cena kursa i obuke za zidara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja- Kurs i obuka za zidara - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za zidara - Akademija Oxford

 • 1. Šta je malter i navesti podele maltera?
 • 2. Koje su vrste maltera prema vrsti veziva?
 • 3. Navesti opšte postupke zidanja opekom?
 • 4. Objasniti pravilnu organizaciju radnog prostora zidara?
 • 5. Navesti vrste i delove opeka, i elemente zida?
 • 6. Objasniti opšta pravila zidanja opekom?
 • 7. Objasniti i nacrtati šemu zidanja zidova opekom koji se sučeljavaju?
 • 8. Objasniti i nacrtati šemu zidanja zidova opekom koji se sutiču?
 • 9. Objasniti i nacrtati šemu zidanja zidova opekom koji se ukrštaju?
 • 10. Izrada otvora u zidovima od opeke?
 • 11. Zidanje stubova i stubaca od opeke?
 • 12. Zidanje udubljenja i isturenih delova u zidovima?
 • 13. Nacrtati šeme pravilnog zidanja dimnjaka od opeke?
 • 14. Nacrtati šeme pravilnog zavšavanja zidova i objasniti?
 • 15. Vrste veza kod dekorativnog zidanja?
 • 16. Navesti vrste prefabrikata od pečene gline?
 • 17. Navesti pravilno zidanja giter-blokovima?
 • 18. Šema zidanja giter blokovima zidova koji se sučeljavaju?
 • 19. Šema zidanja giter blokovima zidova koji se sutiču?
 • 20. Šema zidanja giter blokovima zidova koji se ukrštaju?
 • 21. Zidanje giter-blokovima za fasadne zidove?
 • 22. Zidanje zidova šupljim blokovima od pečene gline?
 • 23. Zidanje zidova od betonskih blokova?
 • 24. Zidanje zidova ćelijastih betona?
 • 25. Zidanje zidova durisol blokovima?
 • 26. Zidanje dimnjaka blokovima od pečene gline?
 • 27. Izrada kompleksnih zidova od opeke koji se sučeljavaju?
 • 28. Izrada kompleksnih zidova od opeke koji se sutiču?
 • 29. Izrada kompleksnih zidova od opeke koji se ukrštaju?
 • 30. Izrada kompleksnih zidova od blokova sučeljavaju?
 • 31. Izrada kompleksnih zidova od opeke koji se sutiču?
 • 32. Izrada kompleksnih zidova od opeke koji se ukrštaju?
 • 33. Pravila izrade zidova od kamena?
 • 34. Izrada zidova od grubo lomljenog kamena?
 • 35. Izrada zidova od pločastog lomljenog kamena?
 • 36. Izrada zidova od doteranog lomljenog kamena?
 • 37. Unutrašnje malterisanje zidova od opeke?
 • 38. Malterisanje zidova od kamena ?
 • 39. Kako se malteriše preko betonskih zidova?
 • 40. Malterisanje plafona?
 • 41. Postupak malterisanje spoljašnih zidova?
 • 42. Postupak zaštite na radu?

Spisak gradova za kurs i obuku za zidare


Literatura za zidare

Priručnik - Skripta - Knjiga za zidare - Akademija Oxford
JPOA - Zidar-fasader

Srednje škole

Zidar-fasader, treći stepen
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje