C2 Proficiency - najčešće postavljana pitanja

Da li postoji lista reči za C2 Proficiency

Ne postoji. Ispiti koji su ekvivalentni ili su iznad CEFR nivoa B2 (nezavisni korisnik) – poput C2 Proficiency ispita – ne uključuju posebne jezičke specifikacije ili rečničke liste.

Da li moram položiti svaku komponentu kako bih položio/la ispit?

Ne. Vaša konačna ocena predstavlja prosek Vašeg postignuća na svakoj od komponenata: čitanju, pisanju, slušanju, govoru i praktičnoj upotrebi engleskog jezika. Upotreba jezika ima podjednaku težinu kao i ostale četiri veštine.

Čitanje i praktična upotreba engleskog jezika

Poželjno

Pažljivo pročitajte uputstva, tekstove i pitanja.

Radite redosledom koji Vam najviše odgovara.

Pročitajte izvore, naslove i podnaslove tekstova ukoliko su ponuđeni; verovatno će Vam biti od pomoći.

Pažljivo pročitajte svaki tekst pre nego što počnete da odgovarate na pitanja kako biste stekli bolji utisak i razumevanje toga o čemu se u tekstu radi.

Pažljivo proverite reči ispred i iza praznine u tekstu u prvom delu. Ne zaboravite da nedostajuća reč(i) može biti deo fraze, idioma ili izraza.

Pročitajte celu rečenicu u kojoj se nalazi praznina u tekstu u drugom delu. Imajte na umu da prilikom odabira nedostajuće(ih) reči razmišljate pre svega o gramatici, ne samo o leksici.

Proverite da li kompletirana rečenica ima smisla u širem kontekstu teksta. Ne zaboravite da se nedostajuća(e) reč(i) mora(ju) uklopiti u kontekst datog pasusa (prvi i drugi deo).

Razmišljajte o svim promenama kroz koje reč može proći u trećem delu: sufiks, prefiks, unutrašnja promena, više od jedne promene, jednina, množina, negacija, promena klase reči.

Pažljivo pročitajte pitanja i proverite svaku rečenicu pre nego što je odbacite (prvi, peti, šesti i sedmi deo).

Probajte da stvorite ideju o tome kako se razvija tekst u šestom delu. Vaš zadatak će biti da proverite da li se delovi teksta kojima popunjavate praznine u osnovnom tekstu uklapaju u način na koji se razvijaju argumenti ili u narativ kao celinu.

Odlučite se za jedan odgovor i izbegavajte da pišete alternativne odgovore na pitanje.

Proverite pravopis, s obzirom na to da je pravopis veoma važan u drugom, trećem i četvrtom delu.

Pre kraja testa, prepišite odgovore sa lista sa pitanjima na list za odgovore. Nećete imate vremena za to nakon isteka vremena predviđenog za rad.

Nepoželjno

Nemojte pokušavati da odgovorite na pitanja pre nego što pažljivo proverite tekst.

Pokušajte da ne potrošite previše vremena samo na jedan deo testa.

Nemojte zaboraviti da beležite svoje odgovore na list za odgovore.

Nemojte propustiti da odgovorite na sva pitanja – ne gubite poene za pogrešne odgovore.

Nemojte unapred pretpostaviti da neka reč predstavlja ispravan odgovor samo zbog toga što se nalazi i u pitanju i u tekstu (prvi, peti i sedmi deo).

Nemojte menjati ponuđenu reč (četvrti deo).

Nemojte pisati više od 8 reči, uključujući i ponuđenu reč (četvrti deo).

Nemojte pisati čitavu rečenicu (četvrti deo).

Probajte da ne ispustite neku informaciju iz rečenice koja služi kao primer (četvrti deo).


Hoću li dobiti jedan ili dva rezultata za čitanje i praktičnu upotrenu jezika?

Izjava o rezultatima će sadržati dve odvojene ocene za čitanje i upotrebu jezika. One su podjednako važne prilikom izračunavanja konačne ocene.

Kako se određuju ove odvojene ocene za čitanje i praktičnu upotrebu jezika prompt sentence?

Na Vašoj Izjavi o rezultatima i Vašem sertifikatu dobijate odvojene ocene za čitanje i upotrebu jezika (ali i za pisanje, slušanje i govor) koje odgovaraju bodovnoj skali Kembridž engleskog. Na testu čitanja i upotrebe jezika, ocena čitanja se izvodi iz Vašeg postignuća na prvom, petom, šestom, sedmom i osmom delu, a ocena upotrebe engleskog iz drugog, trećeg i četvrtog dela.

Kako izgledaju zadaci na testu čitanja i praktične upotrebe engleskog jezika?

Test uključuje sledeće tipove zadataka: popunjavanje praznina u tekstu na osnovu izbora između više alternativa, slobodno popunjavanje praznina u tekstu, formacija reči, promena ključnih reči, pitanja višestrukog izbora, popunjavanje praznina u pasusu, i povezivanje.

Kako izgledaju tekstovi na testu čitanja i praktične upotrebe engleskog jezika?

Tekstovi potiču iz niza različitih izvora i pisani su za različite potrebe. Uglavnom su savremeni i sastoje se iz nespecijalizovanog materijala iz knjiga i novinskih članaka (širok spektar novina, magazina i časopisa).

Koji aspekti veštine čitanja se proveravaju testom čitanja i praktične upotrebe engleskog jezika?

Test proverava razumevanje na nivou reči, fraze, rečenice, pasusa, i čitavog teksta. Svaki deo proverava različite aspekte čitanja, uključujući upotrebu vokabulara u kontekstu, npr. idioma i izraza, zatim razumevanje detalja, mišljenja i stava, organizaciju i strukturu teksta, šireg značenja i osnovne ideje, i kohezivnost i koherentnost.

Koji je najbolji način pripreme za test čitanja i praktične upotrebe engleskog jezika?

Veoma je važno da se izložite širokom dijapazonu pisanog engleskog jezika i čitate što je više moguće (po mogućstvu iz zadovoljstva, a ne samo radi pripreme za ispit). Ovo Vam omogućava da se upoznate sa velikim brojem tipova teksta, i od pomoći je pre svega pri susretu sa dužim tekstovima u petom i šestom delu. Takođe, bilo bi dobro da vežbate pisanje odgovora na posebnom listu za odgovore kako biste se navikli da to radite brzo i precizno.

Koji je najbolji način da popunim list za odgovore?

Trebalo bi koristiti običnu, ne hemijsku olovku. Izaberite samo jedno slovo za svako pitanje u prvom delu. U drugom, trećem i četvrtom delu svoj odgovor napišite čitko velikim štampanim slovima. , a u drugom i trećem delu upišite jedno slovo u svaku kućicu. Ukoliko pogrešite, možete iskoristiti gumicu i prepraviti odgovor.

Koliko traje svaki deo na testu čitanja i praktične upotrebe engleskog jezika?

Ne postoji precizan odgovor na ovo pitanje. Ukupno vreme za izradu testa čitanja i upotrebe jezika je 90 minuta. Kandidatima koji se budu pripremali za ispit biće jasno da vreme potrebno za rad na različitim delovima testa nije fiksirano, s obzirom na to da različiti delovi testiraju različite jezičke veštine. Ovo je potpuno normalno, tako da je važno dobro se pripremiti i imati svest o tome koliko je Vama lično potrebno vremena za svaki deo. Test je standardizovan što se tiče strukture i forme, i u tom smislu znaćete šta možete očekivati od svakog dela. Morate takođe biti svesni činjenice da je potrebno prepisati odgovore na list za odgovore pre nego što vreme potrebno za rad na testu istekne. Neki kandidati preferiraju prepisivanje odgovora nakon svakog dela, a ne nakon završetka čitavog testa.

Da li se ocene izvode uključujući i netačne odgovore?

Ne. Sve ocene se izvode isključivo iz Vaših talnih odgovora, u smislu da za tačne odgovore dobijate bodove, a za netačne ne.

Koliko je pravopis bitan na testu čitanja i praktične upotrebe engleskog jezika?

U drugom, trećem i četvrtom delu sav pravopis mora biti ispravan.

Da li se skraćenice računaju kao jedna ili dve reči?

Skraćenice se računaju kao onoliko reči koliko bi ih bilo kada ne bi bile skraćene. Na primer, ‘’isn’t’’ , ‘’didn’t’’ , ‘’I’m’’ i ‘’I’ll’’ se računaju kao dve reči (pošto skraćuju ‘’is not’’ , ‘’did not’’ , ‘’I am’’ i ‘’I will’’). Tamo gde skraćenica stoji umesto jedne reči (npr. ‘’can’t’’ umesto ‘’cannot’’), računa se kao jedna reč.

Šta se dešava ukoliko propustim negaciju u zadatku zamene i tako dam suprotno značenje ponuđenom originalu?

U uputstvu stoji da druga rečenica mora imati slično značenje kao i prva. Međutim, u šemi za ocenjivanje odgovor je podeljen u dva dela (videti ispod). Dva dela rečenice (sa obe strane razdelne linije) se uvek tretiraju odvojeno, tako da ćete dobiti ocenu 1 ukoliko tačno popunite jedan deo rečenice, čak i u slučaju da je negacija izostavljena iz drugog dela rečenice.

Primer:

				I’ve never thought of asking the hotel staff for advice about restaurants. 

				OCCURRED 

				It has ............. the hotel staff for advice about restaurants. 

				Answer: never occurred to me (1) | to ask (1)

Pisanje

Poželjno

Veoma pažljivo pročitajte svako pitanje.

Imajte na umu da je Pitanje 1 obavezno.

Izaberite jedno pitanje iz drugog dela na osnovu svojih interesovanja, ali imajte na umu i tip zadatka.

Odlučite se za tip informacija koji se od Vas traži.

Identifikujte osobu kojoj je tekst namenjen, Vašu ulogu kao pisca teksta i svrhu pisanja.

Proverite koji tip zadatka radite i šta se od Vas traži.

Organizujte svoje ideje i napravite plan pre nego što počnete da pišete.

Koristite hemijsku, a ne običnu olovku.

Pišite svoje odgovore u svesci za odgovore.

Pišite odgovarajućim stilom pisanja.

Identifikujte ključne tačke svakog teksta u prvom delu.

Prođite kroz sve delove pitanja u drugom delu.

Izračunajte koliko reči u proseku pišete na na linijama i pomnožite ovaj prosek sa brojem linija kako biste procenili koliko reči ste iskoristili – nemojte gubiti vreme na brojanje pojedinačnih reči.

Sledite plan koji ste napravili i ne zaboravite svrhu Vašeg pisanja.

Trudite se da koristite što širi spektar rečeničnih struktura i vokabulara, ali budite pažljivi kako koristite idiome.

Pišite u pasusima i uvucite prvi red kada počnete novi pasus.

Vodite računa o pravopisu i znakovima interpunkcije – velika slova, apostrofi, zarezi, itd.

Precrtajte reč(i) jednom linijom ukoliko napravite grešku.

Proverite strukture: slaganje subjekta i glagola, vremena, red reči, jednina i množina.

Pišite čitko kako bi ispitivač mogao da pročita ono što ste napisali.

Nepoželjno

Nemojte birati pitanja koja se baziraju na knjigama ukoliko niste pročitali knjige o kojima se radi.

Nemojte birati pitanje ukoliko niste sigurni u kom formatu treba da pišete.

Trudite se da ne uključujete nepotreban materijal u Vaš odgovor.

Nemojte pisati nacrt, pa zatim konačnu verziju – nećete imati vremena.


Postoje izvesne sličnosti između C1 Advanced i C2 Proficiency. U čemu su razlike?

Pitanja na C2 Proficiency ispitu dizajnirana su tako da zahtevaju korišćenje naprednijih jezičkih funkcija, poput postavljanja hipoteza, interpretiranja i evaluiranja, kao i izbegavanje davanja prostih činjeničnih odgovora. Ovo podrazumeva kvalitetniji jezik ne samo u smislu jezičke strukture, već i u smislu vokabulara i odgovarajućeg stila pisanja.

Ima li nekih razlika u pogledu ocenjivanja između prvog i drugog dela?

Pitanja iz prvog i drugog dela nose podjednako bodova, a ocenjivači koriste iste skale pri njihovom ocenjivanju (sadržaj, komunikativno postignuće, organizacija, jezik). Za više informacija, pogledajte sledeće pitanje.

Kakva je procedura pri ocenjivanju tekstualnih odgovora u oblasti pisanja?

Ispitivači ocenjuju zadatke koristeći skale procene direktno povezane sa zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR). Ove skale, koje se koriste pri ocenjivanju oblasti pisanja na svim testovima opšteg i poslovnog engleskog, sastoje se iz 4 subskale: sadržaj, komunikativno postignuće, organizacija i jezik.

  • Sadržaj – fokus je na tome koliko dobro ste ispunili zadatak; da li ste uradili ono što se od Vas tražilo.
  • Komunikativno postignuće – fokus je na tome koliko je Vaše pisanje usklađeno sa onim što se od Vas tražilo i da li ste koristili odgovarajući spektar reči i izraza.
  • Organizacija – odnosi se na organizaciju teksta u celini (drugim rečima, da li je tekst logičan i uređen).
  • Jezik – fokus je na vokabularu i gramatici. Ovo uključuje korišćenje širokog dijapazona jezičkih struktura, kao i preciznost pri upotrebi jezika.
Svaki odgovor se ocenjuje ocenama od 0 do 5, na svakoj od četiri subskale. Ove ocene se zatim sabiraju kako bi se dobila konačna ocena.

Ukoliko napišem tekst koji je po tipu različit od onog traženog u pitanju (pismo, izveštaj, esej), kako će biti ocenjen?

Tip teksta je veoma važan aspekt dela C2 Proficiency ispita u kome se proverava pisanje, pošto predstavlja važan faktor izbora stila pisanja i vokabulara koji se koristi. Na primer, ukoliko napišete esej, a od Vas se tražilo da napišete članak, izbor reči neće biti u potpunosti odgovarajući. Ovo će imati negativan uticaj na osobu kojoj je tekst namenjen i biće sankcionisano.

Kako se ocenjuje pisanje ukoliko je kandidatov odgovor nepotpun usled toga što je vreme za rad isteklo pre nego što je uspeo da završi?

Ocenjivači ocenjuju samo ono što je napisano i ne baziraju svoju ocenu na tome šta biste napisali da vreme za rad nije isteklo. Na primer, ukoliko nedostaje zaključak, to utiče na organizaciju i koherentnost teksta i biće sankcionisano.

Sa kolikom strogošću se sankcionišu pravopisne i interpunkcijske greške?

Pravopis je jedan od faktora na skali Jezika, a interpuknkcija jedan od faktora na skali Organizacije. Nećete izgubiti bod svaki put ukoliko napravite neku pravopisnu ili interpunkcijsku grešku, tako da je i dalje moguće dobiti visoku ocenu i pored izvesnih propusta koje se mogu desiti i izvornom govorniku. Međutim, pravopis i interpunkcija jesu važni aspekti preciznosti izražavanja, pa česte greške mogu imati negativan uticaj na osobu kojoj je tekst namenjen, što je važan faktor na skali Komunikativnog postignuća.

Da li moram da učim sve unapred određene tekstove?

Pitanja koja se odnose na unapred određene tekstove su opciona. Ukoliko se odlučite da odgovorite na pitanje vezano za unapred određeni tekst, neophodno je proučiti samo jedan tekst, s obzirom na to da za svaki tekst postoji po jedno pitanje.

Da li se za pripremu ispita može koristiti bilo koje izdanje unapred određenih tekstova?

Za pripremu se može koristiti bilo koje potpuno izdanje. Za pripremu C2 Proficiency ispita ne bi trebalo koristiti uprošćena izdanja.

Da li će se na ispitu uvek pojaviti pitanje o narativu?

Ponekad će biti prilike da se piše narativ, ali samo u okviru pisanja pisma ili članka, kao što je i u primerima za vežbanje. Takvo pitanje se ne mora nužno pojaviti na svakom ispitu.

Da li adrese treba izostavljati samo kada je to navedeno u zadatku?

Na svakom testu gde se kao jedan od zadataka pisanja od Vas traži da napišete pismo, rečenica ‘’Ne morate pisati poštansku adresu’’ je dodata uputstvu. Ukoliko i napišete adresu, ona neće biti predmet ocenjivanja, kako pozitivnog tako i negativnog.

Da li je format pisanja važan prilikom pisanja izveštaja?

Izveštaji bi trebalo da budu jasno organizovani i mogu sadržati naslove. Nije obavezno organizovati tekst u standarni format izveštaja, ali ukoliko pravilno koristite takav format, ostavićete dobar utisak na osobu kojoj je tekst namenjen. Ocena za pisanje izveštaja će, ipak, zavisiti od toga da li Vaš tekst ispunjava postavljene zahteve.

Slušanje

Poželjno

Slušajte i čitajte uputstva. Potrudite se da se upoznate sa tipom teksta koji slušate, zatim sa time o čemu tekst govori, kao i sa time šta se od Vas zahteva u svakom od delova.

Tokom čitanja pitanja, razmišljajte o temi, kontekstu i razvijanju ideja. Ovo će Vam pomoći tokom slušanja.

Odgovorite na sva pitanja. Čak i ako niste sigurni, verovatno ste dovoljno dobro razumeli kako biste pokušali da date ispravan odgovor.

Obratite pažnju na ‘’uočavanje reči’’ (ponuđena opcija se nameće kao ispravan odgovor, ali je na snimku navedena u drugačijem kontekstu).

Obratite pažnju na ulogu koju naglasak i intonacija imaju prilikom određivanja značenja.

U drugom delu, napišite reč baš onako kako je čujete.

Proverite pravopis u drugom delu.

U drugom delu, pažljivo proverite o čemu se govori ispred i iza praznine u tekstu i razmislite o tome koje se reči uklapaju, kako logički tako i gramatički.

Nepoželjno

Nemojte trošiti puno vremena na teška pitanja. Najpre uradite ostala pitanja, pa se kasnije vratite na ona koja su Vam predstavljala problem.

Nemojte zakomplikovati odgovor tako što ćete dodavati ili menjati informacije koje čujete (drugi deo).


Koji aspekti veštine slušanja se ocenjuju na C2 Proficiency testu slušanja?

Različiti tekstovi i tipovi zadataka pokrivaju veliki broj situacija u kojima Vam ne bi bio problem da se snađete s obzirom na nivo znanja jezika koji posedujete.

Različiti akcenti:

Na snimcima se čuju različiti akcenti koji odgovaraju standardnim varijantama akcenata izvornih govornika.

Tipovi teksta:

Tekstovi se razlikuju kako u pogledu dužine, tako i u pogledu stepena interakcije govornika. Zastupljeni su sledeći tekstovi: intervjui, diskusije, konverzacije, razgovori, govori, predavanja, dokumentarna izlaganja, uputstva.

Tipovi zadataka:

Koriste se različite vrste zadataka. Zadaci se odnose na to na šta se treba fokusirati prilikom slušanja i na razloge zbog kojih treba slušati tekstove: razumevanje mišljenja, stava, suštine, glavne ideje, govornikovih razloga; zaključivanje o značenju, dogovoru i mišljenju. Koriste se vežbanja sa trostrukim i četvorostrukim višestrukim izborom, završavanje rečenica i višestruko spajanje.

Hoću li imati dovoljno vremena da završim test?

Svi Cambridge English testovi slušanja pretestirani su na studentima kako bi se utvrdilo optimalno vreme za davanje odgovora i kompletiranje lista za odgovore. Test je dizajniran po meri kandidata, ali važno je imati na umu i sledeće stvari:

Pre slušanja:

Na snimku možete čuti uputstva za svaki zadatak, nakon kojih sledi pauza kako biste imali vremena da proučite dati zadatak. Poželjno je da iskoristite ovo vreme kako biste proučili pitanja vezana za ovaj zadatak, što Vam može pomoći da predvidite kako sadržaj onoga što ćete čuti, tako i to koje informacije ćete morati da identifikujete i razumete kako biste mogli da odgovorite na pitanja.

Tokom slušanja:

Pitanja na testu slušanja prate redosled izlaganja informacija na snimku, pa nije preporučljivo trošiti vreme na pitanje sa kojim imate poteškoća pošto se može desiti da propustite odgovor na pitanje(a) koje sledi. Svaki snimak slušate dva puta.

Nakon slušanja:

Po završetku snimka, imaćete 5 minuta da prepišete Vaše odgovore na list za odgovore.

Na koji način beležim svoje odgovore?

Morate pisati sve svoje odgovore na list za odgovore. Zapravo, možete pisati na listu za pitanja tokom samog slušanja, ali morate potom prepisati svoje odgovore na list za odgovore. Predviđeno je da imate 5 minuta na kraju testa za prepisivanje odgovora.

Da li je pravopis važan?

Drugi deo testa slušanja je jedini deo C2 Proficiency ispita u kome se od Vas zahteva da pišete reči kao odgovore na pitanja (u drugim delovima testa, izbor odgovora indikujete upisivanjem odgovarajućeg slova). Odgovori u drugom delu (koji su uglavnom kratki) moraju biti napisani pravilno i uklapati se u gramatičku strukturu rečenice. Priznaju se kako britanski engleski, tako i američki engleski. Pravopis mora biti ispravan kako bi se dobila pozitivna ocena.

U drugom delu, da li bi trebalo da kao odgovore upisujem reči koje čujem tokom slušanja snimka ili mogu dobiti bolju ocenu ukoliko koristim sopstvene reči?

Trebalo bi da koristite reči koje čujete na snimku. Ne dobijate bolje ocene ukoliko koristite sopstvene reči.

Mogu li da nosim slušalice tokom testa slušanja?

Morate pitati Vaš centar za politiku nošenja slušalica – to zavisi od organizacije ispita.

Govor

Poželjno

Vodite računa o tome da tačno znate šta se od Vas traži u svakom delu testa i koliko Vam je vremena potrebno za izlaganje.

Podignite nivo komunikacije svakodnevnog, čisto deskriptivnog nivoa.

Pažljivo slušajte uputstva i fokusirajte se na zadatak.

Aktivno slušajte svog partnera, razvijajte dalje njihove ideje i mišljenja i sarađujte.

Pokažite interesovanje za i poštovanje prema idejama Vašeg partnera.

Ukoliko želite, upotrebite ‘’pomagače’’ prilikom Vašeg izlaganja.

Odgovarajte što je opširnije moguće i produžite izlaganje Vaših ideja i razmišljanja, navodeći razloge kad god Vam se ukaže prilika.

Upamtite ime Vašeg partnera i tako im se i obraćajte.

Nepoželjno

Nemojte dozvoliti Vašem partneru da uvek vodi glavnu reč – morate i Vi preuzeti inicijativu.

Nemojte ‘’čavrljati’’ – budite direktni, pređite na stvar i recite šta imate.

Nemojte prekidati Vašeg partnera prilikom njihovog izlaganja.

Nemojte propustiti priliku da pokažete ispitivaču koliko znate.

Nemojte pitati ispitivača kako ste prošli na testu.

Potrudite se da ne monopolizujete diskusiju. Morate imati osećaj za to kada treba govoriti, a kada pustiti partnera da govori (drugi deo).


Zašto ne mogu polagati test sam/a?

Istraživanja su pokazala da je u situacijama u kojima se ispituje određeni nivo znanja jezika (npr. C2 Proficiency ispit spram IELTS ispita) test najbolje raditi u parovima, kako bi se optimalno ispitala sposobnost korišćenja jezika i interakcije sa različitim tipovima ljudi (u ovom slučaju ispitivač i partner). U skladu s tim, standarna forma ispita uključuje dva ispitivača i dva kandidata. Ukoliko na kraju ispita ostane neparan broj kandidata, oformiće se ispitna grupa od tri kandidata, pa tako niko neće biti ispitan samostalno.

Mogu li izabrati ispitivača?

Ne. Ispitni centar odlučuje koji ispitivači će ispitivati kandidate. Ispitivači su posebno trenirani da budu nezavisni i da ocenjuju po istim standardima, tako da nije važno koji ispitivač je dodeljen Vama. Takođe, ispitivačima nije dozvoljeno da ispituju svoje učenike ili osobe koje privatno poznaju. Na kraju, imajte na umu da su uvek prisutna dva ispitivača koja Vas ocenjuju.

Da li moram unapred pripremiti temu o kojoj želim da pričam?

Ne. Sve što je potrebno je da sledite uputstva ispitivača. Tokom Vašeg izlaganja, ispitivač će Vam dati karticu na kojoj je ispisano pitanje o kome treba da pričate.

Da li mogu da izaberem teme o kojima želim da pričam?

Ne. Tokom testa ćete morati da govorite o rezličitim temama, i ovo bi trebalo da su one teme za koje ste se pripremali tokom učenja za ispit. Nijedna tema ne zahteva specijalizovano znanje – sve će Vam biti pristupačne.

Šta bi trebalo da radim ukoliko ne razumem ispitivača?

Uvek možete pitati ispitivača da ponovi pitanje ili uputstvo. Međutim, bilo bi poželjno da slušate pažljivo i razumete šta se od Vas traži nakon što Vam ispitivač saopšti šta se od Vas traži.

Za više informacija o C2 Proficiency ispitu, posetite naš sajt.

Spisak gradova u kojima održavamo Kembridž ispite

Pravila polaganja Kembridž ispiti Uputstva za kandidate - Kembridž ispiti Propisi za kandidate - Kembridž ispiti Na dan ispita - Kembridž ispiti Najčešća pitanja - Kembridž ispiti

 

Popusti na cene Kembridž ispita za državne i privatne škole
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!