BEC Higher - najčešće postavljana pitanja

Da li postoji lista reči za Cambridge English: Business Higher?

Ne postoji. Ispiti koji su ekvivalentni CEFR nivou B2 (nezavisni korisnik), ili iznad tog nivoa – poput Cambridge English: Business Higher – ne poseduju posebne zahteve ili liste reči.

Da li moram položiti svaku komponentu kako bih položio/la ispit?

Ne. Vaša ocena je bazirana na ukupnom rezultatu ostvarenom na svim komponentama zajedno.

Čitanje

Poželjno

Pažljivo pročitajte uputstva za svaki deo. Ovo Vam može uštedeti vreme pružajući Vam informacije o kontekstu teksta.

Važno je da u potpunosti razumete kako treba beležiti odgovore i kako treba popuniti list za odgovore.

Pročitajte tekstove u delovima 1-3 u celosti pre nego što počnete da odgovarate na pitanja. Ukoliko požurite da odgovorite na pitanja izborom opcija koje Vam se čine ispravnim, može se desiti da kasnije uvidite greške i shvatite da ste izgubili vreme i da morate početi iz početka.

Postarajte se da odgovori u prvom delu budu opravdani time što za njih postoje realni ekvivalenti u tekstovima i isečcima, a ne samo površne sličnosti, poput prostog ‘’uočavanja reči’’.

Postarajte se da u drugom delu rečenice koje odaberete za popunjavanje praznina u tekstu budu odgovarajuće kako u gramatičkom smislu, tako i u smislu značenja.

Morate biti svesni da se može desiti morate izmeniti sve odgovore koje ste dali u drugom delu ukoliko se ispostavi da ste izabrali pogrešan odgovor za popunjavanje jedne od praznina u tekstu.

Pročitajte svaku rečenicu u šestom delu pre nego što odlučite da li je ispravna ili sadrži greške; ovo će najverovatnije uključivati upoređivanje sa rečenicom pre ili rečenicom posle.

Nepoželjno

U prvom delu, nemojte birati odgovor na osnovu toga što se jedna ista reč (ili reči) nalaze i u tekstu i u pitanju. Ovakav tip ‘’uočavanja reči’’ veoma retko vodi ispravnom rešenju.

U trećem delu, nemojte birati odgovor koji može biti ispravan, ali zapravo ne odgovara onome što se od Vas traži u pitanju.

Nemojte zaboraviti da pitanja u trećem delu prate tekst i da možete izgubiti vreme tako što ćete odgovor tražiti u celom tekstu (osim ukoliko je pitanje ‘’opšte’’ , u kom slučaju će se to pitanje naći na poslednjem mestu).

Nemojte odgovarati na pitanja u četvrtom i petom delu bez prethodnog pregleda rečenica ispred i iza praznina u tekstu kako biste razumeli kontekst.

Nemojte ostavljati nepopunjene praznine u tekstu u šestom delu ili identifikovati kao greške reči koje su nepotrebne ali ne i netačne.


Koji se aspekti čitanja testiraju ovim testom?

Testira se Vaša sposobnost da razumete suštinu, detalje i strukturu teksta, kao i da identifikujete glavne stavke i specifične informacije. Takođe se testira Vaš vokabular, razumevanje karakteristika diskursa i sposobnost da prepoznate greške.

Koliko vremena trebam posvetiti svakom delu?

Vremensko ograničenje ne postoji; neki zadaci iziskuju više vremena i trebalo bi da imate svest o tome koliko Vam je potrebno vremena za različite zadatke. Međutim, važno je imati na umu da neki zadaci imaju više stavki i samim tim nose više poena.

Gde upisujem svoje odgovore?

U ovom delu testa, svoje odgovore upisujete na list za odgovore tako što običnom olovkom popunjavate kućice ili upisujete odgovore od jedne reči na linije predviđene za to.

Pisanje

Poželjno

Podvucite ključne reči u pitanju.

Napravite detaljan plan pre nego što počnete sa pisanjem.

Pišite jasno i koncizno.

Postarajte se da su svi podaci i cifre koje navodite tačni.

Razmišljajte o osobi kojoj je tekst namenjen.

Imajte na umu da je ispitivač takođe osoba koje čita tekst i da je zbog toga poželjno demonstrirati širok spektar upotrebe jezika.

Trudite se da ne izgubite iz vida ono što se od Vas traži u pitanju.

Razmišljajte o formatu pisanja.

Prilikom pisanja pisma, koristite fraze karakteristične za otvaranje i zatvaranj takvog vida komunikacije.

Koristite naslove i podnaslove prilikom pisanja izveštaja ili nacrta.

Izaberite odgovarajuće reči ili nivo formalnosti.

Prilikom pisanja izveštaja ili nacrta, navedite ime i radnu poziciju autora.

Odgovorite na sve elemente iz pitanja.

Strukturirajte svoj tekst pomoću odgovarajućih veznika, poput ‘’prvo’’ , ‘’takođe’’ , ‘’međutim’’ , ‘’štaviše’’ ili ‘’ipak’’.

Podelite tekst u paragrafe.

Po završetku pisanja, proverite pitanje i Vaš odgovor još jedanput.

Nepoželjno

Nemojte pokušati da se pripremite za odgovor pre ispita, na primer, za pitanje koje sadrži grafikon. Ocenjivačima će biti očigledno da ste pokušali da se pripremite.

Nemojte izmišljati razloge promene ilustrovane grafikonom. Ovo je sasvim nepotrebno.

Razmišljajte o adekvatnoj raspodeli vremena između dva pitanja. Maksimalna ocena na prvom delu je 10, a na drugom 20. Poželjno je da se pripremate za ispit uzimajući u obzir realna vremenska ograničenja – vežbajte davanje odgovora na dva pitanja iz oblasti pisanja tako što ćete uzeti u obzir vreme potrebno za davanje odgovora (uključujući i planiranje), nećete koristiti rečnik, i proverićete svoj odgovor pošto ga napišete.

Nemojte paničiti ukoliko vidite da ostali kandidati odmah počinju sa pisanjem. Pažljivo čitanje pitanja i pravljenje plana pre samog davanja odgovora dovešće do boljeg rezultata.

Nemojte mešati formalni i neformalni jezik.

Prilikom pisanja pisma, nemojte gubiti vreme pišući adrese, s obzirom na to da nisu neophodne.


Koliko tekstova treba da napišem?

Dva. U prvom zadatku odgovarate na jedno obavezno pitanje, dok u drugom možete napraviti izbor između tri pitanja i odgovoriti na jedno od njih.

U čemu je razlika između prvog i drugog dela?

Prvi deo se sastoji iz jednog obaveznog zadatka. Nije Vam ponuđen izbor između različitih alternativa. Zadatak je baziran na grafičkom prikazu (na primer, grafikon ili dijagram). U drugom delu, birate jedan zadatak od nekoliko. Ovaj zadatak je baziran na raznim informacijama koje se tiču poslovne sfere.

Gde upisujem svoje odgovore?

U svesku za odgovore. U ovoj svesci ima i dovoljno prostora za Vaše beleške.

Šta se dešava ukoliko napišem manji broj reči od onog koji se traži?

Ukoliko je Vaš odgovor prekratak, može se desiti da ne sadrži sve informacije koje su od Vas tražene.

Šta se dešava ukoliko napišem veći broj reči od onog koji se traži?

Nema potrebe da brinete ukoliko Vaš tekst sadrži neznatno veći broj reči od traženog. Međutim, ukoliko značajno prebacite traženi broj reči, to će uticati na Vašu ocenu, s obzirom na to da ste u tom slučaju verovatno u tekst uključili suvišne informacije ili niste koristili precizan, koncizan poslovni jezik.

Kakva je procedura pri ocenjivanju oblasti pisanja?

Oblast pisanja ocenjuju mali timovi ispitivača zajedno sa Tim Liderom, a sve njih vodi i nadgleda Glavni Ispitivač. Svakom ispitivaču se nasumično dodeljuju tekstovi kandidata. Na ovaj način, ispitivači ocenjuju tekstove koji dolaze iz velikog broja centara iz različitih zemalja.

Ispitivači ocenjuju zadatke koristeći skale procene direktno povezane sa zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR). Ove skale, koje se koriste pri ocenjivanju oblasti pisanja na svim testovima opšteg i poslovnog engleskog, sastoje se iz 4 subskale: sadržaj, komunikativno postignuće, organizacija i jezik.
  • Sadržaj – fokus je na tome koliko dobro ste ispunili zadatak; da li ste uradili ono što se od Vas tražilo.
  • Komunikativno postignuće – fokus je na tome koliko je Vaše pisanje usklađeno sa onim što se od Vas tražilo i da li ste koristili odgovarajući spektar reči i izraza.
  • Organizacija – odnosi se na organizaciju teksta u celini (drugim rečima, da li je tekst logičan i uređen).
  • Jezik – fokus je na vokabularu i gramatici. Ovo uključuje korišćenje širokog dijapazona jezičkih struktura, kao i preciznost pri upotrebi jezika.
Svaki odgovor se ocenjuje ocenama od 0 do 5, na svakoj od četiri subskale. Ove ocene se zatim sabiraju kako bi se dobila konačna ocena.

Slušanje

Poželjno

Pažljivo pročitajte uputstva i zadatak pre samog prvog slušanja. Razmišljajte o tome šta možete čuti, i podvucite ključne reči u uputstvu i pitanjima.

U prvom delu, obratite pažnju na to da reči koje čujete ispravno napišete (na britanskom ili američkom engleskom).

Neka Vam drugo slušanje posluži za proveru, potvrdu ili izmenu Vaših odgovora koje ste dali na osnovu prvog slušanja (imajte na umu da izmena odgovora u drugom delu može imati uticaja na ostale odgovore na istom zadatku).

Obratite pažnju na to da, u drugom delu, svih pet odgovora trebaju biti različiti za svaki zadatak.

Skoncentrišite se na dubinsko razumevanje izrečenog u drugom i trećem delu.

Odgovorite na sva pitanja – nema negativnih poena za pogrešne odgovore, i postoji šansa da ćete pogoditi tačno rešenje.

Pažljivo prepišite olovkom Vaše odgovore na list za odgovore tokom poslednjih 10 minuta.

Obratite pažnju na sve što se nalazi iza praznine u tekstu u svim pitanjima u prvom delu.

Nepoželjno

Nemojte propustiti da odgovorite na sva pitanja.

Nemojte trošiti previše vremena na pojedina pitanja: ostavite ih za drugo slušanje.

U prvom delu, nemojte pokušavati da reformulišete ono što se već nalazi u pitanju; pišite samo ono što je neophodno.

Nemojte zaboraviti da izaberete opciju koja zaista daje odgovor na pitanje u trećem delu – čak i ako je opcija ispravna, može se desiti da ne predstavlja adekvatan odgovor na postavljeno pitanje.


Kakvi materijali se koriste prilikom testiranja?

Audio snimci sadrže unapred napisan tekst. Svaki snimak tiče se poslovnih tema i situacija. Skoro svaki snimak uključuje situaciju sa jednim ili dva govornika.

Koliko je priprema ispita korisna u cilju poboljšavanja mojih sposobnosti slušanja?

Veoma korisna. Ispit testira sposobnosti slušanja neophodne u svakodnevnoj komunikaciji (tj. ne samo u poslovnoj komunikaciji).

Mogu li polagati oblast slušanja odvojeno od ostalih ispitnih komponenti?

Ne, Cambridge English: Business Higher se sastoji iz četiri oblasti, čitanje, pisanje, slušanje, i govor. Kako biste položili test, morate polagati sve tri oblasti u istom ispitnom roku.

Govor

Poželjno

Upoznajte se sa svim delovima ispita i upamtite njihov redosled.

Uvežbajte davanje odgovora odgovarajuće dužine, naročito za drugi deo.

Slušajte dobro pitanja i odgovarajte ono što se od Vas traži.

Ukoliko niste sigurni da ste razumeli zadatak, pitajte ispitivača da Vam ponovi ili dodatno objasni.

Pažljivo slušajte prezentaciju Vašeg partnera u drugom delu kako biste mogli da postavite odgovarajuće pitanje.

Pažljivo slušajte izlaganje Vašeg partnera u trećem delu kako biste mogli da pružite zadovoljavajući odgovor.

Budite proaktivni i postavljajte pitanja u trećem delu, istaknite da li se (ne)slažete sa Vašim partnerom, i tražite i nudite argumente tokom diskusije.

Dobro iskoristite vreme za pripremu u drugom delu i istaknite glavne aspekte onoga o čemu želite da pričate, zapišite korisne reči i pripremite prezentaciju.

Vežbajte ‘’brejnstorming’’ tehniku traganja za idejama koje se tiču tema/situacija koje se pojavljuju u drugom delu.

Govorite jasno i usmereno pravoj osobi (ispitivaču ili partneru).

Razmišljajte o dobrim komunikacionim veštinama i koristite tehnike parafraziranja ili zamene reči ukoliko ne možete da se setite neke reči.

Nepoželjno

Nemojte pripremati dugačke odgovore i onda ih učiti napamet pre ispita.

Nemojte pokušavati da govorite više od Vašeg partnera ili da prekidate njihovo izlaganje na nepristojan način.

Nemojte prekidati Vašeg partnera tokom jednominutnog izlaganja.

Nemojte odgovarati opširno na pitanje Vašeg partnera na kraju drugog dela.

Ne brinite ukoliko Vas ispitivač prekine. To znači da ste govorili dovoljno i da morate da se pridržavate vremenskih ograničenja ispita.


Koliko moram znati o sferi poslovanja kako bih imao/la uspeha na govornom testu?

Cambridge English: Business Certificates ispit nastao je u cilju testiranja znanja engleskog jezika u poslovnom kontekstu. Iako ispiti nisu usmereni ni na jednu konkretnu oblast poslovanja (npr. bankarstvo ili računarsku industriju), ipak bi trebalo da budete upoznati sa velikim brojem poslovnih situacija i vokabulara potrebnog za snalaženje u njima.

Šta se dešava ukoliko ne znam ništa o temama ponuđenim za jednominutnu prezentaciju?

Nije Vam potreno specijalizovano znanje o temama koje se koriste. Možete napraviti izbor između tri teme. Prva tema je uvek najopširnija i namenjena je ljudima sa malo ili nimalo radnog iskustva. Druga tema se više odnosi na radna okruženja. Treća tema je najpogodnija za osobe sa radnim iskustvom u specifičnim poslovnim okruženjima. Ono što se ocenjuje je Vaše poznavanje jezika, a ne poznavanje teme ili pak originalnost Vaših ideja.

U trećem delu, da li je najbolje izabrati jednu kompaniju kao kontekst i diskutovati o situacijama u takvoj kompaniji?

Ukoliko dolazite iz iste kompanije, jasno je da i Vi i Vaš partner posedujete znanje koje možete iskoristiti u diskusiji. Ukoliko to nije slučaj, nije dobra ideja da trošite vreme na odlučivanje o specifičnom kontekstu. Takođe, ukoliko je kontekst otvoren, to ostavlja prostora za razne ideje i predloge tokom same diskusije. Ovo je zadatak u kome se ocenjuje kvalitet komunikacije, a ne igranje uloga.

Šta se dešava ukoliko kandidati imaju veoma različite ličnosti (na primer, jedan kandidat je stidljiv, a drugi ima veliko samopouzdanje)?

Ispitivači znaju šta da rade u takvoj situaciji, tako što dozvoljavaju kandidatima dovoljno prostora da pokažu šta znaju – postarajte se da iskoristite ovu priliku. Ispitivač može iskoristiti pitanja nakon zadatka u trećem delu kako bi osigurao da oba kandidata imaju podjednako prilika da se istaknu.

Šta se dešava ukoliko ne razumem pitanje?

Pitajte! Dobra komunikacija podrazumeva zahtevanje razjašnjenja kada je to potrebno, u odgovrajaućem obliku, naravno.

Da li je poznavanje partnera prednost pri polaganju usmenog ispita?

Ne. Bilo bi korisno menjati partnere tokom pripreme, kako biste se navikli na interakciju sa različitim tipovima ljudi, uključujući i ljude koje ne poznajete dobro.

Šta se dešava ukoliko ostane neparan broj kandidata za kraj usmenog ispita?

U ovom slučaju, poslednja tri kandidata bi sačinjavala ispitnu grupu.

Za više informacija o Cambridge English: Business Higher, posetite naš sajt.

Spisak gradova u kojima održavamo Kembridž ispite

Pravila polaganja Kembridž ispiti Uputstva za kandidate - Kembridž ispiti Propisi za kandidate - Kembridž ispiti Na dan ispita - Kembridž ispiti Najčešća pitanja - Kembridž ispiti

 

Popusti na cene Kembridž ispita za državne i privatne škole
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!