BEC Vantage - najčešće postavljana pitanja

Da li postoji lista reči za Cambridge English: Business Vantage?

Ne postoji. Ispiti koji su ekvivalentni CEFR nivou B2 (nezavisni korisnik), ili iznad tog nivoa – poput Cambridge English: Business Vantage – ne poseduju posebne zahteve ili liste reči.

Da li moram položiti svaku komponentu kako bih položio/la ispit?

Ne. Vaša ocena je bazirana na ukupnom rezultatu ostvarenom na svim komponentama zajedno.

Čitanje

Poželjno

Obratite pažnju na značenje rečenica u prvom delu.

Pročitajte čitav tekst u drugom delu i pokušajte da predvidite koje informacije nedostaju pre nego što pristupite isečcima.

Obratite posebnu pažnju na zamenice u isečcima drugom delu. One moraju da se odnose na imenice pre i/ili posle praznina u tekstu.

Obratite pažnju na veznike i fraze u drugom delu. Na primer, ‘’međutim’’ ili ‘’ali’’ moraju povezati dve ideje koje su kontrastirane.

Redovno proveravajte svoje odgovore u drugom delu. Ukoliko smatrate da je pitanje preteško, moguće je da ste iskoristili odgovor na to pitanje odgovarajući na neko drugo pitanje.

Uvek ostavite dovoljno vremena kako biste proverili da li ste dobro povezali odgovore sa tekstom.

Obratite pažnju na generalne teme paragrafa u trećem delu.

Vrlo pažljivo pročitajte tekst i pitanja u trećem delu. Imajte na umu da opcije A-D u pitanju mogu biti veoma slične tekstu, ali ne i istovetne.

Pažljivo pročitajte pitanje u trećem delu. Moguće je da se opcije javljaju negde u tekstu, ali da je samo jedna od njih ispravna za odgovarajuće pitanje.

Pravite liste reči i koristite novonaučeni vokabular. Ovo će biti veoma korisno u četvrtom delu.

Pažljivo pogledajte rečenice u četvrtom delu. Zapitajte se: da li reč koju ste izabrali ide uz određeni predlog ili gramatičku strukturu? Da li sačinjava smislenu frazu sa rečima koje je okružuju?

Zapamtite da dodatna reč u petom delu mora biti gramatički netačna, a ne samo nepotrebna.

Zapišite svoj odgovor velikim slovima u petom delu.

Nepoželjno

U prvom delu, nemojte izabrati odgovor samo na osnovu odgovarajućih reči. Obično postoje sličnosti između delova i morate biti sigurni da Vaš izbor odgovara onome što se u pitanju traži.

Nemojte zaboraviti da je potrebno da vremena u ekstraktima iz drugog dela odgovaraju vremenima iskorišćenim u tekstu.

Nemojte iskoristiti više od jednog slova u delovima 1-4 ili više od jedne reči u petom delu.


Koji se aspekti čitanja testiraju ovim testom?

Testira se Vaša sposobnost da razumete suštinu, detalje i strukturu teksta, kao i da identifikujete glavne stavke i specifične informacije. Takođe se testira Vaš vokabular, razumevanje karakteristika diskursa i sposobnost da prepoznate greške.

Koliko vremena trebam posvetiti svakom delu?

Vremensko ograničenje ne postoji; neki zadaci iziskuju više vremena i trebalo bi da imate svest o tome koliko Vam je potrebno vremena za različite zadatke. Međutim, važno je imati na umu da neki zadaci imaju više stavki i samim tim nose više poena.

Pisanje

Poželjno

Pročitajte pažljivo pitanje i podvucite najbitnije delove.

Napravite plan pre nego što počnete da pišete.

Pišite jasno i precizno.

Pišite pažljivo, tako da ispitivač može pročitati Vaš odgovor.

Proverite da li ste uključili sve elemente koji se u pitanju traže.

Dodajte informacije i ideje koje smatrate bitnim u drugom delu.

Vodite računa o formatu koji se od Vas traži (mejl, izveštaj, itd.).

Upotrebite odgovarajući stil (na primer, formalan ili neformalan).

Upotrebite niz odgovarajućih poslovnih reči i izraza.

Povežite tekst odgovarajućim izrazima, kao što su ‘’prvo’’ , ‘’takođe’’ , ‘’međutim’’ , ‘’štaviše’’ , ‘’ipak’’ , itd.

Podelite tekst na paragrafe.

Proverite pitanje i tekst nakon što završite.

Nepoželjno

Nemojte koristiti korektor. Ukoliko pogrešite, precrtajte to što ste napisali.

Nemojte zaboraviti da organizujete svoje vreme imajući u vidu oba pitanja. Imajte na umu da prvi deo nosi 10 poena, a drugi 20.

Nemojte paničiti ukoliko vidite da drugi kandidati odmah počinju sa pisanjem. Bolje je da pročitate pitanje pažljivo i isplanirate šta ćete pisati.>/

Nemojte prepisivati previše reči i fraza iz pitanja – pokušajte da koristite sopstvene reči.

Pokušajte da ne ponavljate previše reči i rečničkih struktura.

Nemojte gubiti vreme pišući adrese u slučaju da pišete pismo, pošto adrese nisu potrebne.


Koliko tekstova treba da napišem?

Dva.

U čemu je razlika između prvog i drugog dela?

U prvom delu, od Vas se traži da napišete internu komunikaciju (pisanje nekome unutar kompanije). U drugom delu, od Vas se zahteva da napišete poslovnu prepisku, izveštaj, ili nacrt.

Gde upisujem svoje odgovore?

U svesku za odgovore. U ovoj svesci ima i dovoljno prostora za Vaše beleške.

Šta se dešava ukoliko napišem manji broj reči od onog koji se traži?

Ukoliko je Vaš odgovor prekratak, može se desiti da se ne odlikuje dovoljno raznovrsnim jezikom ili da ne sadrži sve informacije koje su od Vas tražene.

Šta se dešava ukoliko napišem veći broj reči od onog koji se traži?

Nema potrebe da brinete ukoliko Vaš tekst sadrži neznatno veći broj reči od traženog, ali ukoliko značajno prebacite traženi broj reči Vaša poruka može postati nejasna i imati negativnog uticaja na čitaoca.

Kakva je procedura pri ocenjivanju oblasti pisanja?

Oblast pisanja ocenjuju mali timovi ispitivača zajedno sa Tim Liderom, a sve njih vodi i nadgleda Glavni Ispitivač. Svakom ispitivaču se nasumično dodeljuju tekstovi kandidata. Na ovaj način, ispitivači ocenjuju tekstove koji dolaze iz velikog broja centara iz različitih zemalja.

Kakva je procedura prilikom ocenjivanja produženih odgovora u oblasti pisanja?

Ispitivači ocenjuju zadatke koristeći skale procene direktno povezane sa zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR). Ove skale, koje se koriste pri ocenjivanju oblasti pisanja na svim testovima opšteg i poslovnog engleskog, sastoje se iz 4 subskale: sadržaj, komunikativno postignuće, organizacija i jezik.
  • Sadržaj – fokus je na tome koliko dobro ste ispunili zadatak; da li ste uradili ono što se od Vas tražilo.
  • Komunikativno postignuće – fokus je na tome koliko je Vaše pisanje usklađeno sa onim što se od Vas tražilo i da li ste koristili odgovarajući spektar reči i izraza.
  • Organizacija – odnosi se na organizaciju teksta u celini (drugim rečima, da li je tekst logičan i uređen).
  • Jezik – fokus je na vokabularu i gramatici. Ovo uključuje korišćenje širokog dijapazona jezičkih struktura, kao i preciznost pri upotrebi jezika.
Svaki odgovor se ocenjuje ocenama od 0 do 5, na svakoj od četiri subskale. Ove ocene se zatim sabiraju kako bi se dobila konačna ocena, čija najviša vrednost može biti 20.

Slušanje

Poželjno

Pažljivo pročitajte uputstva i zadatak pre samog prvog slušanja. Razmišljajte o tome šta možete čuti, i podvucite ključne reči u uputstvu i pitanjima.

Neka Vam drugo slušanje posluži za proveru, potvrdu ili izmenu Vaših odgovora koje ste dali na osnovu prvog slušanja. Imajte na umu da izmena odgovora u drugom delu može imati uticaja na ostale odgovore na istom zadatku.

U prvom delu, obratite pažnju na to da reči koje čujete ispravno napišete (na britanskom ili američkom engleskom).

Skoncentrišite se na dubinsko razumevanje izrečenog u drugom i trećem delu.

Obratite pažnju na to da, u drugom delu, svih pet odgovora trebaju biti različiti za svaki zadatak.

Odgovorite na sva pitanja – nema negativnih poena za pogrešne odgovore, i postoji šansa da ćete pogoditi tačno rešenje.

Pažljivo prepišite olovkom Vaše odgovore na list za odgovore tokom poslednjih 10 minuta.

Obratite pažnju na sve što se nalazi iza praznine u tekstu u svim pitanjima u prvom delu.

Nepoželjno

Nemojte propustiti da odgovorite na sva pitanja.

Nemojte trošiti previše vremena na pojedina pitanja: ostavite ih za drugo slušanje.

Nemojte pokušavati da reformulišete ono što čujete u prvom delu.

Nemojte ponavljati informacije ili reči koje se nalaze ispred ili iza praznine u tekstu u prvom delu. Na primer, ako se reč ‘’dani’’ pojavljuje iza praznine, nemojte pisati ‘’dani’’ u Vašem odgovoru.

Nemojte zaboraviti da izaberete opciju koja zaista daje odgovor na pitanje u trećem delu – čak i ako je opcija ispravna, može se desiti da ne predstavlja adekvatan odgovor na postavljeno pitanje.


Kakvi materijali se koriste prilikom testiranja?

Audio snimci sadrže unapred napisan tekst. Svaki snimak tiče se poslovnih tema i situacija. Skoro svaki snimak uključuje situaciju sa jednim ili dva govornika.

Koliko je priprema ispita korisna u cilju poboljšavanja mojih sposobnosti slušanja?

Veoma korisna. Ispit testira sposobnosti slušanja neophodne u svakodnevnoj komunikaciji (tj. ne samo u poslovnoj komunikaciji).

Mogu li polagati slušanje odvojeno od ostalih delova ispita?

Ne, Cambridge English: Business Vantage ima četiri dela; čitanje, pisanje, slušanje i govor. Kako biste položili ispit, morate da polažete sva četiri dela u jednom ispitnom roku.

Govor

Poželjno

Vežbajte konverzaciju u malim grupama, pre svega u vezi sa temama koje će biti prisutne na ispitu.

Slušajte izvorne govornike engleskog jezika (ili veoma dobre govornike) dok razgovaraju o sličnim temama.

Napravite popis reči i izraza koje možete iskoristiti pri radu na ispitnim zadacima.

Pitajte za razjašnjenje ukoliko imate poteškoća da razumete uputstvo ili zadatak.

Govorite jasno i glasno kako bi Vas ispitivači dobro čuli.

Izbegavajte produženu tišinu i česte pauze.

Slušajte partnera i odgovarajte na pitanja adekvatno.

Vodite računa o tome da smenjivanje govora i slušanja između Vas i Vašeg partnera teče što prirodnije.

Tokom ispita, koristite sve prilike koje imate da govorite, i produžite svoje odgovore kad god je to moguće.

Nepoželjno

Nemojte učiti napamet i vežbati duge odgovore u prvom delu. U ovom delu potrebno je da dajete kratke odgovore.

Nemojte pokušavati da govorite mnogo više od svog partnera ili da prekidate njegovo/njeno izlaganje na nepristojan način.

Ne brinite ukoliko ne znate neku reč ili frazu – objasnite šta ste mislili koristeći druge reči.

Ne brinite previše o pravljenju grešaka – nije potrebno prefektno poznavati sve reči.

Nemojte samo reagovati na ono što je izrečeno – budite spremni da iznesete sopstvene ideje, pitate za mišljenje partnera i dalje razvijete ideje i mišljenja Vašeg partnera.


Koliko moram znati o sferi poslovanja kako bih imao/la uspeha na govornom testu?

Cambridge English: Business Certificates ispit nastao je u cilju testiranja znanja engleskog jezika u poslovnom kontekstu. Iako ispiti nisu usmereni ni na jednu konkretnu oblast poslovanja (npr. bankarstvo ili računarsku industriju), ipak bi trebalo da budete upoznati sa velikim brojem poslovnih situacija i vokabulara potrebnog za snalaženje u njima.

Šta treba raditi ukoliko ne razumem pitanje ili ukoliko mi nije jasno šta ispitavač zahteva od mene?

Možete pitati ispitivača da ponovi uputstva. Ipak, bilo bi poželjno da slušate pažljivo i pokušate da razumete ispitivača u prvom pokušaju.

Smatram da imam dobru sposobnost komunikacije, ali ne izražavam se uvek gramatički i rečnički najpreciznije. Da li i dalje imam šanse da položim govorni deo ispita?

Na ovom nivou, morate biti dovoljno gramatički precizni i koristiti one reči koje Vam omogućuju da jasno komunicirate značenje onoga što želite da kažete. Drugim rečima, ne morate sve vreme biti precizni u svom izražavanju kako biste položili. Takođe, imajte na umu da su gramatika i vokabular samo jedna od oblasti koje se ocenjuju na ispitu. Ostale su upravljanje govorom, izgovor i interaktivna komunikacija.

O kakvim temama se može očekivati da ću govoriti?

Evo nekih primera: lični podaci, kancelarija, poslovna atmosfera i poslovne navike, bavljenje klijentima, putovanja i konferencije, korišćenje telefona, zdravlje i sigurnost, kupoprodaja, upravljačke veštine, promocija, trening kursevi. Ove teme su prisutne u sve četiri oblasti ispitivanja (čitanje, pisanje, slušanje, govor).

Da li je poznavanje partnera prednost pri polaganju usmenog ispita?

Ne. Bilo bi korisno menjati partnere tokom pripreme, kako biste se navikli na interakciju sa različitim tipovima ljudi, uključujući i ljude koje ne poznajete dobro.

Šta se dešava ukoliko sam uparen/a sa nekim ko je znatno bolji od mene?

Svi kandidati se ocenjuju na osnovu sopstvenog znanja, a ne na osnovu toga koliko znaju u poređenju sa njihovim partnerom. Takođe, ukoliko imate poteškoća da razumete Vašeg partnera, Vaša ocena neće biti lošija. Ono što je važno je da pokušate da komunicirate sa Vašim partnerom bez obzira na njihov stepen poznavanja engleskog jezika.

Šta se dešava ukoliko ne znam ništa o temama ponuđenim za jednominutnu prezentaciju?

Nije Vam potreno specijalizovano znanje o temama koje se koriste. Možete napraviti izbor između tri teme. Prva tema je uvek najopširnija i namenjena je ljudima sa malo ili nimalo radnog iskustva. Druga tema se više odnosi na radna okruženja. Treća tema je najpogodnija za osobe sa radnim iskustvom u specifičnim poslovnim okruženjima. Ono što se ocenjuje je Vaše poznavanje jezika, a ne poznavanje teme ili pak originalnost Vaših ideja.

Šta se dešava ukoliko kandidati imaju veoma različite ličnosti (na primer, jedan kandidat je stidljiv, a drugi ima veliko samopouzdanje)?

Ispitivači znaju šta da rade u takvoj situaciji, tako što dozvoljavaju kandidatima dovoljno prostora da pokažu šta znaju – postarajte se da iskoristite ovu priliku. Važno je ne samo da demonstrirate sopstveno znanje, već i da pružite drugom kandidatu priliku da pokaže šta zna. Ispitivač može iskoristiti pitanja nakon zadatka u trećem delu kako bi podstakao stidljivijeg kandidata da govori više.

Šta se dešava ukoliko ostane neparan broj kandidata za kraj usmenog ispita?

U ovom slučaju, poslednja tri kandidata bi sačinjavala ispitnu grupu.

Za više informacija o Cambridge English: Business Vantage, posetite naš sajt.

Spisak gradova u kojima održavamo Kembridž ispite

Pravila polaganja Kembridž ispiti Uputstva za kandidate - Kembridž ispiti Propisi za kandidate - Kembridž ispiti Na dan ispita - Kembridž ispiti Najčešća pitanja - Kembridž ispiti

 

Popusti na cene Kembridž ispita za državne i privatne škole
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!