ECDL Modul 3

ECDL modul 3 - Audio verzija
Audio verzija teksta

Modul 3 - program za obradu teksta, Word, izrada dokumenata, uređivanje dokumenata, formatiranje, insertovanje objekata, cirkularna pisma i njihovo štampanje Poznavanje ECDL ( European Computer Driving Licence ) Modula 3 podrazumeva da svaki kandidat poznaje program za obradu teksta ( Word 2010 ), koristi ga i efikasno obavlja nesmetan rad u skladu sa svim funkcijama ovog programa.

Šta podrazumeva savladavanje ECDL Modula 3

Kada kandidat savlada ECDL Modul 3 to, u osnovi znači da on zna da radi u programu za obradu dokumenata, odnosno da zna da kreira novi dokument u pomenutom programu, sačuva ga na određenoj lokaciji i da njime upravlja. Pored toga, kandidati znaju i da koriste brojne opcije koje ovaj program nudi, a na prvom mestu opciju Pomoć, sa ciljem da povećaju svoju produktivnost u radu sa programom za obradu teksta. Savladavanje ECDL Modula 3 znači da kandidati znaju da kreiraju i uređuju manje tekstualne dokumente u skladu sa zahtevima, kako bi oni mogli da budu korišćeni za dalje deljenje i distribuciju, te da znaju da usklade svaki dokument sa navedenim zahtevima, a prvenstveno u smislu njegovog formatiranja sa ciljem što lakše dalje distribucije tog dokumenta. Takođe, svi kandidati znaju da umetnu tabele, ali crteže, slike, te različite objekte i posebne znake u određeni Word dokument. Pored toga potpuno su ovladali pripremom dokumenata čija je svrha cirkularno pismo, te svaki kandidat zna da izvrši adekvatno podešavanje stranica dokumenata u pomenutom programu, proveri tekstualni sadržaj i ispravi sve eventualne pravopisne greške, pre nego što započne proces konačnog štampanja tih dokumenata.

Ciljevi savladavanja ECDL Modula 3

U okviru ECDL Modula 3 postoji ukupno 6 oblasti, koje svi kandidati treba da savladaju, zajedno sa njihovim podoblastima, kako bi mogli da savladaju čitav Modul 3. Reč je o oblastima : Korišćenje aplikacije, Izrada dokumenata, Uređivanje ( formatiranje ), Objekti, Cirkularna pisma i Priprema izlaza.

1. Korišćenje aplikacije

U ovoj oblasti su dve podoblasti i to : Rad sa dokumentima i Povećanje produktivnosti. Kada kandidat savlada ova znanja, to znači da on zna da pokrene i zatvori aplikaciju, odnosno program za obradu teksta, te da otvori i zatvori tekstualni dokument. Potpuno je ovladao znanjem da kreira novi dokument, uz korišćenje šablona ( template ) i to : memoranduma, faksa i agende, kao i znanjem koje podrazumeva snimanje ( čuvanje ) dokumenta na određenoj lokaciji na disku. Takođe zna i da sačuva dokument pod drugim imenom na željenoj lokaciji. Poseban segment poznavanja ove podoblasti podrazumeva da kandidat zna da određeni dokument sačuva u nekom od ponuđenih formata u programu za obradu teksta, a prvenstveno se misli na : tekst fajl ( datoteka u formatu .txt ), obogaćeni tekst fajl ( Rich Text Forma u formatu .rtf ), te šablon dokumenta ( template ) i ekstenziju koja je specifična za softver, odnosno isti program ali različite verzije. Druga podoblast se odnosi na znanje kandidata da podesi aplikaciju u smislu osnovnih postavki : korisničko ime, primarna fascikla ( folder ) za dokumenta, to jest njihovo otvaranje i čuvanje, te na korišćenje svih mogućnosti koje nudi opcija Pomoć u programu za obradu teksta. Svaki kandidat zna kako se zumira određeni tekstualni dokument, kako se menja pogled na dokument, kao i kako da prikaže ili sakrije traku za alat ( toolbar ).2. Izrada dokumenata

Prva podoblast se odnosi na samo Unošenje teksta, a svaki kandidat koji savlada ovaj segment ECDL Modula 3 uz unos teksta u dokument zna da unese i specijalne karaktere. Savladaši znanja druge podoblasti Izbor ( Select ), izmena ( Edit ) kandidat zna da prikaže ili sakrije znake koji služe samo za lakše snalaženje samog korisnika, ali se ne štampaju u tekstualnom dokumentu, poput : oznake pasusa i ručnog preloma linije, margine, pauze i drugo. Zna da selektuje ( izabere ) kako ceo tekst, tako i određeni pasus, rečenicu, reč ili slovo, odnosno karakter. Potpuno je ovladao izmenom sadržaja dokumenta, bilo unošenjem bilo brisanjem karaktera ili dela teksta, kao i pisanjem preko već postojećeg teksta. Takođe, svi kandidati znaju da koriste i upravljaju komandom za pretraživanje dokumenata, i prema ključnoj reči i prema određenom izrazu, te da kopiraju i premeštaju tekst bilo unutar određenog dokumenta, bilo između dva ili više otvorenih dokumenata i da obrišu tekst u celosti ili deo teksta. Znaju i da koriste opcije undo ( za poništavanje načinjenih izmena ) i redo ( za poništavanje poslednje izmene u određenom dokumentu ).

3. Uređivanje ( formatiranje )

Ova oblast je sačinjena od tri podoblasti i to : Tekst, Pasusi ( paragrafi ) i Stilovi. Prva podoblast se odnosi na poznavanje promene slova, a u smislu promene vrste fonta i veličine slova, te na promenu u smislu oblikovanja teksta, što se odnosi na njegovo podebljanje, zakošenje i podvlačenje. Svaki kandidat koji savlada ovu oblast ECDL Modula 3 zna da promeni boju teksta ( bilo jednog njegovog dela, bilo celog ), promeni velika slova u mala i obrnuto ( uppercase u lowercase i obrnuto ) i da upotrebi ponuđene automatske funkcije za rastavljanje reči. U okviru podoblasti koja se tiče paragrafa, svi kandidati znaju da naprave pasuse i da ih spoje, kao i da unesu i izbrišu prelom linije. Znaju da koriste poravnanje teksta : obostrano, po sredini, na desnu ili levu stranu. Vrlo važan segment ove podoblasti jeste što su kandidati upoznati sa pravilima postavljanja pasusa, te su svesni svih prednosti koje im omogućavaju funkcije : uvlačenja pasusa ( indent ), korišćenje margina, donosno tabulatora, kao i komanda align. Svaki kandidat zna kako da uvuče pasus pomoću odgovarajuće funkcije i kako da postavi, ali i ukloni tabulatore, bez obzira da li je u pitanju : centralni, decimalni, levi ili desni tabulator. Umesto uobičajene opcije Enter, kandidat zna da koristi opciju za razmak između pasusa, ali i da podesi veličinu proreda između linija, odnosno redova teksta. Uz sve navedeno, svi kandidati poseduju znanja kako o primeni, tako i o uklanjanju specijalnih znakova za nabrajanje i numerisanje, ali i kako da promene stil znakova ili brojeva na takvim listama, A znaju i kako da osenče pasus, dodaju ivicu na početak i kraj određenog pasusa, kao i okvir. Poslednja podoblast podrazumeva da kandidati znaju kako da promene stil teksta, te odaberu jedan od postojećih stilova za karaktere koji će primeniti na određeni pasus, a upoznati su i sa korišćenjem alata za kopiranje uređivanja, odnosno formatiranja.4. Objekti

Prva podoblast se odnosi na Pravljenje tabele i podrazumeva da kandidat zna da pripremi tabelu za unos podataka, kao i da unese i izmeni podatke u određenoj tabeli, odnosno označi delove tabele ( redove, kolone, ćelije ) i celu tabelu. Formatiranje tabele podrazumeva da kandidat zna da unese i obriše celu tabelu ili neke od njenih delova, kao i da zna da izmeni dimenzije, odnosno širinu kolona i visinu redova tabele. Poslednja podoblast je Grafički objekti, a svi kandidati koji je savladaju znaju da : izmene stil, debljinu i boju okvira ćelije, osenče i promene boju ćelijama, te umetnu određeni objekat ( crtež, fotografiju ili grafikon ) na određenu lokaciju unutar samog tekstualnog dokumenta. Uz to, znaju da izaberu odgovarajući objekat, iskopiraju ga i premeštaju sa lokacije na lokaciju unutar jednog dokumenta ili između dva ili više otvorenih dokumenata, te da mu promene dimenzije i izbrišu ga.

5. Cirkularna pisma

Ova oblast je sačinjena od dve podoblasti i to : Priprema i Izlazi. Svaki kandidat koji savlada ovu oblast, odnosno njene podoblasti u okviru ECDL Modula 3 zna da otvori i pripremi određeni tekstualni dokument kao Mail merge, odnosno glavni dokument za izradu cirkularnog pisma. Potpuno samostalno i efiksano zna kako da izabere mailing list - u, odnosno listu primalaca, kao i drugu datoteku za izradu cirkularnog pisma, te da umetne polja za podatke u pomenuti dokument, a prvenstveno se misli na prostor za nalepnice sa adresama. Podoblast Izlazi se odnosi na znanje kandidata da spoji mailing list - u i samo cirkularno pismo, odnosno da označi određeni fajl kao novi dokument koji je spreman za štampu, te da ga i odštampa i pripremi odgovarajuće nalepnice.

6. Priprema izlaza

Podoblast Podešavanje podrazumeva da je kandidat potpuno ovladao promenom orjentacije dokumenata ( uspravno - položeno ), promenom dimenzija papira, kao i margina u okviru dokumenata. Vrlo važan segment poznavanja ove podoblasti se odnosi na razumevanje važnosti korišćenja opcije Page break ( umetanje preloma strane ), te svi kandidati znaju kako da ubace, odnosno izbace ovu opciju, kako da dodaju, obrišu ili izmene tekst u zaglavlju ili podnožju određenog dokumenta. Takođe, znaju da dodaju odgovarajuća polja u zaglavlje i podnožje, poput : datuma, broja strane i naziva datoteke, sa ciljem što bolje preglednosti, kao i da aktiviraju opciju automatskog numerisanja stranica u okviru teksta i podešavanja gde bi trebalo da bude prikazan broj stranica. Provera i štampanje je druga podoblast, a kandidat koji je nju savladao zna da koristi opciju automatske kontrole pravopisa u okviru određenog dokumenta ( spell - check ), te da doda reči u Custom dictionary, odnosno prilagođeni rečnik, pomoću opcije kontrole pravopisa. Takođe, zna da koristi opciju Preview, kako bi pregledao dokument pre procesa štampanja, kao i da samostalno odštampa određeni dokument na štampaču koji je već instaliran na uređaju, koristeći ponuđene opcije za štampanje dokumenta, a tu se prvenstveno misli na štampanje celog dokumenta, odnosno samo određenih stranica i upravljanje brojem kopija dokumenta koji štampa.

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje