C1 Advanced - najčešće postavljana pitanja

Da li postoji lista reči za C1 Advanced?

Ne postoji. Ispiti koji su ekvivalentni ili su iznad CEFR nivoa B2 (nezavisni korisnik) – poput C1 Advanced ispita – ne uključuju posebne jezičke specifikacije ili rečničke liste.

Da li moram položiti svaku komponentu kako bih položio/la ispit?

Ne. Vaša konačna ocena predstavlja prosek Vašeg postignuća na svakoj od komponenata: čitanju, pisanju, slušanju, govoru i praktičnoj upotrebi engleskog jezika. Upotreba jezika ima podjednaku težinu kao i ostale četiri veštine.

Čitanje i praktična upotreba jezika

Poželjno

Delovi 1-4

Čitajte tekstove na engleskom jeziku kako biste izgradili bogat rečnik koji možete upotrebljavati u različitim kontekstima.

Proveravajte pravopis u svim delovima testa.

Nakon svakog dela, prepišite svoje odgovore na list za odgovore.

Obratite pažnju na kontekst pre davanja odgovora.

Pročitajte uputstva, informacije o tekstovima, naslove i tekstove pre davanja odgovora.

Pročitajte tekstove ponovo kako biste proverili da li Vaši odgovori imaju smisla.

Proverite da li odgovor koji ste dali ima traženo značenje i da li se uklapa u gramatički kontekst dela teksta, kao i teksta u celini (prvi, drugi i treći deo).

Delovi 5-8

Pročitajte uputstva veoma pažljivo – ona Vam daju smernice kako da organizujete svoj rad.

Prođite kroz tekst ne čitajući ga u potpunosti kako biste stekli opštu sliku o onome o čemu se u tekstu govori.

Označite ili podvucite bitne reči u pitanjima.

Odlučite na koji tip pitanja odgovarate i upotrebite odgovarajuću veštinu čitanja. pre svega prilikom odgovaranja na pitanja višestrukog izbora.

Povežite pitanja sa oblastima u tekstu pre nego što pročitate tekst pažljivo.

Imajte na umu da redosled pitanja višestrukog izbora odgovara redosledu odgovora u tekstu.

Isprobavajte redosledom delova ili pitanja u okviru delova. Vratite se na njih kasnije ukoliko smatrate da je to potrebno.

Izaberite svoj odgovor na osnovu značenja i potom proverite da li odgovara jeziku koji se koristi u tekstu. Iskoristite doslednost i kohezivnost teksta da Vam u tome pomogne.

Oslonite se na širi kontekst teksta kako biste pronašli ispravan odgovor. Trudite se da se ne oslanjate samo na par rečenica ispod ili iznad mesta u tekstu na kom ste pronašli odgovor.

Upotrebite parafrazirane ideje pre nego pojedinačne reči u pitanjima kako biste pronašli odgovor u tekstu.

Proverite da li ste odgovorili na pitanje u potpunosti, a ne samo delimično.

Odgovorite na sva pitanja – za netačne odgovore se ne dobijaju negativni bodovi.

Donesite odluku o tome zašto su tri ‘’distraktora’’ u okviru pitanja višestrukog izbora netačna i postarajte se da se dodatni paragraf ne uklapa (sedmi deo).

Ponovo pročitajte ceo tekst kada ste rasporedili sve paragrafe (sedmi deo).

Nepoželjno

Delovi 1-4

Nemojte propustiti da odgovorite na sva pitanja.

Nemojte davati alternativne odgovore na pitanja.

Nemojte čekati do samog kraja da prepišete svoje odgovore na list za odgovore.

Nemojte prepisivati reči na list za odgovore. Potrebno je upisati samo jedno slovo – A, B, C ili D (prvi deo).

Delovi 5-8

Ne koristite opšte znanje ili sopstveno mišljenje prilikom odgovaranja na pitanja.

U zadatku višestrukog spajanja, nemojte odabrati odgovor nakon čitanja samo jednog dela.

Potrudite se da ne potrošite previše vremena samo na jedan od delova testa, zanemarujući druge.

Nemojte zaboraviti da prepišete sve svoje odgovore na list za odgovore.

Pokušajte da ne zastanete ukoliko naiđete na nepoznat vokabular – može se desiti da Vam značenje tog dela bude jasno iz konteksta prilikom daljeg ili ponovnog čitanja.

Nemojte ponovo čitati svaki deo svakog pitanja (peti i osmi deo).


Hoću li dobiti jednu ili dve ocene za deo čitanje i upotrebu jezika?

Vaša Izjava o Rezultatima će pokazivati dve ocene na ovom delu ispita – jednu za čitanje i jednu za praktičnu upotrebu engleskog jezika. One su podjednako važne prilikom izračunavanja Vaše konačne ocene.

Kako se izračunavaju ove različite ocene za čitanje i upotrebu jezika?

Na Vašoj Izjavi o Rezultatima i Vašem sertifikatu, biće istaknute ocene posebno za čitanje i posebno za upotrebu jezika (kao i za pisanje, slušanje i govor). Na testu čitanja i upotrebe jezika, ocena za čitanje se dobija na osnovu učinka na prvom, petom, šestom, sedmom i osmom delu, a ocena za upotrebu jezika se dobija na osnovu učinka na drugom, trećem i četvrtom delu.

Iz kakvih tekstova se sastoje zadaci u delu čitanje?

Četiri teksta preuzeta su iz novina, magazina, časopisa, knjiga, brošura, flajera, itd. Ovi materijali su uglavnom autentični, ali neki od njih su izmenjeni kako bi bili jasniji. Mogu biti informativni, deskriptivni, narativni ili diskurzivni. Svaki tekst se sastoji iz 550 do 850 reči, a ceo test sadrži ukupno oko 3 000 reči.

Koje veštine čitanja su potrebne?

Test čitanja i upotrebe jezika ispituje Vaše veštine čitanja i znanje o vokabularu i gramatici koje predstavlja osnovu Vaše sposobnosti čitanja. Vaše poznavanje jezika će biti procenjeno na nivou reči, fraze, rečenice, teksta, osnovnih ideja teksta, specifičnih informacija, strukture, implikacija, i tona teksta.

Kako izgledaju zadaci u ovom delu ispita?

Test čitanja i upotrebe jezika ima 8 delova i sastoji se od zadataka kao što su zadatak višestrukog izbora - delovi 1-3 su bazirani na tekstu i podrazumevaju izbor reči koja nedostaje ili formiranje nove reči. Četvrti deo je baziran na rečenici i zadatak je napisati rečenicu na alternativni način. Delovi 5-8 su bazirani na tekstu i praćeni su zadacima razumevanja. Ovde spadaju zadaci višestrukog izbora, tekst sa paragrafima koji nedostaju i višestruko spajanje.

Na testu čitanja i upotrebe jezika, da li ocena zavisi i od pogrešnih odgovora?

Ne, pogrešni odgovori ne utiču na konačnu ocenu. Kandidat se ocenjuje na osnovu tačnih odgovora, dok mu se za netačne ne daju negativni poeni. Savetuje se da popunite odgovore na sva pitanja.

Kako kandidati upisuju svoje odgovore?

Kandidati upisuju svoje odgovore na list za odgovore tako što senče kućice ili upisuju reči. List za odgovore se ocenjuje uz pomoć šeme za ocenjivanje, nakon čega se odgovori skeniraju pomoću računara. Vaše odgovore morate prepisati na list za odgovore pre isteka vremena predviđenog za ovaj deo ispita (1 sat i 30 minuta).

Koliko je važno ispravno pisati reči u ovom delu ispita?

U ovom delu ispita, sve reči moraju biti napisane ispravno. Kandidati neće dobiti ocenu za neispravno napisane reči. Američki engleski neće se smatrati neispravnim ukoliko se dosledno koristi.

U zadatku popunjavanja praznina u tekstu (drugi deo), da li se reči poput ’’doesn’t’’ i ’’isn’t’’ računaju kao jedna ili kao dve reči?

Kao dve reči. Prilikom brojanja reči, u obzir se uzimaju cele reči, na primer didn’t = did not = dve reči.

Koliko mi je potrebno vremena za svaki deo testa?

Ne postoje preporuke vezane za vreme potrebno za izradu svakog dela testa. Imajte na umu da morate prepisati Vaše odgovore na list za odgovore pre isteka 1 sata i 30 minuta, koliko traje test. Zadatke ne morate raditi po redosledu kojim su ponuđeni na testu. Moguće je da Vam određeni tipovi tekstova ili zadataka više leže i da ćete želeti prvo njima da se pozabavite. Testovi za vežbanje Vam mogu pomoći u proceni vremena potrebnog za rad na pojedinim zadacima na testu.

Generalno, koji je najbolji način da se pripremim za test?

Najbolje je da čitate raznolike tekstove poput onih sa kojima se susrećete na testu. Trebalo bi da ste u mogućnosti da pravite razliku između različitih tipova pisanja, da razumete šta autor želi da kaže, kao i glavne ideje u tekstu. Ovo Vam može pomoći da predvidite tipove pitanja na koja možete naići u zadacima čitanja, kao i da prepoznate fraze i upotrebu vremena u zadacima praktičnog korišćenja jezika, na primer. Sve u svemu, čitanje raličitih sadržaja može pozitivno uticati na Vaše samopouzdanje vezano za sam test.

Takođe, tokom pripreme za test, poželjno je uvežbati i upravljanje vremenom. Uvežbavanje davanja odgovora i kompletiranja zadataka za određeno vreme može Vam pomoći tokom samog ispita.

Pisanje

Poželjno

Pročitajte zadatak pažljivo i planirajte Vaš odgovor tako da pokrije sve relevantne tačke. Pokušajte da razradite svaku tačku u potpunosti.

Ukoliko želite da dobijete dobru ocenu, upotrebite širok spektar vokabulara i jezičkih struktura, a vodite računa i o tome kako pišete.

Vodite računa o tome kome je tekst namenjen i koji stil se koristi (na primer, novinski članak, formalno pismo) u pitanjima i pokušajte da pišete traženim stilom i jezičkim tonom.

Razmislite pažljivo o tome da li se od Vas traži da ubedite čitaoca ili da opravdate svoje mišljenje, i postarajte se da odgovorite na zadatak.

Pažljivo pročitajte uvodne paragrafe i uputstva u prvom delu kako biste znali koja je Vaša uloga i kome se obraćate (prvo deo).

Planirajte Vaš odgovor. Imajte na umu da nije nužno iskoristiti sve informacije koje su Vam date. Obično, izbor relevantnih informacija koje ćete koristiti predstavlja deo samog zadatka.

Koristite sopstvene reči ukoliko odlučite da iskoristite informacije koje su Vam date (prvi deo).

Pažljivo izaberite pitanje kojem ćete se posvetiti. Imajte u vidu vokabular, gramatičke strukture i stilove pisanja koji se zadatkom traže (drugi deo).

Vodite računa o tome da ostavite dovoljno vremena da proverite ono što ste napisali.

Koristite hemijsku, a ne običnu olovku.

Nepoželjno

Nemojte pisati odgovore koji prevazilaze broj reči koji se u zadatku traži, pošto to može da znači da ste uključili veliki broj nepotrebnih informacija. Pažljivo planirajte Vaš odgovor kako biste izbegli ovakvu situaciju.

Nemojte prepisivati informacije koje su Vam date od reči do reči (prvi deo). Prepisivanjem ovih informacija nećete dobiti bolju ocenu; umesto prepisivanja, trebalo bi da koristite svoje reči kako biste prepričali ono što se od Vas traži ili da navedete svoje ideje sopstvenim rečima.


Na koliko pitanja treba da dam odgovor?

Odgovor trebate dati na dva pitanja. Pitanje u prvom delu je obavezno (i uvek je u pitanju esej), dok u drugom delu možete napraviti izbor između više ponuđenih pitanja.

Koliko reči treba da napišem?

Treba da napišete 220-260 reči u prvom delu i 220-260 reči u drugom delu.

Mogu li da korisitim običnu olovku?

Ne, odgovori na testu pisanja moraju biti pisani hemijskom olovkom.

Koliko imam vremena za pisanje?

Imate ukupno 1 sat i 30 minuta.

Da li ću imati dodatno vreme za proveru napisanog na kraju testa?

Ne – kao što je slučaj i sa drugim testovima, dežurni će se striktno pridržavati vremenskih ograničenja testa.

Koje vrste tekstova ću morati da pišem?

U prvom delu, uvek se piše esej. Drugi deo se sastoji iz raznih zadataka u kojima se od Vas traži da pišete različite forme tekstova: pismo, elektronsku poštu, nacrt, izveštaj ili recenziju.

Gde mogu naći primere odgovora?

Postoji veliki broj zvaničnih pripremnih materijala u kojima se mogu naći primeri odgovora. Možete ih naći na Cambridge University Press sajtu (www.cambridge.org/gb/cambridgeenglish).

Slušanje

Poželjno

Poslušajte i pročitajte uputstva kako biste razumeli šta treba da radite.

Razmišljajte o temi, govorniku (govornicima) i kontekstu dok čitate pitanja.

Iskoristite pauzu da pročitate pitanja i pokušate da predvidite odgovore.

Imajte u vidu da se redosled informacija/pitanja na listu sa pitanjima poklapa sa redosledom izlaganja informacija na audio snimku (delovi 1-3).

Proverite svoje odgovore u pauzi između prvog i drugog slušanja.

Pažljivo prepišite svoje odgovore na list za odgovore i vodite računa o tome da ih prepišete odgovarajućim redosledom.

Pokušajte doslovno da upotrebite reči koje čujete na audio snimku.

Proverite da li Vaš odgovor ima smisla tako što ćete u obzir uzeti informacije ispred i iza praznine u tekstu (drugi deo). Proverite da li ste pravilno napisali Vaš odgovor (drugi deo).

Na list za odgovore upišite samo nedostajuće reči (drugi deo)

Pročitajte oba teksta u zadatku višestrukog spajanja u pauzi pre prvog slušanja (četvrti deo).

Imajte na umu da postoje dva pitanja za svakog govornika (četvrti deo).

Nepoželjno

Nemojte pokušavati da pišete predugačke odgovore (drugi deo).

Nemojte brinuti ukoliko propustite neko pitanje. Pređite na sledeće pitanje, i sačekajte drugo slušanje kako biste upisali nedostajući odgovor.

Nemojte propustiti da odgovorite na sva pitanja. Ukoliko niste sigurni, probajte da pogodite.

Nemojte ponavljati informacije koje se već javljaju u rečenicama (drugi deo).

Nemojte paničiti. Imaćete sasvim dovoljno vremena da upišete svoje odgovore tokom slušanja audio snimka (drugi deo).


Koji aspekti sposobnosti slušanja se proveravaju ovim testom?

Proverava se Vaša sposobnost razumevanja suštine, glavnih tačaka, detalja ili specifičnih informacija, kao i Vaša sposobnost da zaključujete o značenju izgovorenog teksta. Slušaćete primere monologa ili dijaloga između govornika uzete iz različitih situacija.

Koliko puta kandidati čuju svaki tekst?

Svaki tekst slušate po dva puta.

Na koji način kandidati beleže svoje odgovore?

Morate upisivati svoje odgovore na list za odgovore. Možete pisati na list sa pitanjima tokom slušanja snimka, ali na kraju ipak morate prepisati svoje odgovore na list za odgovore. Imaćete pet minuta na samom kraju testa kako biste prepisali Vaše odgovore.

Govor

Poželjno

Demonstrirajte sposobnost komunikacije.

Dajte potpune i produžene odgovore.

Služite se jezikom na nivou iznad nivoa svakodnevne komunikacije.

Pažljivo slušajte šta ispitivač zahteva od Vas.

Imajte na umu uputstva i fokusirajte se na zadatak.

Razmišljajte o sadržaju vizuelnih materijala, čak i ako niste sigurni šta tačno predstavljaju.

Uključite Vašeg partnera u konverzaciju i pružite mu priliku da govori.

Nepoželjno

Nemojte paničiti ukoliko ne znate ili se ne možete setiti određene reči. Nastavite da govorite i pokušajte da parafrazirate ono što ste želeli da kažete.

Nemojte jednostavno opisivati ono što vidite.

Nemojte pričati tokom ’’izlaganja’’ Vašeg partnera.

Nemojte uvek dozvoliti da Vaš partner preuzima inicijativu. Ponekad je potrebno da Vi vodite konverzaciju.

Nemojte propustiti priliku da demonstrirate Vaše znanje jezika.

Pokušajte da ne govorite previše tiho. Imajte na umu da ispitivači moraju čuti šta govorite.


Moja sposobnost upotrebe govornog engleskog jezika je znatno lošija od upotrebe pisanog engleskog. Da li moram da položim govorni deo ispita kako bih položio ceo ispit?

Ne, Vaše ukupno postignuće na ispitu predstavlja prosek Vašeg postignuća na čitanju, pisanju, slušanju, i govoru i upotrebi jezika. Ukoliko imate loš učinak na jednoj od komponenata, možete to kompenzovati dobrim učinkom na ostalim.

Da li je dozvoljeno da me ispituje moj profesor?

Ne, ispitivači prolaze kroz rigorozan proces obuke i nije im dozvoljeno da ispituju svoje učenike ili bilo koga koga lično poznaju.

Da li moguće test polagati samostalno?

Ne, standardni format testa uključuje dva ispitivača i dva kandidata. Ukoliko na kraju ispitnog dana ostane neparan broj kandidata, formira se grupa od tri kandidata koji zajedno izlaze na ispit. Samo u izuzetnim okolnostima moguće je polagati usmeni ispit samostalno.

Zašto je neophodno da na ispitu budu prisutna dva ispitivača?

Prisustvo dva ispitivača obezbeđuje korektnost ocenjivanja, s obzirom na to da se daju dve nezavisne ocene. Jedan ispitivač – sagovornik – razgovara s Vama i daje globalnu procenu Vašeg postignuća. Drugi ispitivač – ocejnivač – ne komunicira sa Vama, već je u potpunosti posvećen slušanju razgovora i proceni Vaših govornih sposobnosti.

Šta se dešava ukoliko mi partner ne dozvoljava da govorim?

Ispitivači su obučeni kako da se ponašaju u ovakvim situacijama i pruže kandidatima podjednako prilika da pokažu šta znaju. Postaraće se za to da nijedan od kandidata nije onemogućen da govori. Takođe, postoje delovi usmenog ispita u kojima samo Vi izlažete ono što se od Vas traži.

Šta je potrebno da uradim ukoliko ne razumem instrukcije?

Potrebno je pitati ispitivača da ponovi instrukcije. Za ovo nećete dobiti negativne poene. Ispitivač će sa zadovoljstvom ponoviti uputstva, ali usled obezbeđivanja korektnosti ispitivanja neće biti u mogućnosti da ih preformuliše.

Za više informacija o C1 Advanced ispitu, posetite naš sajt.

Spisak gradova u kojima održavamo Kembridž ispite

Pravila polaganja Kembridž ispiti Uputstva za kandidate - Kembridž ispiti Propisi za kandidate - Kembridž ispiti Na dan ispita - Kembridž ispiti Najčešća pitanja - Kembridž ispiti

 

Popusti na cene Kembridž ispita za državne i privatne škole
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!