ECDL Modul 2

Modul 2 - internet i komunikacija, korišćenje web browsera, štampanje web stranice, elektronska komunikacija, elektronska pošta i njeno korišćenje, organizovanje elektronskih poruka

Poslednji modul ECDL - a ( European Computer Driving Licence ) je specifičan jer ga čine dva dela. Modul 2 je sačinjen od dve osnovne oblasti : Informacije, odnosno Internet i Komunikacije, a savladavanje ovog modula podrazumeva da je kandidat ovladao radom u okviru programa Internet Explorer i programa Outlook Express.

Deo Modula 2 koji se odnosi na Internet podrazumeva da kandidat poznaje najpre sam pojam interneta, te da zna da ga nesmetano koristi, uključujući prvenstveno korišćenje programa za pregledanje interneta. Drugi deo modula 2 - Komunikacija se odnosi na poznavanje komunikacije putem interneta, što se prvenstveno odnosi na korišćenje elektronske pošte.

Šta podrazumeva savladavanje ECDL Modula 2

Ukoliko je kandidat savladao Modul 2 ECDL - a, to znači da je savladao obe njegove oblasti, odnosno i Internet i Komunikacije.

Kada savlada oblast Interneta, kandidat na prvom mestu razume šta označava ovaj pojam, ali i sve osnovne pojmove koji se dovode u vezu sa internetom i u svakom smislu je potpuno svestan svih aspekata sa stanovišta bezbednosti korišćenja interneta. Svaki kandidat zna i da obavlja uobičajene, svakodnevne zadatke u smislu pregleda web - a, uključujući i poznavanje podešavanja aplikacija koje koristi za pregled, a zna i da traži određene informacije i pravilno popunjava i šalje web - baziran obrazac. Takođe, svaki kandidat koji savlada oblast Internet zna da snimi određenu web stranicu, te da snimi željene fajlove, odnosno datotetke sa web - a, kao i da taj sadržaj iskopira u dokument željene ekstenzije.

Kandidat koji savlada drugu oblast ECDL Modula 2 - Komunikaciju poznaje pojam elektronske pošte i sve prednosti, odnosno mane korišćenja ovakvog načina komunikacije, dok je istovremeno svestan i drugačijih oblika komunikacije. Potpuno samostalno zna da rukovodi prepiskom putem elektronske pošte, poštujući kako primeren način ophođenja, tako i bezbednosne aspekte ovakovog načina komunikacije. Uz to, svaki kandidat zna da kreira poruku, proveri pravopis i stil napisanog teksta elektronske poruke i da je pošalje, kao i da odgovori na dobijenu poruku i prosledi je dalje, te da upravlja prilozima u okviru elektronske poruke i da odštampa ono što se od njega zahteva ( bilo tekst poruke, bilo priloge ). Poseban akcenat ove oblasti Modula 2 se odnosi na svest samog kandidata o načinima za bolje organizovanje i upravljanje elektronskim porukama, a sa ciljem povećanja produktivnosti u okviru programa koji se odnosi na ovaj vid komunikacije.

Ciljevi savladavanja ECDL Modula 2

Osnovni ciljevi savladavanja ECDL Modula 2 su usmereni na razumevanje 7 osnovnih oblasti koje ga čine i podoblasti, koje se nalaze u okviru njih. Prve 4 oblasti se odnose na prvi deo ovog modula, dok su preostale 3 vezane za drugu oblast modula. Oblasti koje ulaze u sastav poslednjeg ECDL modula su : Internet, Korišćenje programa za pregled web - a, Korišćenje web - a, Web izlazi, Elektronske komunikacije, Korišćenje elektronske pošte i Upravljanje porukama.

1. Internet

U okviru prve oblasti ECDL Modula 2 postoji dve podoblasti i to : Koncepti / Pojmovi i Bezbednost.

Savladavanjem ove dve podoblasti, odnosno oblasti u celini kandidati na prvom mestu stiču znanja o sledećim pojmovima : internet, Worl Wide Web, odnosno značenje skraćenice www, ISP - Internet Service Provider, to jest Pružalac internet usluga, kao i termin URL ( Uniform Resource Locator ) i hiperveza ( Hyper link ). Takođe, upoznaju se sa pojmom web pretraživač ( Web browser ), RSS kanal ( RSS feed ) i svrhu prijave korisnika na RSS kanale.

Svaki polaznik koji savlada znanja iz prve oblasti zna i šta je podcast i koja je svrha prijave na njega, a zna i da prepozna zaštićenu web lokaciju, odnosno uočava oznaku katanca ili oznaku https u adres baru. Poznaje i pojam šifriranja i zna šta je digitalni sertifikat.

Uz sve navedeno, kandidati poznaju sve one pojmove koji mogu da ugroze bezbednost rada na računaru, a to se prvenstveno odnosi na viruse i špijunske programe i potpuno im je jasno zbog čega je neophodno redovno ažurirati anti - virus softver. Znaju i šta je malware, te firewall i zbog čega je važno da mreža treba da bude zaštićena adekvatno odabranim korisničkim imenom i lozinkom.

Takođe, svaki kandidat nakon savladane prve oblasti Modula 2 ECDL - a ima dovoljno znanja da potpuno samostalno identifikuje rizike koji su vezani za aktivnost korisnika na globalnoj mreži, što podrazumeva najpre nenamerno otkrivanje ličnih podataka, te napadanje ili uznemiravanje korisnika. Vrlo važan segment prve oblasti jeste i poznavanje kandidata o važnosti sprovođenja roditeljskog nadzora, a sa ciljem zaštite mališana od zloupotrebe na internetu, ali i ograničavanja vremena za korišćenje interneta deci.2. Korišćenje programa za pregled web - a

Osnovni koraci, Podešavanja, navigacija i Oznake su podoblasti u okviru ove oblasti, a savladavanjem prve od njih kandidat najpre stiče znanja da koristi web pregledač, te da ga otvori odnosno zatvori i da unese URL adresu u polje koje je za to namenjeno, kao i da određenu web stranicu otvori ili u novom jezičku ili u novom prozoru.

Podoblast Podešavanja se odnosi na poznavanje načina podešavanja određenog web pregledača, a kandidati koji savladaju ovu oblast znaju i da : postave polaznu stranicu u programu za pregled web - a, omoguće ili onemoguće iskačuće prozore i kolačiće ( Cookies ), obrišu deo ili celu istoriju stranica koje su posećivali kao i privremene internet datoteke, odnosno fajlove. Pored toga, svi kandidati znaju i da prikažu ili sakriju ugrađene palete sa alatkama, dok je prvi segment podoblasti Navigacija usmeren na znanje kandidata da aktiviraju hipervezu. Takođe, znaju i da se kreću " kroz stranice ", odnosno da odu na prethodno posećene internet stranice, kao i da pređu na početnu stranicu. Potpuno su ovladali i znanjem kako da prikažu stranice koje su prethodno posetili, bilo da koriste polje istorije pregledača bilo polje nedavno posećenih web adresa.

U okviru poslednje podoblasti, svi kandidati savladavaju znanja koja se odnose na oznake web stranica, kao i na brisanje oznaka i prikaza označenih stranica u web pregledaču. Znaju i kako da naprave, odnosno obrišu folder za oznake stranica, te kako da dodaju određenu web stranicu u taj folder.

3. Korišćenje web - a

Treća oblast je sačinjena od dve podoblasti i to : Obrasci i Pretraga, a njihovim savladavanjem svi kandidati stiču znanja o pravilnom načinu popunjavanja web obrazaca. Tu se prvenstveno misli na korišćenje : okvira sa tekstom, padajućih lista, te polja za označavanje i polja za izbor, a svi kandidati, pored toga što znaju da pravilno popune web obrazac, znaju i da ga pošalju i ponište.

U okviru podoblasti koja se odnosi na pretragu, svi kandidati se upoznaju sa odabirom određenog alata za pretragu, te sa odabirom pretrage prema ključnim rečima, odnosno frazama. Potpuno su upoznati i sa upotrebom naprednih mogućnosti za preciznu pretragu, a prvenstveno se misli na pretragu po : tačnim izrazima, isključenim rečima, datumu i tipu fajla, a znaju i da pronađu određeni pojam u specijalizovanom web rečniku ili enciklopediji.4. Web izlazi

Ova oblast je ujedno i poslednja oblast u prvom delu ECDL Modula 2 i sačinjena je od 2 podoblasti : Snimanje fajlova ( datoteka ) i Priprema i štampanje. Kada kandidat savlada ovu oblast znači da zna potpuno samostalno i sa najvišim stepenom efikasnosti da sačuva web stranicu na zahtevanoj lokaciji, te da preuzme datoteke sa određene web stranice i sačuva ih na određenoj lokaciji na računaru. Uz to, svaki kandidat zna i da iskopira deo teksta ili ceo tekst, kao i URL određene web stranice u dokument, te da pripremi određenu web stranicu za štampanje, a u smislu da zna da promeni najpre orjentaciju i veličinu papira, kao i da podesi margine. Svaki kandidat je upoznat sa važnošću pregleda web strane pre finalnog štampanja, te vrlo pažljivo bira postavke za štampanje, a što se prvenstveno odnosi na broj kopija, ali i zahteve štampanja, poput : celog teksta ili njegovog dela, odnosno cele web stranice ili samo određenog njenog dela.

5. Elektronske komunikacije

Prva oblast u okviru Komunikacije je sačinjena od ukupno 3 podoblasti i to : Koncepti / Pojmovi, Sigurnost i Teorija elektronske pošte.

Kada kandidat savlada znanja iz ove oblasti, to znači da je upoznat najpre sa pojmom elektronske pošte i njenom osnovnom upotrebom. Potpuno mu je jasan sastav i struktura adrese elektronske pošte, te pojam SMS - a ( Sistem kratkih poruka ), kao i pojam VoIP ( Razgovor preko interneta ) i sve prednosti korišćenja ovih usluga.

Pored toga što kandidati razumeju i glavne prednosti komunikacije u realnom vremenu i komuniciranja putem trenutnih poruka ( IM ), jasan im je i princip virtuelnih zajednica. Takođe, znaju i da prepoznaju primere virtuelnih zajednica, poput : mrežnih računarskih igara, soba za ćaskanje, internet foruma i drugih.

U podoblasti koja se odnosi na Sigurnost, svi kandidati se upoznaju sa ovim segmentom, a sa stanovišta elektronske pošte, te znaju da postoji mogućnost prijema lažne i neželjene elektronske pošte. Uz to što im je poznat pojam Phishing, znaju da ga prepoznaju, svesni su i opasnosti zaraze računara različitim tipovima računarskih virusa prilikom otvaranja poruka ili priloga od nepoznatog ili sumnjivog pošiljaoca, a svi kandidati znaju i šta je digitalni potpis i kako funkcioniše.

Podoblast Teorija elektronske pošte se odnosi najpre na upoznavanje kandidata sa prednostima ovog načina komunikacije, a tu se najpre misli na : brzinu dostave, nisku cenu, kao i na mogućnost korišćenja poštanskog sandučeta za elektronsku poštu na Web stranicama koje se nalaze na različitim lokacijama. Pored toga, svi kandidati koji savladaju ovu oblast ECDL Modula 2 znaju i koliko je važno poštovati pravila pristojnosti komunikacije elektronskim putem i svesni su ograničenja kako tipova fajlova koje mogu da šalju elektronskom poštom, tako i ograničenja njihove veličine. u potpunosti su upoznati sa poljima u okviru elektronske pošte, odnosno sa skraćenicama CC ( Kopija poruke ) i BCC ( Nevidljiva kopija ).

6. Korišćenje elektronske pošte

Slanje poruka, Primanje poruka i Povećanje produktivnosti su 3 podoblasti koje su vezane za Korišćenje elektronske pošte.

Savladavanjem znanja iz ove oblasti svi kandidati znaju da potpuno samostalno i sa svim neophodnim detaljima šalju, odnosno primaju elektronsku poruku, dok se segment Povećanje produktivnosti odnosi najpre na dodeljivanje zastavica porukama ili oznaka da je određena poruka pročitana, a sa ciljem lakšeg pregleda, kao i na samo slanje poruke sa ciljem povećanja produktivnosti, poput odgovaranja na poruku sa citiranjem ili necitiranjem originalne poruke, odnosno sa ili bez slanja priloga koji su se nalazili u originalnoj poruci i slično.

7. Upravljanje porukama

Poslednja oblast je sačinjena od 2 podoblasti i to : Organizovanje i Adresar i podrazumeva da svi kandidati koji su je savladali znaju na adekvatan način upravljaju oznakama u okviru elektronskog sandučeta, te da znaju da naprave odnosno obrišu foldere, to jest da dodele odgovarajuću oznaku porukama. Takođe, svi kandidati znaju i da obrišu određenu elektronsku poruku, te da opozovu brisanje, kao i da isprazne folder u kome se nalaze izbrisane poruke.

Takođe, savladavanje ove oblasti ECDL Modula 2 podrazumeva da kandidati znaju da pretraže poruke prema zadatim kriterijumima, a to se prvenstveno odnosi na pretragu prema meil - u pošiljaoca, predmetu poruke ili njenom sadržaju.

U okviru podoblasti Adresar svi kandidati se upoznaju sa dodavanjem, odnosno brisanjem određenog kontakta u adresaru elektronske pošte, kao i sa modifikovanjem već postojećeg kontakta. Svi kandidati koji savladaju ovu podoblast znaju i da dodaju e - mail adresu iz dolazne poruke u adresar, kao i da naprave, odnosno dopune distribucionu listu.

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje